3.24M
Категория: ФизикаФизика

Ермодинамика негіздері

1.

Азаматтық Авиация Академиясы
ТЕРМОДИНАМИКА
НЕГІЗДЕРІ
Орындаған: АТ-16.6.2 тобының студенттері
Нағызбаев Б. Наурызғалиев Ж.

2.

ИДЕАЛ ГАЗДЫҢ ІШКІ
ЭНЕРГИЯСЫ
Барлық газ молекулаларының толық
энергиясы газдың ішкі энергиясы деп
аталады. Идеал газдың
молекулалары бір-бірімен
әсерлеспегендіктен, олардың
потенциалдық энергиясы болмайды.
im
U
RT
2

3.

Ішкі энергияның өзгерісі
Ішкі энергия күйдің функциясы болып
табылады
Ішкі энергияның өзгеруінің екі
тәсілі бар:
Жүйенің немесе сыртқы күштердің
ЖҰМЫСЫ;
Қоршаған ортадан жүйеге берілетін,
ЖЫЛУЫ.
Тепловой
резервуар
Жұмыс пен жылу- процесстің күйі емес,функциясы!!

4.

Газдың ұлғаю жұмысы
A p V
2
A pdV
1
A 0
A 0
работу производит газ
работа производится внешними силами

5.

Жұмысты график түрінде анықтау

6.

Газдың ұлғаю жұмысы
Әртүрлі процестерде 1 күйден 2 күйге өткенде жұмыс
әркезде әртүрлі. Жұмыс процесстің функциясы болып
табылады.

7.

Жылу беру тәсілдері
1 жылуалмасу
2 конвекция
3 сәулелену

8.

Жылу алмасу

9.

Конвекция

10.

Сәулелену

11.

Термодинамиканың бірінші
бастамасы
Q U A
Q dU A

12.

Жылусыйымдылық
Меншікті жылусыйымдылық
Q
c
mdT
Мольдік жылусыйымдылық
Q
Q
С
dT m dT

13.

Жылусыйымдылық поцесстің
түріне тәуелді
dU A i 2
СP
R
dT dT
2
dU i
СV
R
dT 2
Тұрақты көлемдегі мольдік
жылусыйымдылық
C P CV R
CP i 2
CV
i
Тұрақты қысымдағы
мольдік жылусыйымдылық
Мольдік жылусыйымдылық
арасындағы байланыс (Майер
теңдеуі)
Пуассон коэффициенті
(адиабата көрсеткіші)

14.

Изобаралық процесс
m
A p V R T
im
m
U
R T CV T
2
m
Q U A C P T

15.

Изохоралық процесс
A 0
im
m
U
R T CV T
2
m
Q U CV T

16.

Изотермиялық процесс
V2
m
A pdV RT ln
V1
1
2
U 0
V2
m
Q A RT ln
V1

17.

Адиабаталық процесс
Адиабаталық процесс кезінде
газдың берілген массасы үшін
оның дәрежедегі
көлемніңкөбейтіндісі тұрақты,
газдың істеген жұмысы газ
температурасының өзгеруіне
пропорционал болады.
pV const
TV 1 const
T p
1
const
1
V1
p1V1
A
1
1 V2
A U

18.

Карно циклы
1-2 изотерма
2-3 адиабата
3-4 изотерма
4-1 адиабата
max
A Q1 Q2
Q1
Q1
T1 T2
T1

19.

Энтропия
Карно циклы үшін
Q1 Q2
0
T1 T2
немесе
Q
T 0
Энтропия де аталатын мәнді Клаузиус енгізді:
Q
dS
T

20.

Энтропия
Термодинамикалық ықтималдылық пен
энтропияны Больцман байланыстырды:
S k ln w
Энтропия – жүйедегі жиынтықсыздықтың
деңгейінің өлшемі; үлкен энтропия үлкен хаосқа
сәйкес келеді.

21.

Термодинамиканың екінші
бастамасы
Суықтан ыстыққа бағыт жоқ
Мәңгілік двигательдің екінші түрін жасау мүмкін емес,
жылытқыштан алынған жылуды толықтай жұмысқа
айналдыратын процесс болмайды.
ЭнтропТұйықталған жүйенің энергиясы азаймайды
S 0
S 0
Қайтымды
процесс үшін
S 0
Қайтымсыз процесс
үшін

22.

Назар аударғандарыңызға
рахмет!
English     Русский Правила