Алматы технологиялық университеті кәсіптік оқыту және қоғамдық ғылымдар кафедрасы 12 жылдық білім беру - әлемдік білім
«Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұзтаздың қолында» Н.ә.назарбаев.
12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (1-2 сынып)
12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (5-10 сынып)
12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (11-12 сынып)
12 жылдық жалпы орта білімнің мақсаты
Бастауыш білім мазмұнын игерту мүмкіндіктері
12 жылдық білім беру жүйесінің бастауыш мектептегі оқыту мазмұнын ұйымдастырудың 4 негізгі принциптері
12-жылдық мектептегі оқыту және тәрбие негіздері
12 жылдық мектеп түлегінің негізгі құзырылығы
Қазақстан мектептерінде бейіндік оқытудың жаңа кезеңі
Назарларынызға рахмет!!!
2.79M
Категория: ОбразованиеОбразование

12 жылдық білім беру әлемдік білім кеңестігіне енудің баспалдағы

1. Алматы технологиялық университеті кәсіптік оқыту және қоғамдық ғылымдар кафедрасы 12 жылдық білім беру - әлемдік білім

А Л М АТ Ы Т Е Х Н ОЛ О Г И Я Л Ы Қ У Н И В Е Р С И Т Е Т І
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР
К А Ф Е Д РА С Ы
12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ӘЛЕМДІК БІЛІМ
КЕҢЕСТІГІНЕ ЕНУДІҢ
БАСПАЛДАҒЫ
Орындаған: Диқамбай Н.
Топ: ПО-13-11
Тексерген: аға оқытушы Ешметова Г.

2. «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұзтаздың қолында» Н.ә.назарбаев.

«ЕЛІМІЗДІҢ
ЕРТЕҢІ БҮГІНГІ
ҰРПАҚТЫҢ
Қ ОЛ Ы Н Д А , А Л
ҰРПАҚТЫҢ
ТА Ғ Д Ы Р Ы
Ұ З ТА З Д Ы Ң
Қ ОЛ Ы Н Д А »
Н . Ә . Н А З А Р БА Е В .

3.

ҚР
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында-
Қазақстанның
бәсекеге
нақтылы
қабілеттілігін
қамтамасыз
етуге
мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі- деп атап көрсетілген.
Бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуға жастарға білім берудің
маңызы ерекше. Осыған орай оқушылардың білім жетістігін өркениетті
елдердің білім деңгейіне көтеру, нәтижеге бағдарлап оқыту, ұлттық
құндылықтарды
оқушылар
бойында
қалыптастыру,
білім
беруді
ізгілендіру, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру, фундаметальді білім
беру, қазіргі оқыту технологиясын жетілдіру және т.б. басым бағыттарды
12
жылдық
мектептің
бастауыш
сатысындағы
пәндер
бойынша
мемлекеттік міндетті білім стандартын, оқу бағдарламасын жетілдіруде
басшылыққа алудың қажеттілігі туындап отыр.

4. 12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (1-2 сынып)

1 2 Ж Ы Л Д Ы Қ О Қ Ы Т УД Ы Ң Н Е Г І З Г І
МІНДЕТІ (1-2 СЫНЫП)
Баланың
жеке
қарқынды
қамтамасыз
басын
қалыптасуын
етіп,
оның
өз
бетінше білім алу және оларды
танымдық есептерді шығаруда
пайдалану
қабілеттері,
коммуникативтік әскерліетері
дамымытылады,
оқуға
құштарлық, оқу іскерліктерімен
мақамдары
қалыптастырылады.

5. 12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (5-10 сынып)

12 ЖЫЛДЫҚ ОҚЫТУДЫҢ
НЕГІЗГІ МІНДЕТІ (5-10
СЫНЫП)
Адамдар
арасындағы
этносаралық
және
қатынастар
мәдениетін тұлғаның бір тұтас
көзқарасын, өзін-өзі анықтауын
қалыптастыру теориялық ойлау
тәсілдері мен ғылыми таным
әдістерін игеруіне ықпал ететін
оқу
әрекетін
ұйымдастыру
бейіналды оқыту енгізіледі.

6. 12 жылдық оқытудың негізгі міндеті (11-12 сынып)

1 2 Ж Ы Л Д Ы Қ О Қ Ы Т УД Ы Ң
Н Е Г І З Г І М І Н Д Е Т І ( 11 - 1 2
СЫНЫП)
Бейімді оқыту жалпы орта білім
берудің соңғы кезеңі б.т. Оқытудың
саралануы
мен
даралануына
оқушылардың білімін жалғастыруға
қатысты жеке және өмірлік өзін-өзі
танытуына
ықпал
ететін
талабымен қызығушылық ниетімен
сәйкес
әлеуметтендіруге
бағдарланған бейіндік оқытуды іске
асыруға жағдай жасау.

7. 12 жылдық жалпы орта білімнің мақсаты

1 2 Ж Ы Л Д Ы Қ Ж А Л П Ы О Р ТА
Б І Л І М Н І Ң М А Қ САТ Ы
Өзінің жеке қоғамының мүддесінде өзін-өзі белсенді
етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір
сүруге бейім, бәсекеге қабілетті жеке құзіретті
шығармашыл
қалыптастыру.
білімді
тұлғаны
дамыту
және

8. Бастауыш білім мазмұнын игерту мүмкіндіктері

БАС ТАУ Ы Ш Б І Л І М
МАЗМҰНЫН ИГЕРТУ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Ол педагогикалық процесті
ұйымдастыруды
етеді. Атап
қамтамасыз
айтқанда бала
бәрін қабылдай алады, ал ең
бастысы
– білім түсінікті,
ұғымына сай, әрі саналы түрде
меңгерілуі тиіс.

9. 12 жылдық білім беру жүйесінің бастауыш мектептегі оқыту мазмұнын ұйымдастырудың 4 негізгі принциптері

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ
Б А С ТАУ Ы Ш М Е К Т Е П Т Е Г І О Қ Ы Т У
М А З М Ұ Н Ы Н Ұ Й Ы М Д А С Т Ы Р УД Ы Ң 4
НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ

10. 12-жылдық мектептегі оқыту және тәрбие негіздері

12-ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ
ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ
1. Әрекеттік тәсіл.
2. Құзыреттілік тәсіл.
3. Білім беру үрдісін технологизациялау.
4. Ақпараттандыру.
5. Денсаулық сақтау кеңестік ортасы.
6. Тұрғылық – бағдарлық тәсіл.

11. 12 жылдық мектеп түлегінің негізгі құзырылығы

12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕП ТҮЛЕГІНІҢ
НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЫЛЫҒЫ
1. Құндылықты бағдарлы.
2. Әлеуметтік еңбек.
3. Мәдени – танымдық.
4. Оқу – танымдық.
5. Ақпараттық
технологиялық.
6. Коммуникативті

12.

13. Қазақстан мектептерінде бейіндік оқытудың жаңа кезеңі

Қ А З А Қ С ТА Н М Е К Т Е П Т Е Р І Н Д Е Б Е Й І Н Д І К
О Қ Ы Т УД Ы Ң Ж А Ң А К ЕЗ Е Ң І
2008 жылдан бастап 12 жылдық оқытуға көшу.
Оқушының өзін-өзі азаматтық және кәсіби саналы
анықтауын жүзеге асыру.
Жалпы білім беру мектебінің жоғарғы сатысындағы
бейімдік оқыту мына бойынша ұйымдастырылады :
әлеуметтік – гуманитарлық
жарастылыстану –математика
технология бағдар

14.

Қазіргі кезде 12 жылдық мектепке есептелген белгілі бір
халықаралық білім беру стандартты қалыптасты.
Еуропа кеңесінің (1992 жылы ) Дикларациясына сәйкес
12 жылдық білім беру әлемдік білім кеңістігінде 136 елде
жүзеге асырылды. Олардың ішінде дамыған елдерден: АҚШ,
Жапония, Германия, Франция және т.б. ТМД елдерінен 12
жылдық оқыту мерзімін Белорусь, Украина, Өзбекстан
және Балық елдері таңдады.
Қазақстанның 12 жылдық білім беруге көшіуі білім
берудің жаңа ұлттық моделін жобалаудың стратегиялық
міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді.

15.

16.

Бұның бәрі не үшін қажет?
·
Қызығушылығын артырады
·
Бағалау дағдыларын дамытады.
·
Мақсат қояды, жоспарлайды және оқу ісін
ұйымдастырады.
·
Табысты мамандандыру үшін толықтыру құжаты болып
табылады.
Болашақ 12 жылдық мектептегі білім сапасы –экономикасы
дамыған демократиялық қоғам жағдайында әр түрлі салада
мәселені өздігінше шешуге мүмкіндік жасай алатын оқушылардың
білім алу нәтижесінде жеткен жетістігі деп түсінеміз.

17. Назарларынызға рахмет!!!

НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА
РАХМЕТ!!!
English     Русский Правила