Model administracji publicznej we Francji
4.31M
Категория: ПравоПраво

Model administracji publicznej we Francji

1. Model administracji publicznej we Francji

2.

Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i
może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z
rozległością przedmiotu badań.
Najszerszą definicją, która łączy aspekt podmiotowy I przedmiotowy jest
definicja prof. Lipowicz:
„Administracja jest to system złożony z
ludzi, zorganizowany w celu stałej i
systematycznej skierowanej przyszłości
realizacji dobra wspólnego jako misji
publicznej polegającej głównie (choć nie
wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw,
wyposażonych w tym celu we władztwo
państwowe oraz środki materialnotechniczne”.

3.

Cechy administracji publicznej
1.przymus,
2.monopolistyczny charakter,
3.trwałość,
4.planowość. Naturalnie można wyobrazić sobie
administrację zanarchizowaną, gdy urzędnik będzie, np. otwierał urząd o
dowolnej porze dnia i nocy.
5.ciągłość,
6.stabilność,
7.apolityczność,
8.fachowość, osiągana dzięki wykształceniu urzędników, przygotowaniu
praktycznemu i doświadczeniu,
9.wyodrębnienie i uporządkowanie organizacyjne oraz kompetencyjne,
10.legalizm, oparcie na obowiązujących przepisach prawa w zakresie
prawa materialnego i proceduralnego,

4.

Cechy ustroju francuskiego
1) Posiada formalną konstytucję,
2) System rządów parlamentarnych z silną pozycją
głowy państwa (prezydenta), który zwany jest
systemem semiprezydenckim,
3) Władza wykonawcza sprawowana jest przez
prezydenta i premiera (dualizm egzekutywy),
4) Specyfiką rządów jest to, iż prezydent
popierany przez większość parlamentu jest
faktycznym szefem rządu.
W przeciwnym wypadku szefem rządu jest
premier - kohabitacja

5.

Kształtowanie się administracji
francuskiej
1) Zręby francuskiej administracji publicznej
ukształtowane zostały za rządów Ludwika
XIV,
2) Państwo było wówczas silnie
scentralizowane, co miało zmniejszyć
istniejące podziały społeczne i tendencje
separatystyczne,
3) Rozwiązania wprowadzone przez Ludwika
XIV stanowiły podstawę organizacji
państwa za Napoleona Bonapartego.
Ludwik XIV

6.

Francja opiera swój model administracji publicznej na rozwiązaniach
rewolucji francuskiej oraz epoki napoleońskiej. Rewolucja francuska
przyniosła demokratyzację, przewagę parlamentu i racjonalną reformę
podziału terytorialnego. Napoleon natomiast zaprowadził silna władzę
wykonawczą.

7.

Rola Napoleona w kształtowaniu
administracji francuskiej
1) Wprowadził podstawowe organy
centralne i urzędy, m.in.:
a) Rada ministrów,
b) Rada stanu,
c) Izba obrachunkowa,
d) Urząd prefekta,
e) Wielkie korpusy,
2) Wprowadził nowy podział
terytorialny państwa:
a) Departament,
b) Okręg,
c) Gmina.

8.

Francuska administracja publiczna
1) Rząd składa się z ministrów i sekretarzy stanu:
a) Minister i ministrowie seniorzy,
b) Ministrowie z teką,
c) Młodsi ministrowie,
d) Sekretarze stanu.
2) W praktyce, rząd nie podejmuje decyzji bez obecności
prezydenta.
3) Ciałem pomocniczym premiera jest Sekretariat Generalny.
Sekretarz jest głównym doradcą premiera.

9.

Administracja francuska w terenie
1) Na poziomie regionalnym i
departamentalnym kluczową rolę w
administracji rządowej odgrywa prefekt,
2) Prefekt jest przedstawicielem rządu w
terenie, kieruje działalnością
funkcjonariuszy państwowych, stoi na
straży legalności działań władz
samorządowych i jest organem
administracji ogólnej. Realizuje politykę
państwa w regionie i departamencie
oraz dba o zgodność działań
administracji samorządowej z
kierunkami polityki państwowej.

10.

Administracja samorządowa we Francji
1) Podstawową jednostką władzy lokalnej jest gmina,
2) Organem uchwałodawczym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy,
3) Organem wykonawczym jest burmistrz wybierany przez radę,
4) Państwo kontroluje jedynie legalność działań gminy,
5) Departament został przekształcony w jednostkę samorządową przez
powierzenie władzy wykonawczej przewodniczącemu rady
departamentu

11.

Rada gminy
Organ uchwałodawczy wybierany przez mieszkańców gminy na
okres 6 lat . Wyboru do rad gmin odbywają się w jednym
terminie dla całego kraju. W gminach do 3,5 tys . mieszkańców
zachowany został większościowy system wyborów, które
przebiegają w dwóch turach. Dodatkowo, w gminach małych, do
2 tys . mieszkańców istnieje możliwość głosowania na pojedyncze
kandydatury lub listy niekompletne.

12.

Liczebność rady zależy od liczby osób zamieszkujących dana
gminę. W gminach do tysiąca mieszk. do rady wybieranych jest 9
radnych . Najwięcej radnych – 69 wybieranych jest w gminach
liczących powyżej 300 tys . mieszkańców.
Funkcję wykonawczą w gminie sprawuje MER wybierany ze
składu rady na pierwszym jej posiedzeniu po wyborach. Wybór
mera wymaga absolutnej większości głosów w pierwszych dwóch
turach głosowania, natomiast w ewentualnej III turze, do wyboru
mera wystarcza większość zwykła. Jego kadencja trwa tyle, co
kadencja rady .

13.

Administracja samorządowa
we Francji cd.
7) Region jest także jednostką samorządu terytorialnego o
charakterze regionalnym,
8) Region zarządzany jest przez Radę Regionu w składzie:
przewodniczący (organ wykonawczy), komitet zarządzający i
jednostki konsultacyjne.
9) Regiony i departamenty mają podwójny status:
są jednostkami administracji samorządowej i szczeblami
zdekoncentrowanej administracji państwowej reprezentowanej
przez prefektów.

14.

Zadania gmin, departamentów, regionów
1) Zadania gmin dotyczą przede wszystkim zaspokajania
potrzeb społeczności lokalnych (świadczenie
podstawowych usług publicznych),
2) Departamenty odpowiadają za tworzenie infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich i świadczenie
pomocy społecznej,
3) Regiony odpowiadają za rozwój społeczno- gospodarczy
oraz zarządzanie przestrzenne.

15.

Służba cywilna
1) Obowiązuje podział na korpusy, których jest ponad 1500,
2) Najważniejszymi korpusami są:
a) Korpus dyplomatyczny,
b) Korpus rady stanu,
c) Korpus inspekcji finansów.

16.

Kontrola administracji publicznej
we Francji
1) Francja jako pierwsza stworzyła system sądownictwa
administracyjnego rozpatrując skargi na nielegalne decyzje
administracyjne,
2) Do 1926 roku członkowie Rady Stanu wykonywali zadania
Najwyższego Trybunału Administracyjnego,
3) Od 1954 roku działają we Francji:
a) Trybunały administracyjne,
b) Administracyjne sądy apelacyjne.

17.

Uwagi
W każdym państwie i w każdym czasie administracja wykazuje cechy
swoiste, związane z problemami danego kraju, jego kulturą i historią,
panującym systemem politycznym i gospodarczym, oraz miejscowym
porządkiem prawnym , z cechami społeczeństwa , z problemami
finansowymi i technicznymi. Jedną sprawę można ująć w stosunku do
wszystkich krajów, także do Francji administracja była, jest i będzie,
niezależnie od tego, jaki ustrój będzie w danym kraju. Problemy w
funkcjonowaniu administracji pojawiają się różne i różne bywają
rozwiązania; o czym decyduje konkretne państwo. Państwa europejskie
mają podobne cechy modeli administracji, a jak sami wiemy nie we
wszystkich krajach społeczeństwo narzeka na nieprzyjazne urzędu i
biurokrację.

18.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
English     Русский Правила