6.01M
Категория: ПравоПраво

System administracji publicznej na Ukrainie

1.

System administracji
publicznej na Ukrainie

2.

Stolicą Ukrainy jest Kijów. Na terytorium Ukrainy
wyodrębniono 24 obwody stanowiące odpowiednik
polskich województw, które dzielą się na 492 rejony będące
odpowiednikiem powiatów. Ponadto są 2 tzw. miasta
wydzielone (Kijów i Sewastopol).

3.

4.

5.

Ustrój polityczny na Ukrainie
W czasach ZSRR Ukraina była drugą co do wielkości, po Rosji, republiką. Suwerenną
republiką Ukraina jest od dnia proklamowania niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.
W grudniu 1991 roku Ukraina, Rosja i Białoruś podpisały porozumienie o utworzeniu
Wspólnoty Niepodległych Państw.
Uchwalona w czerwcu 1996 roku konstytucja Ukrainy mówi, iż głową państwa jest
wybierany na 5-letnią kadencję Prezydent, organem ustawodawczym jest jednoizbowy
Parlament nazywany Radą Najwyższą Ukrainy, a władzę wykonawczą dzierży rząd na
czele z Premierem. Jest on powoływany przez Radę Najwyższą, na wniosek Prezydenta.
Rząd jest bezpośrednio podległy władzy Prezydenta. Z dniem 1 stycznia 2006 weszła w
życie nowelizacja konstytucji, która przeniosła część uprawnień prezydenta na rząd.

6.

Obecna Rada Najwyższa Ukrainy jest bezpośrednią następczynią Rady
Najwyższej Ukraińskiej SRR, która w 1991 ogłosiła niezależność kraju i
odłączenie się od Związku Radzieckiego.
Zgodnie z art. 76 Konstytucji Ukrainy Rada Najwyższa składa się z 450
deputowanych, wybieranych w głosowaniu powszechnym, równym,
bezpośrednim i tajnym na kadencję pięcioletnią.

7.

Stowarzyszenia polityczne
Koalicja (303)
Blok Petra Poroszenki (147)
Front Ludowy (83)
Samopomoc (32)
Partia Radykalna (22)
Batkiwszczyna (19)
Opozycja (79)
Blok Opozycyjny (40)
Wola Ludu (20)
Rozwój Ekonomiczny (19)
pozafrakcyjni (38)
vacant (30)

8.

Władza wykonawcza
Prezydent Ukrainy – głowa państwa Ukrainy.
Na mocy Rozdziału V Konstytucji Ukrainy jest
najwyższym przedstawiciel władz, gwarantem
suwerenności państwa, integralności
terytorialnej Ukrainy, przestrzegania Konstytucji
Ukrainy oraz praw i wolności człowieka i
obywatela, najwyższym organem państwa w
zakresie władzy wykonawczej, Najwyższym
Głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy.
Prezydent jest wybierany na pięcioletnią
kadencję i może być ponownie wybrany tylko
raz.
Petro Poroszenko

9.

od 27 lutego 2014 premier Ukrainy
Arsenij Jaceniuk

10.

Władza sądownicza
Sąd Konstytucyjny Ukrainy–
sąd konstytucyjny Ukrainy, organ
sądownictwa rozstrzygający o
zgodności aktów normatywnych z
Konstytucją Ukrainy.
Siedziba Sądu Konstytucyjnego Ukrainy

11.

Zasady działania
Obecny Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje od 1 stycznia
1997 roku na mocy przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z
dnia 16 października 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym
Ukrainy.
Według art. 147 konstytucji Ukrainy, Sąd Konstytucyjny jest
jedynym organem sądownictwa konstytucyjnego
rozstrzygającym o zgodności ustaw i innych aktów
normatywnych z konstytucją. Kompetencje Sądu określone
zostały przez art. 150-151 Konstytucji i ustawę o Sądzie
Konstytucyjnym.
Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, które uznają ustawy i inne
akty prawne za częściowo lub w pełni niezgodne z
Konstytucją, są ostateczne i wchodzą w życie z dniem
wydania orzeczenia.

12.

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy Ukrainy (ukr.
Верховний Суд України) –
naczelny organ władzy
sądowniczej na Ukrainie.
Siedziba Sądu w pałacu Kłowskim

13.

Prokuratura Generalna Ukrainy – najwyższa
jednostka organizacyjna prokuratury Ukrainy.
Jej zadania to nadzór nad pracą prokuratur
niższego szczebla oraz zaskarżanie do sądów
decyzji niezgodnych z prawem, ściganie
przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu
oraz branie udziału w procesie legislacyjnym
jako czynnik opiniodawczy.
Działa w oparciu o Konstytucję Ukrainy.
Oleh Makhnitsky od 2014

14.

Finanse
Narodowy Bank Ukrainy – ukraiński bank
centralny z siedzibą w Kijowie.
NBU został ustanowiony decyzją Rady
Najwyższej z 20 marca 1991. W 1996 uzyskał
podstawy konstytucyjne swojego istnienia.
Podobnie jak w przypadku innych banków
centralnych do jego podstawowych zadań
należy utrzymanie stabilności narodowej waluty
(hrywny), czynności nadzorcze nad systemem
bankowym, podejmowanie działań
ograniczających inflację, utrzymywanie rezerw
złota.
Głównym organem Banku jest Rada NBU, na
której czele stoi Prezes. Powołanie członków
Rady i Prezesa należy do kompetencji
prezydenta Ukrainy i parlamentu.
Siedziba NBU w Kijowie

15.

Dziękuję za uwagę
English     Русский Правила