ДИСЦИПЛІНА “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”
Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ
Джерела для використання
У давньоіндійському трактаті про мистецтво політики й управління державою «Артхашастра», який приписується Каутильї Вішнугупті
В проекті Державного бюджету на 2017рік
649.28K
Категория: ФинансыФинансы

Бюджетна система

1. ДИСЦИПЛІНА “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Викладач: Пипкіна Людмила Сергіївна,
старший викладач
e-mail: [email protected]

2.

3. Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

Зміст
1)
2)
3)
4)
5)
Бюджет як економічна категорія
Функції бюджету держави
Бюджетна політика
Бюджетний механізм
Роль і місце бюджету в державному регулюванні
соціально-економічного
розвитку

4. Джерела для використання

Бюджетний
кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ. К.: Атіка, 2010. - 128с.
Україна. Закон. Про Державний бюджет України на
поточний рік. -[Електронний ресурс] // Офіційний сайт
Верховної Ради України. - Режим доступу: http: //
zakon1.rada.gov.ua.
Опарін
В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник /
В.М. Опарін.-К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
Чала Н.Д. Бюджетна система: навч. посібник / Н.Д. Чала,
Л.В. Лазаренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.
http:www.rada.gov.ua
- сайт Верховної Ради України.
http:www.minfin.gov.ua - сайт Міністерства фінансів України.
Джерела для використання

5. У давньоіндійському трактаті про мистецтво політики й управління державою «Артхашастра», який приписується Каутильї Вішнугупті

1.Бюджет як економічна категорія
ЗАРОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
У давньоіндійському трактаті про мистецтво політики й управління
державою «Артхашастра», який приписується Каутильї Вішнугупті
— раднику царя Чандрагупти (кінець IV ст. до н.е.), уперше
подаються рекомендації щодо:
- фінансового устрою держави
- поповнення дохідної частини
- ведення обліку доходів і видатків
- Створення державного апарату чиновників, які б
контролювали окремі галузі господарства країни
- На державу покладалася турбота про заселення й
облаштування окремих територій
- розвиток сільського господарства
- вводилися окремі статті доходів і видатків держави
- жорсткий документальний контроль.

6.

Англія
Одна з перших країн, де були встановлені бюджетні відносини.
Прийнята у 1215 р. «Велика хартія вольностей» встановила
своєрідний розподіл прав між королем і парламентом.
У 1688 рік - встановлення бюджетного права в Англії.
Англійський парламент отримав законодавчо закріплене
право затверджувати доходи і видатки. Цей рік також
вважається початком відліку прийняття та затвердження
бюджету.
Відтепер при затвердженні бюджету кошти держави
та короля розмежовувались. Доходи, передбачені
для корони, мали задовольняти потреби
королівського дому.
Усі публічні витрати затверджувались голосуванням
у парламенті.

7.

Термін «бюджет» походить від
нормандського bouqe, bouqtte, що
означає «кишеня», «торба».
В Англії у середні віки термін бюджет
«budget» почав використовуватися
палатою общин.
Це було пов’язано
із затвердженням
субсидії монархам

8.

Суть категорії БЮДЖЕТ
розкривається у її призначенні
фінансуванні суспільних функцій і
завдань;
макроекономічної;
соціальної;
управлінської;
оборонної;
міжнародного співробітництва

9.

Бюджет можна розглядати з трьох позицій:
За економічним
змістом
система фінансових відносин між
державою, з одного боку, та суб’єктами
підприємницької діяльності й
домогосподарствами, з іншого, з приводу
формування та використання
централізованого фонду грошових коштів,
призначеного для забезпечення виконання
державою покладених на неї функцій і
завдань
За формою
прояву
основний фінансовий план держави
За матеріальним
змістом
централізований грошовий фонд держави,
який перебуває у постійному русі: щоденно
до нього зараховують надходження
і здійснюють операції з витрат.

10.

Бюджет як економічна категорія
має наступні ознаки:
історичність - бюджет як категорія склався
історично, мав свої специфічні риси
зародження в різних країнах;
плановість - основою функціонування
бюджету є його плановий характер;
юридичний характер - бюджет має силу
нормативного акта;
терміновість - бюджет складається і
функціонує протягом певного терміну.

11.

Скільки
держава повинна
вилучати
з економіки коштів
для здійснення
покладених на неї
суспільством
функцій?

12.

Якщо частка бюджетних видатків перевищує 60 % у
ВВП, то такий стан сприяє підтримці утриманських
настроїв у суспільстві, а відтак негативно впливає на
економічне зростання країни.
Умовно виділяють три моделі за рівнем
централізації ВВП в бюджеті:
американська модель (ліберальна) – від 25 до 35%
ВВП
західноєвропейська модель (помірна) – від 35 до
55% ВВП
скандинавська модель – більше 55 % ВВП

13.

Бюджет – це правовий акт, на підставі якого формуються й
витрачаються фінансові ресурси національної економіки на
виконання загальнодержавних функцій, функцій органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в
межах своєї компетенції та протягом бюджетного періоду (ст. 2
Бюджетного кодексу України).
Об’єкт бюджетних правовідносин - грошові кошти,
які акумулюються в державному і місцевому
бюджетах.
Суб’єкт бюджетних правовідносин -учасники, що
беруть участь у розподілі доходів і видатків між
бюджетами, одержанні бюджетних асигнувань,
складанні, розгляді та затвердженні бюджетів.

14.

В Україні нормативно-правову базу, що регулює
бюджетні відносини, визначають такі юридичні
документи:
•Конституція України;
•Бюджетний кодекс України;
•Закон про Державний бюджет України;
•інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;
•нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
прийняті з метою регулювання бюджетних правовідносин;
•нормативно-правові акти центральних органів
виконавчої влади, прийняті з метою
регулювання бюджетних правовідносин;
•рішення органів Автономної Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, прийняті
з метою регулювання бюджетних правовідносин.

15.

Функції бюджету
контрольна
Розподільча
2.Функції бюджету держави

16.

РОЗПОДІЛЬЧА ФУНКЦІЯ
проявляється в процесі розподілу і перерозподілу ВВП шляхом
утворення централізованого фонду грошових коштів, який
використовується державними органами з метою задоволення
загальносуспільних потреб.
Бюджетний перерозподіл реалізується шляхом вертикального і
горизонтального розподілу централізованого фонду.
Вертикальний перерозподіл здійснюється між державним бюджетом та
бюджетами нижчого рівня.
По горизонталі розподіляються грошові фонди тільки у межах одного
рівня бюджетної системи, за виключенням державного бюджету.
Подальший перерозподіл здійснюється за функціями або напрямком
використання бюджету, а саме:
•перерозподіл між галузями економіки, що реалізується через напрямки
фінансування певних галузей (освіта, охорона здоров’я, агропромисловий
комплекс тощо);
•внутрішньогалузевий перерозподіл: наприклад, за мережею бюджетних
установ фінансуються установи освіти, охорони здоров’я, культури тощо;
•внутрішньогосподарський
перерозподіл,
при
якому,
наприклад,
фінансуються бюджетні установи – школи, дитячі садки, клуби,
поліклініки.

17.

Контрольна функція реалізується через діяльність
органів державного фінансового контролю, а саме:
спостереження за рухом грошових потоків з огляду на
своєчасне і повне надходження до бюджету податків та
зборів, цільове, законне і ефективне використання
бюджетних коштів.
Функції контролю покладено на такі органи:
– Міністерство фінансів України
– Державна аудиторська служба України
– Державна фіскальна служба України
– Державна казначейська служба України
– Рахункова палата України

18.

3. Бюджетна політика
важливий інструмент впливу суб’єкта розподільчих відносин
(держави) на об’єкт (ВВП і національний дохід) для досягнення
конкретних цілей стабілізації та розвитку національної економіки.
У вузькому розумінні – це формування,
виконання та регулювання бюджету країни.
У широкому розумінні - включає заходи уряду
з мобілізації та використання бюджетних ресурсів,
спрямованих
на
забезпечення
повної зайнятості та виробництво неінфляційного
ВВП шляхом зміни державних видатків, системи
оподаткування та підходів до формування
бюджету в цілому, а також маніпулювання
державними видатками та доходами з метою
впливу на економічний розвиток суспільства.

19.

Суть бюджетної політики на практиці відображається в
двох аспектах:
- у статтях доходів і видатків бюджету, джерелах їх формування,
напрямах використання;
- у формах і методах мобілізації бюджетних потоків та їх
використанні на державні потреби.
Бюджетна політика виконує такі функції:
- Фіскальна полягає у забезпеченні необхідних ресурсів для
урядової діяльності (військово-оборонні витрати, реалізація
економічних та соціальних програм, підтримка уряду тощо).
- Економічного регулювання полягає у використанні податків
та видатків бюджету як інструментів управління економікою для
досягнення певних цілей економічної політики:економічного
зростання, структурної перебудови.
- Вирівнювання доходів полягає у використанні бюджетного
регулювання як інструмента перерозподілу ВВП за допомогою
прогресивної шкали оподаткування, а також системи
трансфертних виплат бідним, безробітним, інвалідам, сиротам

20.

Розрізняють два основні елементи бюджетної політики як
способу її формування та реалізації, різниця між якими полягає
у терміні дії та характері заходів:
•бюджетну стратегію - довгостроковий курс бюджетної
політики, що передбачає вирішення глобальних завдань,
визначених загальнонаціональною стратегією соціальноекономічного розвитку країни, для реалізації яких потрібен
час і значні бюджетні ресурси. Основою розробки бюджетної
стратегії є бюджетне прогнозування;
•бюджетну тактику - гнучкі методи реалізації бюджетної
політики в короткостроковому періоді. Вона є продовженням,
конкретизацією бюджетної стратегії і передбачає оперативне
маніпулювання бюджетними ресурсами і зміну способів
організації бюджетних відносин. Основою розробки
бюджетної тактики є бюджетне планування.

21.

4. Бюджетний механізм
- сукупність методів, які застосовує держава з метою
організації бюджетних відносин і забезпечення належних
умов соціально-економічного розвитку.
Призначення БМ - фінансове забезпечення і фінансове
регулювання економічних і соціальних процесів у державі.
Підсистеми БМ:
механізм формування бюджетних ресурсів;
механізм розподілу бюджетних ресурсів;
механізм використання бюджетних ресурсів;
механізм управління бюджетним процесом та
бюджетними відносинами;
механізм контролю за використанням бюджетних
ресурсів.

22.

Елементи бюджетного механізму:
Бюджетне планування - визначаються фінансові можливості держави
щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки та соціальної сфери.
Бюджетне регулювання - здійснюється з допомогою бюджетних санкцій
та стимулів, пільгової політики, госпрозрахункової діяльності бюджетних
установ.
Фінансові показники:
узагальнюючі - доходи і видатки бюджету, державний борг, рівень інфляції
тощо;
індивідуальні - рівень витрат на душу населення, сума податків, сплачених
одним працюючим, інші.
Нормативи - характеризують рівень забезпечення видатків бюджету,
витрат фінансових ресурсів (ставки заробітної плати, розмір пенсій, ставки
податків).
Ліміти - обмеження бюджетних витрат в інтересах держави, підприємств,
домогосподарств (розмір норми витрат у бюджетних установах, норми
бюджетного забезпечення ).

23.

Резерви - призначені для нейтралізації впливу
непередбачуваних факторів.
Види бюджетних резервів:
резервний фонд - призначений для фінансування
непередбачуваних обставин, які неможливо врахувати при
затвердженні бюджету: стихійні, екологічні лиха тощо. Розмір
резервного фонду не може перевищувати 1 % обсягу видатків
загального фонду бюджету;
оборотний залишок бюджетних коштів - призначений для
фінансування тимчасових касових розривів між дохідною та
видатковою частинами бюджету. Встановлюється в розмірі не
більше 2% видатків загального фонду бюджету. До кінця
бюджетного року оборотний залишок бюджетних коштів має
бути відновлений до початково затверджених розмірів.
Управління бюджетними коштами. Держава в особі своїх
органів влади та управління встановлює методологію розподілу
ВВП і національного доходу, форми грошових заощаджень,
регулює види платежів, визначає обсяги і напрями використання
бюджетних коштів.

24.

5. Роль і місце бюджету в державному
регулюванні соціально-економічного розвитку

25. В проекті Державного бюджету на 2017рік

Проект
держбюджету 2017 року передбачає мінімальну заробітню
платню в розмірі 3200 гривень на місяць.
Доходи бюджету в розмірі 721.4 милліарда гривень, в тому числі
загальний фонд -669.4, спеціальний – 52.0; видатки – 790.4 млрд.грн.,
в тому числі: загальний фонд- 735.4; спеціальний -55.0. Граничний
обсяг дефіциту бюджету складе 77, 5 млрд. грн.
Прожитковий мінімум складатиме з 01.01.2017 р. 1544 грн., з
01.05.2017 – 1624, а з 01.12.2017 – 1700 грн.
На медицину планується витратити 8,2 млрд. грн.
Врачі будуть отримувати майже 7080 грн. за місяць.
Крім того, 1 милліард гривень планується витратити на розвиток
культури, із яких 500 мільйонів буде витрачено на кіно.
1 млрд. грн. планується витратити на потреби дипломатичної служби.
Економіка України виросте на 3%.
В проекті Державного бюджету
на 2017рік
English     Русский Правила