130.92K
Категория: ФинансыФинансы

Податкова система

1.

Податкова система – це сукупність
податків, зборів, інших обов'язкових
платежів і внесків до бюджету і
державних цільових фондів, які діють
у встановленому законом порядку.
2009

2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
кафедра оподаткування і страхування
к.е.н., доцент А. В. Кириченко
Теоретичні основи податків
План
1. Сутність податків
2. Функції податків
3. Класифікація податків
4. Елементи податків
Київ – 2016
2009

3.

Етапи історичного розвитку системи
оподаткування:
Перший охоплює стародавній світ і
початок середніх віків, де податками
визнавали данину, майно від промислів.
Другий етап (XVI-XVIII ст.) перетворив
податок у звичайне та постійне джерело
державних доходів.
Третій етап (XIX-XXI ст.) – податки
залишаються головним і постійним
джерелом державних доходів; податок
почали визнавати як інструмент впливу в
руках держави.

4.

Правовий зміст податків проявляється
через систему правових норм.
За економічним змістом податки – це
інструмент державного розподілу і
перерозподілу доходів та фінансових
ресурсів.
Суспільний зміст податків дає державі
можливість впливу на сферу
економічних відносин у суспільстві.

5.

Ознаки податків:
законність;
обов’язковість;
податки вносяться до бюджету;
нецільовий характер;
безоплатність (безеквівалентність);
однобічний характер встановлення;
безповоротність;
регулярність внесення;
грошова форма внесення в бюджет.

6.

Податок – це обов’язковий,
безумовний платіж до
відповідного бюджету, що
справляється з платників податку.

7.

Податки – платежі, які примусово
стягуються державою за
встановленими правилами з
фізичних і юридичних осіб з метою
майбутнього їх використання для
задоволення суспільних потреб.

8.

Функції податків:
фіскальна;
регулююча;
соціальна.

9.

Фіскальна функція податків
полягає в мобілізації коштів у
розпорядження держави та
формуванні централізованих
фінансових ресурсів для
забезпечення виконання функцій
держави.

10.

Зміст регулюючої функції полягає
у свідомому використанні податків у
цілях регулювання економічних
відносин у суспільстві для
формування суспільно-бажаних
темпів розвитку економіки та її
структури.

11.

Соціальна функція податків
проявляється у врахуванні в
податковому механізмі соціальних
аспектів життєдіяльності платників
податків.

12.

За характером оподаткування:
прямі і непрямі.

13.

Специфічні акцизи – це непрямі
податки, призначені для
оподаткування споживання окремих
груп товарів.
Універсальні акцизи призначені
для оподаткування споживання
переважної більшості товарів, робіт
та послуг.

14.

Прямі податки поділяються на:
особисті податки призначені для
оподаткування особистих доходів;
реальні податки – це податки, що
оподатковують майно.

15.

За економічним змістом об’єкту
оподаткування:
Податки на доходи сплачують із своїх
доходів як юридичні, так і фізичні особи.
Податки на споживання не мають
безпосереднього зв'язку з доходами, тому
що вони сплачуються не в момент їх
створення, а під час споживання.
Економічна суть податків на майно
полягає в тому, що оподатковується
майно.

16.

В залежності від суб’єкта
оподаткування:
податки, які сплачуються фізичними
особами;
податки, що сплачуються
юридичними особами;
змішані.

17.

Залежно від органу, який
встановлює та розпоряджається
податками:
загальнодержавні;
місцеві.

18.

До українських
загальнодержавних податків
належать:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
податок на додану вартість;
акцизний податок;
екологічний податок;
рентна плата;
мито.

19.

До українських місцевих податків
належать:
податок на майно;
єдиний податок.
До укаїнських місцевих зборів
належать:
збір за місця для паркування
транспортних засобів;
туристичний збір.

20.

Залежно від порядку
використання:
загальні;
спеціальні.

21.

Залежно від ставки:
прогресивні;
пропорційні;
регресивні.

22.

За джерелами сплати:
податки, що погашаються за рахунок
валового прибутку;
погашаються за рахунок чистого
прибутку;
включаються до собівартості
виробництва;
нараховуються на ціну товарів.

23.

Будь-який податок являє собою
систему взаємопов’язаних між
собою елементів.

24.

Елементами податку є:
суб’єкт;
об’єкт;
база оподаткування;
податкова ставка;
податковий період;
порядок обчислення податку;
строк та порядок сплати податку;
строк та порядок подання звітності про
обчислення і сплату податку.

25.

Суб'єкт оподаткування – це
юридична чи фізична особа, на яку
законом покладено обов'язки
сплачувати (платник податку) чи
нараховувати, утримувати та
перераховувати податки до бюджетів
(податковий агент).

26.

Об’єктом оподаткування є те, що
за законом підлягає оподаткуванню.

27.

Існують наступні види об’єктів
оподаткування:
права;
дії або ж діяльність;
їх результати.

28.

База оподаткування – це кількісно
виражений об’єкт оподаткування.

29.

Податкова ставка – це законодавчо
встановлений розмір оподаткування
до бази оподаткування.

30.

За побудовою податкові ставки
поділяються на:
тверді (специфічні);
процентні (адвалерні);
комбіновані.

31.

Під податковим періодом мають на
увазі період часу, за результатами
якого визначають базу
оподаткування та суму податку, яка
підлягає сплаті до бюджету.

32.

Порядок обчислення податку –
визначена законодавством методика
розрахунку суми податку, що
підлягає сплаті до бюджету за
підсумками податкового періоду.

33.

Строк та порядок сплати податку
– визначені законодавством способи
і терміни сплати податку.

34.

Строк та порядок подання
звітності про обчислення і сплату
податку - календарна дата або
певний період часу, протягом якого
суб'єкт оподаткування
розраховується з державою по своїх
податкових зобов'язаннях.

35.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
English     Русский Правила