Тема: Біохімічний склад кормів – первинний показник їх технологічної й продуктивної можливості.
План
Поняття поживності корму і його складові.
Елементарний склад сухої речовини рослинного і тваринного організму, %
Схема біохімічного аналізу корму
Вода– важлива складова рослин і тіла тварин, один з основних елементів живлення. Втрата майже всього запасу жиру в організмі, половини біл
Вихід поживних речовин з 1 га площі посіву зернових культур
Вплив макроелементів на функції організму тварин
Вплив мікроелементів на функції організму тварин
Функції білків
Класифікація білків (за хімічною будовою)
Оцінку протеїнової поживності кормів проводять:
Безазотисті речовини - забезпечують обмінні процеси організму енергією і пластичним матеріалом. Їх поділяють на дві групи: жири і вуглевод
Функції жирів в організмі тварин
При недостатньому надходженні жиру - погіршується використання азоту та вітамінів, знижуються захисні функції, відтворювальна здатність,
Сира клітковина – це частина рослинного корму, що залишається після послідовного кип׳ятіння його наважки в слабких розчинах кислот і лугі
Фізіологічне значення поживних речовин (вітамінів) у живлення тварин.
Вітаміни групи В
2.85M
Категории: БиологияБиология ХимияХимия

Біохімічний склад кормів - первинний показник їх технологічної й продуктивної можливості

1. Тема: Біохімічний склад кормів – первинний показник їх технологічної й продуктивної можливості.

ТЕМА: БІОХІМІЧНИЙ СКЛА Д
КОРМІВ – ПЕРВИННИЙ
ПОКАЗНИК ЇХ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ Й
ПРОДУКТИВНОЇ
МОЖЛИВОСТІ.

2. План

ПЛАН
Поняття поживності корму і його
складові.
Хімічний склад кормів і тіла тварини
спільні та відмінні риси.
Фізіологічне значення поживних
речовин у живлення тварин.

3.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бабич А.О., Кормові білки ресурси світу. Київ, 1995 – 986 с.
2. Биологическая ценность кормов /Н.Г. Григорьев, Н.П. Волков, Е.С. Воробьев и
др. / Под ред.В.М. Баланина. – М.: Агропромиздат, 1989.– 287 с.
3. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних
захворювань/ Столярчук П.З., Півторак Я.І., Голодюк І.П., Дармограй Л.М. та ін.
Львів, 2011 – 288 с.
4. Зінченко О.І. Кормовиробництво , К. Вища школа, 1994 – 267 с.
5. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва/ Г.М.
Калетнік, М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко та інші. – Вінниця, 2007. – 584 с.
6. Подобєд Л.І., Курнаєв О.М. Питання заготівлі, зберігання та використання кормів
в умовах інтенсивної технології виробництва. – Одеса, 2012 – 456 с.
7. Свеженцов А.И.Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы / А.И.
Свеженцов, С.А. Горлач, С.В. Мартыняк.- Днепропетровск, 2008.-412с.
8. Кулик М.Ф. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія /
М.Ф. Кулик, Р.Й. Кравців, Ю.В. Обертюх та ін. – Вінниця, 2003.- 334с.

4. Поняття поживності корму і його складові.

П О Н Я Т ТЯ П О Ж И В Н О С Т І КО Р М У
І Й О ГО С К Л А Д О В І .
Поживність корму — це
його здатність
задовольняти природні
вимоги тварин до корму.
Вона визначається у
процесі взаємодії
речовин корму і
організму тварин, який,
як і утворювана ним
продукція та рослини,
містить необхідні групи
сполук, що складаються
з однакових хімічних
елементів.
Поживними
речовинами називають
сполуки, які залучені до

5. Елементарний склад сухої речовини рослинного і тваринного організму, %

Е Л Е М Е Н ТА Р Н И Й С К Л А Д С У ХО Ї Р Е Ч О В И Н И
Р О С Л И Н Н О ГО І Т В А Р И Н Н О ГО О Р ГА Н І З М У, %
Рослина
Тварина
C
O
H
N
Мінеральні
речовини
45
42
6.5
1.5
5
63
14
9.4
5.0
9

6. Схема біохімічного аналізу корму

С Х Е М А Б І ОХ І М І Ч Н О ГО А Н А Л І ЗУ
КО Р М У
Корм
Вода
Вільна або первинна 6065°C
Гідроскопічна або
зв’язана 100-105°C
Органічні
речовини
Азотистовмісні речовини або
сирий протеїн
ут. ч. розщеплений (РП) і
нерочеплений (НРП)
Амінокислоти
Замінні
Незамінні
Сира зола,
неорганічні речовини
Домішки: (пил, глина,
пісок)
Сириий жир
Аміди
Вільні АК,
Амонійні солі,
Нітрати, нітрити
Аміди АК
Макро і
мікроелементи
Безазотисті речовини
Воски,смоли
, пігменти
Чистий білок
Енергія:
Валова
Перетравна
Обмінна
Чиста
Суха речовина
Жирні кислоти:
Насичені
ненасичені
Вуглеводи
Структурні
Нeструктурні
С. Клітковина
БЕР
Целюлоза,
Лігнін,
Геміцелюлоза,
Фракції
клітковина,
Інкрустуючі
речовини.
Крохмаль,
Цукри,
Органічні к-ти,
Пектозани.

7.

Хімічний склад кормів та тіла тварин має суттєві відмінності за вмістом основних груп
поживних речовин у сухій речовині. Тіло тварин містить більше білка та жиру, незначну кількість
безазотистих екстрактивних речовин, у ньому відсутня клітковина. Основною складовою
частиною рослинного та тваринного організму є вода. Вміст води у кормі коливається в межах від
5 до 95 %. Штучно висушені корми містять біля 10 % води. Зернові корми та продукти переробки
зерна містять 10–15 %, грубі (сіно, солома) – 15–20 %, зелені – 70–85 %, силосовані – 60–80 %,
(сінаж – біля 50 %), коренебульбоплоди – 75–90 %, водянисті корми (жом, барда, м’язга) – 90–95
%.
До складу сирого протеїну входять білки та аміди (небілкові азотисті речовини). Білки в
рослинному і тваринному організмі становлять переважну більшість і приймають участь у всіх
життєвих процесах. Аміди – це переважно продукти незавершеного синтезу або розпаду білків.
Тому, їх значна кількість знаходиться в зеленій масі, сіні, силосованих кормах та
коренебульбоплодах (30–40 % від маси протеїну). До складу амідів входять вільні амінокислоти та
аміди амінокислот (їх переважна більшість), амонійні солі, нітрати нітрити та інші сполуки. Всі
види тварин добре використовують амінокислоти та їх аміди. Надходження значної кількості
амонійних солей, нітратів та нітритів до організму моногастричних тварин може призводити до їх
отруєння.
До безазотистих речовин відносять жири (ліпіди) та вуглеводи. Енергетична цінність жирів у
2,25 рази є вищою порівняно з вуглеводами. Тому, чим більший вміст їх у кормах, тим вища
загальна поживність таких кормів. Невисокі рівні жиру містять коренебульбоплоди (0,1–0,2 %),
зелені та силосовані (0,5–1,5 %), грубі та більшість концентратів (1,5–3,0 %). Значна їх кількість
міститься у зерні вівса та кукурудзи (4,0–5,0 %), макусі (5,0–10,0 %). Високі рівні жиру містить
зерно олійних культур – льон, соя, ріпак, соняшник (20–50 %). Ліпіди кормів спричиняють
значний вплив на якість жиру моногастричних тварин (свині, птиця).

8. Вода– важлива складова рослин і тіла тварин, один з основних елементів живлення. Втрата майже всього запасу жиру в організмі, половини біл

В од а – в а ж л и в а с к л а д о в а р о с л и н і т і л а
т в а р и н , од и н з о с н о в н и х е л е м е н т і в
ж и вл е н н я . В т р а т а м а й ж е в с ь о г о з а п а с у ж и р у в
о р га н і з м і , п ол о в и н и б і л к і в і д о 4 0 % м а с и т і л а н е
загрожує життю тварин, але при втраті 20% води
настає смерть.
Вода бере участь у таких життєвих функціях:
розщепленні речовин корму (гідроліз у ШКТ),
всмоктуванні перетравлених поживних речовин, перенесенні їх до
клітин,
транспортуванні в організмі ферментів, гормонів, вітамінів,
розчиненні й винесенні продуктів життєдіяльності клітин,
у реакціях обміну речовин, які відбуваються у водному середовищі,
регуляції осмотичного тиску.
у підтриманні постійної температури тіла та розподілі в ньому
тепла.

9.

Потреба тварин у воді зумовлюється їхнім
віком, продуктивністю, фізіологічним станом,
фізичною формою корму (сухий, вологий),
температурою навколишнього середовища
тощо.
На 1 кг сухої речовини
велика рогата худоба споживає 4 — 6 кг води
вівці — 2 — 3,
свині та коні — 2 — 2,5, кури — 2 — 3,
молодняк у молочний період —6 — 9 кг.
Суху речовину в кормах поділяють на
неорганічні (мінеральні) й органічні речовини.

10. Вихід поживних речовин з 1 га площі посіву зернових культур

Вихід поживних речовин з 1 га
площі посіву зернових
к ультур
Зерно
Серед.
врож.
ц\га
Суха речов.
Кормових одиниць
Сирий протеїн
%
Всього,ц
кг
Всього,ц
%
Всього,ц
Кормово
протеїн.од
ц
Пшениця
48,5
86,0
41,71
1,17
56,74
13,3
6,5
60,87
Ячмінь
39,5
86,0
33,91
1,25
49,42
11,3
4,5
47,23
2,5
24,20
6,9
78,85
Овес
23,4
87,0
84,0
20,40
1,00
1,3
23,43
10,8
10,3
Кукурудза
66,7
Озимий
ріпак
20,5
84,6
17,32
1,44
29,52
31,2
6,4
46,48
Соя
19,0
85,0
16,15
1,28
24,32
36,01
6,84
46,35
56,03
86,71

11. Вплив макроелементів на функції організму тварин

Елемент
Основні функції
Симптоми недостатності
Кальцій (Ca)
Регулює серцеву діяльність, контролює
Рахіт у молодняку, остеомаляція, серцева
м'язи та нервову збудливість, коагулює
недостатність, парез. Брак віт. Д, Р, Fe, Mn, зменшує
кров
засвоєння Ca
Енергетичний метаболізм,
Порушення фосфорно-кальцієвого обміну,
транспортування ліпідів, взаємодія з Са
мінералізації кісток, зниження споживання корму
Забезпечує міцність і структурність
Судоми, підвищене слиновиділення, кришіння зубів
Фосфор (P)
Магній (Mg)
кісток, функціонує у м'язах і ферментах
Натрій, Хлор
Регулює баланс води, осмотичний тиск,
Втрата апетиту, серцева аритмія, зменшення
(Na,Cl)
підтримує кислотний баланс, поглинання
надоїв, приростів
глюкози, подачу амінокислот
Калій (K)
Регулює кислотний і водний баланс,
Повільний ріст молодняку, втрата апетиту
концентрацію солі
Сірка(S)
Входить до складу вітамінів групи В та
Погіршуються процеси синтезу білка, знижується
ряду білків
продуктивність.

12. Вплив мікроелементів на функції організму тварин

Елемент
Основні функції
Симптоми недостатності
Залізо
Перенесення кисню гемоглобіном, процеси
Анемія поросят та молочних телят, сповільнений
(Fe)
клітинного дихання
ріст
Кобальт (Co)
Як компонент Віт. В12 потрібен для синтезу
Анемія, сповільнений ріст, послаблення функцій
еритроцитів
відтворення
Синтез гормонів щитовидної залози
Зоб,порушення обміну речовин, зниження
Йод
продуктивності, функцій відтворення
(J)
Марганець (Mn)
Процеси відтворення,ріст та формування
Порушення функцій відтворення сповільнений ріст
кісток
Цинк
Активатор ферментів, білків, вуглеводів,
Паракератоз, випадання волосся,зниження
(Zn)
статевих гормонів
відтворних функцій
Мідь
Активатор ферментів, бере участь у синтезі
Анемія, втрата пігментації, діарея, затримка охоти.
(Си)
гемоглобіну, сприяє засвоєнню заліза
Селен
Допомагае синтезу вітаміну Е, запобігає
Біломязова хвороба, порушення функцій
(Se)
пошкодженню клітинних мембран
відтворення-запалення матки, приростання плаценти

13. Функції білків

структурна - є складовою частиною всіх клітин, тканин та
продукції тварин;
каталітична - є складовими ферментів;
скорочувальна - білки трансформують біологічну енергію,
сконцентровану у АТФ кислоті, в механічну;
захисна - вони є складовими імунних тіл;
відтворювальна - входять до складу статевих клітин, гормонів;
транспортна - перенесення кисню до тканин, видалення продуктів
життєдіяльності з організму;
регуляторна - регулюють процеси енергетичного, білкового,
мінерального та інших обмінів, кислотно-лужну рівновагу,
осмотичний тиск та ін.

14. Класифікація білків (за хімічною будовою)

Класифікація білків (за хімічною
б уд о в о ю )
Білки
Прості
(протеїни)
альбуміни
глобуліни
глутеліни
Складні
(протеїди)-
проламіни
Глікопротеїди
Ліпо
протеїди
Фосфо
протеїди
Хромо
протеїди

15. Оцінку протеїнової поживності кормів проводять:

за кількістю протеїну (сирого чи перетравного) в одиниці корму
(г у кг, чи %), за кількістю чистого білка (за Барштейном)
за кількістю протеїну (частіше перетравного) у розрахунку на
1 кг сухої речовини або на 1 кормову одиницю;
за протеїновим відношенням
(перетравні: СК+БЕР+СЖх2,25 / ПП);
за біологічною повноцінністю протеїну (П. Мітчелл)
за амінокислотним складом та їх співвідношення (ідеальний
протеїн)

16. Безазотисті речовини - забезпечують обмінні процеси організму енергією і пластичним матеріалом. Їх поділяють на дві групи: жири і вуглевод

Безазотисті речовини - забезпечують
обмінні процеси організму енергією і
пластичним матеріалом. Їх поділяють
н а д в і г р у п и : ж и р и і в у гл е в о д и .
Нейтральний
жир
Смоли
фосфатиди
Сирий жир
Жирні
кислоти
Воски
стерини

17. Функції жирів в організмі тварин

Ф ункції жирів в організмі тварин
входять до складу клітинних оболонок, контролюють життєдіяльність
клітин;
складають основу нервової тканини і беруть участь у передачі нервових
імпульсів;
акумулюють, депонують та транспортують енергію;
впливають на захисні функції;
становлять основу багатьох біологічно активних речовин (гормонів,
вітамінів, ферментів) і через них беруть участь у регулюванні обмінних
процесів;
сприяють всмоктуванню, транспортуванню та депонуванню
жиророзчинних вітамінів.
Енергетична цінність одиниці маси жиру в 2,25 рази вища, ніж
вуглеводів.
1 г жиру - 39,7 кДж або 9,3 кКал енергії.

18. При недостатньому надходженні жиру - погіршується використання азоту та вітамінів, знижуються захисні функції, відтворювальна здатність,

При недо ст атнь ому на дходженні жиру п о г і р ш у є т ь с я в и ко р и с т а н н я а з о т у т а в і т а м і н і в ,
знижуються захисні функції, відтворювальна
здатність, продуктивність.
Надлишок жиру у раціоні може викликати атонію
рубця, розлади т равлення, які призводять до
зниження перетравно сті та засвоєння поживних
речовин, спаду продуктивно сті.
У складі тваринного жиру переважають насичені жирні кислоти стеаринова і пальмітинова, тому його консистенція має вигляд густого
жиру або сала.
Рослинні жири через високий вміст ненасичених – олеїнової,
лінолевої і ліноленової жирних кислот характеризуються високим
йодним числом та рідкою консистенцією (у вигляді олії).
Оцінка ліпідної поживності кормів проводиться за вмістом жиру в
одиниці корму (г в кг), або у відсотках від сухої речовини корму
(норма 2-4% СР)

19. Сира клітковина – це частина рослинного корму, що залишається після послідовного кип׳ятіння його наважки в слабких розчинах кислот і лугі

С и р а к л і т к о в и н а – ц е ч а с т и н а р о с л и н н о г о к о р м у,
що залишається після послідовного кип ‫׳‬ятіння
його наважки в слабких розчинах кислот і лугів з
наст упним промиванням водою, спиртом і ефіром
та висушуванням.
Сира клітковина,
її фракції
(НДК, КДК, КЛ)
целюлоза
геміцелюлоза
Інструктуючі
речовини (лігнін,
кутин, суберін)

20. Фізіологічне значення поживних речовин (вітамінів) у живлення тварин.

Ф і з і ол о г і ч н е з н ач е н н я п ож и в н и х р е ч о в и н
(вітамінів) у живлення тварин.
В організмі тварин вітамін А бере участь у процесах обміну речовин,
сприяє нормальному стану слизових оболонок. За його нестачі
спостерігається ороговіння епітелію слизових оболонок дихальних
шляхів, травного каналу, статевих органів, нирок, сечоводів та очей. У
зв’язку з ороговінням слизова оболонка не виконує бар’єрних функцій
щодо
проникнення
мікроорганізмів,
і
тварини
стають
легко-
сприйнятливими до різних інфекційних захворювань. Крім того,
вітамін А бере активну участь у фотохімічних процесах сприйняття
світла, і тому першою ознакою його нестачі є те, що тварини перестають бачити у темряві (куряча сліпота). В разі тривалої нестачі
цього вітаміну вони сліпнуть внаслідок розладу рогівки ока.

21.

Фізіологічна роль вітаміну В полягає у регулюванні обміну в
організмі кальцію і фосфору. При його нестачі молодняк хворіє на рахіт.
При цьому затримується кальцифікація кісток, вони стають м’якими,
опухають суглоби, викривляються кінцівки. У дорослих тварин кальцій
і фосфор вилучаються з кістяка, кістки стають м’якими, потовщуються
суглоби (остеомаляція). Як наслідок різко знижується продуктивність
тварин.
Вітамін В, як і вітамін А, виражається в міжнародних одиницях.
За 1 МО вітаміну В прийнято 0,025 мкг цього вітаміну.
Джерелом вітаміну В у раціонах є високоякісне сіно (500 — 600 МО
в 1 кг), опромінені сухі дріжджі (до 20 тис. МО в 1 г),
риб’ячий жир
(50 — 500 МО в 1 мл), концентрат вітаміну відеїн (до 200 тис. МО в 1 г),
відекаротин (200 тис. МО і 1,5 мг каротину в 1 г).

22.

Вітамін
Е
(токоферол).
В
організмі
виконує
антиокислювальну функцію, бере участь у тканинному
диханні, реакціях обміну речовин, синтезі аскорбінової
кислоти. Нестача його в організмі призводить до зниження
статевої
здатності
у
самців
та
самок;
у
самців
спостерігається атрофія сім’яників, а у самок гине зародок і
настає дегенерація яєчників. У телят, ягнят, поросят
відмічається дегенерація м’язової тканини (білом’язова
хвороба).
Вітамін Е дуже поширений у природі. На нього багаті
зелені та зернові корми, силос, сінаж, сіно і нестача його в
організмі тварин буває рідко.

23. Вітаміни групи В

Вітамін В1 (тіамін). Нестача в кормах вітаміну В1 спричинює у тварин втрату апетиту,
захворювання нервової системи — поліневрит, затримання росту, порушення обміну речовин
тощо. Тіамін входить до складу ферменту декарбоксилази, яка бере участь у перетворенні
піровиноградної кислоти в оцтову. В разі нестачі цього вітаміну у тканинах тварин
накопичуються піровиноградна кислота і продукт її відновлення — молочна, які токсично діють
на нервову систему, спричинюючи в ній дегенеративні зміни і захворювання тварин. Найчастіше
на поліневрит хворіють поросята, молодняк птиці і рідше — доросла птиця. Тварини відстають у
рості, у них настає параліч ніг й шийної мускулатури, порушуються діяльність серця та функції
травлення. У дорослої птиці знижуються несучість і заплідненість яєць. На вітамін В1 багаті
дріжджі, висівки, макуха і шрот, зелені корми, зерно тощо. В раціоні тварин тіаміну достатньо,
однак він не дуже стійкий проти нагрівання (крім кислого середовища) і руйнується ферментом
тіаміназою, яка міститься у сирій рибі.
Вітамін В2 (рибофлавін) буре участь у процесах тканинного дихання. В разі його нестачі в
раціонах затримується ріст молодняку. У курчат пальці кінцівок закручуються всередину, і вони
пересуваються на п’яткових суглобах. Під час інкубації яєць спостерігається висока смертність
ембріонів. У поросят грубішає і випадає щетина, уражується шкіра. Цей вітамін міститься в тих
самих кормах, що й тіамін. Мало його у зерні злаків та коренебульбоплодах.

24.

Вітамін В3 (пантотенова кислота) бере участь у регулюванні жирового обміну і найчастіше
нестача його в організмі відчувається за високоенергетичних раціонів. У свиней розвиваються
дерматити, виразковий коліт, випадає щетина, з носа виділяється слиз, порушується
координація руху («гусяча хода»), народжуються ненормально розвинені поросята. У птиці
уражується нервова система, спостерігається масовий параліч. Найбагатші на вітамін В3
дріжджі, зелені та зернові корми (крім кукурудзи), трав’яне борошно, висівки. Пантотенова
кислота нестійка проти нагрівання і нестача її може настати під час термічної обробки кормів.
Вітамін В5 (нікотинамід) регулює вуглеводний і білковий обміни в організмі та функцію
підшлункової залози, стимулює процеси травлення, бере участь більш як у 150 реакціях
перенесення водню у клітинах. В організмі тварин може синтезуватися з триптофану. Нестача
його буває у 2 — 4-місячних поросят. У них запалюється шкіра, яка вкривається темними
плямами, спостерігається ентерит, що супроводиться виснажливим проносом. Захворювання
має назву пелагри. У птиці відмічають запалення язика, він стає чорним, уражується шкіра,
випадає пір’я. Вітамін В5 міститься в тих самих кормах, що й В3.
Вітамін В12 (ціанкобаламін) — єдиний, до складу якого входить метал — кобальт. Він
відіграє важливу роль у кровотворенні, синтезі нуклеїнових кислот та амінокислот, бере участьу
вуглеводному і жировому обмінах та інших процесах. Міститься лише в кормах тваринного
походження і синтезується тільки мікроорганізмами шлункового каналу за наявності кобальту в
раціоні. Вітамін В12 є також у кормових антибіотиках (10 — 12 мг/кг), препараті КМБ-12
(концентрат метанового бродіння — 30 — 60 мг/кг) і біомасі пропіоновокислих бактерій (250 —
400 мг/кг).
Велике значення в життєдіяльності організму тварин мають й інші вітаміни групи В: В6
(піридоксин), Вс (фолієва кислота), В4 (холін), вітамін Н (біотин) та ін.

25.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила