Kosmētiskas iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības
Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu reglamentējošie normatīvie akti
MK noteikumi Nr. 834 – Vispārīgie jautājumi
MK noteikumi Nr. 834 – Vispārīgie jautājumi
Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai
Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai
Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
SOLĀRIJU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
SOLĀRIJU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
Nepieciešamā informācija pakalpojuma sniegšanas vietā
Prasības solārija personālam
Prasības solārija personālam
Veiksmi zināšanu pielietošanā!
3.78M
Категория: МедицинаМедицина

Kosmētiskas iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības. (Tema 2)

1. Kosmētiskas iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības

KOSMĒTISKAS
IEDEGUMA IEGŪŠANAS
PAKALPOJUMAM
NOTEIKTĀS HIGIĒNAS
PRASĪBAS
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas
pakalpojumam noteiktās higiēnas
pamatprasības
Normatīvie akti Latvijā un Eiropas Savienībā,
nosacījumi UV iekārtām un aprīkojumam, kosmētiskā
iedeguma pakalpojuma vietas telpu, iekārtu un
aprīkojuma kopšana un dezinfekcija, prasības solārija
personālam u.c.

2.

SATURS
Click icon to add
picture
Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu
reglamentējošie normatīvie akti
MK noteikumi Nr. 834 – Vispārīgie jautājumi
Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju
informēšana par UV starojuma radītiem riskiem
veselībai
Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam
Solāriju dezinfekcijas līdzekļi
Nepieciešamā informācija pakalpojuma sniegšanas
vietā
Prasības solārija personālam
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
2

3. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu reglamentējošie normatīvie akti

KOSMĒTISKĀ IEDEGUMA IEGŪŠANAS PAKALPOJUMU
REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Latvijā kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu
sniegšanu reglamentē 2010. gada 7.septembrī izdotie
Ministru kabineta noteikumi Nr.834 – "Noteikumi par
kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un
nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas
Savienības direktīvām:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas
98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību
tehnisko standartu un noteikumu jomā;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas
98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un
noteikumu jomā.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
3
Saturs

4. MK noteikumi Nr. 834 – Vispārīgie jautājumi

MK NOTEIKUMI NR. 834 – VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Ministru kabineta noteikumi Nr. 834 nosaka higiēnas un
nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veicējam, kas
sniedz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu, tā telpām,
iekārtām un apkalpojošajam personālam, kā arī šo prasību
uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības
saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās
prasības;
Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs saimnieciskās
darbības veicējs, kas sniedz pakalpojumu;
Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Veselības inspekcija.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
4
Saturs

5. MK noteikumi Nr. 834 – Vispārīgie jautājumi

MK NOTEIKUMI NR. 834 – VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Noteikumos lietotie termini:
solārija personāls
– saimnieciskās darbības veicēja
nodarbinātās personas, kuras sniedz pakalpojumu, izmantojot
UV iekārtas, un kuru kvalifikācija atbilst šo noteikumu IV nodaļā
noteiktajām prasībām;
UV iekārta – ultravioletā starojuma iekārta, kas nepieciešama
kosmētiskā iedeguma pakalpojumu saņemšanai un kura atbilst
šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām;
UV starojums – ultravioletais starojums, kā ietekmē izmainās
ādas pigmentācija un iegūts kosmētiskais iedegums.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
5
Saturs

6. Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS IEROBEŽOJUMI UN
PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANA PAR UV STAROJUMA
RADĪTIEM RISKIEM VESELĪBAI
Pakalpojumu ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18
gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes
ārsta vai dermatologa izziņu, ka tās veselības stāvoklis ir
atbilstošs pakalpojuma saņemšanai. Ģimenes ārsta izziņa un
dermatologa izziņa ir derīga sešus mēnešus.
Lai pārliecinātos par patērētāja vecumu, solārija personāls
pieprasa, lai patērētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu
vai autovadītāja apliecību. Pēc solārija personāla vai Veselības
inspekcijas pieprasījuma patērētāja pienākums ir uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību.
Apmeklējumu uzskaites karte atrodas pie patērētāja. Ja
apmeklējumu uzskaites karte tiek pazaudēta, pakalpojuma
sniedzējs nodrošina tās atkārtotu izsniegšanu patērētājam.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
6
Saturs

7. Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS IEROBEŽOJUMI UN
PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANA PAR UV STAROJUMA
RADĪTIEM RISKIEM VESELĪBAI
Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai patērētājs pirms
pakalpojuma saņemšanas tiktu informēts par riskiem veselībai,
kas saistīti ar UV starojuma ietekmi, un pakalpojuma
saņemšanas
nosacījumiem.
Solārija
personāls
pirms
pakalpojuma sniegšanas izsniedz patērētājam apmeklējumu
uzskaites karti, kurā norādīts patērētāja vārds, uzvārds,
apmeklējuma datums un laiks, kā arī norādīta informācija par
UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un pakalpojuma
saņemšanas nosacījumi (MK noteikumu Nr. 834 1.pielikums).
Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina
informāciju
par
UV
starojuma
ietekmi,
sauļošanās
kontrindikācijām, pareiza sauļošanās režīma ieteikumiem un
ādas tipiem. Informāciju izvieto laukumā, kas nav mazāks par
21 x 30 cm, tā, lai patērētājam tā būtu viegli ieraugāma un
salasāma.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
7
Saturs

8. Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS IEROBEŽOJUMI UN
PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANA PAR UV STAROJUMA
RADĪTIEM RISKIEM VESELĪBAI
Solārija personālam ir pienākums novērtēt patērētāja ādas
stāvokļa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sniegt
konsultāciju par piemērotāko sauļošanās režīmu.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
8
Saturs

9. Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam

PRASĪBAS SOLĀRIJU TELPĀM, IEKĀRTĀM UN
APRĪKOJUMAM
Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek nodrošinātas vismaz šādas
telpas:
o uzgaidāmā telpa vai vieta patērētājam;
o telpa vai norobežota vieta, kur atrodas UV iekārta un vieta
patērētāja personīgo mantu un drēbju novietošanai;
o vieta telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai;
o telpa personāla higiēnas vajadzībām (tualete – arī klienta
lietošanai).
Pakalpojuma sniegšanas vietā ir dabīgā vai mehāniskā
ventilācija, nodrošinot gaisa temperatūru, ne zemāku par
+18 ºC, grīdas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas.
Pakalpojuma sniedzējs izstrādā tīrīšanas un dezinfekcijas
plānu, nodrošinot, ka UV iekārta pēc katras izmantošanas tiek
tīrīta un dezinficēta.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
9
Saturs

10. Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam

PRASĪBAS SOLĀRIJU TELPĀM, IEKĀRTĀM UN
APRĪKOJUMAM
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzskaiti par pakalpojuma
sniegšanas vietas telpas, iekārtas vai aprīkojuma tīrīšanu vai
dezinfekciju, norādot datumu, laiku, kā arī personu, kas to
tīrījusi vai dezinficējusi. Uzskaites ieraksti par telpu, iekārtu
vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju pēc pieprasījuma ir
pieejami patērētājam un Veselības inspekcijai.
UV iekārtas ir apgādātas ar darba stundu uzskaites un
sauļošanās laika mērītājiem, ventilācijas sistēmām un
automātisko atslēgšanās sistēmu.
UV iekārtas radītais maksimālais efektīvais UV starojuma
līmenis nepārsniedz 0,3 W/m2.
UV iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni
apliecina UV iekārtas tehniskā dokumentācija un lampu
ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija vai mērījumu
rezultāti.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
10
Saturs

11. Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam

PRASĪBAS SOLĀRIJU TELPĀM, IEKĀRTĀM UN
APRĪKOJUMAM
UV iekārtas radītā starojuma mērījumus ar kalibrētu
mēraparatūru, kas atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai ir
piemērota attiecīgā UV starojuma mērījumiem, veic:
o Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši
standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 L "Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"
akreditētas laboratorijas;
o citās Eiropas Savienības dalībvalstīs akreditētas institūcijas,
kuras tiesīgas veikt optiskā starojuma mērījumus;
o personas ar atbilstošu kvalifikāciju mērījumu veikšanai.
Ne retāk kā reizi mēnesī tiek veikti ieraksti (elektroniski vai
papīra formā) par UV iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma
pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šie dati pēc
pieprasījuma ir pieejami patērētājiem un Veselības inspekcijai.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
11
Saturs

12. Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam

PRASĪBAS SOLĀRIJU TELPĀM, IEKĀRTĀM UN
APRĪKOJUMAM
Pakalpojuma sniedzējs katram patērētājam nodrošina:
o UV starojuma aizsargbrilles;
o salvetes vai citus līdzekļus kosmētikas noņemšanai.
UV starojuma aizsargbrilles tīra un dezinficē ar atbilstošiem
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem pēc katras lietošanas
reizes.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
12
Saturs

13. SOLĀRIJU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

CLEAN FOAM ir bezalkoholisks dezinfekcijas līdzeklis medicīnisko
iekārtu virsmu dezinficēšanai, kuras nav paredzētas apstrādāt ar
spirtu. Labi attīra akrila medicīnas iekārtas, ideāls līdzeklis
solāriju dezinfekcijai.
CLEAN FOAM piemīt baktericīdās un fungicīdās īpašības, deaktivē
vīrusus.
Lietošana:
Tīrāmās virsmas noklāj ar CLEAN FOAM
putām vai šķīdumu, iedarbības laiks - 1
min., pēc tam virsmu notīra ar sausu
lupatiņu vai vienreizējās lietošanas papīra
dvieli.
Sastāvs:
Četrvērtīgie amonija savienojumi,
virsmaktīvās vielas, mīkstinātājvielas, putu
stabilizators.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
13
Saturs

14. SOLĀRIJU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

SMARTCLEAN - solāriju tīrīšanai un
dezinfekcijai (drošs akrila stiklam),
fitnesa centriem un skaistumkopšanas
saloniem, saunām, baseiniem un cita
veida virsmām.
SMARTCLEAN ir baktericīds, fungicīds
līdzeklis, kas iznīcina hepatītu B, hepatītu
C, HIV, papova un rota vīrusus.
Smartclean ir DGHM (German Society for
Hygiene and Microbiology) atzīts līdzeklis.
Smartclean nesatur aldehīdus, fenolu un
alkoholu.
Ekspozīcijas laiks: 1 minūte (1,5%
gatavajam šķīdumam)
Drošs un maigs tīrīšanas un dezinfekcijas
līdzeklis perfektai higiēnai.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
14
Saturs

15. Nepieciešamā informācija pakalpojuma sniegšanas vietā

NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA PAKALPOJUMA
SNIEGŠANAS VIETĀ
Jāņem vērā, ka pakalpojuma sniegšanas vietā ir jābūt izvietotai
informācijai par UV starojuma ietekmi, informācijai par to,
kādos gadījumos sauļoties nedrīkst vai nebūtu ieteicams,
pareiza sauļošanās režīma ieteikumi un informācija par ādas
tipiem.
Pakalpojuma sniegšanas vietā patērētājiem pēc pieprasījuma
jābūt pieejamiem arī datiem par iekārtu lampu maiņu un to
nolietojuma pakāpi, dokumentālam apliecinājumam par
iekārtas maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni (nedrīkst
pārsniegt 0,3 W/m2).
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
15
Saturs

16. Prasības solārija personālam

PRASĪBAS SOLĀRIJA PERSONĀLAM
Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai, droša un cilvēka
veselībai nekaitīga pakalpojuma sniegšanai, solārija personālam
būtu atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par ādas
uzbūvi un fizioloģiju, UV starojuma fizikālo raksturojumu, UV
starojuma fizioloģisko un terapeitisko iedarbību uz cilvēka
organismu, indikācijām, kontrindikācijām, lietošanas iespējām,
aparatūru, darba drošību un pirmo palīdzību UV starojuma
izraisītu veselības traucējumu gadījumā. Šādas zināšanas
apliecina medicīniskās izglītības dokuments, ārvalstīs iegūts
profesionālās izglītības vai kvalifikācijas dokuments, kas Latvijā
atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu, vai apliecība par mācību kursa
"Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas prasības" noklausīšanos.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
16
Saturs

17. Prasības solārija personālam

PRASĪBAS SOLĀRIJA PERSONĀLAM
Apliecību
solārija
personālam
izsniedz
apmācīttiesīga
institūcija, ja solārija personāls noklausījies sešu stundu mācību
kursu "Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas prasības" atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr. 834 3. pielikumā minētajai programmai.
Apliecība ir derīga divus gadus no tās izsniegšanas dienas.
Solārija personālam ir personas medicīniskā grāmatiņa, kurā
veikti ieraksti atbilstoši prasībām, kas noteiktas personām, kuru
darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
Pakalpojuma sniedzējam ir jāizskaidro solārija lietošanas
drošības noteikumi.
Ne retāk kā reizi mēnesī solārija personālam ir jāveic ieraksti
(elektroniski vai papīra formā) par UV iekārtu lampu maiņu, to
nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm.
Klientam ir tiesības ar šiem datiem iepazīties.
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
17
Saturs

18. Veiksmi zināšanu pielietošanā!

Click icon to add
picture
VEIKSMI
ZINĀŠANU
PIELIETOŠANĀ!
2. Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās
higiēnas pamatprasības
4/18/16
Atgriezties
uz saturu
18
English     Русский Правила