Інституції Європейського Союзу
Європейська Комісія
Функції Європейської Комісії
Функції Європейської Комісії
Функції Європейської Комісії
Склад Європейської Комісії
Склад Європейської Комісії
Ст. 246 Договору про функціонування ЄС
Ст. 246 Договору про функціонування ЄС
Європейська Комісія - структура
Європейська Комісія - структура
Суд Європейського Союзу
Суд Європейського Союзу
Європейський суд Правосуддя - завдання
Загальний суд ЄС
Загальний суд ЄС
Загальний Суд ЄС - структура
Загальний Суд ЄС
Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції
Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції
Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції
1.59M
Категория: ПравоПраво

Право Європейського Союзу. Лекція 2

1.

2.

3.

4. Інституції Європейського Союзу

Основні
Парламент ЄС
Європейська Рада
Рада ЄС
Комісія ЄС
Європейський центральний
банк
Рахункова палата
Допоміжні
Економічний і соціальний
комітет
Комітет регіонів
Європейський
інвестиційний банк
Інші консультативні,
управлінські та регулятивні
комітети

5. Європейська Комісія

Європейська Комісія
– незалежна
інституція, вона та її
члени не
підпорядковуються і
жодним чином не
залежать від урядів
країн - членів ЄС, хоча
й співпрацюють з
ними.

6. Функції Європейської Комісії

Подає пропозиції щодо нових законів ЄС
• Дані пропозиції Комісія представляє на розгляд
Європейського Парламенту та Ради
Забезпечує застосування країнами ЄС
законодавства
• Тобто стежить за дотриманням законодавства ЄС,
гарантує їх втілення в життя, наглядає за
реалізацією договорів, прийнятих інституціями ЄС

7. Функції Європейської Комісії

Відповідає за практичне втілення
політики ЄС
• Тобто контролює виконання рішень, прийнятих
Європейським Парламентом та Радою
Керує фінансами ЄС
• Тобто бюджет, фонди та програми ЄС, в т.ч.
щодо третіх країн

8. Функції Європейської Комісії

Представляє ЄС на
міжнародній арені
• Веде переговори щодо укладення
угод з міжнародними
організаціями та іншими країнами
• Комісія приймає рішення
більшістю своїх членів

9. Склад Європейської Комісії

• Згідно зі ст. 17 ч. 5 Договору про
Європейський Союз та ст. 244 Договору про
функціонування Європейського Союзу члени
Комісії обираються на основі системи ротації:
Кожна країна ЄС має рівні шанси по
відношенню до визначення порядку
наступництва та часу перебування їхніх
громадян на посаді членів Комісії

10. Склад Європейської Комісії

Кожен склад Комісії має складатись таким
чином, щоб достатнім чином відображати
географічний та демографічний склад
держав-членів ЄС

11. Ст. 246 Договору про функціонування ЄС

a. Що стається у випадку, коли працівника
Європейської Комісії примусово
звільняють, або він іде у відставку або
помирає?
b. Що стається, коли Європейська Комісія у
повному складі іде у відставку?

12. Ст. 246 Договору про функціонування ЄС

a. Повноваження представника ЄК
припиняються у випадку звичайної заміни,
смерті, примусового звільнення або
добровільної відставки. Заміна: на
залишок строку представником тієї ж
держави.
b. Усі представники у ЄК виконують свої
обов’язки, поки їх не буде замінено на
залишок строку їхнього перебування на
посаді відповідно до ст. 18 ч.1 ДЄС

13.

14. Європейська Комісія - структура

• Комісари – представники від кожної з держав
ЄС – міжнародні службовці
• Представляють інтереси ЄС, а не своєї
країни
• Комісарові допомагає кабінет, до якого
входять громадяни тієї ж країни, з якої
походить комісар

15. Європейська Комісія - структура

Генеральні дирекції
• Кожна дирекція відповідає за конкретну сферу
діяльності
• Генеральний директор підзвітний одному з комісарів
• Генеральний директор і комісар, якому він підзвітний
не можуть бути громадянами однієї держави
Служби
Генеральний Секретаріат

16. Суд Європейського Союзу

17. Суд Європейського Союзу

Європейський Суд
Правосуддя (Суд)
• Найвища судова інстанція
ЄС та Європейського
Співтовариства з атомної
енергії
Загальний суд ЄС
(Європейський суд загальної
юрисдикції)
• Був створений під назвою “
Суд першої інстанції ”
• З набуттям чинності
Лісабонським договором
отримав назву Загальний суд
• Не є самостійним органом
чи інститутом ЄС
• Є судовою палатою
• Підлеглий
Європейському Суду
Правосуддя

18. Європейський суд Правосуддя - завдання

Тлумачення
права ЄС
Однакове
застосування
права ЄС у
всіх
державах ЄС
Визначення
законності
актів та дій
ЄС

19. Загальний суд ЄС

1. Складається з 28 суддів
2. Судді призначаються на
6 років з правом
повторного
призначення
3. Судді призначаються з
осіб, чия незалежність
не підлягає сумніву

20. Загальний суд ЄС

4. Кожні 3 роки
відбувається оновлення
половини складу суду (13,
а потім 14 суддів)
5. Судді обирають з-поміж
себе терміном на 3 роки:
a) Голову Загального Суду
b) Голів судових палат

21. Загальний Суд ЄС - структура

8 палат у складі 3 або 5 суддів
Велика Палата –13 суддів, інколи
- повний склад – 28 суддів
Більшість справ розглядається
палатами у складі 3 суддів

22. Загальний Суд ЄС

Правомочність
палат
• Рішення приймаються простою більшістю голосів
• Засідання палати, що складається з 3 або 5 суддів, є
правочинними, якщо присутні 3 судді
Правомочність
Великої палати
• Засідання Великої палати вважається правомочним,
якщо присутні 9 суддів
• Якщо у повному складі - 13
• Суд діє колегіально
• Рішення є дійсними, якщо під час слухання бере
участь непарна кількість суддів
Дійсність
рішення
Загальний Суд ЄС

23. Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції

Позови держав-членів ЄС проти
Європейської Комісії
Позови держав-членів ЄС щодо актів
ЄС
Позови про відшкодування шкоди,
завданої органами чи службовцями ЄС

24. Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції

Позови про притягнення до відповідальності за контрактами,
укладеними між фізичними та юридичними особами та ЄС
Патентні спори
Позови щодо рішень Служби ЄС з рослинного розмаїття

25. Юрисдикція Загального Суду у якості першої інстанції

Позови щодо рішень Європейського
Агенства хімікатів
Розгляд апеляцій щодо рішень Суду
Публічної служби ЄС
Розгляд апеляцій інших
спеціалізованих судів чи трибуналів ЄС
English     Русский Правила