2.89M
Категория: ПравоПраво

Організаційні документи

1.

на тему:
Підготувала:
Студентка групи Д-21
Татяніна Світлана Анатоліївна

2.

План:
1.Визначення організаційних документів.
2.Класифікація організаційних документів.
2.1.Установчий договір.
2.2.Статут організації.
2.3.Положення про організацію.
2.4.Положення про структурні підрозділи організації,
2.5. Регламенти роботи.
2.6.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
2.7. Штатний розклад.
2.8.Інструкції з певних напрямків діяльності.
2.9.Посадові інструкції працівників.
2.10.Пам'ятки.
3.Коротка характеристика організаційних документів.

3.

Організаційні документи (іноді їх називають
організаційно-правовими документами)- це документи
необхідні для того, щоб створити організацію, встановити
її структуру, визначити штатну чисельність і склад
працівників за посадами, визначити функції структурних
підрозділів, дорадчих, колегіальних органів, встановити
режим роботи, здійснити організацію праці та розподіл
обов'язків між працівниками, визначити порядок
реорганізації та ліквідації організації.

4.

До організаційних документів відносяться:
1)установчий договір,
2)статут організації,
3)положення про організацію,
4)положення про структурні підрозділи організації, колегіальні і дорадчі
органи,
5)регламенти роботи,
6)правила внутрішнього трудового розпорядку,
7)положення про персонал,
8)штатний розклад,
9)інструкції з певних напрямків діяльності,
10)посадові інструкції працівників,
11)пам'ятки.

5.

Будь
організаційний
документ
містить
положення, які обов'язкові для виконання. Фактично
організаційні
документи
реалізують
норми
адміністративного права і є правовою основою
діяльності організації.

6.

До основних організаційних документів відносяться
установчі документи - установчий договір, статут або
положення. Загальні положення, що визначають найменування
виду установчого документа, порядок складання та зміст тексту,
наведені в Цивільному кодексі (ч. I, гл. 4). Так, організація, що є
юридичною особою, «діє на підставі статуту, або установчого
договору і статуту, або тільки установчого договору. У випадках,
передбачених законом, юридична особа, яка не є комерційною
організацією, може діяти на підставі загального положення про
організації даного виду »

7.

В
тексті
установчих
документів
має
міститися:
1. Найменування юридичної особи, що містить вказівку на
його організаційно-правову форму; найменування
некомерційних організацій, а також унітарних підприємств
та у передбачених законом випадках інших комерційних
організацій повинні містити вказівку на характер
діяльності
юридичної
особи;

8.

2. Місце знаходження юридичної особи, яка визначається
місцем його державної реєстрації, якщо відповідно до
закону в установчих документах юридичної особи не
встановлено інше; предмет і цілі діяльності юридичної
особи (для некомерційних і унітарних підприємств);
3. Порядок управління діяльністю юридичної особи, інші
відомості, передбачені законом для юридичних осіб
відповідного виду.

9.

В установчому договорі засновники
зобов'язуються створити юридичну особу,
визначають порядок спільної діяльності з її
створення, умови передачі їй свого майна та
участі в її діяльності. Договором визначаються
умови, і порядок розподілу між учасниками
прибутку, управління діяльністю юридичної
особи, виходу засновників (учасників) з її
складу.

10.

11.

12.

Статут - правовий акт, що визначає порядок
утворення, компетенцію, структуру, функції, завдання,
права підприємства, організації, установи.
Статут регулює діяльність організацій, підприємств,
установ незалежно від форми власності та сфери.
Статут може також регулювати певну сферу державної
діяльності, внутрішнього водного транспорту, військову
службу та ін.

13.

14.

Положення - правовий акт, що визначає порядок
утворення, правове становище, права, обов'язки,
організацію діяльності державних органів, організацій,
установ, структурних підрозділів.
Положення про організацію - це правовий акт, на
підставі якого діють державні бюджетні організації (перш
за все органи державної влади та управління всіх рівнів і
деякі інші).

15.

Положення
про
організацію
оформляється на загальному бланку
організації із зазначенням виду
документа, підписується керівником
організації з проставленням гербової
печатки організації і затверджується, як
правило, розпорядчим документом
вищестоящої організації.
Зміни до положення про
організацію
можуть
вноситися тільки наказом
керівника
вищестоящої
організації.

16.

Положення про структурні підрозділи можна класифікувати
наступним чином:
- Положення про структурні підрозділи;
- Положення про колегіальні органи (раду директорів,
правління, вчену раду, науково-технічну раду, педраду);
- Положення про тимчасові органи (наради, комісії, ради).

17.

18.

Положення про колегіальні і дорадчі органи (рада
директорів, правління, вчена рада, науково-технічна рада,
педрада) також носять нормативний характер і
визначають склад, порядок формування, компетенцію,
порядок роботи, права і відповідальність того чи іншого
органу управління.
Структура тексту такого роду положень також
нормативно не встановлена. Однак, виходячи з практики
роботи і призначення даного виду документа, вимог
закону до організації діяльності колегіальних органів
управління, виробляється стійка структура тексту
положень про колегіальні і дорадчі органи управління.

19.

Регламент роботи - правовий акт, що
встановлює порядок діяльності керівництва
організації, колегіального або дорадчого
органу (якщо порядок роботи недостатньо
чітко описаний в положенні про цей орган).
Регламенти роботи визначають порядок
планування роботи, порядок підготовки та
внесення документів на розгляд, порядок
прийняття і оформлення рішень засідань
колегіального органу, доведення їх до
виконавців.
Регламенти оформляються на загальному
бланку організації із зазначенням виду
документа,
затверджуються
керівником
організації або керівником колегіального
органу.

20.

21.

Правила внутрішнього трудового розпорядку правовий акт, що регламентує організацію роботи
установи, взаємні обов'язки працівників і адміністрації,
надання
відпусток,
відрядження
співробітників,
внутрішній режим та інші питання.
Правила оформляються на загальному бланку
організації із зазначенням виду документа, підписуються
керівником кадрової служби, узгоджуються на зборах
трудового колективу і затверджуються керівником
організації.

22.

23.

У недержавних організаціях поряд з Правилами
внутрішнього трудового розпорядку розробляється
Положення про персонал, в якому відображаються
питання професійного і соціального розвитку трудового
колективу, взаємовідносини з адміністрацією, права і
відповідальність адміністрації і персоналу, правила ділової
поведінки (ділової етики) та ін.
Оформляється Положення про персонал на
загальному бланку організації із зазначенням виду
документа, підписується керівником служби управління
персоналом, узгоджується на загальних зборах персоналу,
але
затверджувати
Положення
про
персонал
рекомендується на раді директорів організації.

24.

Структура
і
штатна
чисельність – це правовий акт, що
встановлює структуру
організації, найменування
структурних підрозділів і посад,
штатну чисельність по кожній
посаді відповідно до групи з
оплати праці.
Документ входить до складу
УСОРД і має уніфіковану
форму

25.

Документ оформляється на загальному бланку
організації із зазначенням виду документа,
підписується керівником кадрової служби,
візується головним бухгалтером, заступниками
керівника організації і затверджується керівником
організації з проставленням гербової печатки (або
її заміняє).
Текст документа складається у формі таблиці,
в якій наводяться найменування структурних
підрозділів організації, найменування посад,
включених в ці підрозділи, а також їх кількість
відповідно до рівня оплати за відповідними
групами.

26.

Штатний розклад - правовий акт, що закріплює
посадовий склад працівників організацій з зазначенням
посадових окладів (у державних установах - зазначенням
розряду за Єдиною тарифною сіткою - ЄТС), що регулює
співвідношення різних категорій фахівців, встановлює
фонд заробітної плати організації в цілому за місяць.

27.

Документ оформляється на загальному
бланку організації із зазначенням виду
документа, в заголовку до тексту вказується
рік, на який складається штатний розклад,
візується
головним
бухгалтером,
юрисконсультом, керівниками структурних
підрозділів,
заступником
керівника
організації, який курує дані питання,
підписується керівником відділу кадрів
(служби
персоналу)
і
затверджується
керівником з проставленням гербової печатки
(або тієї, що її заміняє). У недержавних
організаціях документ може затверджуватися
радою директорів.

28.

29.

Інструкція - правовий акт, який містить правила, що
регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні,
фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ,
організацій, підприємств, їх підрозділів, служб, посадових
осіб та громадян.
Інструкції оформляються на загальному бланку
організації із зазначенням виду документа. Заголовок
повинен чітко визначати питання (область діяльності), на
які поширюються вимоги інструкції.
Інструкція - документ тривалого користування. Всі
зміни в інструкцію вводяться наказом керівника, і діє вона
до її скасування або затвердження нової інструкції

30.

Посадова інструкція - правовий акт, що видається
організацією з метою регламентації організаційноправового становища працівника, його обов'язків, прав,
відповідальності.
Посадові інструкції бувають типовими (зразкова) і
конкретними.

31.

Типова посадова інструкція
розробляється на посади, які
мають
однаковий
набір
обов'язків,
прав,
відповідальності незалежно від
того, в якій галузі функціонує
дана
організація.
Однак
наявність типової посадової
інструкції не означає, що немає
необхідності
розробляти
конкретну посадову інструкцію.
Такі посадові інструкції повинні
бути розроблені на всі посади,
передбачені
штатним
розкладом організації, а типові
інструкції
можуть
служити
основою для їх розробки.
Посадова інструкція як
будь-який офіційний
документ має бути
оформлена на
загальному бланку
організації із
зазначенням виду
документа.

32.

Текст посадової інструкції складається з наступних типових
розділів:
1. Загальні положення.
2.Функції.
3. Посадові обов'язки.
4. Права.
5. Відповідальність.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).

33.

34.

Пам'ятка - документ, що регламентує
порядок роботи з визначеного напрямку
діяльності організації.
Пам'ятка не входить до складу УСОРД, не має
уніфікованої форми, складається за довільною
формою, підписується заступником керівника
організації, що курирує даний напрямок,
затверджується керівником організації.
Інформацію, включену в пам'ятку, можна
представити і в розділі інструкції, висвітлює
правила роботи по виділеному напрям

35.

Організаційний документ оформляється на загальному
бланку з зазначенням конкретного виду. Датою підписання
організаційних документів є дата, проставляється в бланку на
місці реквізиту 08. Підписує організаційний документ, як
правило, керівник організації (наприклад, статут) або
структурного підрозділу (наприклад, посадову інструкцію).
Особливістю організаційних документів є те, що вони вступають
в силу тільки після їх затвердження.

36.

Організаційні документи мають, як правило, складну
структуру тексту, що складається з розділів (іноді і
підрозділів), що мають власні заголовки і розділених на
пункти (підпункти), нумеровані арабськими цифрами.
Найменування розділів у кожного виду організаційних
документів різні . Наприклад, в інструкції найменування
розділів залежать від того, який напрямок діяльності
висвітлюється
в даній
інструкції. Зміст тексту
організаційних документів має відповідати чинному
законодавству, тому в цій групі організаційно-розпорядчих
документів найбільш часто застосовуються типові і
зразкові організаційні документи (наприклад, Типове
положення про середню спеціальному навчальному
закладі), які служать основою для розробки конкретних
документів.

37.

Для розробки конкретних документів в організації
залучаються найбільш кваліфіковані фахівці і керівники
структурних
підрозділів.
Організаційні
документи
проходять встановлений в організації порядок узгодження
і перевірку на відповідність чинному законодавству.
Узгодження здійснюється з усіма зацікавленими
підрозділами та особами, з юридичною службою
(юрисконсультом), заступниками керівника організації або
одним із заступників, який курирує певний напрям
діяльності
організації.

38.

Організаційні
документи діють до їх
скасування або заміни
новими.
Особливістю
організаційних
документів є те, що в них
можна вносити зміни та
доповнення
в
тому
випадку, коли немає
необхідності переробляти
весь документ. Частота
внесення
змін
та
доповнень зумовлена ​як
зміною умов діяльності
організації, так і зміною
чинного законодавства.
У разі реорганізації
організації розробляються
нові організаційні
документи, які проходять
встановлений порядок
погодження та
затвердження.

39.

Порядок внесення змін і доповнень і їх перегляду
обумовлений
видом
організаційного
документа.
Наприклад, зміни і доповнення до організаційного
документу, який затверджений керівником організації, положення про структурний підрозділ - вносяться наказом
цього керівника. Якщо організаційний документ,
наприклад, статут, був затверджений вищестоящою
організацією або рішенням вищого органу управління
організацією (загальних зборів акціонерів або учасників
тощо), то зміни до нього вносяться шляхом їх
затвердження цими органами і з обов'язковим
інформуванням
органу,
що
здійснює
державну
реєстрацію.
English     Русский Правила