234.04K
Категория: ПравоПраво

Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары

1.

Қазақстандағы азаматтардың
денсаулық сақтаудың құқықтық
базалары:Қазақстанда
Конституцияның ережелері
заңнама Негіздері, ҚР
азаматтардың денсаулығын
қорғау туралы.
ОРЫНДАҒАН:
Бақытқалиқызы Айдана

2.

Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
туралы заңдары
1. Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау туралы
заңдары Қазақстан
Республикасының
Конституциясына негiзделедi
және осы Заң мен Қазақстан
Республикасының өзге де
нормативтiк құқықтық
актiлерiнен тұрады.
2. Егер Қазақстан
Республикасы бекiткен
халықаралық шартта осы
Заңдағыдан өзгеше ережелер
белгiленсе, онда халықаралық
шарттың ережелерi
қолданылады.

3.

3-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттiк
саясаттың негiзгi принциптерi мен мiндеттерi:
1) халықтың
денсаулығын ұлттық
қауiпсiздiктi
қамтамасыз ету
факторларына
жатқызу;
6) азаматтардың
медициналық көмек
алуындағы
әлеуметтiк әдiлдiк
пен теңдiк;
2) азаматтардың денсаулық
сақтау саласындағы
құқықтарын сақтау және
оларды мемлекеттiк
кепiлдiктермен қамтамасыз
ету;
5) азаматтардың
денсаулығын ғұмыр
бойы сақтау
саласындағы
мемлекеттiк реттеу
және мемлекеттiк
бақылау;
3) әлеуметтiк және
мүлiктiк жағдайына
қарамастан халықтың
медициналық көмекке
қол жетiмдiлiгi;
4) халықтың
санитарлықэпидемиологиялық
салауаттылығын
қамтамасыз ету;
7) азаматтардың
денсаулық сақтау
саласындағы
мұқтаждықтарына
денсаулық сақтау
жүйесiнiң
ықыластылығы;
8) мемлекеттiк
органдардың
азаматтардың
денсаулығын сақтау мен
тыңайтуды қамтамасыз
етуге жағдай жасау
жолындағы
жауапкершiлiгi.

4.

1. Денсаулық сақтау
жүйесi мемлекеттiк
және мемлекеттiк емес
денсаулық сақтау
секторларынан тұрады.
2. Мемлекеттiк денсаулық сақтау
секторы денсаулық сақтау
саласындағы мемлекеттiк
органдардан, денсаулық сақтау
ұйымдарынан, мемлекеттiк
меншiк құқығына негiзделген
денсаулық сақтау саласындағы
ғылыми ұйымдардан және бiлiм
беру ұйымдарынан тұрады.
4бап.
Қазақстан
Республикасын
дағы
денсаулық
сақтау жүйесi
3. Денсаулық сақтау
жүйесiнiң қызметiн
мемлекеттiк реттеудi
және мемлекеттiк
бақылауды денсаулық
сақтау саласындағы
уәкiлеттi орган жүзеге
асырады.

5.

5-бап. Қазақстан Республикасының
азаматтарның денсаулық сақтау
саласындағы құқықтарын қамтамасыз етудiң
кепiлдiктерi
1) тегiн медициналық
көмектiң кепiлдi
көлемiн алуға;
2) алғашқы
медициналықсанитарлық көмекке
бiрдей қол жеткiзуiне;
3) мемлекеттiк және жекеше
емдеу ұйымдарында, сондайақ жекеше медициналық icтәжiрибемен шұғылданатын
жеке тұлғалардан ақылы
медициналық көмек алуға;
4) санитарлықэпидемиологиялық
салауаттылыққа;
5) бiрыңғай денсаулық
сақтау стандарттары
бойынша тегiн және
(немесе) ақылы негiзде
көрсетiлетiн
медициналық көмектiң
сапасына, мазмұнына
және көлемiне;
6) медициналық және
дәрiгерлiк көмек көрсету,
фармацевтикалық өнiмдi
шығару және өткiзу
бөлiгiндегi кәсiпкерлiк
қызмет еркiндiгi құқығына
кепiлдiк бередi.

6.

14-бап. Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау жүйесiнде мынадай
денсаулық сақтау ұйымдары жұмыс iстейдi:
1) алғашқы медициналық-санитарлық және консультативтікдиагностикалық көмек көрсететін ұйымдар;
2) стационарлық көмек көрсететін ұйымдар;
3) жедел медициналық көмек ұйымдары;
4) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы
саласындағы қызметтi жүзеге асыратын денсаулық сақтау
ұйымдары;
5) фармацевтикалық қызметтi жүзеге асыратын денсаулық
сақтау ұйымдары;
6) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар;
7) денсаулық сақтау саласындағы бiлiм беру ұйымдары;
8) қан қызметi, сот медицинасы саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары;
9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
денсаулық сақтау ұйымдары.

7.

16-бап. Денсаулық сақтау жүйесiн
қаржымен қамтамасыз ету көздерi
1. Денсаулық сақтаудың мемлекеттiк ұйымдарын қаржымен қамтамасыз ету:
мемлекеттiк бюджет қаражаты;
медициналық сақтандыру қаражаты;
ақылы негiзде медициналық қызметтер көрсетуден алған қаражаттары;
Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де көздер есебiнен
жүзеге асырылады.
2. Денсаулық сақтаудың мемлекеттiк емес ұйымдарын қаржымен қамтамасыз ету:
тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн көрсетуге арналған мемлекеттiк
бюджет қаражаты;
медициналық сақтандыру қаражаты;
ақылы негiзде медициналық қызметтер көрсетуден алынған қаражат;
Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де көздер есебiнен
жүзеге асырылады.
3. Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн көрсетуге арналған
шығындарды қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жүзеге асырылады.

8.

18-бап. Денсаулық сақтау ұйымдарының
қаржы қаражаттарын пайдалану
1. Денсаулық сақтау жүйесiнiң қаржы қаражаттары:
медициналық көмектiң тегiн кепiлдi көлемiн көрсету жөнiндегi шығындарды өтеуге;
денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларды iске асыруға;
денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауға;
өмiрлiк маңызы бар дәрiлiк заттарды, қанды және оның компоненттерiн, вакциналарды
және басқа да иммунобиологиялық медициналық препараттарды, сондай-ақ медициналық
техниканы және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға;
жұқпалы аурулардың көрiнiстерi мен эпидемиясын жоюға;
медицина және фармацевтика кадрларын даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға;
медицина ғылымын дамытуға және жетiстiктерiн енгiзуге;
2. Медицина ұйымдарының тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн көрсету жөнiндегi
шығындарын өтеудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
3. Шығындарды өтеу медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі
мемлекеттік орган жүзеге асыратын көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен
көлемін бақылаудың нәтижелері ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

9.

48-бап. Денсаулық сақтау
саласындағы бiлiм беру қызметi
Денсаулық сақтау жүйесi үшiн кәсiби ғылыми-педагог,
медицина және фармацевтика қызметкерлерiн даярлау,
бiлiктiлiгiн арттыру денсаулық сақтау саласындағы бiлiм беру
қызметiнiң мiндеттерi болып табылады.
1.
2. Денсаулық сақтау саласындағы бiлiм беру қызметi Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес клиникалық базалар орта
медициналық бiлiм беру ұйымдарында және бiлiм беру ұйымдарының
медицина факультеттерiнде жүзеге асырылады.
3. Жоғары және орта оқу білімінен кейінгі медициналық және
фармацевтикалық бiлiм беру бағдарламаларын игерген адамдар үшiн
мемлекеттiк үлгiдегi диплом, мемлекеттiк үлгiдегi куәлiк, маманның
сертификаты олардың медициналық ұйымдарда қызмет лауазымдарын
иеленуiне негiз болып табылады.
4. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық және фармацевтикалық
білім беру резидентураны, магистратураны және докторантураны
қамтиды. Резидентурада оқыту ережелерін денсаулық сақтау
саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
5. Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган сұраныстарды
ескере отырып орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу
орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандар даярлауды жоспарлау жүйесiн
қамтамасыз етедi.
English     Русский Правила