МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного уні
48.51M
Категория: БизнесБизнес

Організація ринку туристичних послуг Київського регіону

1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного уні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра туризму та соціальних наук
ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
на тему:
«Організація ринку туристичних послуг
Київського регіону»
Студентка: гр. СТР-14
А.С. Максименкова
Науковий керівник: к. геогр. н.,
доц. каф. О. В. Яковчук
ХАРКІВ - 2015

2.

Актуальність роботи - туризм одна з найбільш сталих складових
економіки України та регіону, тому вважається одним з найперспективніших
напрямків розвитку. Київський регіон має чималий туристичний потенціал,
що обумовлює актуальність його комплексного дослідження.
Об`єкт дослідження - Київський регіон як єдиний суб’єкт
господарського комплексу.
Предмет дослідження – ринок туристичних послуг
Київського регіону.
Мета роботи – дослідити туристичні ресурси та
інфраструктуру, а також особливості
функціонування туристичного ринку Київського
регіону і визначити перспективи його розвитку.
Завдання:
1. визначити основні поняття згідно з темою роботи;
2. проаналізувати туристичні ресурси та інфраструктуру Київського регіону;
3. охарактеризувати основні, найбільш привабливі дестинації туристичного значення
на Київщині;
4. охарактеризувати діяльність туристичної фірми, на прикладі ТОВ «Експрес-авіа»;
5. розробити інноваційний тур по Київському регіону.

3.

Регіон є складовою частиною країни з внутрішніми та зовнішніми зв’язками, але
являє собою систему із внутрішнім механізмом відтворення, яка має, крім системних
властивостей: територію, господарську єдність, цілісність, зв'язок з державним
комплексом; а також специфічні ознаки: власні регіональні умови відтворення
валового суспільного продукту, основних фондів, робочої сили та розподілу
регіональних ресурсів.
Ринок туристичних послуг - це система світогосподарських зв'язків, у якій
здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних послуг в гроші та
зворотне перетворення грошей в туристсько-екскурсійні послуги.
Гроші
Продавець
(ТО, ТА)
Ринок
Покупець
(турист)
Гроші
Відносини суб’єктів ринку туристичних послуг

4.

Оцінка рівня використання у Київському регіоні певних організаційних
форм сервісно-виробничої діяльності
Функціональні блоки туристичної
індустрії
Постачальники
Підприємницт
туристичних послуг
во
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Базові
СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОЇ
Роз
ДІЯЛЬНОСТІ:
До Се
Ха
мі
Тра
зві рві
Опера Агент
рчу
ще
нсп
лля с
тори
и
ван
нн
орт
ня
я
1. УПРАВЛІНСЬКІ:
1.1
Міжнародна
1.2
Державна
1.3
Регіональна
1.4
Комунальна
1.5
Колективна
1.6
Приватна
2. ТЕХНОЛОГІЧНІ:
2.1
Спеціалізація
2.2
Кооперація
2.3
Комбінування
2.4
Концентрація
2.5
Кластеризація
3. ПРОСТОРОВІ:
3.1
Точка-пункт
3.2
Центр
3.3
Вузол
3.4
Лінія (смуга)
3.5
Ареал (район)
ВСЬОГО =
7
3
0
0
0
2
2
12
3
3
2
1
3
7
3
3
1
0
0
26
4
1
0
1
0
1
1
10
1
3
3
0
3
6
2
3
1
0
0
20
12
2
2
2
1
2
3
11
3
2
1
2
3
7
3
3
1
0
0
31
7
0
0
1
1
2
3
9
3
1
1
1
3
8
3
3
1
0
1
24
11
3
3
2
1
1
1
9
3
1
1
1
3
12
3
3
3
3
0
33
10
1
2
1
1
2
3
10
1
2
3
1
3
7
3
2
1
0
1
27
11
1
2
2
1
2
3
9
1
2
2
1
3
7
3
3
1
0
0
28
Разом
=
61
11
9
9
5
12
16
70
15
14
13
7
21
57
20
20
9
3
5
188

5.

Оцінка рівня впливу певних факторів на розміщення суб’єктів
туристичного ринку у Київському регіоні
Функціональні блоки туристичної
індустрії
ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА
Постачальники
туристичних послуг
Базові
Підприєм
-ництво
Доз
Роз Хар
Сер
Опе
Тра
віл
Аге міщ чув
віс
рато
нсп
ля
нти енн анн
ри
орт
я
я
Разом
=
1. РЕСУРСНІ:
1.1 Кліматичний
1.2 Земельний
1.3 Водний
1.4 Сировинний
1.5 Паливний
1.6 Енергетичний
1.7 Трудовий
2. ПОЗИЦІЙНІ:
10
1
1
1
1
1
2
3
12
9
1
1
1
1
1
1
3
9
12
2
1
1
1
2
2
3
10
9
1
1
1
1
1
1
3
10
14
1
2
0
2
3
3
3
13
11
1
2
2
1
1
1
3
9
9
1
1
1
1
1
1
3
10
74
8
9
7
8
10
11
21
73
Економіко-географічне
2.1 положення
2.2 Транспортний
2.3 Споживчий
2.4 Ринкова кон’юнктура
2.5 Екологічний
2.6 Науково-технічний процес
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ:
3.1 Законодавство
3.2 Податкова система
3.3 Організаційно-правові форми
3.4 Форми співробітництва
3.5 Інвестиційний режим
ВСЬОГО =
2
2
1
1
2
1
2
11
3
3
3
0
1
11
2
3
2
2
2
33
1
3
3
0
0
9
2
2
1
3
1
27
3
3
3
0
1
9
2
2
1
2
2
31
1
3
3
1
1
8
2
2
1
1
2
27
3
3
1
1
3
10
3
2
2
1
2
37
1
3
2
1
1
10
2
1
2
3
2
30
1
3
2
0
2
11
2
3
2
2
2
30
13
21
17
3
9
68
15
15
11
14
13
215

6.

Оцінка рівня міжгалузевих зв’язків суб’єктів господарювання на ринку
туристичних послуг Київського регіону
Функціональні блоки туристичної індустрії
Підприємництво
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ'ЯЗКИ
Постачальники туристичних
послуг
Базові
Розм Хар Тран Дозв Серв
іс
іщен чува спор ілля
ня
ння
т
Оператор
и
Агенти
1 СЕКТОР:
1.1
Сільське господарство
1.2
Лісове господарство
1.3
Рибне господарство
1.4
Водне господарство
1.5
Видобуток корисних копалин
2 СЕКТОР:
2.1
Електроенергетика
2.2
Важка промисловість
2.3
Легка промисловість
2.4
Харчова промисловість
2.5
Будівництво
2
0
1
1
1
1
10
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
9
1
0
1
1
2
4
1
1
1
1
1
13
2
0
2
2
3
4
2
0
0
0
0
14
2
0
2
3
3
3
1
1
1
1
1
13
2
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1
8
1
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
6
1
0
1
1
1
2.6
Житлово-комунальне господарство
2.7
Транспорт
3 СЕКТОР:
3.1
Торгівля
3.2
Громадське харчування
3.3
Сфера послуг
3.4
Охорона здоров'я
3.5
Освіта і наука
3.6
Культура і сорт
3.7
Рекреація і туризм
3.8
Фінансова сфера
3.9
Зв'язок і комунікації
3.10
Інформаційна індустрія
3.11
Охорона правопорядку
3.12
Державне управління
2
2
2
2
1
1
1
3
28
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
1
3
42
2
27
3
1
3
3
2
2
3
2
3
3
1
3
38
2
27
1
2
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
44
2
24
1
3
3
3
1
1
2
2
2
3
2
3
42
3
28
1
1
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
44
1
24
1
1
3
2
2
3
3
1
2
3
2
2
38
1
23
2
1
3
2
1
1
2
3
3
3
1
3
31
ВСЬОГО =

7.

Туристичне агентство «Експрес-авіа»
Офіційні дані:
Рік заснування: 2007 рік.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37814563.
Правовий статус суб’єкта – юридична особа.
Ліцензія серія АГ №580904.
Форма власності: приватне підприємство.
Структура управління в туристичному агентстві «Експрес-авіа»
Директор
менеджер з
внутрішнього
туризму
менеджер з
виїзного
тури
головний
бугалтер
IT-менеджер

8.

Основні види туризму
Інші; 5%
Лікувально-оздоровчий; 8%
Грськолижний; 9%
Подієвий; 2%
Діловий; 5%
Пляжний; 43%
Розважальний; 6%
Екскурсійний; 22%
Сегменти ринку за демографічним показником ТА "Експрес-авіа"
Дитячий та шкільний туризм
Сімейний туризм
Молодіжний туризм/студентский
Туризм для пінсеонерів
9% 5%
27%
59%

9.

Основні фінансово–економічні показники діяльності ТА
«Експрес-авіа» в 2013–2014 роках
Роки
Зміна
№ з/п
Показник
Одиниця
виміру
1
Виручка від реалізації послуг
тис. грн.
4562
6324
1762
138,62
2
Собівартість реалізації послуг
тис. грн.
4115
5265
1150
127,95
3
5
тис. грн.
%
447
90
1059
83
612
-7
236,91
грн.
2540
2570
30
101,18
7
Прибуток від реалізації послуг
Рівень витрат
Середньорічна вартість основних
фондів
Рентабельність
%
12
20
8
8
Середньооблікова чисельність
чол
5
5
0
9
Виробіток на одного працівника
Середня зарплата на одного
працівника
тис. грн.
11
13
2
тис. грн.
5
5
0
6
10
2013
2014
Абсолютне
, тис. грн
Відносне,
%
118,18

10.

Київська область розташована на півночі України, в басейні середньої течії Дніпра.
До складу Київщини входять 25 районів, 26 міст, у тому числі обласного підпорядкування,
30 селищ міського типу, сільські населені пункти 1126. Територія області – 28,9 тис кв. км
(4,7% площі України).
Чисельність наявного населення 1725,5 тис. осіб + 2868,7 тис. осіб у м. Київ, разом 4594,2
тис. осіб, що становить 3,8% населення України.

11.

Оцінка ресурсозабезпеченості Київського регіону
ЧАСТКА ТЕРИТОРІЇ
РЕГІОН
АРК+Севастополь
01)
ГОРИ
02)
03)
04)
МОРЕ ВОДИ ЛІСИ
КІЛЬКІСТЬ ОБ'ЄКТІВ
05)
06)
МИСЛ
ПЗФ
.
07)
08)
09)
10)
11)
КУРО КЛІМ МІНВ СТАВ
ПЗФ
РТИ АТ
ОДИ КИ
ЩІЛЬНІСТЬ ПАМ'ЯТОК
13)
14)
12)
АРХІТ
ІСТОР
ПЗФ!!! ЕКТУР
ІЯ
А
15)
МОНУ
М.
МИСТ.
КІЛЬКІСТЬ ОБ'ЄКТІВ
16)
17)
18)
АРХЕ
ПП
МУЗ
ОЛОГІ
СПМ ЕЇ
Я
19)
ЗАП
ОВІД
НИК
И
%
всього
на тис. км2
Оцінка
потенціалу туристичних
ресурсів по регіонам
України всього
20)
ІСТО
Р.
ЦЕНТ
РИ
16,67
6,48
6,57
13,67
75,2
5,96
134
229
9
820
163
11
36,1
197,8
20,3
276,8
31
22
8
29
Вінницька
0
700
8,52
13,70
80,6
0,91
1
174
8
3210
342
1
22,8
67,8
7,6
54,1
36
25
1
24
Волинська
0
0
23,12
34,68
83,3
9,60
0
172
1
390
370
5
24,1
63,8
1,7
7,4
11
10
2
20
Дніпропетровська
0
0
5,63
6,24
81,2
1,10
2
172
8
1220
122
1
10,8
45,6
14,1
130,7
8
7
0
6
Донецька
0
0,30
3,09
8,04
76,0
3,06
7
165
14
1020
110
11
2,8
73,2
6,5
73,8
1
22
1
8
Житомирська
0
0
2,96
36,58
70,8
3,99
1
169
5
785
182
2
10,2
76,4
2,9
27,2
23
5
0
10
0
16,77
54,22
81,0
12,19
8
192
21
55
453
11
12,7
102,1
5,2
37,6
34
6
0
19
0
0,44
11,68
4,49
77,4
2,57
5
181
4
850
312
4
0,4
60,8
2,7
219,9
16
19
3
6
49,64
400
6,17
45,04
71,2
14,03
9
169
1
580
465
8
103,5
64,0
10,2
107,2
8
15
1
29
Київська+ м.Київ
0
0
8,13
27,02
70,8
6,96
5
166
6
2390
255
9
31,2
134,9
16,3
105,2
24
45
7
10
Кіровоградська
0
300
6,80
6,83
79,2
1,14
0
179
2
1905
179
1
15,5
100,1
1,2
108,0
7
19
1
6
Луганська
0
0
4,58
12,73
79,4
2,51
0
156
8
305
135
5
12,4
44,1
8,4
187,8
9
15
0
10
Львівська
20,64
0
14,82
31,65
82,3
6,10
18
181
19
1160
324
7
154,7
175,3
13,9
40,6
59
17
8
59
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
77,34
60
50
20
Миколаївська
0
0,37
9,80
5,16
83,0
2,24
9
206
5
870
120
6
5,0
49,2
14,1
120,0
19
2
1
4
Одеська
0
0,79
7,22
7,81
76,1
3,06
29
213
17
810
115
6
47,7
46,5
15,3
49,7
22
13
3
12
Полтавська
0
100
7,67
9,41
66,0
4,13
1
166
9
1230
353
4
6,4
85,6
17,3
42,9
18
19
4
13
Рівненська
0
0
14,71
42,09
69,8
8,36
2
171
3
425
303
7
16,8
87,6
4,2
54,1
14
10
3
13
Сумська
0
00 11,83 18,70
86,3
6,64
0
152
0
1205
230
8
20,8
61,0
4,0
28,9
21
11
2
15
Тернопільська
0
0
13,37
14,20
70,5
8,41
5
176
3
480
548
6
94,3
121,2
11,9
30,9
13
11
3
30
Харківська
0
0
4,45
13,34
84,0
1,85
3
159
2
1890
223
7
25,3
82,5
9,3
145,3
5
26
2
16
Херсонська
0
3,47
4,90
9,30
77,0
6,53
12
194
2
715
66
7
3,4
79,3
4,6
119,3
12
6
0
7
Хмельницька
0
0
12,92
13,88
76,5
14,85
3
175
9
1805
492
5
14,9
118,5
23,0
5,1
35
14
3
24
Черкаська
0
0
18,02
16,51
75,9
1,91
0
172
4
2275
465
4
6,7
87,0
17,2
115,0
41
23
8
13
Чернівецька
32,10
0
7,21
31,85
78,5
10,37
0
182
2
425
322
5
91,2
72,3
5,6
103,2
40
4
1
11
Чернігівська
0
0
5,65
22,35
85,0
7,62
0
158
1
680
652
4
24,5
71,4
3,9
72,6
19
28
4
14

12.

НПП Білоозерський
НПП Залісся
255

13.

Курортні та лікувально-оздоровчі території
Кліматичні - 8
Бальнеологічні - 2
Кількість курортів по регіонам
Пуща-Водиця
Конча-Заспа
160
140 134
120
100
80
60
40
20
1
0
18
2 7 1 8 5 9 5
0
0 0
29
9
5 3 12 3
1 2
0
0 0 0

14.

Історико-культурний потенціал:
2968 пам'яток археології
2573 пам'ятки історії
208 пам'яток архітектури та містобудування
257 пам'яток монументального мистецтва
8 історичних центрів
Національний заповідник «Софія Київська»

15.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ»

16.

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"

17.

Державний історико-культурий заповідник у м. Вишгороді
Державний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943
році»

18.

Найбільшим скансеном України є «Пирогово»

19.

Туристична індустрія Київського регіону

20.

Туристичне підприємництво
Кількість суб'єктів туристичної діяльності
статус
форма
Регіон
Київська+Київ
м. Київ
Витрати на створення
туристичного продукту
Усього,
%
млн. грн
Насел
фізичні
екскур Праців
хар
ення,
юриди особисійні ники Доходи,
прож тра чув екск
тис.
чні підпри туропе тураге суб'єк турпідп млн.грн
иван нсп анн урсі інш
осіб Разом особи ємці ратори нти
ти риємств
.
ня орт я ї
і
4594
1466 1163
303
463 998 461 6077 4673,4 1556,074 42 53 2,5 0,3 2,1
2869
1332 1125
207
454 876
2 5953 4665,3
1479 42 53 2,5 0,3 2,1
Cуб'єкти туристичної діяльності
туроператори
турагенти
28%
13%
60%
екскурсійні суб'єкти

21.

Туристичні потоки
Туристичні потоки
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
В'їзні туристи
3
Виїзні туристи
4
Внутрішні туристи
5
Екскурсанти

22.

Туристична індустрія
Кількість колективних закладів розміщення, одиниць
готелі та аналогічні заклади
спеціалізовані заклади
290
276
251
94
2011
109
101
2012
Відсоток закладів харчування за типами
19%
2013
35%
Кількість розміщених, осіб
готелі та аналогічні заклади
спеціалізовані заклади
494668
444678
401453
113113
2011
97699
2012
103556
2013
10%
36%
Наявність ресторанів
Кафе, закусочні та
буфети (кіоски)
Мережа барів
Мережа їдалень та
об'єктів постачання
готової їжі

23.

Транспортна інфраструктура
Автошляхи з
Залізниці загального твердим
користування
покриттям
Київська + Київ
Тери Насе
торія лення
, тис. , тис.
км2 жит км
28,9 7260
Діяльність
аеропортів
пасажиропоток за
рік
км на
між вну
км на 1000
1000
всь нар трі аерод всьог міжн
км2
км
км2
ого одні шні роми
о ар
792
27,40
8551 295,88 7 2
5 8700 7400
пасажир
опотоки
Загальна
внутрзалізн метро
автобуси кількість
1130 911000 536000 182900 1638600

24.

Туристичні дестинації Київського регіону
Київ
Біла Церква
ПереяславХмельницький
Туристичні ресурси дестинації м. Києва
120.00
Інфраструктура дестинації м. Київа
100.00
70.00
80.00
60.00
60.00
Оцінка забезпеченості і ресурсами
50.00
40.00
40.00
20.00
0.00
Оцінка забезпеченості інфрастуктурою
30.00
20.00
Види туризму:
Екскурсійно-пізнавальний;
Діловий;
Лікувально-оздоровчий;
Розважальний.
10.00
0.00

25.

Туристичні ресурси дестинації м. Біла Церква
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Сумарна оцінка
ПРИРОДНИХ ресурсів
=
Сумарна оцінка
АНТРОПОГЕННИХ
ресурсів =
Оцінка туристичної інфраструктури дестинації м. Біла Церква
20%
24%
11%
12%
15%
18%
ТРАНСПОРТ
Σ=
РОЗМІЩЕННЯ
Σ=
ХАРЧУВАННЯ
Σ=
ДОЗВІЛЛЯ
Σ=
ПОСЛУГИ
Σ=
ІНФОРМАЦІЯ
Σ=
Екскурсійно-пізнавальний
Лікувально-оздоровчий
С. Буки

26.

Туристичні ресурси дестинації м. Переяслав-Хмельницький
26.88
60.00
25.56
16.19
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Туристична інфраструктура дестинації м. Переяслав-Хмельницький
Внутрішнє ядро
Зовнішнє ядро
Периферія
Сумарна оцінка ПРИРОДНИХ ресурсів =
Сумарна оцінка АНТРОПОГЕННИХ ресурсів =
29.56
20.63
18.51

27.

Кластерна модель розвитку Київського регіону

28.

Проектування інноваційного туристичного продукту
у Київському регіоні
«В обіймах Київщини!»
1 день: Оглядова екскурсія м.
Києвом + Вечірня прогулянка на
катері по Дніпру.
2 день: Монастирі Києва «Голосієво
- Китаєво – Феофанія».
3 день: Музей під відкритим небом
«Мамаєва Слобода» + музей
народного побуту та архітектури
«Пирогово»
4 день: Дендропарк «Олександрія» +
с. Буки.
5 день: Парк «Київська Русь» +
6 день: Прип’ять – Чорнобиль.
7 день: Переяслав-Хмельницький.

29.

Технологічна картка маршруту туристичної подорожі
«В обіймах Київщини»
4 20.06.2015 субота
Київ
100
5 21.06.2015 неділя
Київ
61
Рух по маршруту
пункт
Полтава
Київ
Київ
Пирогово
Дендропарк
"Олександрія"
"Київська Русь"
6 22.06.2015 понеділок
Київ
140
Чорнобиль
140
Київ
Київ
7 23.06.2015 вівторок
Київ
98
ПереяславХмельницький
98
Київ
Київ

0
1
2
3
День
дата
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
в тижні
вівторок
середа
четвер
п'ятниця
8 24.06.2015 середа
пункт
км
ХАРКІВ 154
Київ
20
Київ
35
Київ
25
км
325
20
25
14
пункт
Київ
Київ
Київ
Київ
166
Київ
61
Київ
Місце ночівлі
місто
готель
Київ
Hostel Dream
Київ
House
Київ
Key2Gate
Київ
7 Days Hotel 3*
Київ
Ambassador Plaza
3*
Київ
Баккара 4*
Україна 4*
Всього
км
479
40
60
39
266
122
280
196
ХАРКІВ
Всього
479
1961

30.

День 01 Підйом, сніданок
17.06.2015 Виїзд на маршрут
середа Екскурсія
Екскурсія
Екскурсія
8.00
9.00
10.30
11.15
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Обід
13.00
Київ
Екскурсія
14.00
Київ
Вільний час
16.00
Київ
Вечеря, відпочинок
19.00
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
9.00
9.30
10.30
11.15
13.00
Виїзд з готелю
Київ
14.00
Обід "Пузата Хата", "Fellini" ресторан
3,5
Київ
16.00
5,5
Київ
17.00
Екскурсія до Києво-Печерської Лаври
Факультативно вечірня екскурсія на
катері по Дніпру, Vip катер - люкс
Київ
23.00
3
3
1
3
Оглядова екскурсія м. Києва
Екскурсія до Софіївського Собору
Оглядова екскурсія м. Києва
Відбій, сон
1 день

31.

День 02 Підйом, сніданок
18.06.2015 Виїзд на маршрут
четвер Екскурсія
Виїзд на маршрут
Екскурсія
Виїзд на маршрут, Обід
Виїзд на маршрут
Екскурсія
Виїзд на маршрут
Вільний час
8.00
9.00
9.30
11.30
11.45
13.30
14.30
14.45
17.30
18.00
Київ
Київ
Голосієво
Голосієво
Китаєво
Китаєво
Феофанія
Феофанія
Феофанія
Київ
День 03 Підйом, сніданок
8.00
Київ
19.06.2015 Виїзд на маршрут
9.00
Київ
9.30
Обід
Виїзд на маршрут
Екскурсія
Факультативно
Виїзд на маршрут
11
1
4
1
9
2
24
Київ
Голосієво
Голосієво
Китаєво
Китаєво
Феофанія
Феофанія
Феофанія
Київ
Київ
Київ
Виїзд з готелю
9.00
Виїзд з готелю
Екскурсія до Голосієво
Екскурсія до Китаєво
Обід ресторан "Феофанія"
Екскурсія до парку Феофанія
Вечеря, вільний час
Відбій, сон
Мамаєва Слобода
9.30
Мамаєва Слобода
Мамаєва
13.00
13.00
14.00
14.30
17.00
18.00
Мамаєва Слобода
Мамаєва Слобода
Пирогово
Пирогово
Пирогово
14.00
14.30
17.00
18.00
18.30
Обід у "Шинок – коса над чаркою"
15
Мамаєва Слобода
Пирогово
Пирогово
Пирогово
Київ
Факультативна екскурсія
20.00
Київ
15
Київ
22.00
Автомобільна екскурсія по нічному Києву
Вільний час
22.00
Київ
Київ
23.00
Відбій, сон
п’ятниця Екскурсія
12
9.00
9.30
11.30
11.45
13.30
14.30
14.45
17.30
18.00
23.00
16
Екскурсія до "Мамаєвої Слободи"
Екскурсія до "Пирогово"
Прогулянка на конях

32.

День 04 Підйом, сніданок
20.06.2015 Виїзд на маршрут
субота Екскурсія
Виїзд на маршрут
Обід
Екскурсія
Виїзд на маршрут
8.00
9.00
10.30
12.30
13.00
14.00
17.00
Київ
Київ
Олександрія
Олександрія
село Буки
село Буки
село Буки
Київ
Олександрія
Олександрія
село Буки
село Буки
село Буки
Київ
9.00
10.30
12.30
13.00
14.00
17.00
18.30
Вільний час
18.30
Київ
Київ
21.00
Вільний час
22.00
Київ
Київ
23.00
100
36
1
111
Виїзд з готелю
Екскурсія до дендропарку "Олександрія"
Обід в кафе
Екскурсія до ландшафтного парку Буки
Вільний час, вечеря
Факультативно вечірня програма у
дельфінарію "Немо"
Відбій,сон

33.

День 05 Підйом, сніданок
21.06.2015 Виїзд на маршрут
неділя Екскурсія
8.00
9.00
10.00
Київ
Київ
Київська Русь
61
Київ
Київська Русь
Київська Русь
9.00
10.00
12.00
Виїзд з готелю
Екскурсія до парку "Київська Русь"
Факультативно
12.00
Київська Русь
Київська Русь
13.00
Для економ класу - майстер клас з
гончарства; для стандарту – прогулянка на
конях; для люксу - катання на повітряній
кулі
Обід
13.00
Київська Русь
Київська Русь
14.00
Вистава кожну суботу та неділю
14.00
16.00
17.00
19.00
Київська Русь
Київська Русь
Київська Русь
Київ
Київська Русь
Київська Русь
Київ
Київ
16.00
17.00
18.00
23.00
Вільний час
Виїзд на маршрут
Вечеря
Відбій
Вистава
Вільний час
Виїзд на маршрут
Вільний час, відпочинок
61

34.

День 06 Підйом, сніданок
22.06.2015 Виїзд на маршрут
понеділок Екскурсія
Обід
Екскурсія
Виїзд на маршрут
Вечеря
День 07 Підйом, сніданок
8.00
9.00
11.00
13.00
14.00
17.00
19.00
7.30
Київ
Київ
Чорнобиль
Чорнобиль
Чорнобиль
Чорнобиль
Київ
Київ
23.06.2015 Виїзд на маршрут
8.30
Київ
89
вівторок Екскурсія
10.30
Переяслав-Хмельницький
3
Екскурсія
11.30
Переяслав-Хмельницький
Обід
13.00
Переяслав-Хмельницький
2
14.00
Переяслав-Хмельницький
1
15.30
Переяслав-Хмельницький
2
Виїзд на маршрут
17.00
Переяслав-Хмельницький
Вечеря
Виїзд до ж/д вокзалу
19.00
20.00
Київ
Київ
Екскурсія факультативно
140
5
2
5
140
Київ
Чорнобиль
Чорнобиль
Чорнобиль
Чорнобиль
Київ
Київ
Київ
9.00
11.00
13.00
14.00
17.00
19.00
20.00
8.30
Виїзд з готелю
ПереяславХмельницький
10.30
Оглядова екскурсія містом
ПереяславХмельницький
ПереяславХмельницький
ПереяславХмельницький
11.30
13.00
Екскурсія по Чорнобилю
Екскурсія по Чорнобилю
Вечеря
Вільний час
Виселення з готелю
Екскурсія до музею Середньої
Наддніпрянщини
14.00
Економ - кафе"Борщик", стандарт та люкс
ресторан "Магнит"
ПереяславХмельницький
15.30
Музей-діорама «Битва за Дніпро»
17.00
Меморіальний музей Григорія Сковороди
або Археологічний музей
89
Київ
19.00
Вечеря
4
Київ
Київ
20.00
22.22
Вільний час
Виїзд до Харкова

35.

Розрахунок вартості туристичних послуг
Економ: на 18 ос. – 2831 грн, на 35 ос. –
2683грн, на 50 ос. – 2539 грн.
Стандарт: на 18 ос. – 4315 грн, на 35 ос. – 4200
грн, на 50 ос. – 4080 грн
Люкс: на 18 ос. – 8504/9664 грн, на 35 ос. –
8356/9516 грн, на 50 ос. – 8212/9372 грн

36.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

37.

ВИСНОВКИ
Шляхи підвищення конкурентної позиції на
туристичному ринку
Розробка комплексних турів
по регіону
Фінансування
Впровадження
кластерної моделі
Розширення мережі туристичних
інформаційних центрів
Розробка програми розвитку
індустрії туризму окремих
дестинацій

38.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила