ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ
Система забезпечення надійності банківської діяльності
Матриця реалізації функцій управління надійністю банку за різних масштабів економічної кризи
Послідовність оцінювання рівня надійності банку
Алгоритм оцінювання рівня надійності банку
Оцінювання рівня надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011–2013 роки
Динаміка рівня надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Методичний підхід до використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні надійності банку
113.23K
Категория: ФинансыФинансы

Підвищення надійності банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в умовах економічної нестабільност

1. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

МАТЕРІАЛ
до захисту дипломної роботи
Підвищення надійності банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
в умовах економічної нестабільності
студента групи 7.35814
Демченка Кирила Володимировича
науковий керівник: к.ф.-м.н., доцент
Запоріжжя
2015
Кисільова Інна Юріївна
1

2.

Метою дипломної роботи є узагальнення та вдосконалення методичних
підходів до оцінювання надійності банків, а також розробка практичних
рекомендацій щодо підвищення надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
в умовах економічної нестабільності.
Виходячи з цієї мети, були розроблені такі завдання дослідження:
– визначено економічну сутність надійності банку;
– досліджені основні підходи до управління надійністю банку;
– опрацьовані методики оцінювання надійності банку;
– здійснено оцінювання рівня надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за показниками
ефективності та структури балансу;
– проаналізовано формування стратегічного набору в системі управління
надійністю ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
– удосконалено методичні підходи до оцінювання надійності банку на засадах
контролінгу;
– виявлені перспективи підвищення надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» при
впровадженні Базель ІІІ.
Об’єктом дослідження виступає процес забезпечення надійності банків України.
Предметом дослідження є методичні підходи та принципи підвищення рівня
надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в умовах економічної нестабільності.
Практичне значення мають такі розробки, як удосконалені методичні підходи до
оцінювання надійності банків та виявлені перспективи підвищення надійності
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
2

3. Система забезпечення надійності банківської діяльності

Система забезпечення
надійності банку
Організована сукупність спеціальних органів,
засобів, методів і заходів, що забезпечують захист
діяльності від впливу внутрішніх та зовнішніх
загроз
Завдання системи
надійності банку
Реалізація планів щодо
захисту інтересів
власників, клієнтів і
партнерів
Формування та
розвиток органів, сил і
засобів забезпечення
надійності банку
Відновлення об’єктів
захисту, що
постраждали в
результаті певних дій
Цілі системи надійності
банку
Виявлення
Запобігання
Відображення
Нейтралізація
Локалізація
Загрози
надійності
Припинення
Знищення
3

4. Матриця реалізації функцій управління надійністю банку за різних масштабів економічної кризи

Масштаби економічної Функції управління надійністю
кризи
банку та їх зміст
Результати реалізації функцій
управління надійністю банку
Управління в умовах відсутності економічної кризи
Відсутність схильності Діагностика чинників зовнішнього На основі отриманої інформації
до економічної кризи та внутрішнього середовища
формується висновок про
функціонування банку
фінансовий стан банку
Відсутність
економічної кризи
Легка економічна
криза
Прогнозування та оцінювання
можливих ризиків та наслідків
впливу негативних чинників
Розробка та реалізація
превентивних антикризових
заходів, проведення фінансового
моніторингу банку
Управління в умовах економічної кризи
Виявлення перших сигналів
Висновки про наявність
економічної кризи та оцінка її
економічної кризи та її вплив на
масштабів, аналіз причин, що
фінансову діяльність банку,
викликали економічну кризу
інформаційне забезпечення для
прийняття рішення щодо
антикризових заходів
Глибока економічна
криза
Аналіз причин, що викликали
економічну кризу, ідентифікація
масштабів економічної кризи
Інформаційне забезпечення для
прийняття рішення щодо
антикризових заходів, оцінка
успішності реалізації антикризових
заходів, зазначених в антикризовій
програмі
Катастрофічна
економічна криза
Розробка та затвердження
антикризової програми банку
Оцінка успішності реалізації
антикризових заходів, зазначених
в антикризовій програмі
Характеристика надійності
банку
Банк характеризується
фінансовою стійкістю щодо
факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища
його функціонування
Банк має фінансові
труднощі та функціонує в
умовах економічної кризи
4

5. Послідовність оцінювання рівня надійності банку

Перший етап – виявлення принципових особливостей банку як об’єкту
оцінювання рівня його надійності
Другий етап – формування системи критеріїв
для оцінки надійності банку
Третій етап – визначення методів, що застосовуються
для оцінки надійності банку
Четвертий етап – формування системи показників оцінювання надійності
банку відповідно до визначених методів
П’ятий етап – обґрунтування критеріїв визначення типологічних груп
банків, які мають подібний рівень надійності
Шостий етап – формування та аналіз різних типологічних груп банків
за рівнем їх надійності
Сьомий етап – розробка заходів і рекомендацій, спрямованих на
підвищення рівня надійності банку
5

6. Алгоритм оцінювання рівня надійності банку

Критерій
«капітальна
база банку»
Критерій «прибутковість банку»
Рентабельність активів, ЧП / А
виконується
виконується
Критерій
«капітальна
база банку»
Розмір абсолютної величини капіталу
недостатній
Критерій
«ліквідність
банку»
Фінансова залежність, К / ЗК
висока
низька
середня
виконується
не
виконується
не
виконується
не
виконується
виконується
низька
Рентабельність капіталу, ЧП / К
Миттєва ліквідність банку, ВЛа / ЗЗ
Поточна ліквідність банку, Ла / ЗЗК
достатній
висока
Достатність капіталу банку, К / Азв.
Загальна достатність капіталу, К / (А – Ар0)
недостатня
достатня
не
виконується
низька
Критерій
«якість
активів»
Частка резервів банку, РМВПф / СЗ
висока
середня
Частка безнадійних позик, Пбн / ПЗ
низька
висока
середня
Рівень прибуткових активів, Адох. / А
достатній
Високий рівень
надійності банку
Належний рівень
надійності банку
Задовільний рівень
надійності банку
Низький рівень
надійності банку
недостатній
Критичний рівень
надійності банку
6

7. Оцінювання рівня надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011–2013 роки

Показники оцінки
рівня фінансової безпеки
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
2011 рік
2012 рік
2013 рік
Нормати
Значення Рейтинг, Значення Рейтинг, Значення Рейтинг,
в,
відсотки , відсотки бали , відсотки бали , відсотки бали
Рентабельність активів
≥1
Рентабельність капіталу
≥5
Загальна доходність активів
≥ 12
Чиста процентна маржа
≥ 4,5
Чистий спред
≥ 1,25
Коефіцієнт ефективності діяльності банку
≥ 120
Відношення суми чистого процентного і чистого комісійного доходів
до операційного прибутку
≥ 80
К8 Відношення адміністративно-господарських витрат до операційного
прибутку
≤ 70
К9 Відношення адміністративно-господарських витрат до загальних
витрат
≤ 35
К10 Відношення прибутку до формування резервів та оподаткування до
витрат на утримання персоналу
≥ 100
К11 Відношення витрат на утримання персоналу до чистих активів
≤2
К12 Миттєва ліквідність
≥ 20
К13 Частка власного капіталу в активах
≥ 12
К14 Відношення кредитного портфелю до зобов’язань банку
70–100
К15 Частка доходних активів в чистих активах
70–80
К16 Частка основних засобів і нематеріальних активів в чистих активах
≤ 10
К17 Частка високоліквідних активів в чистих активах
≥ 15
К18 Частка вкладів фізичних осіб в пасивах
≤ 50
К19 Відношення резервів за кредитними операціями до кредитного
портфелю
2–8
К20 Частка негативно класифікованих активів в чистих активах
≤ 25
Інтегральне значення
×
1,12
8,51
17,22
6,41
5,06
149,90
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,03
8,38
14,97
5,41
4,23
137,59
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,00
9,22
13,79
4,49
3,75
120,39
1
1,5
1,5
0
1,5
1
70,11
0
67,80
0
57,16
0
30,24
1,5
33,45
1,5
34,65
1,5
34,80
1
34,49
1
30,98
1,5
61,64
2,21
46,20
13,17
91,55
89,51
1,59
16,50
54,83
0
0
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,5
0
66,77
1,99
42,11
12,30
87,15
87,55
1,66
16,00
57,68
0
1
1,5
1
1
1,5
1,5
1
0
72,57
1,74
39,75
10,81
85,05
87,30
1,46
15,10
56,79
0
1,5
1,5
0
1
1,5
1,5
1
0
21,86
22,03
×
1,5
1,5
23
22,15
21,13
×
1,5
1,5
22,5
16,63
23,54
×
1,5
1
20
7

8. Динаміка рівня надійності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

30
Високий рівень надійності банку
2423
22,5
Належний рівень надійності банку
20
18
Задовільний рівень надійності банку
12
Низький рівень надійності банку
6
Критичний рівень надійності банку
0
2011 р.
2012 р.
2013 р.
8

9. Методичний підхід до використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні надійності банку

Показники використання тактичного
контролінгу в забезпеченні
надійності банку
1. Операційна рентабельність (0,2)
2. Коефіцієнт поточної ліквідності (0,2)
3. Коефіцієнт оборотності капіталу (0,2)
4. Чистий спред (0,2)
5. Чиста процента маржа (0,2)
(вагові коефіцієнти)
Показники використання
стратегічного контролінгу в
забезпеченні надійності банку
1. Достатність капіталу (0,25)
2. Рентабельність активів (0,25)
3. Рентабельність капіталу (0,25)
4. Загальна дохідність (0,25)
(вагові коефіцієнти)
Визначення інтегрального показника:
1. Стандартизація значень розрахункових показників за
формулою:
КСТ = КФ / КСР ,
де КСТ – стандартизоване значення;
КФ – фактичне значення;
КСР – середнє значення для певної групи банків.
2. Визначення інтегрального показника за формулою:
Z = К 1 × а 1 + К2 × а 2 + … + К п × а п ,
де Z – інтегральний показник;
К1 … Кп – значення часткових показників;
а1 … ап – вагові коефіцієнти.
Інтерпретація отриманих результатів
Інтегральний показник використання
тактичного контролінгу в межах
забезпечення надійності банку ілюструє
якість управлінських процесів,
спрямованих здебільшого на поточний
розвиток, досягнення тактичних цілей і
забезпечення захисту від загроз у
короткостроковій перспективі
Інтерпретація отриманих результатів
Інтегральний показник використання
стратегічного контролінгу для
забезпечення надійності банку ілюструє
якість управлінських процесів,
спрямованих на довготривалий
розвиток, досягнення стратегічної мети,
формування передумов для сталого
фінансового зростання
Застосування отриманих результатів щодо використання тактичного і стратегічного
контролінгу для забезпечення надійності банку з метою розробки дієвих заходів,
спрямованих на досягнення захищеності від загроз та стабільного розвитку
9
English     Русский Правила