Рекомендовані джерела
Міжнародне регулювання в галузі туризму
Міжнародні туристські організації
Види міжнародних організацій
Міжурядові міжнародні організації
Класифікація турорганізацій залежно від масштабів, сфери і спрямованості їхньої діяльності
Світові турорганізації загального характеру
Світові турорганізації галузевого характеру
Регіональні турорганізації загального характеру
Регіональні турорганізації галузевого характеру
Спеціалізовані турорганізації
Особливі турорганізації
Всесвітня туристська Організація – ВТО (World Tourism Organization – WTO)
Всесвітній день туризму (World Tourism Day)
#WTD2016 #tourism4all #tourism_kname #TOST2016
Ключові області #IY2017:
Основні цілі державного регулювання в галузі туризму
Організації, що опікуються в Україні питаннями розвитку туризму, готельно-ресторанної справи, санаторно-курортної та
Інструменти регулювання міжнародної турдіяльності
Основні інструменти регулювання міжнародної турдіяльності
Міжнародні декларації
Міжнародні конвенції в туризмі
Приклад інструментів регулювання міжнародної турдіяльності:
Основні заходи щодо координації і регулювання турдіяльності:
Провідні міжнародні акти, що регулюють турдіяльність
Основні нормативно-правові акти, що регулюють турдіяльність в Україні
Завдання
Контрольні запитання
7.30M
Категория: МенеджментМенеджмент

Нормативно-правові засади туристської діяльності. Тема 2

1.

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
ЗАСАДИ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План лекції
2.1. Туристські організації.
2.2.
Основні
інструменти
регулювання
міжнародної
туристської діяльності.
2.3. Міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють
турдіяльність.
2.4. Державні нормативно-правові акти, що регулюють
туристську діяльність в Україні.
1

2. Рекомендовані джерела

1. Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до гостинності» (для
студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
[Текст] / О. М. Кравець ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 c.
2. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативноправових актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка ; Київський ун-т туризму,
економіки і права. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
3. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: закон України від 18.11.2003 р.

1282-ІV
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1282-15, вільний. – (дата звернення: 30.01.2017). –
Назва з екрана.
4. Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://new.me.gov.ua/main/Pro-nas.html, вільний. – (дата звернення:
30.01.2017). – Назва з екрана.
5. World Tourism Organization (UNWTO) [Electronic resource]. – Regime of access :
http://www2.unwto.org/en, free. – (date of appeal: 30.01.2017). – Screen name.
6. 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development [Electronic resource]. –
Regime of access : http://www.tourism4development2017.org/, free. – (date of appeal:
30.01.2017). – Screen name.
2

3.

2.1.
• Туристські
організації
3

4.

Dale Sheppard-Floyd

5.

6.

Розширення міжнародного
туристського обміну зумовило
потребу його міжнародно-правової
регламентації і створення
спеціалізованих міжнародних
турорганізацій
6

7. Міжнародне регулювання в галузі туризму


міжнародна система впливу та
комплекс заходів, спрямованих на
ефективне керування міжнародною
туристською діяльністю відповідно
до
визначених
міжнародних
принципів, норм і стандартів
7

8. Міжнародні туристські організації

– об'єднання державних і національних
організацій неурядового характеру,
створених для досягнення загальних
цілей у галузі туризму
8

9. Види міжнародних організацій

• міжурядові (члени – тільки держави);
• неурядові
(члени

організації
неурядового характеру (національні
об'єднання, спілки і асоціації)
9

10. Міжурядові міжнародні організації

• Організація Об'єднаних Націй (ООН),
• Економічна і Соціальна Рада ООН,
• ООН з питань освіти, науки й культури,
• Міжнародна організація праці,
• Всесвітня організація охорони здоров'я,
• Міжнародний банк реконструкції і розвитку,
• Міжнародний валютний фонд,
• Міжнародна організація цивільної авіації,
• Міжнародна морська організація;
• Всесвітня метеорологічна організація,
• Продовольча і Сільськогосподарська ООН, Світова
організація торгівлі й ін.
10

11. Класифікація турорганізацій залежно від масштабів, сфери і спрямованості їхньої діяльності

Світові (міжнародні)
• світові турорганізації загального характеру;
• світові турорганізації галузевого характеру;
Регіональні
• регіональні турорганізації загального характеру;
• регіональні турорганізації галузевого характеру
Спеціалізовані турорганізації
Особливі турорганізації
11

12. Світові турорганізації загального характеру

• Всесвітня туристська організація;
• Всесвітня рада з подорожей і туризму;
• Міжнародна Асоціація світового туризму;
• Міжнародний турсоюз;
• Міжнародний туральянс;
• Всесвітня асоціація з питань дозвілля і
відпочинку та ін.
12

13. Світові турорганізації галузевого характеру

• Міжнародна
Асоціація
повітряного
транспорту;
• Міжнародна
організація
цивільної
авіації;
• Міжнародна готельна та ресторанна
асоціація
13

14. Регіональні турорганізації загального характеру


Європейська комісія з туризму;
Європейська туристська група;
Асоціація з розвитку і координації європейських туробмінів;
Туристська асоціація країн Азії і Тихого океану;
Туристська Асоціація країн Східної Азії;
Асоціація туристської індустрії Америки;
Конфедерація туристських організацій Латинської Америки;
Карибська туристська організація;
Арабський туристський союз;
Панафриканська туристська організація;
Африканська асоціація подорожей та ін.
14

15. Регіональні турорганізації галузевого характеру

• Міжамериканська готельна асоціація;
• Арабській готельний союз;
• Комітет готельної і ресторанної індустрії
Європейської спілки;
• Асоціація азіатських авіакомпаній;
• Асоціація європейських авіакомпаній та ін.
15

16. Спеціалізовані турорганізації

• Міжнародне бюро соціального туризму;
• Міжнародна Асоціація ділового туризму;
• Міжнародна Асоціація з конгресів і з'їздів;
• Міжнародне бюро з Молодіжного туризму і
обміну;
• Асоціація
спеціалістів
з
організації
корпоративних поїздок
16

17. Особливі турорганізації

• Міжнародна
федерація
журналістів
і
письменників з питань туризму;
• Всесвітня Асоціація з професійної освіти в
туризмі;
• Міжнародна Асоціація гідів із супроводження;
• Міжнародна Асоціація наукових експертів з
туризму
17

18. Всесвітня туристська Організація – ВТО (World Tourism Organization – WTO)

• створена
в
результаті
реорганізації
Міжнародного союзу офіційних турорганізацій
(1925 р.) 02.01.1975 р. (цього дня набули
чинності її статутні норми і правила);
• штаб-квартира – Мадрид (Іспанія);
• займається
розвитком
загальнодоступного туризму
сталого
й
18

19.

• Україна вступила до ВТО у 1997 р.;
• у вересні 1999 р. на 13-ій сесії Генеральної
асамблеї, що проходила у м. Сантьяго (Чілі)
Україну було обрано до Виконавчої ради ВТО;
• у
2003
р.
ВТО
здобула
статус
спеціалізованого
агентства
ООН
і
підтвердила свою провідну роль у сфері
міжнародного туризму;
• 01.12.2005 р. у Дакарі (Сенегал) Генеральна
Асамблея ВТО затвердила нову скорочену
назву – «ЮНВТО» (UNWTO – United Nations)

20. Всесвітній день туризму (World Tourism Day)

• святкують з 27.09.1980 р.;
• мета – пропаганда туризму, висвітлення його внеску
в економіку світового співтовариства, розвиток зв'язків
між народами різних країн;
• в Україні День туризму відзначають з 1998 р.
відповідно до Указу Президента України «Про
встановлення Дня туризму України» № 1047/98 від
21.09.1998 р.;
• свято відзначають під спеціальнім девізом, під гаслом
якого проходять всі заходи ВТО й національних
турорганізацій протягом року
http://www.un.org/ru/events/tourismday/
20

21.

http://wtd.unwto.org/content/events-map-2016

22.

23.

24.

25.

Facebook album: «Faces of the One Billion»

26.

27.

Tourism
Opportunity
Можливість розділяти філософію,
підтримувати традиції
Відчувати співпричетність
Будувати довірчі відносини
Пишатися і ділитися досвідом
з оточуючими
Спадковість поколінь
Society
Trust

28. #WTD2016 #tourism4all #tourism_kname #TOST2016

Please tag posts about
World Tourism Day with hashtags
#WTD2016 #tourism4all
#tourism_kname
#TOST2016

29.

«Идея доступности туризма для всех должна лежать в основе и быть
центром туристкой политики и деловых стратегий. Не только в
качестве права человека, которое само по себе имеет ценность, но и в
качестве крупного рыночного потенциала и замечательной деловой
возможности… Продвигая идею доступности для всех в физической среде,
транспортных системах, общественных учреждениях и службах, каналах
доступа информации и коммуникации, мы заботимся о своем будущем».
Из послания Генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи
https://www.youtube.com/watch?v=00X8kqqDTfg

30. Ключові області #IY2017:

1
2
3
4
• Всебічне й стале економічне
зростання
• Соціальна залученість, зайнятість
і скорочення бідності
• Ефективність використання
ресурсів, охорона навколишнього
середовища та зміни клімату
• Культурні цінності, розмаїття
спадщини
• Взаєморозуміння, мир і безпека
5
30

31. Основні цілі державного регулювання в галузі туризму

• забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян
на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я,
на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних
потреб та інших прав;
• безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів,
інших суб'єктів турдіяльності та їх об'єднань, прав та законних
інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та
споруд;
• збереження цілісності турресурсів України, їхнє раціональне
використання, охорона культурної спадщини та довкілля,
врахування державних і громадських інтересів при плануванні та
забудові територій;
• створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму,
підтримка пріоритетних напрямів турдіяльності
31

32. Організації, що опікуються в Україні питаннями розвитку туризму, готельно-ресторанної справи, санаторно-курортної та

рекреаційної діяльності:
Управління туризму та курортів при Міністерстві
економічного розвитку та торгівлі України
• ліцензування турдіяльності та проведення сертифікаційних заходів щодо встановлення
категорій готелям та іншим об'єктам, що надають послуги з тимчасового розміщення
Міністерство охорони здоров'я
• підпорядковує більше ніж 140 санаторно-курортних закладів
Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих
закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”
• об'єднує більше ніж 80 санаторно-курортних закладів
Міністерство культури України
• театри, музичні заклади, циркові заклади, музеї, заповідники тощо
Міністерство інфраструктури
• авіаційний, залізничний, водний, автомобільний та міський транспорт
32

33.

2.2.
• Основні інструменти
регулювання міжнародної
турдіяльності
33

34. Інструменти регулювання міжнародної турдіяльності

• правові акти й офіційні документи, що
спрямовані
на
встановлення
певного
порядку, норм, правил, принципів і підходів у
здійсненні турдіяльності, які слугують
цілями інформації, орієнтації, просування та
реалізації
на
практиці
заявлених
і
проголошених ідей, принципів, концепцій і
стратегій
34

35. Основні інструменти регулювання міжнародної турдіяльності


міжнародні декларації,
конвенції,
резолюції,
угоди,
протоколи,
рекомендації, прийняті на міжнародних
конференціях і форумах
35

36. Міжнародні декларації


офіційні заяви учасників міжнародних
організацій чи міжнародних конференцій, що
проголошують основні принципи політики
або
програмні
положення
діяльності
організацій у будь-якій конкретній сфері
міжнародних відносин
36

37. Міжнародні конвенції в туризмі


один з видів договорів, який
установлює взаємні права й обов'язки
держав у галузі туризму
37

38. Приклад інструментів регулювання міжнародної турдіяльності:

• Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил, що
стосуються міжнародних повітряних перевезень (1929 р.);
• Чиказька (1944 р.), Токійська, Гаазька, Монреальська конвенції з
міжнародної цивільної авіації;
• Всесвітня декларація з прав людини (1948 р.);
• Міжнародний пакт з економічних, соціальних і культурних прав
(1966 р.);
• Конвенція з митного забезпечення туризму (1954 р.);
• Конвенція з захисту світової культурної і природної спадщини
(1972 р.);
• Будапештська конвенція зі спрощення турподорожей (1976 р.);
• Манільська декларація зі світового туризму (1980 р.);
38

39.

• Софійська резолюція VI сесії Генеральної асамблеї ВТО, що
прийняла Хартію туризму, Кодекс туриста (1985 р.);
• Конвенція з прав дитини (1990 р.);
• Буенос-Айреська резолюція IX сесії Генеральної асамблеї ВТО
з забезпечення туризму і безпеки туристів (1991 р.);
• Туристична декларація Світового туристичного форуму в
Осаці і Всесвітньої конференції міністрів з туризму (1994 р.);
• Генеральна угода з торгівлі послугами (1994 р.);
• Каїрська резолюція XI сесії Генеральної асамблеї ВТО щодо
запобігання організованому секс-туризму (1995 р.);
• Стокгольмська декларація проти комерційної сексуальної
експлуатації дітей (1996 р.);
• Манільська декларація із соціального впливу туризму
(1997 р.);
• Всесвітній кодекс етики в туризмі (1999 р.).
39

40. Основні заходи щодо координації і регулювання турдіяльності:


конференції,
асамблеї,
зустрічі,
форуми,
конгреси,
семінари, які проводять міжнародні організації
40

41.

Практика і процедури регулювання міжнародної
турдіяльності реалізуються в приєднанні
держав до міжнародних конвенцій, декларацій і
договорів з питань міжнародного туризму,
участі їх в міжнародних турпрограмах і
проектах, укладанні міжурядових угод про
співпрацю, а також у додержанні основних
положень і принципів міжнародних документів
при формуванні національних концепцій
розвитку туризму і розроблюванні
національного туристського законодавства
41

42.

2.3.
• Міжнародні нормативноправові акти, що
регулюють турдіяльність
42

43. Провідні міжнародні акти, що регулюють турдіяльність

• «Загальна резолюція з розвитку туризму», прийнята на конференції
ООН з міжнародного туризму і подорожей (Рим, 1963 р.);
• «Манільська декларація зі світового туризму», прийнята.
Всесвітньою конференцією з туризму (Філіппіни, 1980 р);
• «Документи Акапулько», прийняті на Всесвітній нараді з туризму
при ВТО (Мексика, 1982 р.);
• «Хартія туризму» і її складова частина «Кодекс туриста», прийняті
на сесії Генеральної асамблеї ВТО (Софія, 1985 р.);
• «Гаазька декларація з туризму», прийнята у 1989 р. на Міжнародній
конференції з туризму, що проводилася ВТО і Міжпарламентським
союзом;
• «Резолюція міжнародної конференції з статистики подорожей і
туризму», прийнята у 1991 р. ВТО й Урядом Канади
43

44.

2.4.
• Державні нормативно-правові
акти, що регулюють
туристську діяльність в Україні
44

45. Основні нормативно-правові акти, що регулюють турдіяльність в Україні

• Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про туризм» від 18.11.2003 р. № 1282-ІV;
• Закон України «Про курорти» від 19.01.2003 р. № 3370-ІV;
• ДСТУ 4527: 2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщування.
Терміни та визначення»;
• ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення.
Загальні вимоги»;
• ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація
готелів»;
• Правила користування готелями й аналогічними засобами
розміщення та надання готельних послуг, затверджені
наказом Державної туристичної адміністрації України від
16.03.2004 р. № 19 та ін.
45

46. Завдання

1. Оформлення та
захисту Глосарія
діяльність».
підготовка до
2 «Туристська
2. Завдання № 3 в MOODLE : доповіді
на тему: «Становлення індустрії
туризму».
46

47. Контрольні запитання

1.
2.
3.
Що
відносять
до
основних
інструментів регулювання міжнародної
туристської діяльності?
Назвіть основні нормативно-правові
документи, що регулюють туристську
діяльність на міжнародному рівні.
Назвіть основні нормативно-правові
документи, що регулюють туристську
діяльність в Україні.
47
English     Русский Правила