2.25M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Аналіз продуктивності праці на підприємстві

1.

Аналіз продуктивності
праці на підприємстві

2.

Мета роботи провести аналіз
показників
продуктивності праці
працівників на
підприємстві та
виявити резерви
підвищення
ефективності їх
використання на ТОВ
«Аргостандарт».

3.

Продуктивність – це
ефективність використання ресурсів
– праці капіталу, землі, матеріалів,
енергії, інформації – під час
виробництва різних товарів і надання
послуг.

4.

Праця – це доцільна,
свідома, організована
діяльність людей
спрямована на створення
матеріальних і духовних
благ, необхідних для
задоволення суспільних і
особистих потреб людей.

5.

З'ясовуючи економічний зміст
продуктивності праці, треба
мати на увазі, що праця, яка
витрачається на виробництво
тієї чи іншої редукції,
складається з:
живої праці, яка витрачається
в даний момент безпосередньо в
процесі виробництва даної
продукції;
минулої праці, уречевленої у
раніше створеній продукції, яка
використовується тією чи іншою
мірою для виробництва нової
продукції (сировина, матеріали,
енергія – повністю, машини,
споруди тощо – частково).

6.

Продуктивність праці
– це ефективність затрат
конкретної праці, яка
визначається кількістю
продукції, виробленої за
одиницю робочого часу, або
кількістю часу, витраченого
на одиницю продукції.
Зростання продуктивності
праці означає збільшення
кількості продукції,
виробленої за одиницю часу,
або економію робочого часу,
витраченого на одиницю
продукції

7.

Підвищення
продуктивності – це
процес, що припускає
стратегічне й
оперативне планування
та постійний контроль
за ефективним
використанням методів
існуючої системи
продуктивності праці.

8.

Програми підвищення продуктивності праці
передбачають
1) вимір і оцінку
продуктивності
2) планування контролю
і підвищення
продуктивності на
підставі інформації,
отриманої у процесі
виміру і оцінк
4) вимір і оцінку
впливу цих заходів
3) вжиття заходів
контролю і
підвищення
продуктивності

9.

ТОВ «Агростандарт»

10.

Показники розміру ТОВ «Агростандарт»
Показники
Валова продукція (постійних цінах
2011р.), всього, тис. грн.
Товарна продукція, тис. грн.
Валовий дохід, тис. грн.
Площа с.-г. угідь, га
в т.ч. рілля
Середньорічна чисельність
працюючих., осіб
Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.
Середньорічне поголів’я худоби,
ум. голів
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. до
1247,7
1142,6
1337,7
2012 у %
107,2
2000,2
2358
1030
4330
5204
1030
4502
5370
1030
>у 2,2 рази
>у 2,3 рази
100,0
61
44
36
59,0
4720
277
85,4
102,6
5525,0 4689,5
270
414

11.

Спеціалізація
виробництва – це
переважний розвиток
однієї або кількох
галузей у виробництві
товарної продукції в
окремих
підприємствах і
регіонах (районах,
областях, природно
економічних зонах).

12.

Показники ділової активності ТОВ «Агростандарт»
Показники
2014 р. до
2012р.
+, в%
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції 2358 5204 5370 3012 > у 2,7
рази
2. Податок на додану вартість
358 874 868
510
>у2
рази
3. Чистий дохід від реалізації
2000, 4330 4502, 2501,8 > у 2,3
2
0
рази
4. Фактичні обсяги виробництва
1424 4400 3012 1588
111,5
продукції
5. Валовий фінансовий результат
576 -70
-576
6. Фінансовий результат від операційної -806 262 1954 2760 > у 2,4
діяльності: прибуток(+), збиток(-)
рази
7. Фінансовий результат від іншої
-802
-6 1793 2595 > у 3,2
звичайної діяльності: прибуток(+),
рази
збиток(-)
8. Чистий фінансовий результат:
-802 589 1793 2595
прибуток(+), збиток(-)
2012 2013 2014
р.
р.
р.

13.

Трудомісткість продукції ТОВ «Агростандарт»
Види
продукції
Зернові
Приріст
живої
маси ВРХ
Молоко
2014 р до 2012 р.
+/%
2012 р.
2013 р.
2014 р.
1,96
105,1
1,64
108,2
1,58
102,3
-0,38
-2,8
80,6
97,3
15,8
15,1
14,6
-1,2
92,4

14.

Показники продуктивності праці у ТОВ «Агростандарт»
Показники
Вироблено ВП (у постійних цінах), тис.грн
всього
в т.ч. у рослинництві
у тваринництві
Середньорічна чисельність працюючих, чол.:
всього
в т.ч.: у рослинницві
тваринницві
Відпрацьовано люд-год: всього
в т.ч.: у рослинництві
тваринництві
Рівень продуктивності праці, в т.ч.:
вироблено ВП у постійних цінах на 1 середньорічного
працюючого, грн. –
всього
в т.ч.: у рослинництві
тваринництві
вироблено ВП у постійних цінах на 1 люд.-год., грн. всього
в т.ч.: у рослинництві
тваринництві
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2014 р. до 2012
+/%
1247,7
873,4
374,3
1142,6
171,4
971,2
1337,7
869,5
468,5
90,0
-3,9
94,2
107,2
99,6
125,2
61
9
52
16800
1120
15680
44
7
37
15240
1080
14160
36
15
21
14603
960
13643
-25
-6
-31
-2197
-160
-2037
59,0
166,7
40,4
86,9
85,7
87,0
20454,01
97044,4
7198,1
25968,2
24485,7
26248,6
37158,3
57966,7
22309,5
16704,3
-39077,7
15111,4
181,7
59,7
309,9
10,84
10,00
7,76
8,65
10,0
7,90
9,15
8,83
7,33
-1,69
-1,17
-0,43
84,4
88,3
94,5
2,89
0,58
2,63
0,21
2,46
0,06
-1,65
-0,52
59,9
10,3
5745,0
5901,0
11768,4
+6023,4
204,8
885,0
654,1
289,5
-595,5
32,7
Продуктивність праці (по оплаті праці) в т.ч.:
отримано чистого доходу на 1 грн. зар.плати, грн
отримано прибутку на 1 грн. зар.плати, грн.
Продуктивність праці середньооблікового працівника, в т.ч.:
отримано чистого доходу на 1 середньооблікового працівника,
грн.
отримано прибутку від операційної діяльності на 1
середньооблікового працівника, грн.

15.

Доповідь
завершено!
English     Русский Правила