Визначення педагогіки
Структура системи освіти
Структура педагогічної системи вищої освіти
Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука
Вищі навчальні заклади у системі освіти України
Основні органи діяльності вищого навчального закладу
Категорійно-понятійний апарат педагогіки вищої школи
Афінська система виховання
Фома Аквінський (1225—1274) —
Генезис (структури) педагогічної моделі (за Максимчуком В.М.)
ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА ЕПОХИ ВІДДРОДЖЕННЯ
МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ(1533-1592)
Визначення методології
Предмет методології
Струтура методології (рівні):
555.22K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Визначення педагогіки

1. Визначення педагогіки

• Педагогіка — сукупність
теоретичних і прикладних наук, що
вивчають процеси виховання,
навчання і розвитку особистості
• Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних
і прикладних наук про навчання, виховання і
освіту як соціально організовані та
цілеспрямовані процеси, а також про шляхи
удосконалення цих процесів

2. Структура системи освіти

Система освіти
Система
загальної
середньої
освіти
Система
середньої
спеціальної
освіти
Система
вищої
освіти

3. Структура педагогічної системи вищої освіти

Середні
педагогічні
системи
Малі
педагогічні
системи
Окремі вищі
навчальні
заклади
Окремі
факультети,
курси,
групи

4. Педагогіка вищої школи як теоретична і прикладна наука

Як теоретична наука:
Як практична наука:
відображає причиннонаслідкові відношення і
зв'язки у вихованні,
навчанні і науковій
підготовці майбутніх
фахівців
вказує на застосування
теоретичних положень,
шляхів реалізації законів
і закономірностей,
принципів у практичній
діяльності педагогічних
працівників

5. Вищі навчальні заклади у системі освіти України

Рівні
акредитації
Назва
навчального
закладу
Кваліфікація
випускника
1
Технікум, училище Молодший спеціаліст
2
Коледж
3-4
Молодший спеціаліст,
бакалавр
Спеціаліст,
магістр
Університет,
академія, інститут, На основі вищої освіти з
присудженням наукових
консерваторія
ступенів кандидата та
доктора наук

6. Основні органи діяльності вищого навчального закладу

Робочі
органи
Ректорат, деканати (для вищих закладів
освіти третього і четвертого рівнів акредитації)
Адміністративна рада (для вищих закладів
освіти першого і другого рівнів акредитації)
Приймальна комісія
Вчена рада (вищих закладів освіти третього і
Дорадчі четвертого рівнів акредитації)
органи Педагогічна рада (для вищих закладів освіти
першого і другого рівнів акредитації)
Бюджетно-фінансова комісія

7. Категорійно-понятійний апарат педагогіки вищої школи

Методологічні Процесуальні
категорії
категорії
Педагогічна
теорія,
Педагогічна
концепція,
Педагогічна
ідея,
Педагогічна
закономірність
Педагогічний
принцип
Виховання,
навчання,
освіта,
розвиток,
формування
особистості,
навчальновиховний
процес
Суттєві категорії
Мета, завдання, зміст,
форми, методи й засоби,
педагогічні технології
навчання і виховання;
професіограма спеціаліста,
диференційований та
індивідуальний підходи;
управління навчальновиховним процесом;
самостійна і науководослідна робота студентів

8. Афінська система виховання

• Метою афінського виховання було
досягнення калокагатії— гармонії тіла і духу.
• Виховання спрямовувалося на розвиток
духовних обдарувань особистості:
розвиток розуму, художнього смаку
і моральних почуттів.
• З двох років до хлопчика прикріпляється
педагог (пайс+аго—«дітоводій»), раб,
що супроводжував його скрізь.

9. Фома Аквінський (1225—1274) —

створив універсальну філософсько-теологічну
систему — томізм.
педагогічна система томізму ґрунтується на
психологічному вченні про нематеріальну
безсмертну душу (впроваджену Богом в людське
тіло, яка є щодо тіла рушійною силою) та етичному
вченні, згідно з яким метою життя є
досконалість, що досягається поведінкою
відповідно до суспільних законів - вся система
виховання будується як досягнення цієї мети.
Томізм розрізняє виховання:
формальне (вдосконалення людини для виконання
нею свого життєвого призначення)
матеріальне (розвиток особистості відповідно до її
індивідуальних особливостей і здібностей).

10. Генезис (структури) педагогічної моделі (за Максимчуком В.М.)

ПЗ – професійна зрілість
ОЗ - особистісна зрілість
ДЗ - духовна зрілість
АПП – акмеологічна позиція
педагога
ПЗ
АПП
ОЗ
ДЗ

11. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА ЕПОХИ ВІДДРОДЖЕННЯ

• Франсуа Рабле (1483-1553) у романі “Гаргантюа і
Пантагрюель” здійснив блискучу атаку на
середньовічну школу та науку.
Книга Рабле – це гімн гуманістичному вихованню і
реальній освіті.

12. МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ(1533-1592)

Освіта на думку Монтеня має три принципи:
1. Свободи.
2. Чуйності і відповідності.
3. Підтверджень навичок освіти практикою.

13. Визначення методології

наука про головні підходи,
принципи побудови,
форми і способи пізнання
та зміни навколишнього
світу.

14. Предмет методології

процес пізнання навчальновиховного процесу, а також
визначення принципів побудови,
форм, методів і способів
пізнання педагогічної діяльності.

15. Струтура методології (рівні):

Філософський рівень
Загально науковий
Конкретно науковий
Технологічн
ий
English     Русский Правила