Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Економічний факультет Кафедра економіки та управління підприємством
Дякую за увагу!
771.64K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства СФГ Буштрука Є.В, та напрямки їх поліпшення

1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Економічний факультет Кафедра економіки та управління підприємством

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
до дипломної роботи за рівнем бакалавра
на тему «Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства та напрямки їх поліпшення»
Виконав:
Студент групи ЕП-14-1у
напряму підготовки
6.030504 Економіка підприємства
___________ Соловйов К.Д.
Керівник
___________ к.е.н., доц. ЕУП Рябик Г.Є.

2.

Мета дипломної роботи – провести аналіз фінансово-господарської діяльності
СФГ Буштрука Є.В. і визначити основні напрями поліпшення фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) визначення поняття та сутності аналізу фінансово-економічної діяльності;
2) вивчення загально-організаційної характеристики;
3) розгляд джерел інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства;
4) розгляд показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність
підприємства;
5) аналіз фінансового стану підприємства;
6) аналіз виробничо-господарської діяльності;
7) визначення резервів збільшення об'єму виробництва продукції в господарстві;
8) визначення резервів зменшення собівартості продукції в господарстві;
9) визначення резервів збільшення прибутковості та рентабельності.
Об'єкт дипломної роботи – процес формування фінансово-економічних
результатів Селянського (фермерського) господарства Буштрука Є.В.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи здійснення
фінансово-господарська діяльність СФГ Буштрука Є.В.

3.

Таблиця 1 – Основні показники, що визначають
фінансово-економічний стан СФГ Буштрука Є.В
Показник, одиниця виміру
Нор
мати
вне
значе
ння
Фактичне значення станом на
31.12.2013
31.12.2014 31.12.2015
Зміни
(+/-)
Темп
приросту,
%
Показники ліквідності
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Коефіцієнт покриття
> 1,5
0,63
0,73
0,74
0,11
117,46
> 1,0
0,6-0,8
0,6340073
0,446864
0,7300361
0,5
0,743141
0,469036
0,109
0,022
117,21
104,96
0,003629
0,004122
0,002874
-0,0008
79,19
0,577269
0,369795
0,347398
-0,22
60,18
6,700139
5,924412
5,039561
-1,66
75,22
0,479703
0,464552
0,439017
-0,04
91,53
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
0,2-0,35
(платоспроможності)
Маневреність власних

оборотних засобів
Коефіцієнт покриття запасів

Коефіцієнт фінансової
> 0,5
автономії
Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт концентрації
власного капіталу
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт маневреності
власного капіталу
Коефіцієнт концентрації
позикового капіталу
Коефіцієнт співвідношення
позикових та власних коштів
Коефіцієнт забезпечення
власними засобами
Показник фінансового
левериджу
Тривалість фінансового циклу
Коефіцієнт Бівера
Поточна платоспроможність
> 0,5
0,479703
0,464552
0,439017
-0,041
91,51
=2
2,084622
2,152613
2,277815
0,193
109,27
> 0,1
-0,39696
-0,31116
-0,33045
0,0665
83,24
< 0,5
0,520297
0,535448
0,560983
0,0407
107,82

1,084622
1,152613
1,277815
0,1932
117,81
0,1
-0,57727
-0,3698
-0,3488
0,2285
60,42
< 0,25
1,084622
1,152613
1,277815
0,1932
117,81

> 0,2

103,94
0,136858
-3754
98,49
0,126996
-3776
107,25
0,124379
-3735
3,31
-0,0525
19
103,18
90,88
99,49

4.

1.5
Норматив
31.12.2015
0.63
0.73
31.12.2013
0.74
31.12.2014
Графік 1 – зміна коефіцієнта
поточної ліквідності
2
Норматив
31.12.2015
2.08
2.15
31.12.2013
2.28
31.12.2014
Графік 3 – зміна коефіцієнта
фінансової залежності
0.5
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
Норматив0.5
31.12.2015
0.46
31.12.2013
0.48
31.12.2014
0.44
Графік 2 – зміна коефіцієнта
фінансової автономії
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.2
Норматив
31.12.2015
0.14
0.13
31.12.2013
0.12
31.12.2014
Графік 3 – зміна коефіцієнта
Бівера

5.

Таблиця 2 – Формування прибутку в СФГ Буштрука Є.В., тис. грн
Показники
2013 р.
2014 р.
2015 р. Відхилення
2015 р. до
2013 р. (+,-)
Дохід від реалізації
Податок
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізації продукції
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
4465,0
744,0
3721,0
2790,0
931,0
98,0
365,0
22,0
100,0
4937,0
822,0
4115,0
2914,0
1201,0
98,0
373,0
28,0
250,0
6214,0
1032,0
5182,0
3082,0
2100,0
147,0
392,0
13,0
220,0
Прибуток від операційної діяльності
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Прибуток до оподаткування
Прибуток від звичайної діяльності
Надзвичайні витрати
Чистий прибуток
542,0
185,0
357,0
357,0
307,0
50,0
648,0
32,0
111,0
7,0
562,0
562,0
489,0
73,0
1622,0
22,0
859,0
741,0
741,0
663,0
78,0
1749
288
1461
292
1169
49
27
-9
120
1080
-163
384
384
356
28

6.

Таблиця 3 – Структура товарної продукції в СФГ
Буштрука Є.В
Галузі та
види продукції
2013 р.
тис.
грн
2014 р.
тис.
грн
%
2015 р.
тис.
грн
%
В сер. за 3 років
тис.
грн
%
%
Рослинництво, всього
2645,0
73,7
2860,0
71,6
3628,0
73,3
3044
72,4
Зерно
1642,0
45,7
1671,0
41,8
2356,0
47,6
1890
42,7
Соняшник
887,0
24,7
1174,0
29,4
826,0
16,8
962,3
18,7
Соя
31,0
0,9
-
-
132,0
2,7
81,50
1,1
Ріпак
Картопля
75,0
-
2,1
-
-
-
247,0
-
5,0
-
161,00
-
9,1
-
Інша продукція рослинництва
10,0
0,3
15,0
0,4
57,0
1,2
27,33
0,7
Тваринництво, всього
941,0
26,2
1138,0
28,6
1324,0
26,7
1134,3
27,6
Жива вага ВРХ
23,0
0,6
58,0
1,5
141,0
2,8
74,00
1,8
Жива вага свиней
11,0
0,3
28,0
0,7
70,0
1,4
36,33
0,8
Молоко
788,0
22,0
966,0
24,2
957,0
19,3
903,67
22,7
інша продукція тваринництва
119,0
3,3
86,0
2,2
156,0
3,2
120,33
2,3
Разом по рослинництву і тваринництву
3586,0
100
3998,0
100
4952,0
100
4178,6
100
КС = 100 : (42,7×1 + 22,7×3 + 18,7×5 + 9,1×7 + 2,3×9 + 1,8×11 + 1,1×13 + 0,8×15 + 0,7×17 + 0,02×19) = 0,28
Значення Кс до 0,20 свідчить про низький рівень спеціалізації господарства; 0,21-0,40 – середній;
0,41-0,60 – високий.

7.

Таблиця 4 – Динаміка прибутку по СФГ Буштрука Є.В.
Продукція
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Відхилення 2015 р.
до
2013 р., (+,-)
Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 га, грн
Зернові і зернобобові
322,4
722,2
1500,0
в т.ч.: пшениця озима
933,3
1203,0 2154,5
ячмінь озимий
266,7
50,0
1471,4
ячмінь ярий
213,3
1111,1 2087,5
жито
300,0
-150,0 3500,0
овес
250,0
200,0
2300,0
кукурудза на зерно
-3266,7 -2080,0 -1330,0
Соняшник
832,34 2840,0 2164,0
Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 гол, грн
М’ясо ВРХ
-832,0 -2741,9 -1885,2
М’ясо свиней
-800,0 -1508,2 -281,7
Молоко
2185,2 2663,3 2785,7
1177,6
1221,2
1204,7
1874,2
3200
2050
1936,7
1331,66
-1053,2
518,3
600,5

8.

Таблиця 5 – Остаточні результати заходів з пошуку резервів підприємства
Заходи
од.
виміру
озима
пшениц
я
ярий
ячмінь
озими
й
ячмінь
Молоко
приріс
т ВРХ
приріст
свиней
ц.
354
110
48
-
-
-
ц.
ц.
2290,2
6765
190,4
1536
329
245
-
-
-
ц.
-
-
-
-
-
-
-
273,6
2156,4
2549,3
-
62,38
19,9
293,3
3,6
40,7
32,2
96,9
877,30
283,55
80,65
57,48
-
-
12,7
7,9
0,4
114,6
1343,3
2323,4
20,5
5,3
11,3
-
-
-
24,6
23,1
14,4
11,3
343,9
57,7
724,43
1601,73
93,71
377,15
37,50
118,15
251,77
309,25
196,15
196,15
115,36
115,36
I. Збільшення виробництва продукції
За рахунок підвищення урожайності:
а) від ліквідації втрат при зборі урожаю
б) до рівня передового господарства (ТОВ «Сонячний гай»)
в) до рівня посіву сортовим насінням
За рахунок збільшення продуктивності:
а) від ліквідації яловості маточного поголів’я
б) від забезпечення виконання плану по породності тварин
ц.
в) від росту продуктивності до рівня передової ферми
ц.
За рахунок скорочення втрат кормів
ц.
Очікуваний результат
тис. грн
II. Зменшення собівартості
За рахунок заміни :
а) існуючого корму для корів на « Щаслива тварина – 20
стандарт» та насіння на сорт «Лада Одеська», сорт «Гладіс» грн/1 ц.
сорт «Командор»
б) існуючих добрив на Нутріфлекс F
грн/1 ц.
в) постачальника бітуму, ацетону, газоконденсатів та ін.
грн/1 ц.
нафтопродуктів.
Очікуваний результат
тис. грн
тис. грн
Всього очікуваний результат

9.

Таблиця 6 – Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зміни об’єму реалізації у
СФГ Буштрука Є.В.
Види продукції
Резерв
збільшення
об’єму
виробництва
продукції, ц
Фактичний
рівень
товарності, %
Озима пшениця
Ячмінь ярий
Ячмінь озимий
приріст ВРХ
9409,2
1836,4
622
61,1
78,3
70,7
375,58
приріст свиней
Молоко
Разом
173,4
4979,3
17395,88
Резерв збільшення
об’єму реалізації, ц
Фактична
сума прибутку
на 1 ц, грн
Резерв збільшення
прибутку, тис. грн
5749
1437,9
439,75
152,6
197,2
183,4
877,30
283,55
80,65
81,3
305,34
-
-
57,0
59,5
-
74,56
370,1
8376,65
155,3
688,5
57,48
1298,98
Таблиця 7 – Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості
реалізованої продукції у СФГ Буштрука Є.В.
Види
продукції
Озима
пшениця
Ячмінь ярий
Ячмінь
озимий
Молоко
приріст ВРХ
приріст
свиней
Разом
Сума резерву зниження
собівартості продукції, грн.
Фактичний рівень
товарності, %
Зниження собівартості
реалізованої продукції, грн.
1185,65
61,1
724,43
119,68
78,3
93,71
53,04
70,7
37,50
423,15
241269,6
59,5
81,3
251,77
196152,2
202393,5
57,0
115364,3
445444,6
-
312623,9

10. Дякую за увагу!

Дякую за уваг
English     Русский Правила