Алкани
Гомологічний ряд алканів
Номенклатура алканів
Алгоритм побудови назви алканів розгалуженої будови:
Правила вибору головного ланцюга та його нумерація:
Ізомерія алканів
Ізомерія алканів
Первинні, вторинні, третинні і четвертинні атоми Карбону
Будова молекули метану
Будова молекули метану
Знаходження алканів в природі
Способи одержання алканів
Способи одержання алканів
Хімічні властивості алканів
Реакції заміщення з розривом С – Н – зв’язку
2 Нітрування алканів (реакція Коновалова) – реакція введення нітрогрупи – NO2 до складу сполуки.
3 Сульфування – взаємодія алканів з концентрованою сульфатною кислотою (H2SO4)
4 Сульфохлорування – взаємодія алканів з сумішшю хлору і сульфур (IV) оксиду
5 Сульфоокиснення – реакція одержання алкансульфокислот дією SO2 в присутності О2 при УФ – опроміненні
E-реакції Каталітична дегідрогенізація алканів (відщеплення Н2)
Реакції з розривом С – С – зв’язків
Реакції ізомеризації
Застосування алканів на прикладі CH3-CH3
Номенклатура моноциклоалканів
Ізомерія циклоалканів
Способи одержання циклоалканів
2 Гідрування ароматичних вуглеводнів
Алкени
Алгоритм побудови назв ненасичених вуглеводнів:
Види ізомерії алкенів
Будова молекули етену
Будова молекули етену
Способи одержання алкенів
Фізичні властивості алкенів
Хімічні властивості алкенів
Реакції приєднання
Реакції окиснення
Реакції полімеризації
Застосування алкенів на прикладі етену СH2=CH2
Алкадієни
Ізомерія алкадієнів
Хімічні властивості
Лекція №3 Алкіни. Арени
Алкіни
Номенклатура
Ізомерія
Способи одержання
Будова молекули етину
Хімічні властивості алкінів
Застосування алкінів
Арени
Будова молекули бензену
Способи одержання
Правила заміщення в ароматичному ядрі
Хімічні властивості бензену та його гомологів
Використання аренів
Лекція №4 Галогенопохідні вуглеводнів. Спирти
Галогенопохідні вуглеводнів
Класифікація
Номенклатура
Структурна ізомерія
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Хімічні властивості
Реакції нуклеофільного заміщення (SN-реакції)
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Реакції відщеплення (Е-реакції)
Застосування галогенопохідних вуглеводнів
Спирти
Класифікація
Номенклатура
Ізомерія
Міжкласова ізомерія, наприклад:
Способи одержання
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Застосування спиртів
Лекція № 5 Кисневмісні органічні сполуки (альдегіди, кетони, карбонові кислоти)
Альдегіди і кетони
Номенклатура
Ізомерія
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Застосування альдегідів на прикладі етаналю
Карбонові кислоти
Класифікація
Класифікація
Номенклатура
Ізомерія
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Способи одержання
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Застосування карбонових кислот на прикладі етанової кислоти
Лекція № 6 Нітрогеновмісні органічні сполуки (нітросполуки, аміни)
Нітросполуки
Класифікація нітросполук
Номенклатура
Способи одержання
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Використання нітросполук:
Аміни
Класифікація амінів
Номенклатура
Способи одержання
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Хімічні властивості
Використання амінів:
Лекція № 7 ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ (ВМС)
Визначення. Основні поняття
Визначення. Основні поняття
Визначення. Основні поняття
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Класифікація ВМС
Властивості ВМС
Властивості ВМС
Властивості ВМС
Способи одержання полімерів
Способи одержання полімерів
Способи одержання полімерів
Способи одержання полімерів
Способи одержання полімерів
Способи одержання полімерів Алгоритм синтезу резольних смол
Способи одержання полімерів
Використання окремих представників ВМС: поліетилен
Використання окремих представників ВМС: поліетилен
12.88M
Категория: ХимияХимия

Алкани. Циклоалкани

1.

Лекція 1
Алкани. Циклоалкани
1

2. Алкани

Алкани (насичені вуглеводні) – це вуглеводні з
відкритим ланцюгом, де між атомами Карбону
наявні лише σ-зв’язки.
Загальна формула CnH2n+2,
де n – число атомів Карбону.
2

3. Гомологічний ряд алканів

Гомологічний ряд – ряд сполук, представники
якого
мають
близькі
хімічні
властивості,
характеризуються закономірною зміною фізичних
властивостей, мають однотипну структуру і
відрізняються на одну або декілька –СН2 – груп.
Група –СН2– – гомологічна різниця.
3

4. Номенклатура алканів

IUPAC

номенклатура.
міжнародна
(систематична)
За номенклатурою IUPAC назви всіх алканів
мають суфікс –ан.
Перші чотири гомологи алканів нормальної
будови мають традиційні назви:
СН4
СН4
метан
С2Н6
СН3–СН3
етан
С3Н8
СН3–СН2–СН3
пропан
С4Н10
СН3–СН2–СН2–СН3 бутан 4

5.

Наступні члени гомологічного ряду алканів мають
в основі латинський або грецький числівник, що
відповідає числу атомів Карбону в ланцюзі:
С5Н12
СН3–(СН2)3–СН3
пентан
С6Н14
СН3–(СН2)4–СН3
гексан
С7Н16
СН3–(СН2)5–СН3
гептан
С8Н18
СН3–(СН2)6–СН3
октан
С9Н20
СН3–(СН2)7–СН3
нонан
С10Н22
СН3–(СН2)8–СН3
декан
С11Н24
СН3–(СН2)9–СН3
ундекан
Якщо
треба
підкреслити
нормальну
(нерозгалужену) будову ланцюга, перед назвою
додають позначення н–:
5
СН3–СН2–СН2–СН3
н-бутан

6.

Вуглеводневі залишки, або алкільні групи, назви
яких утворюють шляхом заміни у назві алкану
суфікса -ан на суфікс –ил (-іл):
СН3–
метил
СН3–СН2–, (С2Н5–)
етил
СН3–СН2–СН2–, (С3Н7–)
пропіл
СН3–СН2–СН2–СН2–, (С4Н9–)
бутил
СН3–СН2–СН2–СН2–СН2–, (С5Н11–)
пентил
Назви деяких найпростіших алканів розгалуженої
будови мають префікс ізо–, що додається до назви
відповідного алкану нормальної будови:
CH3 CH CH3
CH3
6

7. Алгоритм побудови назви алканів розгалуженої будови:

• Вибір головного карбонового ланцюга;
• Нумерація атомів Карбону в головному ланцюзі;
• Визначення бічних відгалужень та їх локантів (тобто
номерів атомів Карбону, від яких починаються
відгалуження).
7

8. Правила вибору головного ланцюга та його нумерація:

• Головний
ланцюг повинен містити найбільшу
кількість атомів Карбону серед усіх можливих у даній
структурі;
• Головний
ланцюг повинен
найпростіших відгалужень;
мати
якнайбільше
• Нумерацію головного ланцюга визначають у такій
послідовності: замісники мають отримати найменші
локанти (цифри); порядок нумерації визначається
алфавітним порядком замісників.
8

9.

Правила побудови назви
розгалуженого алкану:
• Головний ланцюг дістає назву нормального алкану
з тим самим числом атомів Карбону;
• Бічні відгалуження перелічуються перед назвою
головного ланцюга в алфавітному порядку з
відповідними локантами і, якщо треба, множними
(ди-, три-, тетра-, тощо) префіксами.
9

10.

При визначенні алфавітного порядку позначень
бічних
відгалужень
множні
префікси
не
враховуються (тобто, диметил, триметил тощо
розглядаються як такі, що починаються з літери м);
Локанти розділяються між собою комами, а від
словесних частин назви відокремлюються дефісом.
Наприклад:
10

11.

Наприклад:
3,5-диметилгексан
11

12.

Запам’ятайте!!! Вибір головного карбонового ланцюга не залежить від способу зображення формули.
Важливо навчитися зіставляти між собою структури і бачити серед них принципово різні і тотожні, хоча й порізному записані формули речовин.
Наприклад:
Тотожні структури 3,4-диметилгексану.
12

13.

Для декількох розгалужених вуглеводневих
залишків зберігаються такі назви:
13

14. Ізомерія алканів

Для алканів характерна структурна ізомерія,
пов’язана з розгалуженням їх карбонового ланцюга.
Ізомерами називаються сполуки, які мають
однакову молекулярну формулу, але відрізняються
порядком зв’язків між атомами або розміщенням
атомів у просторі.
14

15. Ізомерія алканів

Ізомери, що відрізняються розміщенням атомів у
просторі називаються стереоізомерами.
поворотні ізомери етану
15

16. Первинні, вторинні, третинні і четвертинні атоми Карбону

Первинний С – Ο
Третинний С – ∆
Вторинний С – □
Четвертинний С – ִ
16

17. Будова молекули метану

У
Будова
молекули
метану
молекулах алканів усі атоми зв’язані
σ-зв’язками,
в
утворенні
яких
беруть
участь
гібридизовані sp3-орбіталі.
sp3-гібридизацію
тетраедричною
називають
гібридизацією,
або
також
першим
валентним станом атома Карбону.
17

18. Будова молекули метану

Будова молекули
3
2s + 2px + 2py + 2pz → 4(sp )
2рx 2рy 2рz
метану
C*
↑ ↑ ↑

2s
Орбітальна діаграма молекули метану
18

19. Знаходження алканів в природі

Природними джерелами алканів є:
• нафта;
• природний газ;
• кам'яне вугілля (до 95%);
• озокерит (гірський віск);
• сланці;
• торф.
19

20. Способи одержання алканів

Способи
одержання
Синтетичні
промислові
способи:алканів
1 Гідрогенізація вугілля
2 Каталітичне гідрування СО (синтез Фішера –
Тропша)
20

21. Способи одержання алканів

Лабораторні методи:
1 Взаємодія алюміній карбіду з водою:
Al4C3 + 12 H2O → 4 Al(OH)3 + 3 CH4↑
2 Гідрування алкенів в присутності каталізаторів Pt,
Pd, Ni:
пропен
пропан
21

22.

3 Реакція Вюрца – взаємодія металічного натрію з
галогеналканами, наприклад:
CH3–І + 2 Na + І–CH2–CH3 → CH3–CH2–CH3 + 2NaІ
йодометан
йодоетан
пропан
4 Синтез Дюма – сплавлення солей карбонових
кислот з лугами при 250-3000С з утворенням
алканів:
22

23. Хімічні властивості алканів

Хімічні
Запам’ятайте!!!
приєднання.
властивості
алканів
Алкани не вступають
в реакції
Для алканів характерні реакції:
• заміщення або S-реакції
• відщеплення (елімінування) або Е-реакції
• розкладу
• окиснення
• ізомеризації
23

24.

В реакціях заміщення найлегше заміщується атом
Гідрогену біля третинного атома Карбону, далі біля
вторинного, потім – первинного.
Е – енергія розриву зв’язку С–Н
24

25. Реакції заміщення з розривом С – Н – зв’язку

1 Галогенування – заміщення атома Гідрогену на атом
Галогену (F, Cl, Br):
h
СН4 + Сl2
CH3Cl + HCl, де hν – квант світла
хлорометан
h
CH3Cl + Сl2
CH2Cl2 + HCl
дихлорометан
h
CH2Cl2 + Сl2 CHCl3 + HCl
трихлорометан
h
CHCl3 + Сl2
ССl4 + HCl
тетрахлорометан
25

26.

1 Галогенування гомологів метану:
26

27. 2 Нітрування алканів (реакція Коновалова) – реакція введення нітрогрупи – NO2 до складу сполуки.

27

28. 3 Сульфування – взаємодія алканів з концентрованою сульфатною кислотою (H2SO4)

28

29. 4 Сульфохлорування – взаємодія алканів з сумішшю хлору і сульфур (IV) оксиду

4 Сульфохлорування – взаємодія
сумішшю хлору і сульфур (IV) оксиду
алканів
h
R–Н + SO2 + Cl2
R–SO2Cl + HCl
хлорангідрид
алкансульфокислоти
СH3–CH2–CH2SO2Cl + HCl
СH3–CH2–СН3 + SO2 + Cl2
хлорангідрид
пропансульфокислоти
29
з

30. 5 Сульфоокиснення – реакція одержання алкансульфокислот дією SO2 в присутності О2 при УФ – опроміненні

h
2R – SO2OH
2R – H + 2SO 2 + O2
алкан
алкансульфокислота
30

31. E-реакції Каталітична дегідрогенізація алканів (відщеплення Н2)

31

32. Реакції з розривом С – С – зв’язків

Крекінг алканів:
Піроліз алканів:
32

33. Реакції ізомеризації

Реакції окиснення
повне окиснення (горіння):
СH4 + 2O2 → CO2 + 2H2О + 880 кДж/моль
алкани + KMnO4
33

34. Застосування алканів на прикладі CH3-CH3

34

35.

Циклоалкани
Циклоалканами називаються насичені органічні
сполуки, в молекулах яких атоми Карбону замкнені
в цикл. Загальна формула СnH2n
де n – число атомів Карбону.
35

36. Номенклатура моноциклоалканів

номенклатурою
IUPAC назви моноциклоалканів
За
утворюють від назв відповідних алканів
додаванням префікса цикло-, наприклад:
36
з

37. Ізомерія циклоалканів

Для циклоалканів характерні наступні види ізомерії:
а) ізомерія, пов'язана з розміром циклу
метилциклопропан
бутан
37

38.

б) ізомерія, пов'язана з положенням замісників у
циклі
1,2-диметилциклопентан
1,3-диметилциклопентан
38

39.

в) ізомерія бокового ланцюга:
1-метил-2-ізопропіл
циклогексан
1-метил-2-пропіл
циклогексан
39

40. Способи одержання циклоалканів

Основним природним джерелом циклоалканів є нафта.
Синтетичні методи:
1 Дегалогенування дигалогеналканів металічними
натрієм або цинком
За таким методом можна добувати циклоалкани
з
40
кількістю атомів Карбону у циклі від 3 до 6.

41. 2 Гідрування ароматичних вуглеводнів

41

42.

Хімічні властивості циклоалканів
Хімічні властивості циклоалканів визначаються в основному розміром
циклу.
1 Гідрування циклоалканів:
42

43.

1 Дегідрування циклоалканів:
2 Реакції галогенування циклоалканів:
43

44.

2 Реакції галогенування циклоалканів:
44

45.

3 Реакції гідрогалогенування циклоалканів:
Циклопентан, циклогексан і парафіни з
більшим числом атомів Карбону в циклі з
галогеноводнями не взаємодіють.
45

46.

4 Реакції окиснення циклоалканів:
Циклоалкани не реагують з озоном і з розбавленим
розчином КМnO4. Під дією сильніших окисників (кисень
при наявності каталізатора, нітратна кислота) відбувається
поступове окиснення одного з атомів Карбону циклу:
циклогексан
циклогексанон
циклогексанол
46

47.

Лекція 2
Алкени. Алкадієни
Програмні питання:
Алкени
Номенклатура. Види ізомерії
Будова молекули етену
Способи одержання алкенів
Фізичні та хімічні властивості алкенів
Застосування окремих представників алкенів
Алкадієни
Класифікація. Номенклатура. Ізомерія алкадієнів
Хімічні властивості алкадієнів
47

48. Алкени

Алкени – ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами
Карбону є наявний подвійний зв’язок.
Загальна формула CnH2n,
де n – число атомів Карбону.
Номенклатура
Назви алкенів за номенклатурою IUPAC
утворюють від назв відповідних алканів, замінюючи
суфікс –ан на –ен.
48

49. Алгоритм побудови назв ненасичених вуглеводнів:

1. За головний карбоновий ланцюг вибирають той, що має
якомога більше кратних зв’язків.
2. Нумерацію починають з того кінця, до якого ближче
кратний зв’язок.
3. Якщо в молекулі наявні подвійні та потрійні зв’язки, то
атоми Карбону нумерують з того кінця, до якого ближче
подвійний зв’язок.
49

50.

4. Локанти (номери) кратних зв’язків пишуть перед
коренем назви, вказуючи той атом Карбону, після
якого розміщений кратний зв’язок.
Локанти подвійного зв’язку пишуть перед
позначенням головного ланцюга, а потрійного – перед
відповідним суфіксом.
5. Бічні розгалуження мають назви як у алканів, їх
вказують відповідним локантом, розміщуючи за
алфавітним порядком.
50

51.

Наприклад:
3-етил-2-метил-1-гексен
2,3,3-триметил-1,6-гептадієн
5-етил-6-метил-1-октен-3-ин
51

52. Види ізомерії алкенів

Структурна
ізомерія:
Види
ізомерії
алкенів
1-бутен
2-бутен
2-метил-1-пропен
52

53.

Геометрична ізомерія:
53

54. Будова молекули етену

C*

2s

x 2рy 2рz
Будова
↑ ↑ ↑
молекули етену
sp2 – гібридизація
54

55. Будова молекули етену

Pz Pz
π–зв’язок.
sp2-гібридизований стан – це другий валентний
стан атома Карбону.
55

56. Способи одержання алкенів

Промислові способи:
Способи одержання алкенів
1 Крекінг вуглеводнів:
56

57.

2 Дегідрування алканів
Каталізатори: Сr2O3, CuO, Cr2O3(Al2O3)
3 Дегідратація спиртів (каталізатор: Al2O3)
Парофазна дегідратація етанолу:
57

58.

При дегідратації спиртів атом Гідрогену найлегше
відщеплюється від найменш гідрогенізованого атома
Карбону, тобто вторинного або третинного (правило
Зайцева), наприклад:
58

59.

4 Гідрування дієнів і алкінів
Каталізатори: Pt, Pd, Ni
59

60.

Лабораторні способи:
1 Дегідрогалогенування моногалогеналканів
60

61.

1 Дегідрогалогенування дигалогеналканів
61

62. Фізичні властивості алкенів

Перші представники гомологічного ряду алкенів
(етен, пропен, бутени) – гази, починаючи з С5Н10 –
рідини, а з С18Н36 і вищі алкени – тверді речовини.
Із збільшенням молекулярної маси алкену
підвищуються їх температури кипіння та топлення.
62

63. Хімічні властивості алкенів

Хімічні властивості алкенів зумовлені наявністю
в їх молекулах π-зв’язку.
Характерними реакціями для алкенів є:
• реакції приєднання, або А-реакції;
• реакції окиснення;
• реакції полімеризації.
63

64. Реакції приєднання

1 Гідрування реакції приєднання водню
ненасичених сполук. Каталізатори Pd, Pt, Ni.
64
до

65.

2 Галогенування алкенів
Реакція з бромною водою – це ЯКІСНА
реакція на ненасиченість
65

66.

3 Гідрогалогенування алкенів
До несиметричних алкенів ННal приєднуються згідно
правила Марковникова (Гідроген приєднується по місцю
подвійного зв’язку до найбільш гідрогенізованого атома
Карбону, наприклад:
66

67.

4 Гідратація алкенів – реакція приєднання води
Каталізатори: H2SO4, H3PO4, ZnCl2, Al2O3.
67

68.

5 Гідроформілування (оксосинтез) – це реакція взаємодії
ненасичених сполук з СО і Н2
Кt – [Co(CO)4],
t = 90 – 1500С,
p = 10 – 30 МПа.
68

69. Реакції окиснення

Окисниками можуть бути:
О2 (повітря), О3, СuO, Ag2O, KMnO4, Cr2O3, H2O2.
Окиснення алкенів може проходити :
І) без розриву С – С зв’язків;
ІІ) з розривом С – С зв’язків.
69

70.

І Окиснення алкенів без розриву С – С зв’язків
Реакція алкенів з водним розчином KMnO4 –
це якісна реакція на ненасиченість. 70

71.

ІІ Окиснення алкенів з розривом С – С – зв’язків
71

72.

Озонування – приєднання озону (О3) до молекули
алкену по місцю подвійного зв’язку з одночасним
його розривом і утворенням циклічних пероксидних
сполук (озонідів).
72

73.

Продуктами озонування 1,3-бутадієну є гліоксаль і
метаналь за схемою:
Повне окиснення (горіння):
73

74. Реакції полімеризації

Полімеризацією ненасичених сполук називають
хімічну реакцію утворення полімеру (ВМС) за рахунок
з’єднання між собою великої кількості мономерів
(низькомолекулярних сполук) внаслідок розриву π –
зв’язків у їх молекулах, наприклад:
74

75. Застосування алкенів на прикладі етену СH2=CH2

75

76. Алкадієни

Ненасичені вуглеводні з двома подвійними зв’язками в
молекулі називаються алкадієнами або дієновими
вуглеводнями з загальною формулою СnH2n-2
76

77.

Класифікація алкадієнів
а) кумулени або аллени
б) дієни з ізольованими подвійними зв’язками
в) спряжені (кон’юговані) дієни
77

78.

Номенклатура алкадієнів
За систематичною номенклатурою назви алкадієнів
утворюються від назв відповідних алканів шляхом заміни
суфікса –ан відповідно на –дієн. Локантами вказують атоми
Карбону, після яких розміщені подвійні зв’язки. Наприклад:
78

79. Ізомерія алкадієнів

Структурна ізомерія
79

80. Хімічні властивості

Хімічні
1 Гідрування
алкадієніввластивості
80

81.

2 Галогенування алкадієнів
81

82.

3 Гідрогалогенування алкадієнів
82

83.

4 Полімеризація алкадієнів
де, n – ступінь полімеризації рівний близько 2500.
83

84. Лекція №3 Алкіни. Арени

Програмні питання:
Алкіни. Номенклатура. Ізомерія
Способи одержання
Будова молекули етину
Фізичні та хімічні властивості
Застосування алкінів
Арени
Будова молекули бензену
Способи одержання
Правила заміщення в ароматичному ядрі
Хімічні властивості бензену та його гомологів
Застосування окремих представників ароматичних
84
сполук

85. Алкіни

Алкіни (ацетиленові) вуглеводні – це ненасичені
аліфатичні вуглеводні, які містять в своєму складі
потрійний зв’язок
Алкіни утворюють гомологічний ряд з загальною
формулою CnH2n-2.
85

86. Номенклатура

За систематичною
номенклатурою (IUPAC) назва алкінів
Номенклатура
утворюється від назви алканів з заміною суфіксу –ан на
–ин (–ін).
86

87. Ізомерія

Структурна ізомерія
Ізомерія
Структурна ізомерія алкінів визначається двома факторами:
• будовою основного карбонового ланцюга
• розміщенням потрійного зв’язку
87

88.

Міжкласова ізомерія:
Алкіни ізомерні алкадієнам, наприклад:
88

89. Способи одержання

Промислові методи:
1. Карбідний метод
2. Термічний піроліз
89

90.

Лабораторні методи:
1. Взаємодія дигалогеналканів зі спиртовим
розчином лугу
90

91.

2. Взаємодія тетрагалогеналканів з порошкоподібним цинком
3. Алкілування ацетиленідів лужних металів
91

92. Будова молекули етину

У збудженому стані електрони атома Карбону знаходяться
на таких атомних орбіталях (АО):
6С*
2
2px1 2py1
2pz1
2s
2s1
1s2
2py
2py
2px
дві sp-гібридизовані
орбіталі
p
2pz 2pz
p
H
s
s
C
C sH
p
p
s
p
p
sp
92
sp-гібридизація – це третій валентний стан атома Карбону.

93. Хімічні властивості алкінів

Хімічні властивості алкінів зумовлені наявністю в їх
молекулах потрійного зв’язку
C
C
Характерними реакціями для алкінів є:
1. Реакції приєднання (А-реакції)
2. Реакції заміщення (S-реакції)
3. Реакції окиснення
4. Реакції полімеризації
Реакції приєднання (А-реакції)
1) Гідрування (+Н2)
kt: Pd, Pt, Ni
93

94.

2) Галогенування
3) Гідрогалогенування (за правилом Марковникова)
94

95.

4) Гідратація (+НОН)
kat
етин НОН
етаналь
kat
гомологи етину НОН
кетони
95

96.

5) Приєднання кислот:
а) мінеральних
б) органічних
6) Взаємодія зі спиртами
96

97.

Реакції заміщення (S-реакції)
7) Утворення ацетиленідів металів
97

98.

8) Реакції окиснення
Повне окиснення - горіння
98

99.

9) Полімеризація
Для етину можлива циклічна і лінійна полімеризація:
Циклічна полімеризація
Зелінського)

тримеризація
(реакція
Лінійна полімеризація – димеризація
99

100. Застосування алкінів

10
0

101. Арени

Ароматичні вуглеводні (арени) – це циклічні вуглеводні, які
містять не менше ніж одне бензенове кільце.
Арени
Загальна формула аренів CnH2n-6, де n ≥ 6.
Першим представником аренів є бензен (бензол):
Гомологи бензену:
101

102. Будова молекули бензену

Атом Карбону в молекулі
sp2-гібридизованому стані .
1)
бензену
знаходиться
2)
або
102
в

103. Способи одержання

1. Виділення з нафти
2. Дегідрування циклоалканів
3. Дегідроциклізація алканів (ароматизація алканів)
kt: Cr2O3, Al2O3
103

104.

4. Циклічна тримеризація етину:
5. Реакція Фіттіга – Вюрца ( взаємодія галогенарилів та
галогеналканів з металічним натрієм)
104

105.

6. Реакція Фріделя-Крафтса – це реакція алкілування аренів
галогеналканами, алкенами, спиртами.
7. Синтез із солей ароматичних кислот.
105

106. Правила заміщення в ароматичному ядрі

• орієнтанти першого роду:
Cl-, Br-, І-, –CH3, –NH2, -OH
спрямовують нові замісники в орто(о-) і пара- (n)- положення.
Орієнтанти першого роду – донори
електронів.
• орієнтанти другого роду:
-NO2, -SO3H, -COOH, -CHO
Z – замісник
спрямовують нові замісники в мета(м-) положення. Вони є акцепторами
електронів.
10
6

107. Хімічні властивості бензену та його гомологів

Реакції приєднання
1. Гідрування
2. Галогенування
107

108.

Реакції заміщення
3 Галогенування в присутності каталізаторів
Каталізатори: Fe, FeCl3, AlCl3.
10
8

109.

4 Нітрування бензену
„Нітруюча суміш” HNO3:H2SO4=1:2 (об.)
10
9

110.

5 Нітрування гомологів бензену
„Нітруюча суміш” HNO3:H2SO4=1:2 (об.)
110

111.

5 Сульфування бензену - H2SO4(к)
111

112.

6 Сульфування гомологів бензену
Метилбензен (толуен) при нагріванні з концентрованою
H2SO4 утворює толуенсульфокислоти:
112

113.

7 Алкілування (реакція Фріделя-Крафтса) kt: AlCl3, FeCl3, ZnCl2
алкілуючий агент – алкен:
алкілуючий агент – спирт:
113

114.

8 Реакції окиснення
Бензен дуже стійкий до дії окиснювачів він не знебарвлює
бромну воду та розчин калій перманганату.
114

115.

9 Реакції окиснення гомологів бензену
115

116. Використання аренів

116

117. Лекція №4 Галогенопохідні вуглеводнів. Спирти

Програмні питання:
Галогенопохідні вуглеводнів
Класифікація. Номенклатура. Ізомерія
Способи одержання
Фізичні, хімічні властивості
Застосування
окремих
представників
галогенопохідних
вуглеводнів
Спирти. Гідроксисполуки
Класифікація. Номенклатура. Ізомерія
Способи одержання
Фізичні та хімічні властивості
Застосування окремих представників одноатомних спиртів117

118. Галогенопохідні вуглеводнів

Вуглеводні, в яких один або декілька атомів Гідрогену
заміщені на Галоген, називаються галогенопохідними
вуглеводнів.
Галогенопохідні вуглеводнів утворюють гомологічний
ряд з загальною формулою R – Hal, де R – вуглеводневий
радикал, Hal – атом Галогену.
118

119. Класифікація

• а) від природи радикалу (R)
• б) від розміщення атома Галогену
• первинні –
• вторинні –
третинні –
119

120. Номенклатура

За IUPAC назва галогену знаходиться в префіксі до назви
алкану.
120

121. Структурна ізомерія

вуглеводнів
Структурна ізомерія галогенопохідних
визначається двома факторами:
• будовою основного карбонового ланцюга
• розміщенням атома Галогену
121

122. Способи одержання

1. Взаємодія алканів з галогенами (Cl2, Br2, I2)
122

123. Способи одержання

2. Взаємодія алкенів з галогенами з утворенням
дигалогеналканів
3. Приєднання галогеноводнів (HBr, HCl, HІ) до алкенів
згідно правила Марковникова
123

124. Способи одержання

4. Заміщення групи –ОН в спиртах на галоген:
а)
б)
в)
г)
124

125. Способи одержання

5. Одержання ненасичених галогенопохідних вуглеводнів
6. Одержання ароматичних галогенопохідних вуглеводнів
125

126. Хімічні властивості

Хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів
зумовлені наявністю в їх молекулах сильно поляризованого
σ–зв’язку
Характерними реакціями для галогенопохідних
вуглеводнів є:
1. Реакції нуклеофільного заміщення (SN-реакції)
2. Відщеплення (Е-реакції)
126

127. Реакції нуклеофільного заміщення (SN-реакції)

R : Hal + : Z → R : Z + Hal
де: Z - нуклеофільний реагент
Z - йони OH-, OR-, CN-, RCOO-, NO2-,
а також нейтральні молекули - H2О, NH3 , R - NH2.
127

128. Хімічні властивості

1)
2)
128

129. Хімічні властивості

3)
4)
5) Взаємодія з металами (утворення реактивів Гриньяра)
129

130. Реакції відщеплення (Е-реакції)

130

131. Застосування галогенопохідних вуглеводнів

131

132. Спирти

Гідроксисполуки (спирти) – це похідні
вуглеводнів, в яких один чи декілька атомів
Гідрогену заміщені на відповідну кількість
гідроксильних груп (-ОН - груп).
Загальна формула спиртів R – OH,
де R – вуглеводневий радикал.
132

133. Класифікація

Залежності від характеру радикалу R, зв’язаного з
ОН-групою розрізняють спирти:
а) аліфатичні:
насичені:
ненасичені:
133

134.

б) ациклічні:
в) ароматичні:
134

135.

Залежно від кількості гідроксильних груп розрізняють
спирти:
а) одноатомні:
б) двоатомні (гліколі):
в) триатомні (тріоли):
г) багатоатомні:
135

136.

Залежно від характеру атома Карбону, з яким сполучені
гідроксильні групи, спирти бувають:
а) первинні:
б) вторинні:
в) третинні:
136

137. Номенклатура

За IUPAC суфікс -ан на -ол:
При наявності старших функціональних груп
ОН-групу називають префіксом гідрокси-. Наприклад,
137

138. Ізомерія

Для насичених одноатомних спиртів характерна структурна
ізомерія, пов’язана з:
а) розгалуженням карбонового ланцюга, наприклад:
б) положенням ОН-групи, наприклад:
138

139. Міжкласова ізомерія, наприклад:

Ізомерія
Міжкласова ізомерія, наприклад:
139

140. Способи одержання

Лабораторні способи:
1) гідроліз моногалогеналканів
140

141.

2) гідратація алкенів
141

142.

3) відновлення альдегідів, кетонів
Каталізатори: (Ni, Co, Cu, Pd, Pt)
Так, при відновленні пропаналю утворюється пропанол.
142

143.

При відновленні кетонів утворюються вторинні спирти за
загальною схемою:
Так, 2-бутанон легко відновлюється воднем до 2-бутанолу:
143

144.

4) гідроліз естерів (складних ефірів):
144

145.

5) взаємодія альдегідів, кетонів з реактивами Гриньяра
(сполуки формули R- Mg - Hal).
145

146.

146

147.

6) спиртове бродіння глюкози приводить до утворення
етанолу, наприклад:
147

148.

Промислові способи:
1) Синтез із СО і Н2 (співвідношення 1:2 об.) в присутності
каталізаторів. Наприклад:
2) Гідратація етену:
3) Оксосинтез:
148

149. Хімічні властивості

В молекулах спиртів містяться полярні зв’язки
і
які легко вступають у різноманітні реакції.
149

150. Хімічні властивості

1)
Хімічні властивості
а) утворення алканолятів з активними металами
(Na, K, Ca, Al)
150

151. Хімічні властивості

б) взаємодія з реактивами Гриньяра:
в) взаємодія з мінеральними та органічними кислотами:
151

152.

Взаємодія спиртів з органічними кислотами (реакція
естерифікації) приводить до утворення естерів (складних
ефірів). Наприклад:
152

153.

2)
а)
б)
спирти + PCl5 → галогеналкани
153

154.

Реакції дегідратації (відщеплення молекули води)
Внутрішньомолекулярна дегідратація
t - 160 ºС,
kt - (H2SO4 (конц.), H3PO4, Al2O3;
продукти – алкени.
Найлегше дегідратуються третинні, потім вторинні, а
далі первинні спирти.
154

155.

Міжмолекулярна дегідратація
t - 130–140 ºС,
kt - H2SO4 (конц.), H3PO4, Al2O3;
продукти – етери (прості ефіри).
155

156.

Реакції окиснення
Первинні спирти при окисненні дають альдегіди за схемою:
156

157.

Вторинні спирти при окисненні перетворюються на кетони за
схемою:
Наприклад, продуктом окиснення 2-пропанолу є пропанон:
157

158.

1-ша стадія:
158

159.

2-га стадія:
159

160. Застосування спиртів

16
0

161. Лекція № 5 Кисневмісні органічні сполуки (альдегіди, кетони, карбонові кислоти)

Програмні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Альдегіди і кетони
Номенклатура. Ізомерія
Способи одержання
Фізичні та хімічні властивості
Застосування окремих представників альдегідів і кетонів
Карбонові кислоти
Класифікація карбонових кислот
Будова карбоксильної групи. Номенклатура. Ізомерія
Способи одержання
Фізичні та хімічні властивості монокарбонових кислот
161
Застосування окремих представників карбонових кислот

162. Альдегіди і кетони

Альдегіди і кетони – це похідні вуглеводнів, молекули
яких містять карбонільну групу
Загальна формула альдегідів
Кетони – це органічні сполуки загальної формули
де: R і R1 – однакові або різні вуглеводневі
радикали.
162

163. Номенклатура

За номенклатурою IUPAC назви альдегідів утворюються
від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфіксу -аль.
Наприклад:
Назви кетонів утворюються від назв відповідних
вуглеводнів з додаванням суфіксу -он і вказування місця
розташування карбонільної групи. Наприклад:
163

164. Ізомерія

• В альдегідів ізомерія починається з четвертого члена
гомологічного ряду:
• В кетонів ізомерія починається зі сполук, які містять 5
атомів Карбону, наприклад:
164

165. Способи одержання

• а) окиснення спиртів
165

166. Способи одержання

• б) дегідрування спиртів
16
6

167. Способи одержання

• в) піроліз магнієвих солей карбонових кислот
167

168. Способи одержання

г) гідроліз гемінальних дигалогеналканів
16
8

169. Способи одержання

16
9

170. Способи одержання

• д) гідратація етину та його гомологів
Гідратація етину приводить до утворення етаналю:
При гідратації гомологів етину утворюються кетони:
170

171. Способи одержання

• е) промисловий спосіб
Оксосинтез – пряме приєднання СО і Н2 до алкенів.
171

172. Хімічні властивості

Реакції приєднання
1) Гідрування (приєднання Н2)
172

173. Хімічні властивості

2) приєднання натрій гідросульфіту – NaHSO3 – якісна
реакція на карбонільну групу
173

174. Хімічні властивості

3) приєднання HCN (утворення гідроксинітрилів)
174

175. Хімічні властивості

1) реакції заміщення Оксигену карбонільної групи.
а) з NH2OH (утворення оксимів)
175

176. Хімічні властивості

б) з гідразином H2N – NH2 (утворення гідразонів)
176

177. Хімічні властивості

в) з PCl5
177

178. Хімічні властивості

Реакції заміщення
Заміщення атомів Гідрогену у вуглеводневому залишку
Реакції окиснення
178

179. Хімічні властивості

Реакція „срібного дзеркала” є характерною тільки для
альдегідів.
179

180. Хімічні властивості

Реакції конденсації – це реакції сполучення між собою
альдегідів і кетонів з утворенням нових карбон-карбонових
зв’язків
18
0

181. Хімічні властивості

Реакції полімеризації
де: n - ступінь полімеризації може знаходитися в межах
від 10 до 100
181

182. Застосування альдегідів на прикладі етаналю

182

183. Карбонові кислоти

Карбонові кислоти – це похідні вуглеводнів, які містять
одну або декілька карбоксильних груп
Загальна формула карбонових кислот
де: R – вуглеводневий радикал
183

184. Класифікація

Залежно від характеру радикалу R розрізняють карбонові
кислоти:
а) насичені:
б) ненасичені:
в) ароматичні:
184

185. Класифікація

За числом карбоксильних груп карбонові кислоти
поділяють на:
а) одноосновні (монокарбонові):
б) двоосновні (дикарбонові):
185

186. Номенклатура

За номенклатурою IUPAC назва насичених карбонових
кислот утворюється від назви відповідного алкану з
додаванням суфіксу –ова і слова „кислота“
Зауважте, що карбоксильна група завжди входить до
головного ланцюга і має положення 1.
18
6

187. Ізомерія

Ненасичені кислоти
Насичені кислоти
187

188. Способи одержання


Способи
одержання
а) окиснення первинних спиртів
18
8

189. Способи одержання

б) гідроліз гемінальних тригалогеналканів
18
9

190. Способи одержання

в) взаємодія реактивів Гриньяра з карбон (IV) оксидом
19
0

191. Способи одержання

• г) гідроліз (омилення) нітрилів
191

192. Способи одержання

д) промислові методи одержання карбонових кислот
1) окиснення алканів в присутності каталізаторів при високих
температурах та тиску:
2) оксосинтез (взаємодія алкенів з СО і Н2О).
192

193. Хімічні властивості

Хімічні властивості карбонових кислот визначаються
будовою карбоксильної групи
Для карбонових кислот характерні два типи реакцій:
1) заміщення атома Гідрогену в карбоксильній групі;
2) заміщення атома Гідрогену у вуглеводневому радикалі.
193

194. Хімічні властивості

Карбонові кислоти здатні утворювати солі з:
а) металами
б) оксидами металів
194

195. Хімічні властивості

в) гідроксидами металів
г) амоніаком з утворенням амонійних солей
195

196. Хімічні властивості

д) з PCl5
Хімічні властивості
е) спиртами (утворення естерів)
19
6

197. Хімічні властивості

є) утворення ангідридів карбонових кислот
197

198. Хімічні властивості

Заміщення Н в радикалі
19
8

199. Застосування карбонових кислот на прикладі етанової кислоти

19
9

200. Лекція № 6 Нітрогеновмісні органічні сполуки (нітросполуки, аміни)

Лекція № 6
Нітрогеновмісні
органічні
Програмні
питання: сполуки
(нітросполуки, аміни)
• Нітросполуки
Будова нітрогрупи
Класифікація. Номенклатура
Способи одержання
Фізичні, хімічні властивості нітросполук
Застосування окремих представників нітросполук
Аміни
Класифікація. Номенклатура
Способи одержання
Фізичні, хімічні властивості
20
0
Застосування окремих представників амінів

201. Нітросполуки

Нітросполуки – це похідні вуглеводнів, в
молекулах яких один або декілька атомів
Гідрогену заміщені на одну або декілька
нітрогруп (–NO2).
Загальна формула нітросполук:
R–NO2
201

202.

Будова нітрогрупи
Хімічні
властивості
нітрогрупою:
H
α
C
R
нітросполук
δ+
N
визначаються
½
δ
O
½
δ
O
H
20
2

203. Класифікація нітросполук

аліфатичні
а) від природи R
ароматичні
б) від розміщення NO2–
групи:
первинні
вторинні
третинні
20
3

204. Номенклатура

•Назва нітросполук
утворюється від назви алкану з
Номенклатура
додаванням префіксу нітро-. Цифрою вказують номер атома
Карбону, з яким зв’язана нітрогрупа.
ІЮПАК нітро- (префікс) + назва алкану
20
4

205. Способи одержання

а) нітрування алканів в рідкій фазі. (реакція М.І. Коновалова 1899 р.)
В промисловості нітрування проводять в газовій фазі (300-500 оС)
(Гесс 1930 р.)
б) взаємодія йодо-, бромоалканів з AgNO2:
в) нітрування аренів нітруючою сумішшю:
20
5

206. Хімічні властивості

1) Відновлення нітросполук:
Зінін 1842 р.
20
6

207. Хімічні властивості

Якісна реакція з HNO2 дозволяє розрізнити первинні,
вторинні і третинні нітросполуки.
2) Взаємодія з HNO2 (HONO) нітритною кислотою:
Первинні:
R
R
CH + HONO
-H2O
H
NO2
таутомерія
R
CH
N
CH
N
O
таутомерія
NO2
O
нітролові
20
NO2
кислоти
7
лужні солі забарвлені в червоний колір

208. Хімічні властивості

Вторинні:
R'
R
Хімічні властивості
R'
CH + HONO-H O R
2
C
N
O
NO2
NO2
псевдонітрол
Псевдонітроли – кристалічні речовини, в розчинах CHCl3
забарвлені в інтенсивно-синій колір
Третинні:
R'
R
α
C R'' + HONO
NO2
20
8
в α-положенні відсутні атоми Н

209. Хімічні властивості

3) Галогенування (утворення α-галогенонітросполук):
Хімічні властивості
H
CH3
α
C
NO2 + Br
Br + KOH
H
CH3
H
Br
α
C
α
C
NO2 + Br2 + KOH
CH3
NO2+ КBr + H2
О
H
H
α-бромонітроетан20
9

210. Хімічні властивості

4) Гідроліз нітрогрупи (промисловий метод одержання
NHH
2OH):
СН3
C
H
H2SO4
½δ-
δ+ O
N
½δ
O
O
H2SO4
+ HOH
C
СН
3
80-90
NHOH
ацетогідроксамова
%
кислота
O
СН3 C O + NH2OH
H
етанова
гідроксиламін
кислота
210

211. Хімічні властивості

Ароматичних нітросполук:
211

212. Використання нітросполук:

• Нітрометан
CH3NO2
знаходить
використання
як
напівпродукт для синтезу
нітроспиртів, вибухових речовин,
як добавка до дизпалива, а також як розчинник.
• Нітроетан CH3CH2NO2 безбарвна використовується в
основному як розчинник та для синтезу етанової кислоти.
• 2-нітропропан H3CCHNО2CH3 знаходить використання як
розчинник смол і ефірів целюлози у синтезі нітроспиртів.
• Нітробензен C6H5NO2 використовується в основному при
виробництві аніліну, ряду барвників, як „м’який“ окиснювач
та розчинник.
212

213. Аміни

Аміни – це похідні амоніаку, в якого один або
декілька
атомів
Гідрогену
заміщені
вуглеводневими радикалами.
Загальна формула амінів: R – NH2
213

214. Класифікація амінів

аліфатичні
а) від природи R
ароматичні
б) від кількості атомів Гідрогену, заміщених на R:
первинні
вторинні
третинні
214

215. Номенклатура

IUPAС:
РАЦІОНАЛЬНА
НОМЕНКЛАТУРА:
Номенклатура
назва алкану з цифрою, яка
показує положення
аміногрупи + суфікс -амін
назва радикалу + суфікс
-амін
етиламін
етанамін
Користуємося раціональною номенклатурою!
Вторинні аміни
етилпропіламін
Третинні аміни
метилетилпропіламін
N-метиланілін
3-метиланілін
215

216. Способи одержання

а) відновлення нітросполук
б) відновлення нітрилів, ізонітрилів
нітрил пропанової
кислоти
пропіламін
в) пари NH3 і спирту над Al2O3
г) амоноліз (взаємодія галогеналканів з NH3)
216

217. Хімічні властивості

Хімічні властивості визначаються аміногрупою, нітроген
якої містить вільну пару електронів
..
R
N
H +H
+
H
Аміни вважаються сильними основами
Основні властивості при:
1) Взаємодії з водою:
..
СН3
N
+
H + HОH
етиламонію гідроксид
H
217

218. Хімічні властивості

2) Взаємодії з мінеральними кислотами:
метилетиламонію хлорид
феніламонію хлорид
218

219. Хімічні властивості

Слабокислотні властивості при:
1) Взаємодії з Naмет:
етиламід
(нестійкий)
2) Алкілування (одержання вторинних і третинних амінів):
диетиламін
219
диметилетиламін

220. Хімічні властивості

3) Ацилювання ароматичних амінів:
22
0

221. Хімічні властивості

4) Ацилювання (заміщення Н на залишок карбонової кислоти):
ацетилетиламін
ацетилдиетиламін
221

222. Хімічні властивості

5) Реакція з HNO2 (HОNO) аліфатичних амінів:
первинні аміни+HОNOспирти + N2 + H2O
вторинні аміни+HОNOнітрозоаміни + H2O
третинні аміни
+HОNO
не взаємодіють
22
2

223.

Хімічні властивості
Взаємодія ароматичних амінів з HNO2 (HОNO):
первинні аміни+HОNOсолі діазонію + H2O
вторинні аміни+HОNOнітрозоаміни + H2O
22
3
N-нітрозо-N-метиланілін

224. Хімічні властивості

третинні аміни +HОNO заміщення Гідрогену в бензеновому кільці
22
4

225. Хімічні властивості

6) Сульфування ароматичних амінів (H2SO4(розв)):
п-анілінсульфокислота
(сульфанілова кислота)
22
5

226. Використання амінів:

• Метиламін CH3NH2 знаходить використання як
напівпродукт промислового органічного синтезу для
приготування ряду фармпрепаратів, виробництва
барвників, ПАР.
• Етиламін C2H5NH2 використовується як інгібітор
кислотної корозії металів, при виробництві
емульгаторів, косметичних і лікарських препаратів.
• Диетиламін (C2H5)2NH знаходить використання як
напівпродукт в органічному синтезі, як інгібітор
кислотної корозії металів.
• Феніламін C6H5NH2 знаходить використання як
один з важливих проміжних продуктів лакофарбної
промисловості, при синтезі фармацевтичних
препаратів, антиоксидантів.
22
6

227. Лекція № 7 ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ (ВМС)

Програмні питання:
Визначення. Основні поняття
Класифікація ВМС
Властивості ВМС
Способи одержання ВМС
Використання окремих представників ВМС
22
7

228. Визначення. Основні поняття

Полімери або високомолекулярні сполуки (BMC) - це
хімічні речовини з особливими властивостями, молекули
яких складаються з величезної кількості атомів, зв'язаних
між собою ковалентними зв'язками.
Молекули ВМС називаються макромолекулами.
Наприклад: макромолекула полівінілхлориду
поліпропілену
целюлози [С6H10O5]n.
n – число елементарних ланок.
22
8

229. Визначення. Основні поняття

Процес утворення ВМС зображається схемою:
Елементарна ланка – це залишки мономерів, з яких ці
полімери одержані. Так, в макромолекулі поліакрилонітрилу
(ПАН)
елементарною ланкою є
22
9

230. Визначення. Основні поняття

Число елементарних ланок (n) в макроланцюгу полімеру
Визначення.
Основні
поняття
називається ступенем полімеризації - (P).
Cередня молекулярна маса полімеру визначається за
формулою:
M = P∙m
де: m - молекулярна маса елементарної ланки, г
23
0

231. Класифікація ВМС

а) Залежно від величини ступеня полімеризація (Р) ВМС
поділяють
на
високополімери,
олігомери
і
низькомолекулярні сполуки.
Полімери з високим Р і масою більше 5000, називаються
високополімерами;
Олігомери – невеликі значення Р, середня молекулярна маса
від 500 до 5000.
Низькомолекулярні сполуки – молекулярна маса до 500.
б) залежно від характеру розміщення елементарних
ланок ВМС поділяють на регулярні і нерегулярні.
231

232. Класифікація ВМС

Регулярність будови виражається в правильному
розміщенні атомів, що повторюються в макроланцюгу.
23
2

233. Класифікація ВМС

в) в залежності від просторового розміщення груп-замісників (R) в основному
ланцюгу
• ізотактичний
• синдіотактичний
233

234. Класифікація ВМС

• атактичний
Класифікація ВМС
Стереорегулярність полімеру визначає його механічні, фізичні та інші властивості.
23
4

235. Класифікація ВМС

г) залежно від геометричної форми макромолекул
ВМС поділяють на:
Лінійні: …– А–А–А–А–А–… (А – елементарна ланка).
(целюлоза, крохмаль, поліетилен, полівінілхлорид).
Розгалужені:
(синтетичні полімери).
Тривимірні (сітчасті):
В – окремі атоми або
групи атомів
(фенолформальдегідні
та сечовиноформальдегідні смоли)
23
5

236. Класифікація ВМС

д) в залежності від будови макроланцюгів розрізняють гомо- і сополімери.
Гомополімери – це ВМС, макроланцюг яких побудований з однакових
елементарних ланок, наприклад:
Сополімери – це ВМС, макроланцюг яких побудований з різних мономерів,
наприклад (БСК):
23
6

237. Класифікація ВМС

е) За методами одержання всі високомолекулярні сполуки
ділять на три групи:
1) природні (наприклад, целюлоза, натуральний каучук,
білки)
2) синтетичні (поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол)
3) штучні, отримані шляхом хімічної модифікації природних
полімерів (етери целюлози, зокрема, тринітрат целюлози).
23
7

238. Властивості ВМС

є) Властивості полімерів залежать від геометричної форми макромолекул.
• Лінійні полімери володіють високою міцністю, еластичністю.
• Розгалужені полімери характеризуються більшою розчинністю. Ступінь
розгалуженості визначає їх міцність і в'язкість розчинів.
• Сітчасті полімери практично не розчиняються, не кристалізуються, при
плавленні розкладаються.
23
8

239. Властивості ВМС

ж) Для ВМС характерні два агрегатні стани: твердий і рідкий;
з) ВМС, під дією механічних навантажень (при кімнатній температурі)
поділяють на:
1) текучі полімери, (незворотньо змінюють свою форму), наприклад:
фенолформальдегідні
смоли
(резоли),
низькомолекулярний
поліізобутилен.
2) високоеластичні полімери (еластомери) - зворотньо деформуються,
під дією відносно невеликих навантажень, наприклад: каучуки, гуми.
3) тверді полімери кристалічної будови мало змінюють свою форму
навіть при дуже великих механічних навантаженнях. Наприклад,
поліуретани.
23
9

240. Властивості ВМС

и) По відношенню до тепла BMC поділяють на термопластичні та
термореактивні.
Термопластичні полімери здатні розм'якшуватися при нагріванні і
знову затвердівати при охолодженні, зберігати всі свої властивості:
розчинність, плавкість та інші.
Термореактивні полімери при підвищенні температури спочатку
стають пластичними, але потім, коли починають затвердівати (під
впливом каталізаторів або затверджувачів) переходять в неплавкий і
нерозчинний стан.
24
0

241. Способи одержання полімерів

Полімеризація - це процес утворення ВМС внаслідок сполучення між
собою молекул мономерів за рахунок розриву в них кратних зв'язків, що не
супроводжується виділенням низькомолекулярних продуктів.
241

242. Способи одержання полімерів

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити
наступні перетворення:
1
2
3
метан
етин
ціаноетен (акрилонітрил)
3
4
пропенова (акрилова) кислота
4
5 полімеризація
метиловий естер пропенової кислоти
?
Алгоритм синтезу полімеру
1. Піроліз метану:
2. Взаємодія етину з ціанідною кислотою:
24
2

243. Способи одержання полімерів

3. Гідроліз акрилонітрилу
24
3

244. Способи одержання полімерів

4. Естерифікація пропенової кислоти метанолом
Способи одержання полімерів
5. Полімеризація метилакрилату
24
4

245. Способи одержання полімерів

Поліконденсація - це процес утворення полімерів шляхом хімічної взаємодії
молекул мономерів з виділенням низькомолекулярних речовин (води, амоніаку,
галогеноводню, спирту та ін,).
Мономери, які вступають в реакцію поліконденсації повинні бути не менше ніж
біфункціональними, тобто містити як мінімум дві функціональні групи.
24
5

246. Способи одержання полімерів Алгоритм синтезу резольних смол

І стадія – утворення фенолоспиртів:
24
6

247. Способи одержання полімерів

ІІ стадія – утворення лінійних молекул резолу:
24
7

248. Використання окремих представників ВМС: поліетилен

24
8

249. Використання окремих представників ВМС: поліетилен

24
9
English     Русский Правила