Спортивно-бальні танці
Спортивно-бальний танець – це неймовірно красиве мистецтво,яке користується величезною популярністю в сучасному світі. Бальні
У всьому танцювальному світі змагання зі спортивних танців діляться на дві програми: європейську(Standard, Modern, або
Європейська програма
Латиноамериканська програма
2.48M
Категории: ИскусствоИскусство СпортСпорт

Спортивно-бальні танці

1. Спортивно-бальні танці

СПОРТИВНО
-БАЛЬНІ
ТАНЦІ

2. Спортивно-бальний танець – це неймовірно красиве мистецтво,яке користується величезною популярністю в сучасному світі. Бальні

С П О Р Т И В Н О - БА Л Ь Н И Й ТА Н Е Ц Ь – Ц Е
Н Е Й М О В І Р Н О К РА С И В Е М И С Т Е Ц Т В О , Я К Е
К О Р И С Т У Є Т Ь С Я В Е Л И Ч Е З Н О Ю П О П УЛ Я Р Н І С Т Ю
В СУ Ч АС Н О М У С В І Т І .
БА Л Ь Н І ТА Н Ц І – Г РУ П А Р І З Н И Х П А Р Н И Х
ТА Н Ц І В , Д Е Я К І З Н И Х М А ЮТ Ь Н А Р ОД Н І
В И Т О К И . В И КО Н У ВА Л И С Я Н А Б А Л А Х , Я К І
П Р О В ОД И Л И С Я В П Р И М І Щ Е Н Н Я Х , З АС Т ЕЛ Е Н И Х
ПАРКЕТОМ. З ВЕЛИЧЕ ЗНОГО Р ОЗМАЇТТЯ ЯК
ЕЛ І Т Н И Х , ТА К І Н А Р ОД Н И Х ТА Н Ц І В В Г РУ П У
Б А Л Ь Н И Х П О Т РА П И Л И Т А Н Ц І , Щ О
Х А РА К Т Е Р И З У Ю Т Ь С Я 2 О З Н А К И : В С І Б А Л Ь Н І
ТА Н Ц І Є П А Р Н И М И ; П А РУ С К Л А Д А ЮТ Ь
Ч ОЛ О В І К І Ж І Н К А , А Л Е Є В И Н Я Т К И , ТО М У В
А Н Г Л І Ї В Ж Е П Р И Й Н Я Т О Т А Н Ц Ю В АТ И В
О Д Н О С Т АТ Е В И Х С К Л А Д А Х .

3. У всьому танцювальному світі змагання зі спортивних танців діляться на дві програми: європейську(Standard, Modern, або

У В С Ь О М У ТА Н Ц Ю ВА Л Ь Н О М У С В І Т І
З М А ГА Н Н Я З І С П О Р Т И В Н И Х Т А Н Ц І В
Д І Л Я Т Ь С Я Н А Д В І П Р О Г РА М И :
Є В Р О П Е Й С Ь К У ( S TA N D A R D , M O D E R N , А Б О
BALLROOM),
Л АТ И Н О А М Е Р И К А Н С Ь К У ( L AT I N ) А Б О Ї Х
І Н ОД І Н А З И ВА Ю Т Ь Д Е С Я Т К О Ю ТА Н Ц І В .
У Є В Р О П Е Й С Ь К У П Р О Г РА М У В Х О Д Я Т Ь :
П О В І Л Ь Н И Х ВА Л Ь С , К В І К С Т Е П ( Ш В И Д К И Й
Ф О К С Т Р О Т ) , В І Д Е Н С Ь К И Й ВА Л Ь С , ТА Н Г О ,
П О В І Л Ь Н И Й Ф О К С Т Р О Т.
У Л АТ И Н О А М Е Р И К А Н С Ь К У : С А М Б А , Ч А Ч А - Ч А , Д Ж А Й В , РУ М Б А , П АСА Д О БЛ Ь .

4. Європейська програма

ЄВРОПЕЙСЬКА
ПРОГРАМА
У європейську програму Standard
входять 5 танців: квікстеп, повільний
вальс, танго, повільний фокстрот,
віденський вальс. У цю програму повинні
бути одягнені у відповідні вимогам бальні
сукні. Кавалери повинні бути одягнені у
фраки чорного або темно – синього
кольору і носити метелика або краватку.
Замість фрака дозволено танцювати в
смокінгу або в жилеті.

5.

6. Латиноамериканська програма

Л АТ И Н ОА М Е Р И К А Н С Ь К А
П Р О Г РА М А
У латиноамериканскої
програми(Latin) входять 5 танців: самба,
ча-ча-ча, румба, пасадобль, джайв. З
латиноамериканських танців тільки
самба і пасадобль танцюються з
просуванням по лінії танцю. В даний час
конкурсні сукні дам, як правило, короткі,
дуже відкриті і облягаючи. Сучасний
конкурсний костюм кавалерів теж досить
облягаючий, що підкреслює мужні лінії
тіла.
English     Русский Правила