Теодолит Т30
Теодолиттің құрылысы және оның түрлері
ХХ ғасырдағы теодолит
Электронды теодолит
Назарларыңызға рахмет
18.45M
Категория: ГеографияГеография

Теодолит

1.

Теодолит — жер өлшеу жұмыстарында, жерді
тексеріп шолуда және ірі масштабты съемка
жасауда көп пайдаланылатын бұрыш елшейтін
геодезиялық аспап. Оның ең маңызды
бөліктеріне: қарау түтігі, градусталған екі —
вертикальды (тік) және горизонтальды (жазық)
— шеңбері жатады. Сондықтан теодолитпен
горизонтальды, вертикальды бұрыштарды
бірдей анықтауға болады. Бұл аспап арқылы
шырақтың не жердегі нәрсенің горизонталь
координаталары, яғни азимут пен биіктігі
анықталады. Аспап онша улкен емес,
экспедицияға алып жүруге ыңғайлы.

2. Теодолит Т30

3. Теодолиттің құрылысы және оның түрлері

4.

Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеудің
жоғарыда айтылған принципіне орай 39-суретте 
теодолит осьтерінің схемасы көрсетілген, теодолит
мынандай осьтерден тұрады. ZZ-теодолиттің
вертикаль айналу осі; ТТ /-көру дүрбісінің айналу осі;
UU/ - цилиндрлік деңгейдің осі; VV/-көру дүрбісінің
нысаналау (визирлік) осі. Көтергіш үш винттердің
(1) көмегімен цилиндрлік деңгей (6) нөл пунктке
қою арқылы теодолитгің айналу осі ZZ тік бағытқа
келтіріледі. Үш көтергіш винтгер (2) тұғырығына
орнатьшған. Теодолиттік негізгі жұмыстық бөлігі 0ден, 360-қа дейін бөлінген шыныдан жасалған
дөңгелек шеңбер-лимб (3) және дүрбімен бірге
айналатын алидада деп аталатын

5. ХХ ғасырдағы теодолит

6. Электронды теодолит

7.

Қазіргі кезде қолданылып жүрген теодолиттер бұрыш өлшеу
дәлдігіне, есеп алу құрылғыларының түрлеріне, горизонталь
дөңгелектің вертикаль осьтері жүйесінің конструкциясына
және атқаратын міндеттері жағынан әртүрлі болып бөлінеді.
Горизонталь бұрыштарды өлшеу дәлдігіне қарай теодолиттер
3 топқа бөлінеді:
1. Техникалық Т15К, 2Т30, 2Т30М теодолиттік және
тахеометриялық жүрістер мен түсірістерде, сондай-ак жер
бетіндегі және жерасты қазбаларындагы маркшейдерлік
жұмыстарды атқару кезінде бұрыштарды өлшеуге арналған.
2. Дәл теодолиттер 2Т2-3 және 4 кластық триангуляция мен
полигонометриядағы бұрыштарды өлшеуге арналған, ал
2Т5К- триангуляциялық жүйелер мен 1 және 2 разрядтық
полигонометриялық, сонымен қатар, жер беті маркшейдерлік
жұмыстарда бұрыштарды өлшеуге арналған.
3. Жоғарғы дәлдікті электронды теодолиттер және
тахеометрлер Та2М мен полигонометриядағы бұрыштарды
өлшеуге теодолиттің негізгі бөліктеріне толығырақ арналған.

8. Назарларыңызға рахмет

Назарларыңы
зға рахмет
English     Русский Правила