Митниця і мито
Завдання митної служби України:
Цілі митної служби України
Що таке Мито?
Мито виконує такі функції
Види ставок мита в Україні
Cплати мита повністю звільняються :
Для стягнення мита застосовуються два види ставок:
1.36M
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Митниця і мито

1. Митниця і мито

2.

Митниця — установа, що 
здійснює контроль за провезенням 
товарів через кордон і за їх 
оподаткуванням. 
Державна митна служба України є 
cпеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади в галузі митної 
справи, створена у 1991 році, для 
спрямування, координації та контролю за 
діяльністю митних органів та організацій щодо 
виконання законодавства України з питань 
митної справи. 

3. Завдання митної служби України:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної 
справи; 
захист економiчних iнтересiв України; 
виконання зобов'язань, передбачених мiжнароднимидоговорами України з 
питань митної справи;
захист iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, 
iнших юридичних та фiзичних осiб; 
застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi 
товарiв через митний кордон України; 
контроль дотримання правил перемiщення валютних цiнностей через митний 
кордон України 
прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України; 
боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; 
розвиток мiжнародного спiвробiтництва у галузi митної справи; 
ведення митної статистики;
ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
верифiкацiя (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з 
Україн 

4. Цілі митної служби України

спрощення та гармонізація митних 
процедур
безпека торгового ланцюгу 
постачання
спрощення міжнародної торгівлі
посилення правоохоронної функції 
митної системи та контролю за 
додержанням законодавства 
України з питань митної справи
робота із захисту прав 
інтелектуальної власності
співпраця із діловими колами. 

5. Що таке Мито?


Мито — це вид митного платежу, що 
стягується з товарів, які перетинають 
митний кордон держави (ввезених, тих, 
що вивозять або надходять транзитом). 

6. Мито виконує такі функції

Захисну функцію       –     припускає формування бар'єрів, що 
перешкод жають проникненню на 
територію держави товарів, більш 
конкурентноздатних щодо 
національних або в яких держава 
не зацікавлена. 
     формує передумови інтересу до    
 Стимулюючу функції –  збільшення експорту

7.

8. Види ставок мита в Україні

а) адвалерні — ставки, що встановлюються у відсотках до митної 
вартості оподатковуваних товарів; 
б) специфічні — ставки, що нараховуються у встановленому 
розмірі на одиницю виміру ввезеного товару 
в) комбіновані (змішані) — ставки, що поєднують взаємодію 
обох видів митного обкладення при нарахуванні мита. 
г) сезонні — ставки, за допомогою яких можливо оперативне 
реагування на ввезення і вивезення на територію держави 
сезонних товарів. Як правило, термін їх введення не може 
перевищувати шести місяців; 
ґ) особливі — являють собою ставки, що реалізують захисні 
функції мита

9. Cплати мита повністю звільняються :

Транспортні засоби, що здійснюють регулярні 
міжнародні перевезення вантажів
Валюта України, іноземна валюта та цінні 
папери
Товари, що підлягають оберненню у власність 
держави
Товари та предмети, що стали в результаті 
пошкодження непридатними для 
використання

10. Для стягнення мита застосовуються два види ставок:

Процентні
Фіксовані 
(в євро на одиницю
 оподаткування 
в кількісному виразі) 
в кількісному виразі)
Ставки мита визначаються Митним тарифом 
України і є диференційованими в залежності 
від товарної позиції, якій відповідає 
імпортований товар.
English     Русский Правила