Що лектор зробив неправильно?
Необхідно мати…
Основні вимоги риторики
Пунктуальність
Основні вимоги риторики
Заборона:
Ховай негатив
Основні вимоги риторики
Основні вимоги риторики
Основні вимоги риторики
Жестикуляція
Основні вимоги риторики
Основні вимоги риторики
8.74M

Риторика - ораторське мистецтво. Кому і для чого це потрібно?

1.

Риторика - ораторське мистецтво.
Кому і для чого це потрібно?
Орищак Наталія

2.

Риторика
Рито́рика — це наука про
способи переконання та впливу
на аудиторію з урахуванням її
особливостей.
Ця наука :
- вивчає методику творення
тексту,
- визначає його структуру,
найпридатнішу для зрозумілого
й аргументованого викладення
думки.
Риторика.Орищак Наталія

3.

Риторика. Історія
Риторика є однією з найдавніших наук, її
виникнення
припадає
на античні часи.
Риторика.
Історія
Найвидатніші теоретики риторики
були в Греції, а практики — в Римі.
Засвоєння риторики вважалося
необхідною підготовкою в Стародавній
Греції та Римі. Громадяни Давньої Греції
могли самі себе захищати в суді, а щоб
захист вийшов вдалим, вони зверталися
до фахівців, чиїм ремеслом було
складання промов. Ораторське
мистецтво розвивалося й у Давньому
Римі.
Риторика. Орищак Наталія

4.

Все нове-добре забуте старе…
Термін „риторика” походить від грецького
слова, яке означає „наука про ораторське
мистецтво, красномовство”.
Батьківщиною красномовства є Давня Греція.
Термін „мистецтво” в ті часи тлумачився досить
широко. Ремесло, військова справа, наука,
медицина кваліфікувалися як мистецтво.
У свій час ще Платон казав, що
„красномовство належить до тих
мистецтв, які все здійснюють й усього
досягають словом... Адже воно зібрало й
тримає у своїх руках сили всіх мистецтв!”
Риторика. Орищак Наталія

5.

Риторика
Оратор — той, хто виголошує промову, а також людина, що
володіє даром
мистецтвом.
красномовства
Риторика. Орищак Наталія
або
володіє
ораторським

6.

Риторика. Історія
Найвидатнішим римським
оратором був Марк Туллій
Цицерон (106—43 рр. до н. е.) досягнув високої майстерності у складанні
й виголошенні промов, став автором
трактатів про ораторське мистецтво.
Будь-який випускник дореволюційної гімназії міг прочитати по латині
напам'ять і прокоментувати першу промову Цицерона проти Катіліни:
«Доки ж ти, Катіліна, будеш виснажувати наше
терпіння ..."», містить знаменитий крилатий вислів" О
часи! О звичаї! »(O tempora! O mores!).
Риторика. Орищак Наталія

7.

Риторика. Історія
Найвідомішим давньогрецьким
оратором був Арісто́тель
(384 до н. е) - старогрецький
філософ і учений. Учень Платона.
З 343 до н. е. - вихователь
Олександра Македонського
Аристотель
наводив
такий
приклад: якщо
в якомуАрістотель
наводив
такий
приклад:
«Якщо
в якому-небудь
небудь місті
на посаду
лікаряпретендувати
будуть претендувати
місті на посаду
лікаря
будуть
лікар і оратор,
лікар і оратор, то лікар з усіма його медичними
то лікар
з усіма
його медичними
знаннями
буде відкинутий
і міські зборизнаннями
оберуть на буде
цю посаду оратора,
тогооберуть
тільки побажати.
відкинутий
і міськіварто
збори
на цю посаду
оратора, варто
Риторика. Орищак Наталія
лише йому цього побажати.»

8.

Риторика Історія.Середньовіччя.
Риторика.
У середньовічній Європі риторика була перш
за все мистецтвом християнської проповіді.
Проповідь - одна із характерних і
.
масових форм середньовічної
словесності. Більш того, це єдина
жива форма публічного мовлення.
Риторика. Орищак Наталія

9.

Риторика. Історія.Середньовіччя.
Найважливіше придбання риторики в середні віки - це вміння
заволодіти почуттями і свідомістю людей, впливати на їхню
психіку і уяву. Ефективність і дієвість ораторської мови в цей
період характеризувалася саме цими вміннями проповідника.
На терені церковного
проповідництва виросли
великі богословські оратори і
проповідники :
Фома Аквінський
Василій Великий,
Григорій Богослов,
Іоанн Златоуст,
Августин Аврелій
(блаженний Августин),
Фома Аквінський та
інші.
Риторика. Орищак Наталія
Августин Аврелій

10.

Риторика. Історія. Епоха відродження.
В епоху Відродження (Ренесансу) ораторське мистецтво
отримує новий імпульс.
Воскрешає судове красномовство, з'являються торговельні
(ділові) і парламентські різновиди красномовства.
Ренесанс став епохою звеличення людської індивідуальності.
Риторика зближується з літературою.
Класичними зразками риторичного
мистецтва можна назвати
монологи Гамлета, Джульєтти,
Макбета,короля Ліра.
Торкнувшись найважливіших життєвих питань,
риторика збагатилася живою національної мовою,
відійшовши від латини старих підручників.
Риторика. Орищак Наталія

11.

Риторика. Історія. Епоха відродження.
Набирають силу бунтарські проповіді в лоні церкви…
Ідеолог чеської Реформації, натхненник
народного руху в Чехії проти німецького
засилля та католицької церкви, ректор
Празького університету Ян Гус (1371-1415),
свої проповіді виголошував на простій
народній мові, і мав цінний для кожного
оратора дар змінювати форму викладу
думок в залежності від складу аудиторії .
Риторика. Орищак Наталія

12.

Риторика- часи Київської Русі
Видатним оратором Київської Русі були:
Іларіон
Риторика. Орищак Наталія
Кирило Туровський

13.

Сучасна риторика
Дві головні традиції риторики:
Перша традиція
репрезентована у
давньогрецького філософа
Аристотеля
(IV ст. до н. е.).
У її межах риторика
визначається як
"мистецтво переконання".
Відповідно до цієї традиції
головне завдання оратора переконання аудиторії.
Риторика. Орищак Наталія
Друга традиція
репрезентована у
давньоримського ритора
Квінтіліана (I ст. н. е.).
У її межах риторика визначається
як "мистецтво говорити
витончено". Відповідно до цієї
традиції завдання оратора краса, вишуканість, витонченість
виразу думки. Переконання ж
виступає як можливе, але
далеко не є головною метою
оратора.

14.

Переконання чи витонченість?
Категорія переконання є, дійсно, однією з головних у
риториці.
Сфери, в яких одна людина намагається переконати
інших людей:
Наука
Політика
Мистецтво
Реклама
Повсякденне спілкування
Ми намагаємося зробити так, щоб інші люди
прийняли наші ідеї, товари чи послуги, наші
уявлення про життя, зрештою - нас самих.
Риторика. Орищак Наталія

15.

Переконання чи витонченість?
Витонченість у виразі думки, на чому наполягав у свій час
Квінтіліан, стає важливою тоді, коли завдання оратора
полягає в тому, щоб привернути увагу слухачів до чогось
нового, цікавого; зробити так, щоб інші люди запам'ятали
ораторську промову
Риторика. Орищак Наталія

16.

Переконання чи витонченість?
Дві головні мети оратора.
переконання
інформування
На сьогоднішній день очевидно, що сферою інтересу
риторики є спілкування, комунікація.
Інколи її навіть визначають як теорію та майстерність
ефективного мовлення
(цілеспрямованого, впливового, гармонійного).
Риторика. Орищак Наталія

17.

Предмет риторики
Предмет риторики - це публічний виступ у процесі
комунікації, наука про способи підготовки та
виголошення ораторської промови з метою певного
впливу на аудиторію.
Риторика. Орищак Наталія

18.

Чи можу я стати успішним оратором?
Успішні промови - повний провал.
Чи можливо передбачити результат
публічного виступу?
Чи подібне вміння - це виключно
природне обдарування?
Чи може звичайна людина навчитися
виголошувати промови?
Потрібно навчитися уникати
поширених помилок.
Риторика. Орищак Наталія

19.

Які виступи бувають?
Залежно від мети, теми, призначення та інших чинників
публічного мовлення виділяють такі його види:
академічне красномовство
судове
соціально-побутове,
сценічне
конфесійне тощо
Кожен із названих видів має свої жанри.
Академічним красномовством є: лекція, семінар, виступ на
науковій конференції, уроки;
Судове красномовства – оборонна промова (адвокатська),
звинувачувальна (прокурорська), самооборонна тощо.
Риторика. Орищак Наталія

20.

Що таке виступ?
Виступ – то контакт оратора й аудиторії,
або
це «діалог оратора й аудиторії»,
до того ж діалог специфічний: у ньому
пропущені репліки однієї зі сторін
(слухачів), точніше вони мовчазні.
Риторика. Орищак Наталія

21.

Промовець чи оратор?
Промовець думає: його виступ – це практично
мислення вголос
Оратор змушує думати й аудиторію, стежити
за ходом думки, що призводить до появи
запитань, на які слід відповідати.
Оратор повинен уміти відчувати аудиторію
через жарти, риторичні запитання, репліки,
через вибір різного ступеня активності
слухачів.
Риторика. Орищак Наталія

22.

Технологія публічного виступу – етапи роботи
Звертання до оратора з проханням
виступити.
Підготовка до публічного виступу
Виголошування промови
(власне виступ)
Відгук про публічний виступ
Риторика. Орищак Наталія

23.

Технологія: запрошення до виступу.
Важливі фактори:
своєчасніть запрошення (пропозиції, прохання
виступити);
дотримання дати й часу виступу;
готовність оратора до виступу – тобто врахування
його фахових інтересів, можливостей, досвіду, рівня
обізнаності з темою;
мета і форма запрошення (пропозиції, прохання);
характеристика аудиторії, складу слухачів.
Риторика. Орищак Наталія

24.

Технологія:підготовка до публічного виступу
Змістова(текстова) підготовка
Технічна підготовка
Особиста підготовка до виступу
оратора
Риторика. Орищак Наталія

25.

Технологія:підготовка до публічного виступу.Зміст
Підготовка до виступу передбачає
деякі обов’язкові змістові
елементи.
Попереднє укладання робочого плану, у якому
визначаються основні питання виступу
Добірка та систематизація фактів
Збір матеріалу і його логічна побудова
Пошук форми повідомлення
Репетиція виступу
Риторика. Орищак Наталія

26.

Технологія:підготовка до публічного виступу.Технічна
Підготовка технічних засобів та наочних посібників.
Використання наочності зменшує витрати
часу на описи, вивільняє час на інший
матеріал.
При цьому варто дотримуватися
розумної достатності у використанні
технічних засобів.
Необхідно знати, що ілюструється тільки
те, що є основою знань, без чого
ускладнюється розуміння матеріалу.
Риторика. Орищак Наталія

27.

Технологія:підготовка до публічного виступу. Особиста
Зовнішній вигляд
Психологіче налаштування
Володіння технічними прийомами
Практичний досвід
Риторика. Орищак Наталія

28.

Як потрібно?..
Риторика. Орищак Наталія

29. Що лектор зробив неправильно?

Необхідно мати…
Бездоганний
зовнішній
вигляд
Риторика. Орищак Наталія

30.

Основні вимоги риторики
Перед лекцією налаштуватися:
– впевненість в собі, позитивний
настрій
– лектор завжди знає більше
– не пити алкоголь
– я знаю ЦЕ
– я можу ЦЕ
– я зроблю ЦЕ добре
Риторика. Орищак Наталія

31. Необхідно мати…

Пунктуальність
Почати вчасно,
якщо запізнились - вибачтесь,
але не виправдовуйтесь!
Риторика. Орищак Наталія

32. Основні вимоги риторики


Манера поведінки лектора, його зовнішній
вигляд, встановлення контакту зі слухачами
перед виходом оглянути зовнішній вигляд
впевнено зайти в зал
потрібно сподобатися слухачам, викликати
довіру
не ставити речі на стіл
стати зліва від проектора, ноутбука
перевірити робоче місце
Риторика. Орищак Наталія

33. Пунктуальність

Основні вимоги риторики
Початок виступу
• Витримати паузу
• Встановити контакт поглядом, кожному заглянути в очі –
проведіть поглядом по аудиторії по схемі - Z-X.
• Одночасно з першим словом зробіть рух руками, зверніть на
себе зорову увагу.
Представлення лектора
Потрібно представити так, щоб звернути увагу на лектора, а не на себе !
• «Я з великим задоволенням», «мені випала честь»
• «Тема лекції - «Успішна бесіда»»
• «Цю лекцію Вам прочитає людина, у якої великий досвід роботи у
цьому бізнесі, ...» (його успіхи – до 2 речень)
• «Хороша людина,надійний друг….
• «Прошу уважно вислухати/ прийміть з любов’ю, ...»
Риторика. Орищак Наталія

34. Основні вимоги риторики

Заборона:
Не можна вітатися тільки з одним, всі слухачі рівні!
Риторика. Орищак Наталія

35.

Ховай негатив
Не показувати
негативних емоцій
Риторика. Орищак Наталія

36. Заборона:

Основні вимоги риторики
Підтримка контакту поглядом під час лекції
• Дивитися тільки на слухачів, їм в очі
• вибрати собі - 1-2 песимістів-колючок,
1-2 оптимістів – це ваш надійний індикатор
• Не підморгувати, не загравати
• Не виділяти часто нікого
зі слухачів
Риторика. Орищак Наталія

37. Ховай негатив

Основні вимоги риторики
Техніка рухів під час лекції, постава:
постава вільна, руки по швах, до початку лекції
ноги в 3 позиції, між п'ятами 3-5 сантиметри
не хитатися, не підскакувати
не ходити по залу, максимум - 1-2 кроки
Крок вліво-вправо, крок вперед-назад
Риторика. Орищак Наталія

38. Основні вимоги риторики

Жестикуляція
• Якщо людина ховає долоні - вона обманює
• На початку лекції - розкрити долоні
• Не закривати руки в замок
• Пірамида - жест впевненності
• Руки повинні бути на рівні пояса
Риторика. Орищак Наталія

39. Основні вимоги риторики

Жестикуляція
Ніколи не показувати пальцем
Фломастери потрібно закривати
Не тримати руки в кишенях
Не торкатися свого носа, рота, вух - обман
• Поки аудиторія аплодує – не йдіть, Вам дякують
Риторика. Орищак Наталія

40. Основні вимоги риторики

Міміка
Безкоштовна інвестиція в бізнес - щира посмішка,
але посміхатися треба по тексту, там де це доречно,
серйозні речі говорять серйозно.
Уміння користуватися технікою паузи
Пауза повинна бути перед важливою інформацією,
після паузи почати говорити тихо і
послідовно підвищувати голос до
нормального рівня.
Риторика. Орищак Наталія

41. Жестикуляція

Основні вимоги риторики
Швидкість (темп) мови
темп визначає швидкість думки
потрібно підтримувати середній темп
розмови
Але краще швидше, ніж повільніше
Використання сили звуку та акценту
щоб лекція не була монотонною МОЖНА
розповісти анекдот, історію, але вони повинні
бути в тему
Ніколи не затягуйте виступ
Риторика. Орищак Наталія

42. Основні вимоги риторики

Чи можу я стати успішним оратором?
Як і будь-яка наука, риторика - нудна.
За книгою її вивчити складно.
Як квіти і ботаніка.
Ботаніка - теж суха і нудна наука.
А вирощування квітів - захоплююче
заняття.
Юні квітникарі вирощують квіти без
ботаніки, але якщо з'являються
проблеми - тут же звертаються до
науки.
І тільки тоді ботаніка стає цікавою і
корисною.
Риторика. Орищак Наталія

43. Основні вимоги риторики

Чи можу я стати успішним оратором?
Виступати можна теж без риторики.
Юні оратори так і роблять.
Коли розмови легкі, а слухачі вдячні - виступати легко навіть
без особливих знань.
Риторика стає у пригоді пізніше, коли теми виступів нудні,
слухачі нетерплячі, відповідальність велика, права на помилку
немає.
Ось тоді допомагає риторика. Адже такі ж самі проблеми вивчалися
ораторами дві-три тисячі років тому.
З часів Цицерона і Демосфена нічого в риториці істотно не змінилося.
Риторика. Орищак Наталія

44.

Чи можу я стати успішним оратором?
Слухачі залишилися тими ж.
Трошки розумнішими і трошки нетерплячішими.
Але такими ж.
Вони хочуть насолоди для розуму, для слуху і для очей, як
стверджував Цицерон.
Риторика. Орищак Наталія

45.

ЯКИЙ ВІН, ОРАТОР?
Оратор всіх бачить. Всіх, навіть якщо в залі дуже багато
людей.
Оратор всіх відчуває. Хто як відноситься до мови: кому
мова подобається, кому не дуже, кому зовсім не
подобається.
Оратор привертає увагу. До себе. До теми виступу.
Підсилює і послаблює цю увагу.
Оратор стежить за сприйняттям мови. Уповільнює її або
прискорює.
Оратор говорить ясно і зрозуміло. І слухачі не тільки
розуміють цю мову, але і запам'ятовують, у вигляді слів
або образів.
З оратором не нудно. Ніхто не помічає, як проходить час.
Дивитися на оратора - задоволення. Тому що сам оратор
отримує від виступу задоволення.
Риторика. Орищак Наталія

46.

Великих звершень!!!
Дякую за увагу!
Орищак Наталія
English     Русский Правила