2.25M

Жұмыспен қамтудың шетелдік тәжірбиесі.Нарықтық қоғамда жұмыспен қамту саясаты,үлгілері

1.

ұ
ә
ұ
Ж
т
ж
мыспен
қ
ң
қ ққ ғ
ү
амтуды
жірбиесі.Нары
мыспен
қ
о
амту саясаты,
ғ
Дайында
ты
шетелдік
ан:Аширбекова
Толганай 19-14 тобы
амда
лгілері

2.

ө
құ
ғ
қ
ңө
ә
ө
ңә ң
ғ
ұ
қ
ң
ү
ұ
қ
ң
құ
Қ қ
ә
ң
ң
ғ
ғ
ғ ә
ң ә ү
қ
ә
қ ғ
ғ
ұ
қ
ү
ңө ұ
ұ
қ
ң
ә
қ
құ ғ
К
ө
ң
птеген елдер
з дамуында экономиканы
лдырау кезе
жа
бас
дай
дерінен
а байланысты Ж
а саясаты ж
шешуді
тті, дамуды
мыспен
ргізілді, ж
осындай т
жірибені
ахуал
не елді
а ж
ст
да
к
жырымдамасын, Ж
з т
дарыс жа
леуметтік-экономикалы
моделін
аза
стан
ында
арай
ы
лемдік
мыссызды
мыспен
ру
гейінде
проблемасын
бек нары
дайында ж
не
осы немесе
рлері мен діліне
экономикалы
ресті
амтуды
рылды.
негізінде е
д
р де
мыссызды
белгілі бір модельдері
рлеу ж
амтуды
а тиіс.
пен

3.

ұ
ж
Қ
А
ә
мыссыз. К
ғ
сіпорындарда
ұ
М
мыспен
қ
ә
амту ж
ңө
қ ұ
ы жала
ә
қ
сіпода
ққ
қ
а (алын
қ
ү
ы ж
мыс к
ң
Шетелдік мамандарды
ызметін
ұ
ә
ғ
пікірінше, жо
кейін
қ
ұ
орта есеппен
техника мен
ө
ә
ұ
ұ
қ
ұ
құ
жымды
қ
қ
сіби негізде
ғ
у орнында ал
ұ
ажет. Ж
ң
ндіріс технологиясыны
ң
даму де
ғ
ырлы
ң
ғ ұ
лемдер
ә
ына, к
сіби
гейін тану,
а
мтылу.
ң ү
мыстарды
к
рделілігі бойынша
нында ерекшеліктер бар, олар,
қ ұ
қ
ү
ғ
ан білім 3-5 жылды
ң
ә
р 10 жыл сайын ескіреді (ж
т
ө
орына т
келісім-шарттармен белгіленеді.
рылады.
мысшыларды
ұқ
ары
ұ
сынысты, ж
қ
тандыру
ғ
жо
ындарын барынша азайту
раныс пен
ә
қ
сіби-біліктілік де
йымдастыру мен мазм
ары о
айта даярлау
ң
мысшыларды
к
намасы бар
орсыз са
ң ә
ғ
ыту шы
детте, олар к
ң
з за
ан диплом, сертификат),
шіне с
ұ
ө
қ
мек туралы
не федералды
ызметкерлерді
ндірістік о
ңқ
тарды
ә
шін ж
жіктелуін ескере отырып, келісім-шарттармен,
К
ө
не к
ү
ғ
амту саясаты
ауысуы кезінде
ғ
қ
жасайды.
дайынды
сіпорынны
сіпорындарда
мыспен
мысшылар мемлекеттік ж
ұ
ң
ә
ә
ндай к
ұ
ы ж
фирманы
к
ұ
р штатта ж
сіпорындар мен ж
ә
2 К
ә
Ш-та
моральды
ж
ү
шін жеткілікті, содан
біліктілігі
не білім беру ж
гейінен 5-10 жыл
мыс
йесі
а артта
қ
алады)

4.

ғ
қ
ү
ңғ қ
ғ ғ
ұ
қ
құ ғ ғ
ұ
ә
Канадада
ы ж
амту ж
йесін
Со
ы уа
жастар
мыспен
ру
ытта м
а
ә
амту моделі негізінен к
а ба
ғ
ғ
ыттал
нда к
ан.
сіби ба
ана емес, ересек
қ
ұ
ү
мыс к
ғ
ғ
ба
ң
дар ("та
қ
жабды
ә
ан к
ә
ң
ә
қ
сіби
сіби орталы
ғ
дау орталы
жа
а т
ұ
ы"). Б
қ
бас
ғ
а ба
ғ
мыспен
қ
ғ ө
ү
ң
ыттарымен ты
ң
лем" танымыны
тарда
ұ
не ж
рлері енгізілді (рас тек о
ызметкерлерге де),
шін пайдалану. "К
мамандандырыл
ә
дар беру ж
ң ү
дарлауды
дайындау мен мемлекеттік реттеуді
ж
ң
ғ
сіптік ба
ә
ы т
жастар
қ
қ
ң
уелсіз саба
ғ
л автоматтандырыл
ан а
тар, электронды емтихан тапсыратын мекемелерді
ыз
ушы
зара байланыс
шін ма
ү
ызды т
рі
тар болып табылады
қ ү
паратты
ң
жа
ж
йелер, бейне
ү
а, ерекше т
рі

5.

ң
ғ ө
ү
Франция моделі ке
ұ
ғ
қ
ж
мыс
ба
ыттар бойынша ж
а орналасу
ұ
- ж
ғ
мыстан шы
ңқ
ес беру кабинеттеріні
а к
ң
зеге асырады:
ң
арылатындарды
ғ
бек нары
қ
ғ
ғ
ында
қ
ә
ызметтер, К
ұ
қ
ұ
қ
мыс
кабинеттер
ы жа
ө қ
з
ұ
ы ж
ызметін мынадай негізгі
ә қ
мысын талдау ж
жобалар;
дайды зерделеу стратегиясы мен
ң
ә
не
дістерін
ә
орытындылау ж
ә
не
ң
зірлеу, е
бек
ә
дау бойынша жекелеген к
сіпорындармен кабинетпен байланыс орнату –
сіби бірлестіктер;
- жалдау туралы
Ж
ңғ
алды
Іскерлік байланыстар;
- кадрларды та
қ
мектесетін консультациялы
немесе бірнеше мансапты
- е
ызметіне негізделген. Францияда
ұ
сыныстарды зерттеу.
ө
а орналастыру ж
ә
ғ
ызметкерлер ж
йымдастырыл
ұ
не ж
ң ә
ғ ө
ніндегі іс-шараларды
мыс берушілер арасында
анына байланысты
н
ы
тижелілігі
қ
зара іс-
ә
ә
ріптестер-к
ңқ
имылды
сіпорындар,
қ
аншалы
ты тиімді

6.

ұ
Дамушы елдердегі ж
ө
ресурстарды б
қ
ұ
мыспен
ә
луге ж
не ж
ө
ө
амту модельдерін талдау мыналарды к
мыспен
қ
ғ
амту жа
дайына
ә
сер етеді; к
рсетеді:
ө
ң ғ
ңө
ндіріс факторларыны
ғ
бінесе ауыл шаруашылы
ыны
ба
асы
суіне зиян
келтіретін мемлекеттік индустрияландыру саясаты,
ә
қ
ө ң
детте
к
п е
қ
алаларда да, ауылды
қ
қө қ қ
ұ ң ә ө
қ
ғ ә қ
қ ұ
ә
ұ қ
ұ
ұ
қ
ә
ә ү
ө
ө
бекті
ауылдардан
Шетелдік т
аражат ж
м
дени д
згеруімен
ү
мыс к
қ
қ
ажет ететін тиімді технологияларды
экономикалы
қ
ә
ө
ұ
жерлерде де ж
су
алалар
жірибе т
мыспен
ст
ар
ыны. М
а ж
ра
не
ты ж
ны
алалы
б
ж
ші-
рлерге байланысты
иындатады
ө
олдану т
мендеуді білдірмейді.
ғ
ққ
он а
мыссызды
ң ө
ындарыны
к
беюіне себеп болып табылады
а.
қ
қ ә
ғ ә
мыс істейтін жалпы рецепттер жо
амту саясатын. Ол
згертіледі.
рі к
қ
шін пайдалану проблемасын
леуметтік-экономикалы
згеріп отырады, экономикада
екенін айтады
ж
ы ж
не саяси
ң
не е
құ
ң
ғ
рылымны
ғ
бек нары
ында
ерекшеліктеріне,
ғ
ы жа
ң
дайды

7.

8.

ұ
ң
ұ
ң
Ж
де
Ж
қ
мыссызды
ө
гейін азайту ж
қ
мыссызды
елді
асыру
ұ
ұ
шін ж
ң
сынысты
ң
сер етуді
ә
ана н
ұ
ү
ресу
ә
дістерін белгілі бір
тайды. Осы
ү
мыс к
қ
қ
ұ
шіне с
ә
дістерді тиімді іске
раныс пен
қ
ң
атынасын аны
факторларды аны
ә
ғ
қ
мыссызды
ніндегі шаралар кешені.
қ
ара
ұ
рес-ж
пен к
билігі аны
ү
ү
пен к
қ
қ ғ
тау
факторлы
тайтын
ажет. Е
-ба
ғ
бек нары
ғ
дарлан
қ
тиже бере алатыны аны
ына
ан саясаты
.
қ
ө қ
ө
ң ө
ү
қ
ұ
қ
ү
ң
ңғ ә
ү
ә
ұ ә
ү ә ү ә
қ
ғ ә ү
Ж
мыссызды
йткені оны
ж
мыссызды
жасау м
б
л м
ты азайту
к
птеген т
пен к
олдану
а м
жб
біры
ай
тан
дісін
не кез-келген мемлекет
шін
р
иын міндет,
рлері бар. Сонды
ресуді
мкін емес ж
селені шешу
те
рт
рлі
дістерді

9.

ұ
Ж
қ ңә ү
мыссызды
ү
ты
рт
рлі т
қ ң
барлы
ү
рлерімен к
ресу
ә
дістері
ұ
Ж
мыссызды
ты
қ ү
т
қ
рлеріне орта
шаралар:
ң
жа
ң
ө
е
ұ
а ж
мыс орындарын
ә
бек биржаларын ж
ү
зге де т
ң
ү
ү
е
ж
ол
ғ
бек нары
не ж
мыспен
қ
мыссызды
қ
ын а
ң
амтуды
ү
пен к
ққ
паратты
қ
ызметтер
ресу шаралары:
амтамасыз ету
йесін жетілдіру;
шін арнайы
қ
ру.
қ ұ
ж
ру
құ
рлерін
Фрикциялы
құ
ұ
құ
ру.

10.

Құ
қ ұ
рылымды
ұ
ұ
ж
м
ж
мыссыздарды
ү
пен к
қ
қ
ты
ә
қ ғ
ұ
ор
қ ңә
қ қ
қ
ты
ылмыс
қ
ң
ызметкерлерді
қ
технологиялы
ұ қ
ра
ор
арсы к
ж
ұ
Циклдік ж
ал
ан жіктерін
рес.
қ
ү
қ
шін м
ызметтерді
мкіндіктер жасау;
олдау;
ә
леуметтік
қ ғ
біліктілігін арттыру;
ә
прогресті тежеу ж
ң ә
не / немесе оны
пен:
ү
тандыру саясатын ж
ұ
осымша ж
ау;
пен:
қ
ңқ
ор
қ
мыссызды
мыссызды
мемлекетті
не Мемлекеттік
ү
пен:
қ ғ ғ
ү
қ ұ
Технологиялы
баяулауы.
айта даярлау
қ
мыссызды
лсіз
а
не
ау бойынша протекционистік шаралар.
Маргиналды ж
халы
ресу шаралары:
ә қ
айта даярлау ж
нымен айналысатын жеке ж
нары
т
қ
мыссызды
ргізу;
мыс орындарын
құ
руы.
н
тижелерін енгізу
қ қ
ар
ң
ыныны

11.

ұ
Ж
мыспен
қ
ұ
қ
ғ қ
ұ
ңә
ғ ңқ
қ ә ұ
ж
мыспен
алу
а
оны
нары
ң
қ ә
амту саясатыны
амтуды толы
ол жеткiзу, ж
, н
экономикалы
табылады.
тижелi ж
мыссызды
ты
гейде
не
йымды
не еркiн та
ыс
аруы ж
олдау табуы, е
ызмет етуi мен реттелуiне
ж
саты
ә
ң
қ ңқ қ
ә
ң
қ
ң
құқ қ қ
қ
құ
леуметтiк жарамды де
ыны
қ
негiзгi ма
шарттар
ы
ты
,
ру болып
дап
не
бек

12.

Назарларыңызға
рахмет!!!
English     Русский Правила