Закон України «Про фахову передвищу освіту»
ГЛОСАРІЙ
ЗМІНЮЄМО ТЕЗАУРУС
Контингент студентів у ЗВО України
ЗВО (на початок 2019-2020 навчального року) ДЕРЖСТАТ 19.03.2019
ПРОБЛЕМА СТАТИСТИКИ
«ПІРАМІДА» ВСТУПУ
ПРІОРИТЕТИ 2019-2020н.р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ЩО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ?
ЩО НЕ ТРЕБА РОБИТИ?
ЩО ТРЕБА РОБИТИ?
КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ-1
КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ-2 (МЕХАНІЗМИ СТРИМУВАННЯ)
Пропозиції, подані у лютому-червні 2019р. до проєктів нормативно-правових актів
Пропозиції, подані у вересні 2019р. до проєктів нормативно-правових актів
НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р.
НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р. Законопроєкт «Про Державний бюджет на 2020р.» (№2000 від 16.09.2019р.)
ОКРЕМІ КЕЙСИ
УВАГА – ДЕДЛАЙНИ! (план імплементації ЗУПФПО)
УВАГА – ДЕДЛАЙНИ! (план імплементації ЗУПФПО)
BREAKING NEWS
Повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19  
7.81M
Категории: ОбразованиеОбразование ПравоПраво

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

1. Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Перспективи 2019-2020н.р.
Директор Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ
В.М.Зелений

2. ГЛОСАРІЙ

• освітньо-професійний ступінь (ОПС);
• фаховий молодший бакалавр (ФМБ);
• Закон України «Про фахову передвищу освіту» (ЗУПФПО);
• Закон України «Про вищу освіту» (ЗУПО);
• фаховий коледж (ФК);
• заклади вищої освіти (ЗВО);
• освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР);
• фахова передвища освіта (ФПО);
• освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (ОКР МС);
• освітньо-професійна програма за ОКР МС (ОПП МС);
• нормативно-правові акти (НПА);
• Національна рамка кваліфікацій (НРК).

3. ЗМІНЮЄМО ТЕЗАУРУС

Не використовуємо
Використовуємо
Навчальний заклад
Заклад освіти
Вищий навчальний заклад
Заклад вищої освіти
Вихід/виокремлення структурного
підрозділу
Виділ структурного підрозділу
Технікум
Коледж або Фаховий коледж

4. Контингент студентів у ЗВО України

• Поч.2019 – 1388 ЗВО
• Контингент – 1,5 млн.
студентів
• 50 ЗВО – понад 1/3
студентів
• 100 ЗВО – понад 50%
студентів
• 200 ЗВО – понад 70%
студентів
• У
разі
ліквідації,
(реорганізації) 241 закладу
кількість ЗВО зменшиться
на 18%
• У
разі
ліквідації,
(реорганізації) ще 118
закладів кількість ЗВО
зменшиться на 25,9%

5. ЗВО (на початок 2019-2020 навчального року) ДЕРЖСТАТ 19.03.2019

Кількість ЗВО, од.
коледжі,
технікуми,
училища2
Кількість осіб у ЗВО, тис.
університети,
академії,
інститути3
коледжі,
технікуми,
училища2
університети,
академії,
інститути3
1990/91
742
149
757,0
881,3
2000/01
664
315
528,0
1402,9
2010/11
505
349
361,5
2129,8
2014/151
387
277
251,3
1438,0
2018/191
370
282
199,9
1322,3

6. ПРОБЛЕМА СТАТИСТИКИ

Кількість ЗВО, од.
коледжі,
технікуми,
училища2
Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 19.03.2019
Кількість осіб у ЗВО, тис.
університети,
академії,
інститути3
коледжі,
технікуми,
училища2
університети,
академії,
інститути3
1990/91
742
149
757,0
881,3
2000/01
664
315
528,0
1402,9
2010/11
505
349
361,5
2129,8
2014/151
387
277
251,3
1438,0
2018/191
370
282
199,9
1322,3
Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

7. «ПІРАМІДА» ВСТУПУ

Бажаний стан
Сучасний стан
ЗВО
ЗВО
ФПО
ФПО
ПТЗО
ПТНЗ

8. ПРІОРИТЕТИ 2019-2020н.р.

До 01.01.2020р. визначитися: Коледж (у вищій освіті) чи Фаховий коледж (у
фаховій передвищій освіті)
Привести у відповідність до ЗУПФПО установчі документи закладів (Статут,
Положення)
Визначитися з організаційно-правовим статусом закладу
Переоформити ліцензії: провести реєстрацію закладів з новими назвами, новим
головним видом діяльності «фахова передвища освіта» в ЄДРПОУ та ЄДЕБО
Переоформити сертифікати з ОКР «Молодший спеціаліст» на ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Приводити у відповідність до ЗУПФПО і нових установчих документів всі
нормативно-правові акти закладів (накази, положення тощо)
Готуватися до першого набору фахових молодших бакалаврів влітку 2020р.
Примітка: переоформлення ліцензій і сертифікатів без проходження ліцензування та
акредитації

9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

Коледж
чи
Фаховий коледж?
Бюджетна установа?
Неприбутковий заклад
освіти?
Прибутковий заклад
освіти?
Державний?
Комунальний?
Приватний?
Юридична особа
чи
Відокремлений
структурний підрозділ?

10. ЩО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ?

Процедура і орган проведення акредитації
Стандарти за ОКР «Молодший спеціаліст»
Назва «освітньо-професійна програма»
Нормативи фінансування
Терміни Податкового кодексу
Прийом вступників
УВАГА!
Ці процедури, нормативи, терміни є незмінними до моменту їх приведення
у відповідність до ЗУПФПО – розробки і затвердження нових НПА

11. ЩО НЕ ТРЕБА РОБИТИ?

Кричати «Шеф, усьо пропало!»
Подавати до МОН України заяви на проходження ліцензування за
вже наявної ліцензії
Подавати до МОН України заяви на проходження акредитації за
акредитованими спеціальностями (за винятком акредитованих до
01.07.2019)
Вимагати кошти за схемою «багатоканального» фінансування
Втрачати оптимізм
Примітка: для повноцінного «запуску» ЗУПФПО потрібно
розробити і затвердити близько 30 НПА, у прикінцевих і перехідних
положеннях на це відводиться до 2 років.

12. ЩО ТРЕБА РОБИТИ?

Представляти спільноту коледжів і технікумів (закладів ФПО) у робочих
групах МОНУ з розробки НПА для ЗУПФПО;
Аналізувати НПА, які вже розроблені/затверджені/розробляються/будуть
розроблятися/затверджуватися (Ліцензійні умови, ЗУ «Про Національну
систему кваліфікацій», Положення про дуальну освіту тощо);
Систематично моніторити проєкти на сайті МОНУ, своєчасно
делегувати (за можливості) представників спільноти до робочих груп або
подавати пропозиції до тексту проєктів;
Приєднатися до груп «Новини вищої освіти», «Коледжі, технікуми
України», «Вступ-2020» у Facebook, відстежувати і аналізувати публікації
про фахову передвищу освіту;
Зберігати оптимізм

13. КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ-1

Рішення НАЗЯВО про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи
відмову в акредитації відповідної освітньої програми приймається протягом
3-х місяців з дня подання заяви.
Коледж – це заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг
підготовки бакалаврів та/або молодших бакалаврів становить не менше 30 %
загального ліцензованого обсягу.
Призначення та звільнення з посади керівника коледжу – структурного
підрозділу ЗВО, здійснюється в порядку, встановленому для керівника
факультету (навчально-наукового інституту).
Одна і та сама особа не може бути керівником коледжу більш як 10 років.
ВНЗ I-II р.а., які до 2020 року не отримають статусу коледжу, стають фаховими
коледжами.
Особи, які працюють на посадах керівника відокремленого структурного
підрозділу закладу вищої освіти, коледжу на 09.08.2019р. не менше 5 років,
мають право надалі працювати на цій посаді не більше 5 років.

14. КОЛЕДЖІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ-2 (МЕХАНІЗМИ СТРИМУВАННЯ)

У 2020-2021 н.р. НАЗЯВО розпочне роботу з ліцензування та акредитації.
Вартість акредитації однієї освітньої програми може досягти 44 тис.грн.
Упровадження різних механізмів доступу до вищої освіти (ЄВІ, ЄФВВ,
ЄДКІ, іноземна на вступі до магістратури тощо);
Індикативна вартість навчання (орієнтир 2022р. – близько 60 тис. грн./1
місце + вимога до ЗВО вирівняти вартість бюджету і контракту);
Встановлення влітку 2020р. «прохідного» балу ЗНО при вступі до ЗВО на
рівні 125 балів;
Визначеність організаційно-правового статусу (від бюджетної установи
до неприбуткового або прибуткового закладу освіти);
Х – інші механізми оптимізації як ЗВО так і «піраміди вступу»

15. Пропозиції, подані у лютому-червні 2019р. до проєктів нормативно-правових актів

• Положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної
освіти)
• Законопроєкт "Про професійну (професійно-технічну) освіту"
• Концепція реформування юридичної освіти
• Законопроєкт "Про Національну систему кваліфікацій"
• Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників
• Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої
освіти
• Типовий договір про здобуття вищої, фахової передвищої освіти за
дуальною формою.
*паралельно йшло доопрацювання проєкту ЗУПФПО

16. Пропозиції, подані у вересні 2019р. до проєктів нормативно-правових актів

• Законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України«
(№ 2144 від 16.09.2019р.)
*потрібно доповнити текст видаленням або суттєвим корегуванням частини 2 статті 85
Бюджетного Кодексу України
• Проєкт Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти»
*обговорення триває до 19.10.2019р., прохання долучитись
• Накази МОН №1115 (від 27.10.2015р.), №1246 (від 27.11.2015р.)
• Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів фахової
передвищої освіти

17. НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

30 год./рік?
150 год./5 років
Щорічне
підвищення
кваліфікації
Заклад освіти
визнає
підвищення
кваліфікації

18. НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р.

Державне або регіональне
Вступ без ЗНО + вступ із
замовлення отримають
ЗНО ( )
заклади ФПО з ліцензією до
31.01.2020р. ( )
Проєкт Умов
прийому до
закладів фахової
передвищої освіти у
2020р.
У Державному
класифікаторі відсутній
Вступні іспити ( )
КВЕД «Фахова передвища
освіта» ( )

19. НОВАЦІЇ СЕРПНЯ-ВЕРЕСНЯ 2019р. Законопроєкт «Про Державний бюджет на 2020р.» (№2000 від 16.09.2019р.)

1
2
3
• Додаток 3: Стаття видатків «Фахова передвища
освіта»
• Окрема програма "Підготовка кадрів закладами
фахової передвищої освіти" з фінансуванням в
обсязі 3 842 837 тис. грн.
• Окремий паспорт бюджетної програми

20. ОКРЕМІ КЕЙСИ

Для Новомосковського кооперативного коледжу економіки та
права ім. С.В. Литвиненка:
Коледжі приватної форми власності можуть продовжувати свою
діяльність в існуючій організаційно-правовій формі або мають право
набути статус приватної установи;
Земельні питання:
Земельні ділянки державної та комунальної власності,
орендовані закладами ФПО, передаються їм у постійне
користування відповідними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування протягом 6 місяців з дня звернення
керівника закладу.

21. УВАГА – ДЕДЛАЙНИ! (план імплементації ЗУПФПО)

12 НПА-до
кінця 2019р.
21 НПА-до
кінця 2020р.
9 НПА2021-2022рр.

22. УВАГА – ДЕДЛАЙНИ! (план імплементації ЗУПФПО)

До 29.11.2019р. – КВЕД «Фахова передвища освіта»
Переоформлення установчих документів закладу
Переоформлення ліцензії
До 01.11.2019р. – Умови прийому до закладів ФПО
Розробка і затвердження Правил прийому закладу
Оприлюднення в установленому порядку
До 28.02.2020р. – Порядок визначення компенсації
членам Наглядових рад закладів ФПО
Положення
про конкурсний відбір керівників закладів ФПО

23. BREAKING NEWS

Очікуваний відбір до сектору ФПО Науково-методичної
ради (НМР) МОН України та науково-методичних комісій
(НМК);
Розробка Державних стандартів ФПО;
Оновлення складу Акредитаційної комісії МОН України;
Лист МОН України «Щодо проведення конкурсного
відбору на посаду керівника закладу ФПО» № 3/1482-19
від 02.10.2019р. (розмежування процедури конкурсного
відбору у залежності від статусу закладу)

24. Повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19  

Повний текст Закону:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19
Дякую за увагу!
Ваші питання?
English     Русский Правила