Суд Європейського Союзу
Процедура слухання справ Загального Суду. Письмова стадія
Процедура слухання справ Загального Суду. Усна стадія.
Офіційні мови під час розгляду справи.
Європейський суд Правосуддя - завдання
Європейський Суд Правосуддя
Європейський Суд Правосуддя
Суд Правосуддя
Генеральні адвокати
Спеціалізовані суди ЄС
Суд публічної служби ЄС або Трибунал публічної служби ЄС – перший спеціалізований суд
Склад Публічного суду ЄС
Юрисдикція
Європейський центральний банк - ЄЦБ
Європейський центральний банк - ЄЦБ
Рахункова Палата
Рахункова палата – функції
899.63K
Категория: ПравоПраво

Право Європейського Союзу

1.

2.

3. Суд Європейського Союзу

Європейський Суд
Правосуддя (Суд)
Загальний суд ЄС
(Європейський суд загальної
юрисдикції)
• Найвища судова інстанція
ЄС
• Був створений під назвою “
Суд першої інстанції ”
• З набуттям чинності
Лісабонським договором
отримав назву Загальний суд
• Не є самостійним
органом чи інститутом
ЄС
• Є судовою палатою
• Підлеглий
Європейському Суду
Правосуддя

4. Процедура слухання справ Загального Суду. Письмова стадія

Судова справа відкривається на підставі
позовної заяви. Позовна заява надсилається
до Секретаріату Суду
Секретаріат надсилає позовну заяву до іншої
сторони. Стисло позовна заява публікується
у Офіційному віснику ЄС усіма офіційними
мовами.
Якщо орган ЄС або будь-яка особа доведуть
свій обгрунтований інтерес до справи,
можуть до неї приєднатись.

5. Процедура слухання справ Загального Суду. Усна стадія.

Публічне слухання справи,
виступ сторін.
Нарада суддів, де обговорюється
проект рішення.
Ухвалення рішення під час
судового засідання.

6. Офіційні мови під час розгляду справи.

Одна з
офіційних мов
ЄС
Робоча мова французька
Позивач
обирає мову
Проводиться
нарада
суддів
Цією мовою
проводиться
слухання
Готується
проект
рішення

7. Європейський суд Правосуддя - завдання

Європейський суд Правосуддя завдання
Тлумачення
права ЄС
Однакове
застосування
права ЄС у
всіх
державах ЄС
Визначення
законності
актів та дій
ЄС

8. Європейський Суд Правосуддя

• Виконує функції:
a) De facto міжнародного суду, коли розглядає
спірні питання між інституціями ЄС з
одного боку та державами ЄС з іншого
b) Конституційного суду – коли тлумачить
положення установчих договорів ЄС чи
інших законодавчих актів ЄС

9. Європейський Суд Правосуддя

• Найвища судова інстанція ЄС
• Але! Не є вищою інстанцією у
відношенні до всіх судів держав-членів
ЄС! Тобто: Європейський Суд
Правосуддя не може застосовувати чи
тлумачити національне право держав
ЄС! Тільки право Європейського
Союзу!

10. Суд Правосуддя

• Ст. 19 ч.2 ДЄС (судді) + ст. 252 ДФЄС = 28
суддів (за кількістю держав членів) + 8
Генеральних адвокатів
• 6 палат, до складу яких входять 3, 5 або 7
суддів
• Велика Палата – 13 суддів (скликається на
вимогу держави-члена або органу ЄС, що є
стороною у справі)
• Велика Палата – 28 суддів

11.

12. Генеральні адвокати

• Генеральні адвокати допомагають суддям
• Але! Генеральні адвокати не входять до складу
суду, вони – незалежні експерти
• Генеральні адвокати, як і судді, призначаються
на 6 років з правом повторного призначення
• Кожні 3 роки відбувається оновлення половини
складу адвокатів (4 адвокати)
• 5 3 8 адвокатів мають право призначити 5 “
великих держав ЄС” – ФРН, Франція, Італія,
Іспанія, Великобританія
• Інші 3 адвокати призначаються почергово за
принципом ротації між іншими країнами у
алфавітному порядку

13. Спеціалізовані суди ЄС

• Правова підстава для створення таких судів –
Ніццький договір.
• Створюються:
Подання
Європейської
Комісії
Подання Суду
Правосуддя ЄС
Рішення Ради
ЄС та
Європейського
Парламенту
Рішення Ради
ЄС та
Європейського
Парламенту
Згода Суду
Правосуддя ЄС
Згода Комісії

14. Суд публічної служби ЄС або Трибунал публічної служби ЄС – перший спеціалізований суд

• Створений у 2005 р. на основі Ніццького
договору та рішення Ради ЄС від 02.11.2014р.
• Створений на базі Загального суду ЄС (тоді
Суду першої інстанції), який розглядав цю
категорію справ
• Суд публічної служби має власний
секретаріат, а для лінгвістичних чи
адміністративних цілей користується
службами Суду правосуддя

15. Склад Публічного суду ЄС

• Складається з 7 суддів, призначених на 6
років з можливістю повторного призначення
• Судді призначаються Радою ЄС
• Суд , залежно від складності справи, може
слухати справу у складі одного, трьох, п’яти
або семи суддів.
• Здебільшого суд засідає у складі трьох суддів.

16. Юрисдикція

• Відповідно до ст. 270 ДФЄ – розгляд спорів у
сфері державної служби ЄС у якості суду
першої інстанції.
В основному розглядає справи з:
1. трудових відносин – оплата праці, прийом
на роботу, просування по службі etc.
2. системи соціального захисту – нещасні
випадки під час виконання службових
обов’язків, стан здоров’я etc.

17.

18. Європейський центральний банк - ЄЦБ

Європейський центральний банк ЄЦБ
• Заснований 1998 р. відповідно до
Маастрихтського договору
• Головна функція – управління єдиною
європейською валютою
• Інша функція – управління монетарною
політикою ЄС та підтримання цінової
стабільності
• ЄЦБ є суб’єктом права
• ЄЦБ незалежний у здійсненні своїх
повноважень

19. Європейський центральний банк - ЄЦБ

Європейський центральний банк ЄЦБ
• ЄЦБ + національні центральні банки країн ЄС,
де в обігу євро = Європейська система
центральних банків
• Склад ЄЦБ: президент, віце-президент та 4
заступники утворюють Правління ЄЦБ
• Керівна Рада: Правління ЄЦБ + керівники
національних банків країн євро-зони
• Правління ЄЦБ призначається Європейською
Радою за рекомендацією Ради та після
консультацій з Європейським Парламентом
строком на 8 років без права переобрання

20.

21. Рахункова Палата

• Основна функція – аудит
• До Рахункової палати входять 28 членів (по
одному громадянину від кожної держави)
• Члени Рахункової палати незалежні у здійсненні
своїх функцій
• Діють в загальних інтересах ЄС
• Членів Рахункової палати призначає Рада після
консультацій з Парламентом з претендентів,
запропонованих кожною державою, терміном на
6 років
• Зі свого складу члени Рахункової палати
обирають голову, терміном на 3 роки.

22. Рахункова палата – функції

1. Перевірка звітів про доходи і витрати ЄС і
всіх його інституцій
2. Контроль якості управління фінансами
3. Допомога Європейському Парламенту у
контролі за виконанням бюджету
English     Русский Правила