Тема: “Бухгалтерський облік”
Історія бухгалтерського обліку
Історія бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку
Принципи бухгалтерського обліку
Принципи бухгалтерського обліку
Принципи бухгалтерського обліку
Принципи бухгалтерського обліку
Види бухгалтерського обліку
Види бухгалтерського обліку
Функції бухгалтерського обліку
Функції бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік
1.04M
Категория: ФинансыФинансы

Бухгалтерський облік

1. Тема: “Бухгалтерський облік”

Автор: студентка 2-го курсу
групи ЕМ 21/14
Степаненко Наталія Сергіївна

2. Історія бухгалтерського обліку

Інкське кіпу уперше в історії людства використовувалося для
застосування такого способу ведення бухгалтерського обліку як
подвійний запис
Появу терміна «бухгалтер», а звідси «бухгалтерія», історики датують
середніми віками.
Першою літературною працею була написана в Дубровнику і Наполеоні
в 1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого
купця».
Значний вплив у Середньовіччі мала книга Лука Пачолі «Трактат про
рахунки і записи» видана у 1494 р. у Венеції.

3. Історія бухгалтерського обліку

Відповідно до західної класифікації бухгалтерський облік у своєму
розвитку пройшов п'ять етапів :
торговий (до 1880 р.);
підприємницький (1800 - 1900 рр.);
організаційний (1900 - 1950 рр.);
оптимізаційний (1950 - 1975 рр.);
стратегічний (з 1975 р. по теперішній час).

4. Метод бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність конкретно-емпіричних
методичних прийомів відображення обігу капіталу в процесі
нагромадження, збереження та використання для подальшого його
зростання.
Метод бухгалтерського обліку включає наступні елементи:
Документація;
Інвентаризація;
Оцінювання;
Калькуляція;

5. Метод бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку включає наступні елементи:
Система бухгалтерських рахунків;
Подвійний запис;
Баланс;
Звітність.

6. Принципи бухгалтерського обліку

Принципи бухгалтерського обліку — правило, яким слід керуватися при
вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні
їх результатів у фінансовій звітності.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних
принципах:
• обачність — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які
повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;
• повне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій
та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

7. Принципи бухгалтерського обліку

• автономність — кожне підприємство розглядається як юридична особа,
відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та
зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;
• послідовність — постійне (з року в рік) застосування підприємством
обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у
випадках, передбачених національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у
фінансовій звітності;
• безперервність — оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

8. Принципи бухгалтерського обліку

• нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від
дати надходження або сплати грошових коштів;
• превалювання сутності над формою — операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
• історична (фактична) собівартість — пріоритетною є оцінка активів
підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

9. Принципи бухгалтерського обліку

• єдиний грошовий вимірник — вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
здійснюються в єдиній грошовій одиниці;
• періодичність — можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

10. Види бухгалтерського обліку


-
В залежності від об'єктів обліку виділяють:
облік касових операцій;
облік операцій на рахунках у банку;
облік запасів;
облік основних засобів;
облік власного капіталу;
облік доходів;
тощо.

11. Види бухгалтерського обліку


-
В залежності від ступеню деталізації інформації виділяють:
аналітичний облік;
синтетичний облік.
В залежності від суб'єктів обліку виділяють:
фінансовий облік;
управлінський облік;
податковий облік;
статистичний облік.

12. Функції бухгалтерського обліку


інформаційна - полягає в тім, що бухгалтерський облік є для
власника (адміністрації) джерелом інформації про те, яким майном
він розташовує, скільки на підприємстві матеріально відповідальних
осіб, за які цінності вони несуть відповідальність і т.д. Така
інформація необхідна управлінській ланці для прийняття рішень.
Однак інформація повинна бути систематизована, узагальнена й
представлена в такому виді, щоб її можна було обробити й одержати
достовірні дані про господарську діяльність підприємства;

13. Функції бухгалтерського обліку

• контрольна - бухгалтерський облік призначений, крім усього іншого, для
забезпечення збереження майна, тому на всіх стадіях ведення обліку здійснюється
контроль за чиненими операціями ( у вигляді оформлення будь-якої операції
первинним документом, складанням внутрішньої звітності й т.д.);
• аналітичну - крім контролю за операціями, що відбуваються, бухгалтерський
облік дозволяє згрупувати дані в необхідному розрізі для прогнозу майбутніх
подій, виявлення перспективних видів діяльності й навпаки, збиткових ділянок, які
необхідно реорганізовувати. Таким чином, за даними бухгалтерського обліку
можна виявити перспективи суб'єкта господарювання, недоліки й досягнення по
всіх видах діяльності.

14. Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік - це спосіб спостереження, відбиття й контролю
за господарською й фінансовою діяльністю підприємства; це система
безперервного й суцільного спостереження, відбиття й контролю за
господарською діяльністю підприємства з метою одержання поточних
підсумкових показників. Бухгалтерський облік забезпечує суцільну
реєстрацію всіх господарських операцій на основі первинних
документів.
English     Русский Правила