6.82M
Категория: ХимияХимия

Ультракүлгін сәулелерімен сәулелендіру арқылы AgCl/Ag нанокомпозиттерін механохимиялық әдіспен синтездеу

1.

Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
химия және химиялық технология факультеті
УЛЬТРАКҮЛГІН СӘУЛЕЛЕРІМЕН СӘУЛЕЛЕНДІРУ
АРҚЫЛЫ AgCl/Ag НАНОКОМПОЗИТТЕРІН
МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН СИНТЕЗДЕУ
С.Б. Түгелбай , Б.М. Уралбеков

2.

AgCl/Ag нанобөлшектері көптеген
жерлерде қолданылады. Мысалы:
Жартылай
өткізгіштер
Фотоматериалдар
Биомедицина
Залалсыздардырғыштар

3.

Тәжірибе
Біз механикалық активтендіру кезінде ультракүлгін
сәулелерімен сәулелендіру арқылы жүретін AgCl/Ag гибридті
нанокомпозитін синтездеудің жаңа әдісін ұсынамыз. Әдіс қатты фазада
аммоний хлориді мен күміс нитратының арасында ион алмасу
реакциясының жеңіл жүруіне және күміс хлоридінің фотосезімталдық
қасиетіне негізделген. Күміс хлориді ультракүлгін сәулелерінің әсерінен
оңай ыдырайды (241 нм-382 нм).
МА
NH4Cl + AgNO3
NH4NO3 + AgCl
hv
2AgCl
Ag+ Cl2

4.

“ МА әдісі + УФ ” жүйесі
«Фотон» ультракүлгін шамы
(241 нм-382 нм)
Шарлы диірмен (180 айн/мин)
Болат шарлар (n=16, d=0,65 см,
m=1,25 г)
Тәжірибе үшін :
m(NH4Cl) = 0,37 г.
m(AgNO3) = 1,18 г.
Кварцты түтік (d=4,2 см,
l =11,5см)

5.

Рентген фазалық талдау нәтижелері
AgCl NH4Cl -
44.9 %
15.5 %
NH4NO3 (romb) - 37.2 %
Ag 2.4 %

6.

СЭМ нәтижелері бойынша бізде 50 – 250нм аралығындағы нанобөлшектер
түзілді.

7.

Жарықтың динамикалық шашырауы
талдау

8.

Реакция механизмі
МА
NH4Cl + AgNO3
hv
2AgCl Ag+ Cl2
NH4NO3 + AgCl

9.

Қорытынды
РФТ нәтижелері бойынша AgCl - 44.9% NH4NO3 (romb) - 37.2%
NH4Cl - 15.5% Ag - 2.4% түзілгендігін көрдік. Жәнеде реакция
басындағы өнімдер қалмай барлығы реакцияласып кеткендіктен,
реакция толық жүргендігін көреміз.
СЭМ нәтижелері бойынша бізде 50 – 250нм аралығындағы
нанобөлшектер түзілді.
Жарықтың динамикалық шашырауы талдауының нәтижесі
бойынша
механохимиялық
әдіспен
алынған
AgCl
/Ag
нанокомпозиттерінің орташа өлшемі 147 нм-ге тең болды.
Біздің синтездеу әдісіміз оңай әрі қарапайым.
Синтезделген нанобөлшектерді фотокатализаторлар
сенсорлық материал ретінде қолдануға болады
және

10.

Назар
аударағандарыңызға
рахмет!!!
English     Русский Правила