2.05M
Категория: ФинансыФинансы

Послуги на ринку страхування майна і відповідальності

1.

Послуги на ринку
страхування майна
і відповідальності
Терещук Галини ФБДп-12-5

2.

Я не знаю ни одной семьи, которая
разорилась, уплачивая страховые взносы,
но я знаю семьи, которые разорились, не
делая этого.
Уинстон Черчилль
Никогда не экономьте на рекламе, охране
и страховке и ваши дела пойдут в гору.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Любовь как страхование жизни: чем
позже подписываешь договор, тем выше
взносы.
Саша Гитри

3.

4.

5.

До страхових послуг щодо захисту майна зараховують:

6.

У світовій практиці до майнового страхування
зараховують будь-яке страхування, що не належить
до страхування відповідальності та особистого
страхування.

7.

Класичними ризиками при страхуванні майна
вважаються:
ризики стихійних лих (із 110
можливих ризиків, що є у
світовій практиці, в Україні
використовується близько
20);
вогневі ризики;
ризик аварії водопровідних,
опалювальних,
каналізаційних,
протипожежних систем;
ризик протиправних дій
третіх осіб - крадіжка,
хуліганство, розбій тощо.

8.

Страхова наука визначає такі основні принципи
майнового страхування:
страхового інтересу – наявність фінансової
зацікавленості у страхувальника;
добросовісності - зобов'язання страховика та
страхувальника бути чесними один перед одними під
час укладання та дії договору страхування;
відшкодування – страхувальник має можливість
отримати лише компенсацію збитку внаслідок
страхового випадку;
суброгації – право страхової компанії після виплати
страхового відшкодування отримати компенсацію від
винної особи;
контрибуції – це право страхової компанії звернутися
до інших страхових компаній, які також відповідальні
перед страхувальником, з пропозицією визначити між
собою витрати щодо відшкодування збитку;

9.

Страхувальниками можуть бути юридичні й/або
фізичні особи. Страховим випадком є збитки
страхувальника, завдані йому у зв'язку з
пошкодженням, руйнуванням, знищенням чи
викраденням майна.

10.

11.

Ключовою відмінністю страхування відповідальності від
інших видів страхових послуг є те, що об'єктом
страхування виступає відповідальність перед третіми
особами, що можуть понести збитки внаслідок якихнебудь дій чи бездіяльності страхувальника.

12.

13.

Економічна сутність надання
страхових послуг з даного виду
страхування пов'язана з цивільноправовою відповідальністю
страхувальника (громадян та
юридичних осіб) за будь-які дії, адже в
умовах ризикогенного середовища
переважна більшість видів людської
діяльності приховує у собі істотну
небезпеку для життєдіяльності
третіх осіб.

14.

по-перше, захист
майнових прав осіб,
постраждалих у
результаті дії або
бездіяльності
страхувальника;
по-друге, захист
фінансового стану
самого страхувальника.
Страхування
відповідальності
спрямоване на
вирішення двох
основних питань:

15.

16.

Страхуванню відповідальності властиві певні особливості, а саме:
договором страхування визначені лише дві особи, вигодонабувач
залишається невідомим; при укладанні договору страхування
встановлюється, як правило, максимальна межа страхової
відповідальності у межах якої страховик здійснює відшкодування
третім особам у разі настання страхової події; страхові тарифи
розраховуються на один об'єкт страхування.

17.

18.

Настання будь-якої непередбаченої події може бути причиною великих майнових втрат
для громадян. Одним з ефективних методів, який забезпечує відшкодування їм збитків,
що сталися з різних причин, є страхування.
Майнове страхування – це сфера страхування, в якій об'єктом страхових відносин є
майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням,
користуванням і розпорядженням майном юридичних або фізичних осіб, які
здійснюються на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і
страхувальником.Нині майнове страхування – це найбільш значний сегмент страхового
ринку. Великою мірою це обумовлено різноманіттям його підвидів.
Страхування відповідальності - галузь страхування, в якій об'єктом страхування
виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі
можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності
страхувальника.
Необхідність запровадження такого об'єкта в страховій справі зумовлена тим, що
особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна
відшкодувати їх. У зв'язку з тим, що вони в сучасних умовах можуть бути досить
значними (винуватцю цих збитків не вистачить і життя, щоб "відробити" їх
відшкодування), та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), і
вводиться страхування відповідальності.

19.

Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України «Про
страхування» від 7 березня 1996 р. No86/96-ВР [зі змін. Та доп.]. –
Режимдоступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.
Страховий ринок України у 2015 році / Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг в Україні
[Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202015.pdf
Рубан С. О. Тенденція розвитку майнового страхування в Україні.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/.
Мних М.В «Страхування в Україні в умовах глобальної економічної
кризи». – Інвестиції: практика та досвід.-2014.-№4.-с.33-35
4.Плис В.Й. Страхування: Навчальний посібник - К.: Каравела, 2012.392с.
English     Русский Правила