CUPRINS:
Intentarea procedurii de insolvabilitate:
Procedura de insolvabilitate
Efectele intentării procedurii  de insolvabilitate
Efectele intentării procedurii  de insolvabilitate
Valorificarea şi lichidarea masei debitoare
Bibliografie
484.66K
Категория: ФинансыФинансы

Declararea falimentului şi lichidarea întreprinderii insolvabile

1.

DECLARAREA FALIMENTULUI
ŞI LICHIDAREA
ÎNTREPRINDERII INSOLVABILE

2. CUPRINS:

1. Noţiunea de insolvabilitate;
2. Cauzele declarării falimentului;
3. Intentarea procesului de insolvabilitate;
4. Procesul de insolvabilitate;
5. Cauze de lichidare a întreprinderilor în RM

3.

Conform Legii insolvabilităţii
din 29.06.2012 noţiunea de
”insolvabilitate” desemnează situaţia
financiară a debitorului caracterizată prin
incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată,
constatată prin act judecătoresc de dispoziţie;

4.

Conform legii cu privire la faliment din 26.03.1996
(abrogată din 14.11.01)
Faliment - stare patrimonială a debitorului, în care acesta
nu este în stare să execute creanţele creditorilor
şi instanţa de judecată adoptă hotărîrea cu privire la
distribuirea masei debitoare între
creditori, stingerea creanţelor neexecutate ale
creditorilor prin reorganizarea sau lichidarea debitorului;

5.

Temeiul insolvabilităţii sunt:
Incapacitatea de plată a
debitorului pentru datoriile
Supraîndatorarea - situaţie
existente - situaţie
financiară a debitorului, a
financiară a debitorului
cărui răspundere este
caracterizată prin
limitată prin lege la
incapacitatea lui de a îşi
valoarea patrimoniului său,
executa obligaţiile
pecuniare scadente, inclusiv în care valoarea bunurilor
nu mai acoperă obligaţiile
obligaţiile fiscale.
existente ale acestuia;
Incapacitatea de plată este,
de regulă, prezumată în
cazul în care debitorul a
încetat să efectueze plăţi;

6.

La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în
calcul:
1. mărimea obligaţiilor pecuniare,
inclusiv suma restanţei la livrarea
bunurilor, la prestarea serviciilor şi
la îndeplinirea lucrărilor care
urmează a fi plătite de către debitor;
2. mărimea obligaţiilor la bugetul
public naţional.
3. mărimea datoriilor la credite, la
împrumut, plus dobînda care
urmează a fi achitată de către
debitor;
4. mărimea prejudiciilor care
urmează a fi recuperate de la
debitor;

7.

Procedura insolvenţei poate fi iniţiată de către debitor,
de către creditori sau de către orice alte persoane
sau instituţii cum ar fi: organul executiv, persoana
care deţine dreptul de reprezentare a debitorului,
asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii
debitorului.

8.

Insolvabilitatea intenţionată şi
insolvabilitatea fictivă
1. În cazul insolvabilităţii
debitorului din culpa fondatorilor
(membrilor) lui, a membrilor
2. Dacă debitorul depune cerere
organului executiv sau a unor alte
introductivă în cazul în care
persoane care au dreptul de a da
dispune de posibilităţi reale de a
indicaţii obligatorii pentru debitor
satisface integral creanţele
ori care pot influenţa în alt mod
creditorilor (insolvabilitate fictivă),
acţiunile debitorului (insolvabilitate
persoanele culpabile poartă
intenţionată), aceştia poartă
răspundere pentru prejudiciile
răspundere subsidiară solidară faţă cauzate creditorilor prin depunerea
de creditori în măsura în care
cererii.
bunurile debitorului sînt
insuficiente pentru executarea
creanţelor creditorilor.

9. Intentarea procedurii de insolvabilitate:

1.
2.
3.
4.
5.
Creditorul (cu notificarea prealabilă a debitorului) poate depune cerere
introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate.
Dacă cererea introductivă este admisă spre examinare, instanţa de insolvabilitate
este datoare să îl audieze pe debitor.
Măsuri de asigurare - După ce primeşte cererea introductivă spre examinare,
instanţa de insolvabilitate aplică măsurile necesare pentru a preveni modificarea
stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de pînă la intentarea
procesului de insolvabilitate.
Dacă instanţa de insolvabilitate nu dispune altfel, în perioada de observaţie
organele de conducere ale debitorului nu pot emite decizii şi nu pot efectua
operaţiuni şi plăţi fără acordul administratorului provizoriu, iar persoanele cu drept
de reprezentare a debitorului nu pot încheia acte juridice fără participarea
administratorului provizoriu.
Prejudicierea reputaţiei comerciale - Persoana care depune în mod intenţionat,
fără existenţa unui temei de insolvabilitate, cerere de intentare a procesului de
insolvabilitate contra debitorului pentru a îi prejudicia reputaţia comercială este
obligată la plata despăgubirilor

10. Procedura de insolvabilitate

Instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi
a faptelor constatate în cadrul examinării cererii, asupra intentării procedurii de
insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.
Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul
pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat.
Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa prevede mărimea
revendicărilor, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, comitetul
creditorilor.şi va împuternici administratorul insolvabilităţii să preia în posesiune şi
administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparţin masei debitoare.
Instanța de insolvabilitate expediază, imediat după adoptare, hotărîrea de intentare a
procedurii de insolvabilitate debitorului, organului înregistrării de stat care ține
Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor
individuali, Serviciului Fiscal de Stat, băncilor în care debitorul are conturi etc.
Odată cu hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, administratorul
insolvabilităţii expediază o notificare tuturor creditorilor cunoscuţi pentru ca aceştia
să înainteze creanţele faţă de debitorul insolvabil.

11. Efectele intentării procedurii  de insolvabilitate

Efectele intentării procedurii de insolvabilitate
1. dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în
masa debitoare este transmis administratorului insolvabilităţii/
lichidatorului.
2. orice garanţie de executare a obligaţiilor se acordă numai de către
administratorul insolvabilităţii/lichidator, cu autorizarea adunării sau a
comitetului creditorilor;
3. asociaţii (acţionari, membri) debitorului nu au dreptul la separarea cotei
de participaţie din masa debitoare în legătură cu ieşirea sau cu excluderea
debitorului din lista asociaţilor (acţionarilor, membrilor) sau la partajarea
averii lui;
4. răscumpărarea sau procurarea de către debitor a acţiunilor plasate, sau
achitarea contravalorii părţii de participaţie este interzisă;
5. achitarea dividendelor, efectuarea altor plăţi legate de valorificarea
hîrtiilor de valoare, achitarea veniturilor pe cotele de participaţie,
distribuirea profitului între asociaţii (membrii) debitorului sînt interzise.

12. Efectele intentării procedurii  de insolvabilitate

Efectele intentării procedurii de insolvabilitate
1. dreptul debitorului de a administra şi de a dispune
de bunurile incluse în masa debitoare este transmis
administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului.
2. orice garanţie de executare a obligaţiilor se acordă
numai de către administratorul
insolvabilităţii/lichidator, cu autorizarea adunării sau
a comitetului creditorilor;
3. asociaţii debitorului nu au dreptul la separarea cotei de
participaţie din masa debitoare în legătură cu ieşirea sau cu
excluderea debitorului din lista asociaţilor sau la partajarea
averii lui;
4. răscumpărarea sau procurarea de către debitor a
acţiunilor plasate, sau achitarea contravalorii părţii de
participaţie este interzisă;
5. achitarea dividendelor, efectuarea altor plăţi legate de
valorificarea hîrtiilor de valoare, achitarea veniturilor pe
cotele de participaţie, sînt interzise.

13.

Instanţa de insolvabilitate decide prin încheiere intrarea imediată în faliment în următoarele
cazuri:
a) debitorul nu şi-a declarat intenţia de a se restructura sau este
decăzut din dreptul de a propune un plan al procedurii de
restructurare, iar creditorii nu cer restructurarea lui;
b) niciunul dintre participanţii la procedură nu a propus un
plan al procedurii de restructurare, în condiţiile şi termenele
stabilite de prezenta lege, sau niciunul dintre planurile propuse
nu a fost acceptat şi confirmat;
c) debitorul şi-a declarat intenţia de a se restructura, dar nu a
propus în termen un plan de restructurare ori planul lui nu a
fost acceptat şi confirmat;
d) obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sînt
îndeplinite în condiţiile stipulate în planul confirmat sau
activitatea debitorului desfăşurată pe parcursul restructurării
aduce pierderi masei debitoare;
e) adunarea creditorilor a aprobat raportul administratorului
insolvabilităţii în care se propune intrarea debitorului în
faliment.
Instanţa de insolvabilitate va pronunţa, prin încheierea de intrare în faliment, dizolvarea societăţii
debitoare şi va dispune: a) desemnarea unui lichidator, stabilirea atribuţiilor acestuia;
b) valorificarea şi lichidarea masei debitoare.

14. Valorificarea şi lichidarea masei debitoare

După intentarea procedurii falimentului, lichidatorul valorifică şi/sau
lichidează în condiţii cît mai avantajoase masa debitoare. Termenul nu
va depăşi 2 ani de la intentarea procedurii falimentului. Pentru
evaluarea bunurilor din patrimoniul debitorului, lichidatorul poate
angaja în numele debitorului un evaluator, sau utiliza un evaluator
propriu.
Lichidarea masei debitoare se face prin licitație, prețul inițial fiind
stabilit conform evaluării.

15.

Licitația repetată în decursul a 20 de
zile din data
notificării, niciun
creditor nu a acceptat
preluarea bunurilor în
natură, se va organiza
licitaţie repetată
Licitația - se
organizează la sediul
lichidatorului /al
debitorului /alt loc
stabilit de lichidator
şi se va desfăşura în
15 zile de la data
publicării anunţului
Licitația cu reducere
- lichidatorul dispune
imediat ca bunurile
nesolicitate la licitaţia
cu strigare să fie
scoase la licitaţia cu
reducere.
Lichid
area
Vînzarea
prin
concurs

16.

Lichidarea -procedura simplificată a falimentului, fie prin procedura de reorganizare
Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate
care se încadrează în categorii
a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti titulari ai patentei de
întreprinzător;
b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale
căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului
c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării
cererii introductive;
d) debitori care nu sînt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de
restructurare.
1. Desemnarea lichidadorului și notificarea organului care a efectuat
înregistrarea de stat a debitorului
2. lichidatorul, în comun cu (reprezentantul debitorului/preşedintele
comitetului creditorilor/reprezentant al creditorilor) face inventarul şi
bilanţul activului şi a pasivului.
3. În 15 zile lichidatorul prezintă instanţei de insolvabilitate spre aprobare
un proiect al bilanţului de lichidare, raportul final (actul de carenţă a masei
debitoare. )
4. instanţa face distribuirea finală a tuturor fondurilor din patrimoniul
debitorului. nchide prin hotărîre procedura falimentului şi radiază debitorul
din registrul de stat al persoanelor juridice şi din registrul de stat al
întreprinzătorilor individuali.
5. Dispozitivul hotărîrii se publică în MOl al RiM în termen de 10 zile din
data adoptării.
6. Camera Înregistrării de Stat radiază debitorul din registrul de stat al
persoanelor juridice sau din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
la data hotărîrii.
Dacă faţă de debitor nu s-a aplicat
procedura de restructurare, iar în
cadrul procedurii falimentului sau constatat că solvabilitatea
debitorului poate fi restabilită,
lichidatorul poate să convoace,
adunarea creditorilor, în termen
de o lună din momentul apariţiei
acestor circumstanţe, pentru a se
examina încetarea procedurii
falimentului şi trecerea
debitorului la procedura de
restructurare.
Adunării creditorilor supune la
vot acestă problemă. Odată cu
confirmarea hotărîrii adunării
creditorilor, instanţa de
insolvabilitate decide încetarea
procedurii falimentului şi
intentează procedura de
restructurare a debitorului,

17. Bibliografie

1. Legea insolvabilităţii Nr. 149 din 29.06.2012 Publicat: 14.09.2012
în Monitorul Oficial Nr. 193-197 art Nr:663 Data intrarii in vigoare:
13.03.2013
2. Legea cu privire la faliment din 26.03.1996 Publicat: 10.02.2000 în
Monitorul Oficial Nr. 14-16 art Nr : 74 Data intrării în vigoare:
10.02.2000 (abrogată)
3. Caracteristica generală a procesului de insolvabilitate
https://dreptmd.wordpress.com/cursuriuniversitare/insolvabilitatea/caracteristica-generala-a-procesuluide-insolvabilitate/
English     Русский Правила