System administracji publicznej w Hondurasie
Dziękuję za uwagę
2.39M
Категория: ПравоПраво

System administracji publicznej w Hondurasie

1. System administracji publicznej w Hondurasie

2.

Honduras (Honduras, Republika Hondurasu; República de Honduras)
– państwo w Ameryce Środkowej, pomiędzy Morzem
Karaibskim a Oceanem Spokojnym (Fonseca (zatoka)), o łącznej
długości wybrzeża 820 km.
Zgodnie z konstytucją z 1982 r. (modyfikowana
m.in. w 1999 r.) Honduras jest republiką, na czele
której stoi prezydent. Prezydent jest równocześnie
głową państwa i szefem rządu.

3.

Ustrój polityczny
Formalnie Honduras
jest demokratyczną republiką
prezydencką, gdzie parlament i głowa
państwa wybierani są co 4 lata w
wyborach bezpośrednich. Jest
obowiązek głosowania dla obywateli od
18. do 60. roku życia.
Władza wojskowa jest nadal znaczna,
mimo że w ostatnich latach została
ograniczona.

4.

Władza wykonawcza
Władza wykonawcza należy do
prezydenta i powoływanego
przezeń rządu.
Od stycznia 2010 r. funkcję
prezydenta pełni Porfirio Lobo
Sosa z Partii Narodowej
Hondurasu (Partido Nacional de
Honduras, PNH).

5.

Prezydent
Juan Orlando Hernández Alvarado
(ur. 28 października 1968 w Gracias)
– honduraski polityk, deputowany
do Kongresu Narodowego od 1998
do 2014 i jego przewodniczący w
latach 2010-2013, od 27 stycznia
2014 prezydent kraju.
Przewodniczący Partii Narodowej
Hondurasu od 2009.

6.

Władza ustawodawcza
Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowe
Zgromadzenie Narodowe, o 4-letniej kadencji, liczące
128 deputowanych, wybieranych w wyborach
powszechnych.

7.

Podział administracyjny Hondurasu
Podział administracyjny Hondurasu
obejmuje osiemnaście departamentów.
Departamenty dzielą się dalej na 298 gmin.

8.

9.

Struktura administracji gospodarczej
Administracja gospodarcza kraju jest podzielona przede wszystkim
pomiędzy dwa ministerstwa: Finansów oraz Przemysłu i Handlu.
W kompetencjach Ministerstwa Finansów (Secretaria de Finanzas) leżą
finanse publiczne i polityka kredytowa. MF zajmuje się też m.in.
projektowaniem budżetu państwa, polityką podatkową, obsługą długu
publicznego, programowaniem inwestycji publicznych oraz nadzorem
celnym. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Secretaria de Industria
y comercio , SIC) zajmuje się rozwojem przemysłu (strefy przemysłowe),
promocją inwestycji i eksportu, handlem, turystyką i rozwojem
przedsiębiorczości. Rozwój państwa, innowacje i konkurencyjność,
współpraca międzynarodowa oraz koordynacja współpracy z organizacjami
pozarządowymi leżą w gestii Ministerstwa Planowania i Współpracy
Zagranicznej (Secretaria de Planificación y Cooperación Externa). Sprawy
związane z rolnictwem i rybołówstwem leżą w obszarze kompetencji
Ministerstwa Rolnictwa i Hodowli (Secretaria de Agricultura y Ganaderia,
SAG).

10.

Sądownictwo gospodarcze
Działalność gospodarcza w Hondurasie
regulowana jest przez Kodeks handlowy z
1950 r. Kwestie inwestycyjne reguluje
Prawo Inwestycji (Ley de Inversiones) z
1992 r.
Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds.
gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze
funkcjonuje w ramach sądów okręgowych
pierwszej instancji (Juzgados de Letras),
sądów apelacyjnych (druga instancja) oraz
Wydziału ds. cywilnych Sądu Najwyższego
(instancja najwyższa).

11. Dziękuję za uwagę

English     Русский Правила