Нормативна база, сучасний стан і національні особливості
Нормативна база, сучасний стан і національні особливості
Нормативна база, сучасний стан і національні особливості
Методи нормування
Методи нормування
Методи нормування
Філософія нормування
Філософія нормування
Правова основа обов’язковості нормативних вимог
Eurocode.
Eurocode.
ЄВРОКОДИ
Основні завдання Єврокодів :
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ
ЄВРОКОДИ З НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ (EN 1991)
ПОРЯДОК застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм,
ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОКОДІВ
ДБН А.1.1-1 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
МКС (Международный классификатор стандартов).
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
МКС (Международный кодефикатор стандартов).
Будівельні норми.
1.80M
Категория: ПравоПраво
Похожие презентации:

Нормативна база, сучасний стан і національні особливості

1. Нормативна база, сучасний стан і національні особливості

С.Г.Буравченко

2. Нормативна база, сучасний стан і національні особливості

• .
• Основні тези:
• - забезпечення вимог ТР при параметричному
методі формування нормативної бази;
• - єврокоди, імплементація, особливості
застосування;
• - можливі наслідки порушення нормативних вимог
на різних етапах життєвого циклу об’єкту;
• - комплексність і особливості застосування
нормативних актів при врахуванні умов забудови і
експлуатації об’єкту.

3. Нормативна база, сучасний стан і національні особливості


.
Законодавча база:
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування
будівельних норм, розроблених на основі національних
технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з
нормативними документами Європейського Союзу»
від 23.05.2011 № 547
Положення про експериментальне будівництво
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у
будівництві. Основні положення.
Міжнародній класифікатор стандартів (ICS)
Український класифікатор нормативних документів. ДК 004:2008

4. Методи нормування

Особливості трансформації сучасної системи
нормування в Україні полягають у поступовому
переході від приписної форми нормування до
параметричної.
«У сучасній практиці будівельного нормування
використовуються два основні методи – приписний
(розпорядчий) і параметричний. Також існує
цільовий метод, який є модифікацією
параметричного методу”. на підставі звіту Міжнародної
організації SNIP innovative.

5.

Методи нормування в будівництві
Методи
будівельног
о
нормування
Розпорядчий
Параметричний
Prescriptive
Performancebased
Цільовий
Objective-based
Жорсткий
Гнучкий

6. Методи нормування

Найбільш суттєва різниця між цими методами
полягає в тому, що саме перебуває у фокусі
нормування. Саме параметричні норми акцентують
увагу на меті, яку дана нормативна вимога
намагається досягти. У центрі уваги приписних
норм знаходяться засоби досягнення мети.
Параметричні норми допускають значну кількість
альтернативних шляхів досягнення поставленої
мети, у той час як приписні норми пропонують
єдиний шлях – той, який прописаний у нормативній
вимозі.

7. Методи нормування

«Параметричний [англ. performance-based] метод
формулювання нормативних вимог у будівництві має піввікову
історію. Перші спроби застосування параметричного методу в
будівельних нормах були зроблені на початку 1960-х років групою
скандинавських країн – за участі Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії
та Швеції – які, з метою вироблення спільної політики гармонізації
будівельних норм і правил, сформулювали Скандинавський
комітет з технічного регулювання [англ. Nordic Committee on
Regulations].
Останнім часом параметричний метод також проникнув і в
стандартизацію – область технічного регулювання, яка історично
базувалась винятково на приписному методі формулювання
нормативних вимог. При розробленні міжнародних стандартів,
параметричному методу надається перевага перед приписним
методом.

8. Філософія нормування

«Головною перевагою приписних (розпоррядчих) норм є їх
структурна простота та конкретність. У формулюванні нормативних
вимог приписна норма керується принципом “Роби так!”, де від
проектувальника та будівельника не вимагається жодних додаткових
розумових і творчих зусиль. А саме, дотримання норми гарантоване,
якщо суб’єкт системи технічного регулювання неухильно виконує
приписи – використовує приписні технології, матеріали, вироби,
обладнання, апаратуру та неухильно виконує приписні правила їх
виробництва, пакування, зберігання, перевезення, монтажу,
експлуатації, ремонту й утилізації.
Приписні норми також спрощують роботу наглядових і контролюючих органів.
Інспектор порівнює об’єкт нормування з його “віртуальним” еталоном,
описаним у приписній нормі. Якщо об’єкт не співпадає з еталоном, інспектор
робить висновок, що вимоги норми не виконано. Проте саме цей аспект
оцінки та підтвердження відповідності об’єкту нормування робить приписні
норми гальмом технічного прогресу в умовах технічної революції, яку
переживає сучасна будівельна галузь.

9. Філософія нормування

У рамках параметричних норм, у суб’єкта технічного
регулювання є вибір – йти традиційним шляхом
виконання приписних вимог або вибрати новаторський
шлях. Проте гнучкість, вбудована в параметричні
норми, не є “безкоштовним сніданком” для новаторів.
Суб’єкт технічного регулювання, який застосовує
невипробувані рішення, матеріали, вироби, чи методи,
повинен ґрунтовно та переконливо довести їх
безпечність наглядово-контролюючому органу –
процес, що вимагає додаткових зусиль і ресурсів як з
боку сторони, яка підлягає регулюванню, так і з боку
сторони, яка здійснює регулювання».

10. Правова основа обов’язковості нормативних вимог

ЗУ «Про будівельні норми» (5.11.2009 № 1704-VI)
будівельні норми - затверджений суб'єктом нормування
підзаконний нормативний акт технічного характеру, що
містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва,
містобудування та архітектури
ЗУ «Про стандартизацію» (17.05.2001 № 2408-III)
стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу
та затверджений уповноваженим органом, що
встановлює призначені для загального і
багаторазового використання правила, інструкції або
характеристики, які стосуються діяльності чи її
результатів, включаючи продукцію, процеси або
послуги, дотримання яких є необов'язковим
Забезпечення основних вимог безпеки є обов’язковим,
оскільки відноситься до вимог ДБН

11.

Закон України Про будівельні норми
Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та
реєстрації будівельних норм
5. ….Обґрунтовані відхилення від будівельних норм,
що забезпечують дотримання встановлених вимог
безпеки у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, можуть бути погоджені суб'єктом
нормування відповідно до встановленого ним
порядку.
Стаття 11. Застосування будівельних норм
1. Застосування будівельних норм або їх окремих
положень є обов'язковим для всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форми власності, які
провадять будівельну, містобудівну, архітектурну
діяльність та забезпечують виготовлення продукції
будівельного призначення.
4. У разі якщо у будівельних нормах є посилання на
стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до
застосування.

12. Eurocode.

Слово Eurocode является фирменным наименованием, которое с точки зрения
словообразования представляет собой слоговую аббревиатуру, образованную
из слов англ. European («европейский») и англ. code («кодекс»)[1].
Несмотря на свое звучное наименование, Еврокоды не являются
строительными кодексами. Еврокоды — это региональные модельные
(типовые) стандарты, разработанные коллективными усилиями национальных
органов по стандартизации стран-членов Европейского Союза. Они не
предназначены для прямого применения и должны быть адаптированы к
местным условиям. Для этого в каждой стране, где они применяются,
разрабатываются национальные приложения к Еврокодексам, в которых
указываются параметры (числовые значения), специфические для данной
страны, а также могут приводиться дополнительные разъяснения по
неточностям, возникшим в связи с переводом стандарта с английского языка
на национальный, особенности применения и прочая информация. После
адаптации, каждый Еврокод приобретает статус стандарта добровольного
применения (как правило, в ранге национального стандарта). При этом к
обозначению стандарта добавляется префикс национального органа по
стандартизации; например BS EN в Великобритании, DIN EN в Германии,
AFNOR EN во Франции и т. д.

13. Eurocode.

Как и другие гармонизированные европейские стандарты, Еврокоды
устанавливают единые для всех стран-членов Европейского Союза
технические нормы — в данном случае, единый подход к
проектированию несущих конструкций строительных объектов —
способствуя снижению барьеров в торговле проектными услугами.
Гармонизацией норм обеспечивается мобильность трудовых ресурсов в
рамках Евросоюза, которая в случае Еврокодов выражается в
возможности проектировщиков эффективно и без дополнительных
затрат оказывать свои профессиональные услуги в любой из стран
.
Евросоюза

14. ЄВРОКОДИ

Програма будівельних Єврокодів включає наступні стандарти,
що загалом складаються з декількох частин:
ЕN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій
ЕN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції
ЕN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій
ЕN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій
ЕN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалі- зобетонних
конструкцій
ЕN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій
ЕN 1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій
ЕN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування
ЕN 1998 Єврокод 8: Проектування сейсмостійких споруд
ЕN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

15. Основні завдання Єврокодів :

- забезпечити загальні критерії та методи проектування, що
відповідають необхідним вимогам механічного опору, стійкості та
вогнестійкості, включаючи аспекти довговічності й економії;
- забезпечити єдине розуміння процесу проектування
конструкцій серед власників, проектувальників і т.д.;
- полегшити обмін послугами у межах будівництва між державамиучастниками;
- полегшити маркетинг і використання будівельної продукції;
- служити єдиною основою для досліджень і розроблень у
будівельний галузі;
- забезпечити підготовлення загальних посібників для
проектування та програмного забезпечення;
- підвищити конкурентоздатність Європейських будівельних
фірм, підрядників, проектувальників і виробників конструкцій і
матеріалів на світовому ринку.

16. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, містять повний текст
Єврокоду (включно з усіма додатками), що виданий СЕИ, який може
доповнювати національний титульний аркуш та національний вступ на початку, а також національний додаток в кінці.
Національний додаток може містити інформацію лише стосовно тих
параметрів, що залишені відкритими в Єврокодах для національного вибору,
так звані національно визначені параметри, та застосовуються для проектування та будівництва у конкретній країні, а саме:- значення та/або класи, які
в Єврокоді даються на вибір;
- значення, для яких у Єврокоді дано лише позначення;
- особливості даної країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта
снігового покриву;
- методика, для якої в Єврокоді дано альтернативні методики.
Може також містити:
- рішення щодо застосування довідкових додатків;
- посилання на додаткову не суперечливу інформацію, що допомагає
користувачеві застосовувати Єврокод.

17. ЄВРОКОДИ З НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ (EN 1991)

1. EN 1991-1-1 General actions – Densities, self- weight and imposed loads
(Основні навантаження – Густина, власна вага, корисне навантаження)
2. EN 1991-1-2 General actions – Actions on structures exposed to fire
(Основні навантаження – Навантаження при пожежі)
3. EN 1991-1-3 General actions - Snow loads (Основні навантаження Снігові навантаження)
4. EN 1991-1-4 General actions - Wind actions (Основні навантаження Вітрові навантаження)
5. EN 1991-1-5 General actions - Thermal actions (Основні навантаження Температурні навантаження)
6. EN 1991-1-6 General actions - Actions during execution (Основні
навантаження - Навантаження на стадії зведення)
7. EN 1991-1-7 General actions - Accidental actions due to impact and
explosions (Основні навантаження - Особливі навантаження від удару і
вибуху)
8. EN 1991-2 Traffic loads on bridges (Рухомі навантаження на мости)
9. EN 1991-3 Actions induced by cranes and machinery (Навантаження від
кранів та обладнання)
10.EN 1991-4 Actions on silos and tanks (Навантаження на силоси і
резервуари)

18. ПОРЯДОК застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм,

гармонізованих з нормативними
документами Європейського Союзу
Затверджений постановою КМУ від 23 травня 2011 р. №
547
Для проектування об'єктів замовник разом з
проектувальником може застосовувати будівельні
норми, розроблені на основі національних
технологічних традицій, або будівельні норми,
гармонізовані з нормативними документами ЄС, що
обумовлюється в завданні на проектування
У проектній документації на один об'єкт не можуть
одночасно застосовуватися будівельні норми,
розроблені на основі національних технологічних
традицій, та будівельні норми, гармонізовані з
нормативними документами ЄС.

19.

EN 1990 Основи проектування конструкцій
EN 1991 Навантаження та впливи
1
10
EN 1992 4
Залізобетонні
конструкції
EN 1994 3
Сталезалізобетон
ні конструкції
EN 1996 Кам’яні
конструкції
EN 1993 20
Металеві
конструкції
EN 1995 3
Дерев’яні
конструкції
EN 1999 5
Алюмінієві
конструкції
EN 1997 Геотехнічне
проектування
2
4
EN 1998 Проектування
сейсмостійких конструкцій
Загалом 58 стандартів Єврокодів
2 - кількість частин (окремих стандартів)
6

20.

Структура Національного стандарту, що
імплементує Єврокод
Національна
титульна
сторінка
Національна
передмова
Текст
Єврокоду
(ідентичний)
Національн
ий додаток

21. ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОКОДІВ

Дата доступності
(публікація)
Публікація Єврокоду
з національним
додатком
2 роки
Переклад на
національну мову
Адаптація
національного
забезпечення
застосування
Єврокодів
Призначення національних
параметрів
Вилучення
відповідного
національного
стандарту
3 роки
Остаточна адаптація
національного
забезпечення

22.

СПОЛУЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ПОСТІЙНІЙ
РОЗРАХУНКОВІЙ СИТУАЦІЇ
(Перша група граничних станів)
G " " P " " Q " " Q
j 1
G, j
k, j
p
G , j 1,35
Q ,1
k ,1
i 1
Q ,i
o ,i
k ,i
- коефіцієнт надійності для постійного навантаження
коефіцієнт надійності для зусилля попереднього
p 1,0;1, 2;1,3 -напруження
Q ,i 1,5
Q ,1 1,5
- коефіцієнт надійності для змінного навантаження
- коефіцієнт надійності для провідного змінного
навантаження
0,i 0,5...0,7
- коефіцієнт сполучення перемінних навантажень

23.

ЗНАЧЕННЯ КОЄФІЦІЄНТІВ У СПОЛУЧЕННЯХ НАВАНТАЖЕНЬ
Дія
Прикладені навантаження на будівлі, категорія (див. EN
1991-1-1)
Категорія А : житлові будинки, житлові площі
Категорія В : офісні площі
Категорія С : площі зібрання великої кількості людей
Категорія D : торговельні площі
Категорія Е: склади
Категорія F: проїзна частина,
вага транспортного засобу ≤ 30кН
Категорія G: проїзна частина,
30kN < вага транспортного засобу ≤ 160kN
Категорія Н: дахи
Снігові навантаження на будівлях (див. EN 1991-1-3)*
Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція
Інші країни-члени Європейського комітету з стандартизації,
для
місць, що розташовані на висоті Н > 1000 м над рівнем
моря.
Інші країни-члени Європейського комітету з стандартизації,
для місць, що розташовані на висоті Н ≤ 1000 м над рівнем
0
1
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,6
0,7
0
0,5
0
0,3
0
0,7
0,7
0,5
0,5
0,2
0,2
0,5
0,2
0

24.

Норми EN гармонізовані в Україні в
сфері енергозбереження
ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична ефективність будівель. Методи
представлення енергетичних характеристик та енергетичної
сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)
ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель.
Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN
15603:2008, IDT)
ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будинків.
Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN
ISO 13790:2008, IDT)
ДСТУ ISО 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних
конструкціях. Обчислення теплових потоків та поверхневих
температур. Частина 1. Загальні методи (ISО 10211-1:1995, IDT)

25.

Норми EN гармонізовані в Україні в
сфері енергозбереження
(нормативні посилання в ДБН В 2.6-31)
ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична ефективність будівель. Методи
представлення енергетичних характеристик та енергетичної
сертифікації будівель (EN 15217:2007, IDT)
ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель.
Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN
15603:2008, IDT)
ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будинків.
Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN
ISO 13790:2008, IDT)
ДСТУ ISО 10211-1:2005 Теплопровідні включення в будівельних
конструкціях. Обчислення теплових потоків та поверхневих
температур. Частина 1. Загальні методи (ISО 10211-1:1995, IDT)

26.

27.

Норми EN гармонізовані в Україні в
сфері енергозбереження – посилання
в ДСТУ-Н Б В.2.2-12

28.

ЗМІНИ В ДБН
БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
Ці Норми поширюються на проектування нових і
реконструкцію житлових будинків з умовною висотою до
100 м включно: багатоквартирні, у тому числі
спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб
похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки. При
проектуванні житлових будинків з умовною висотою від
73,5 м до 100 м слід керуватися вимогами розділу 4, 5
цих Норм та
ДБН В.2.2-24, при реконструкції ДБН В.3.2-2 .

29.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
житло І категорії
Житло з нормованими нижніми і ненормованими
верхніми межами площ квартир, які
забезпечують рівень комфорту проживання не
нижче за мінімально допустимий.
житло II категорії
Житло з нормованими нижніми і верхніми
межами площ квартир та житлових кімнат
гуртожитків відповідно до чинних санітарних
норм, які забезпечують мінімально допустимий
рівень комфорту проживання..

30.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
1. технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку
Інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для
забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації
квартир (загальнобудинкові мережі тепло-, холодо- водо-, газо-,
електропостачання
та
обладнання,
системи
опалення,
охолодження, вентиляції, кондиціонування, бойлерні, системи
протипожежного захисту, вентиляційні канали/шахти та димоходи;
сміттепроводи, пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів,
індивідуальних і квартирних теплових пунктів, системи зв'язку та
сигналізації, теле-, радіо-, інтернеткомунікації та обладнання, а
також елементи благоустрою території).

31.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
3.49.Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку
Інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для
забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації
квартир (загальнобудинкові мережі тепло-, холодо- водо-, газо-,
електропостачання
та
обладнання,
системи
опалення,
охолодження, вентиляції, кондиціонування, бойлерні, системи
протипожежного захисту, вентиляційні канали/шахти та димоходи;
сміттепроводи, пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів,
індивідуальних і квартирних теплових пунктів, системи зв'язку та
сигналізації, теле-, радіо-, інтернеткомунікації та обладнання, а
також елементи благоустрою території).

32.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
5.13.Площа загальної кімнати в однокімнатній
квартирі повинна бути не меншою 14 м2, в
інших квартирах – не менше 16 м2. Мінімальна
площа
спальні
на одну особу – 8 м2, на дві особи – 10 м2.
Мінімальна площа кухні – 7 м2, в однокімнатній
квартирі дозволяється зменшувати площу кухні
до 5 м2 або передбачати кухню-нішу за умови її
обладнання електроплитою та механічною
витяжною вентиляцією.

33.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА
ЙОГО ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ І
ПОВЕРХОВОСТІ
Площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири за
винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і
зовнішніх тамбурів.
Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень
квартири, вбудованих шаф і літніх приміщень, що підраховуються
із зниженими коефіцієнтами :
ганки, приквартирні тераси без навісів в рівні землі, зовнішні сходи і
пандуси на ці тераси - не враховуються;
-для балконов и террас (вище позначки землі, а також з навісами) 0,3;
-лоджий - 0,5;
-остекленных балконов - 0,8;
-веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых -1,0.

34.

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ
БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-Х-20ХХ
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА
ЙОГО ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ І
ПОВЕРХОВОСТІ
Площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири за
винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і
зовнішніх тамбурів.
Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень
квартири, вбудованих шаф і літніх приміщень, що підраховуються
із зниженими коефіцієнтами :
ганки, приквартирні тераси без навісів в рівні землі, зовнішні сходи і
пандуси на ці тераси - не враховуються;
-для балконов и террас (вище позначки землі, а також з навісами) 0,3;
-лоджий - 0,5;
-остекленных балконов - 0,8;
-веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых -1,0.

35.

ДБН В.2.3-5:201Х «ВУЛИЦІ ТА
ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»
Виключено погоджувальні процедури:
проектної документації з органами контролю за безпекою дорожнього
руху; використання будівельних матеріалів і вибір способу
очищення стоків – з органами санепідемнагляду.
Переваги: спрощення проектування, виключення корупційних ризиків та
норм, що не належать до предмету ДБН.
Виключено жорстку класифікацію площ, у т.ч. залежно від їх
призначення.
Перевага: свобода вибору планувальних рішень.
Коефіцієнт для розрахунку інтенсивності руху за видами транспортних
засобів, а не залежно від категорій вулиць і доріг (на відміну від
чинного ДБН).
Перевага: гнучка система регулювання транспортних потоків та
планувальних рішень щодо вулично-дорожньої мережі.

36.

ДБН В.2.3-5:201Х «ВУЛИЦІ ТА
ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ »
Запроваджено транспортне моделювання машинонопотоку.
Запроваджено окремий розділ щодо тротуарів, пішохідних і
велосипедних доріжок.
Перевага: створення єдиних підходів для комфортного
використання вулично-дорожньої мережі всіма учасниками
дорожнього руху.
Запроваджено систему підігрівання поверхні тротуарів та інші
заходи протидії ожеледі.
Перевага: можливості попередження дорожньо-транспортних
пригод.
Розширення засобів щодо забезпечення вимог доступності
маломобільних груп населення при влаштуванні наземних
пішохідних переходів: запроваджено виконання переходу на
одному рівні з тротуаром, а також напрямні доріжки зі
штучними орієнтирами.
Наявні схеми проектування та ілюстрації в додатках (на відміну від
чинної редакції ДБН).

37.

ДБН В.2.2-10:201Х «ЗАКЛАДИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я»
1. Нова структура амбулаторно-поліклінічних закладів на основі
розвитку медичної реформи.
Перевага: Вимоги до проектування центрів первинної, вторинної та
третинної медичної допомоги з метою якісного, своєчасного та
комфортного обслуговування населення.
2. Запроваджено розділ з безпеки та доступності у використанні
будинків та приміщень закладів охорони здоров’я.
Перевага: Створення безпечних умов для пацієнтів та
обслуговуючого персоналу у приміщеннях закладів охорони
здоров’я.
3. Запроваджено окремий розділ щодо енергоефективності та
енергозбереження:
Перевага: Сучасний підхід до проектування закладів з урахуванням
європейських норм щодо енергоефективності та
енергозбереження.
4. Запроваджено вимоги до проектування нових будинків
закладів охорони здоров я - медіко-профілактичних закладів.
Перевага: Створення єдиних підходів до їх проектування.

38.

ДБН В.2.2-10:201Х «ЗАКЛАДИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я»
5. Оновлення вимог щодо доступності людей з інвалідністю та
маломобільних груп населення до приміщень закладів
охорони здоров’я.
Перевага: Комфортні умови для високоякісного медичного
обслуговування, вільного доступу та пересування людей з
інвалідністю та маломобільних груп населення.
6. Оновлено вимоги щодо теплопостачання, опалення,
вентиляції та кондиціювання
Перевага: Сучасні підходи до їх проектування.
7. Запроваджено окремий розділ щодо довговічності та
ремонтопридатності:
Перевага: Створення комфортних умов для пацієнтів та
обслуговуючого персоналу у приміщеннях закладів охорони
здоров’я.

39.

ДБН В.2.2-4:201Х
« ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ»
1. Розширено склад приміщень дошкільних навчальних закладів
Перевага: Свобода вибору планувальних рішень.
2. Запроваджено розділ з безпеки та доступності у використанні будинку та
приміщень дошкільних навчальних закладів.
Перевага: Створення безпечних умов для дітей та вихователів в
приміщеннях дошкільних навчальних закладів.
3.Запроваджено окремий розділ щодо енергоефективності та
енергозбереження:
Перевага: Сучасний підхід до проектування закладів з урахуванням
європейських норм щодо енергоефективності та енергозбереження.
4. Пристосування дошкільних навчальних закладів для інклюзивного навчання.
Перевага: Проектування спеціальних дошкільних навчальних закладів для
дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
5. Розміщення автостоянок для учасників навчального процесу на територіях
навчальних закладів.
Перевага: Єдині підходи для проектування автостоянок на територіях
навчальних закладів.
6. Запроваджено окремий розділ щодо довговічності та ремонтопридатності:
Перевага: Створення комфортних умов для дітей та вихователів в приміщеннях
дошкільних навчальних закладів.

40.

ДБН В.2.2-3:201Х
«НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ»
1. Сучасні підходи до архітектурно-планувальних рішень
навчальних закладів.
Перевага: Свобода вибору планувальних рішень.
2. Запроваджено розділ з безпеки та доступності у використанні
будинку та приміщень
Перевага: Створення безпечних умов для учнів та навчального
персоналу в приміщеннях навчальних закладів.
3. Переглянуто нормативи щодо площ класних кімнат.
Перевага: Можливість урізноманітнення планувальних рішень
приміщень навчальних закладів та організації додаткової
ігрової зони в класах.
4.Запроваджено окремий розділ щодо енергоефективності та
енергозбереження:
Перевага: Сучасний підхід до проектування закладів з урахуванням
європейських норм щодо енергоефективності та енергозбереження.

41.

ДБН В.2.2-3:201Х «НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ»
5. Пристосування загальноосвітніх шкіл для інклюзивного
навчання.
Перевага: Створення планувальних рішень для комфортного і
безпечного перебування в школах дітей з інвалідністю.
6. Розміщення автостоянок для учасників навчального процесу на
територіях навчальних закладів.
Перевага: Єдині підходи для проектування автостоянок на територіях
навчальних закладів.
7. Запроваджено окремий розділ щодо довговічності та
ремонтопридатності:
Перевага: Створення комфортних умов для учнів та навчального
персоналу в приміщеннях навчальних закладів.

42.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці Норми поширюються на проектування нових
і реконструкцію існуючих будинків, споруд та
комплексів громадського призначення (далі громадських будинків) з умовною висотою до
100 м (включно)
Розділ 2 «Нормативні посилання» Додані
наступні нормативні посилання Стало 137
найменувань , 3них більше 30 змінено старі
документи на нові, та введено більше 40 нових
документів на нові

43.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Розділ 2 «Нормативні посилання» Додані наступні нормативні
посилання Стало 137 найменувань , 3них більше 30 змінено старі
документи на нові, та введено більше 40 нових документів на нові
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування
ДБН В.1.2-6-2008 Механічний опір та стійкість
ДБН В.1.2-9-2008 Безпека експлуатації
ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму
ДБН В.1.2-11-2008 Економія енергії
ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення
проектування
ДБН В.2.2-10-20ХХ Заклади охорони здоров`я

44.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Розділ 2 «Нормативні посилання» Додані наступні
нормативні посилання
ДБН В.2.2-20:2008 Готелі
ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі
ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного
господарства)
ДБН В.2.2-26:2010 Суди
ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени
ДБН В 2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об`єктів цивільного
призначення
ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення
ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І.
Проектування. Частина ІІ. Будівництво

45.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Розділ 2 «Нормативні посилання» Додані наступні нормативні
посилання
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні
положення проектування
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування
ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
ДБН В.2.6-14-20ХХ Покриття будівель і споруд
ДБН В.2.6-31-2016 Теплова ізоляція будівель
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
ДБН В.2.6-161:2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення
ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення
ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і
монтажу
ДБН В.3.1-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні
положення.

46.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Наведено наступні нові терміни:
Багатофункціональні будинки і комплекси — будинки і комплекси,
які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного
громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене
експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і
містобудівними вимогами
Приміщення з масовим перебуванням людей— приміщення з
постійним або тимчасовим перебуванням людей (окрім аварійних
сітуацій) з розрахунковою кількістью більше ніж одна людина на 1м2
підлоги, яке має площу 50м2 і більше (наприклад, зали для глядачів і
фойє, зали засідань, нарад лекційні аудиторії, ресторани, вестибюлі,
касові зали, зали очікувань, виробничі та інші приміщення).
Приміщення з постійним перебуванням людей —приміщення, у
якому люди знаходяться за родом своєї діяльності не менше двох
годин, або більше 50% робочого часу.
Підземні автостоянки ….

47.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Розділ 4 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»4.6 У випадку
реконструкції чи розширення існуючих громадських
будинків, а також багатофункціональних громадських
будинків і комплексів слід виконувати ці Норми, а для
пам'яток культурної спадщини — вимоги ДБН В.3.2-1.
Розділ 6 підрозділ 6.3
Допускається влаштування вбудованих, прибудованих або
вбудовано-прибудованих підземних автостоянок до
громадських будинків з умовною висотою до 100 м
включно з урахуванням вимог ДБН В.2.3-15 та [6].

48.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
Розділ 7 «ВИМОГИ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ»
Додано новий розділ 7
Розділ 11 «БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ. БЕЗПЕКА ТА
ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ» Доданий новий розділ
Розділ 12 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»
Замість розділу «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» наданий новий
розділ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»
Розділ 14 «ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ»
Наданий новий розділРозділ 14 «ДОВГОВІЧНІСТЬ І
РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ»

49.

ДБН В.2.2-9 20ХХ «Громадські будинки
та споруди. Основні положення»
ДОДАТОК Б(обов'язковий)»ПРАВИЛА
ПІДРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОЇ, КОРИСНОЇ ТА
РОЗРАХУНКОВОЇ ПЛОЩІ, БУДІВЕЛЬНОГО
ОБ'ЄМУ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ ТА
ПОВЕРХОВОСТІ БУДИНКІВ»
Наданий новий пункт Б.9
Склад обов'язкових техніко-економічних
показників по громадським будинкам слід
приймати відповідно до ДБН А.2.2-3.

50. ДБН А.1.1-1 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

• 2. Види НД 2.1. НД України в галузі
будівництва поділяються на такі види:
- державні стандарти - ДСТ; - державні
будівельні норми - ДБН; - відомчі
будівельні норми - ВБН; - регіональні
будівельні норми - РБН; - технічні
умови - ТУ.

51. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

• СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
• нормативних документів України в галузі будівництва
• К Л А С И
• | А
| | Б
|
|
В | | Г
• П І
Д К
Л А
С
И
А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 |
• К О М П Л Е К С И
• А.1.1||А.1.2||А.3.1||А.3.2||В.1.1||В.1.2| .2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||
• А.2.1|||А.2.2| |Б.2.1||Б.2.2| В.3.1|А.2.3| |А.2.4|
|Б.2.3| |Б.2.4| В.3.2|

52. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

• КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
• А. Організаційно-методичні норми, правила і
стандарти
• А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування,
сертифікація і метрологія
• А.1.1. Система стандартизації та нормування в
будівництві
Види документів,
порядок і організація їх розробки, змін, переглядута
застосування, вимоги до побудови, змісту, викладу,
оформлення, експертизи, погодження, затвердження,
реєстрації, видання та відміни нормативних
документів.

53. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

• А.1.2. Система ліцензування та сертифікації в будівництві
• А.1.3. Система метрологічного
забезпечення в
будівництві
• А.2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
• А.2.1. Вишукування
• А.2.2. Проектування
• А.2.3. Територіальна діяльність Загальні положення, в
будівництві
• А.2.4. Система проектної документації для будівництва
• А.3.
Виробництво продукції в будівництві
• А.3.1. Управління, організація і технологія
• А.3.2. Система стандартів безпеки праці в будівництві
• А.3.3. Система технологічної документації в будівництві

54. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення


Б.
Містобудування
Б.1. Система містобудівної документації
Б.2. Планування та забудова населених пунктів і
територій
Б.2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів
містобудування
Б.2.2. Планування та забудова міст і
функціональних територій
Б.2.3. Системи міської інфраструктури
Б.2.4. Планування та забудова міських поселень

55. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

• В.
Технічні норми, правила і стандарти
• В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та
продукції будівельного призначення
• В.1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі
• В.1.2. Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об'єктів
• В.1.3. Система забезпечення точності геометричних
параметрів у будівництві
• В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція
будівельного призначення
• В.2.1. Основи та підвалини будинків і споруд
• В.2.2. Будинки і споруди
• В.2.3. Споруди транспорту /в тому числі магістральні
трубопроводи/
• .

56. ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення


В.2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративн системи і
споруди, підземні гірничі виробки
В.2.5. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні
мережі та споруди
В.2.6. Конструкції будинків і споруд
В.2.7. Будівельні матеріали
В.2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
В.3.
Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В.3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання
будинків і споруд систем життєзабезпечення
В.3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів
невиробничої сфери
• Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідковоінформаційні матеріали

57. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
• 91.040.01 Строительство вообще Включая планы застройки
окружающей среды * Строительные материалы см.. 91.100
• 91.040.10 Общественные здания Включая культовые здания и
больницы
• 91.040.20 Торговые и промышленные здания
• 91.040.30 Жилые дома
• 91.040.99 Другие здания
• 91.060.01 Элементы зданий вообще
• 91.060.10 Стены. Перегородки. Фасады
• 91.060.20 Кровли Включая связанные с ними элементы (водосточные
желоба, рештакам т.д.)
• Охватывает ограждения, ворота, арки, навесы, гаражи и т.д.

58. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
• 91.060.50 Двери и окна Включая дверные блоки, их компоненты,
жалюзи, ставни * Дверная и оконная фурнитура см.. 91.190
• 91.060.99 Другие элементы зданий
– 91.080 Строительные конструкции Включая проектирование и
вычисления нагрузки на конструкции
91.080.01 Строительные конструкции вообще
91.080.10 Металлические конструкции
91.080.20 Деревянные конструкции
91.080.30 Сооружение
91.080.40 Бетонные и железобетонные конструкции Включая ремонт и
защита бетонных и железобетонных изделий и конструкций
• 91.080.99 Прочие строительные конструкции
– 91.090 Внешние конструкции Охватывает ограждения, ворота,
арки, навесы, гаражи и т.д.

59. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
– 91.090 Внешние конструкции Охватывает ограждения, ворота,
арки, навесы, гаражи и т.д.
– 91.100 Строительные материалы Продукция из чугуна и стали см..
77.140 * Продукция из цветных металлов см.. 77.150 *
Пиломатериалы см.. 79.040 * Древесные плиты см.. 79.060 * Стекло
см.. 81.040.20 * Пластмассовые изделия см.. 83.140
• 91.100.01 Строительные материалы вообще
• 91.100.10 Цемент. Гипс. Известь. Строительные растворы
• 91.100.15 Минеральные материалы и изделия Охватывает грунт, песок,
глину, сланец, камень и др.
• 91.100.23 Керамическая плитка
• 91.100.25 Терракотовые изделия для строительства Охватывает
кровельную черепицу, кирпич и т.д.
• 91.100.30 Бетон и изделия из бетона Включая примеси
• 91.100.40 Изделия из цемента, армированного волокном
• 91.100.50 сопрягающих вещества. Уплотнительные материалы
Включая геомембраны, строительный асфальт и т.д.

60. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
– 91.100.60 Тепло-и звукоизоляционные материалы
– 91.100.99 Прочие строительные материалы
• 91.120 Внешний и внутренний защита зданий Аварийные ситуации в
зданиях см.. 13.200 * Противопожарные средства см.. 13.220.20 *
Огнеупорные строительные материалы и элементы, см.. 13.220.50 *
Системы аварийного сигнализации и оповещения см.. 13.320
– 91.120.01 Внешний и внутренний защита зданий вообще
– 91.120.10 Теплоизоляция зданий Теплоизоляция вообще см.. 27.220 *
Теплоизоляционные материалы, 91.100.60
– 91.120.20 Акустика в зданиях. Звукоизоляция Акустическое измерения и
Уменьшение шума вообще, см.. 17.140.01 * Звукоизоляционные см..
91.100.60
– 91.120.25 Сейсмическая защита и защита от вибрации Вибрация и
измерения вибрации см.. 17.160
– 91.120.30 Водонепроницаемость Уплотнительные материалы см.. 91.100.50
– 91.120.40 Защита от молний
– 91.120.99 Другие стандарты относительно внешнего и внутреннего
защиты зданий

61. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
91.140 Оборудование зданий Промышленные горелки и бойлеры см..
27.060 * Тепловые насосы см.. 27.080
» 91.140.01 Оборудование зданий вообще
» 91.140.10 Системы центрального отопления Включая горелки и
бойлеры для систем центрального отопления * Нагревательные
электроприборы см.. 97.100
» 91.140.30 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха Включая
воздуховоды * Вентиляционные отверстия и кондиционеры см.. 23.120
» 91.140.40 Системы газоснабжения Включая газовые счетчики в
зданиях
» 91.140.50 Системы электроснабжения Включая счетчики
электроэнергии в зданиях, аварийное электроснабжение и т.д.
» 91.140.60 Системы водоснабжения Включая счетчики воды в зданиях *
Наружные системы водоснабжения, см.. 93.025
» 91.140.65 Водонагревательное оборудование
» 91.140.70 Санитарно-техническое оборудование Включая биде,
кухонные мойки, ванны, мусоропроводы и т.д.
» 91.140.80 Дренажные системы Отвод и очистка сточных вод см..
13.060.30 * Дренажные системы для дождевой воды см.. 91.060.20 *
Наружные канализационные системы см.. 93.030
» 91.140.90 Лифты. Эскалаторы

62. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
» 91.140.99 Другое оборудования зданий
» 91.160.01 Освещение вообще
» 91.160.10 Внутреннее освещения Включая освещения рабочего места,
аварийное и безопасное освещения
» 91.160.20 Наружное освещения зданий Включая прожекторное
освещения * Освещение улиц и соответствующее оборудование, см..
93.080.40
» 91.180 Внутренние отделочные работы Процессы окраски см.. 87.020
» 91.190 Строительные арматура и оборудование Включая замки,
зуммеры, звонки, болты / болты, дверную и оконную фурнитуру и т.д.
» 91.200 Технология строительства Включая методы контроля,
строительные площадки, разборка сооружений и т.п.
» 91.220 Строительное оборудование Включая строительные леса,
смесители для бетона и строительных растворов и т.д. * Подъемное
оборудование см.. 53.020 * Машины и механизмы для земляных работ,
см.. 53.100

63. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
» 93.010 Гражданское строительство в целом Строительные чертежи
см.. 01.100.30
» 93.020 Земляные работы. Извлечение грунта. Строительство
фундаментов. Подземные работы Включая геотехнику * Машины и
механизмы для земляных работ, см.. 53.100
» 93.025 Наружные системы водоснабжения Включая подземные и
наземные установки * Системы внутреннего водоснабжения см..
91.140.60
» 93.030 Наружные канализационные системы Отвод и очистка сточных
вод см.. 13.060.30 * Внутренние дренажные системы см.. 91.140.80
» 93.040 Сооружение мостов
» 93.060 Строительство тоннелей
» 93.080.10 Строительство дорог Включая оборудование для
технического обслуживания дорог и оборудования для дорожного
строительства
» 93.080.20 Дорожно-строительные материалы Включая асфальт,
дорожные покровы т.д.
» 93.080.30 Дорожное оборудование и установки Включая системы
предупреждения и регулирования дорожного движения, технические
средства и установки (ограничители скорости, сигнальные установки
для регулирования движения, указатель объездов, элементы разметки
проезжей части автодорог, смотровые колодцы и т.п.
» 93.080.40 Освещение улиц и соответствующее оборудование

64. Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)) )

Классификация документов по УКНД
(Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD))
91.040 Строительство
)
» 93.100 Строительство рельсовых путей Включая
строительство трамвайных путей, фуникулеров,
канатных / канатных дорог, оборудования и
установки для регулирования рельсового
движения и т.д. * Рельсы и компоненты железных
дорог, включая также рельсовые пути см.. 45.080
* Оборудование для строительства зале
» 93.120 Строительство аэропортов Включая
установки для регулирования воздушного
движения
» 93.140 Строительство водных путей, портов и
доков Включая речные дамбы, оборудование и
сооружения для регулирования водного движения
и т.п.
» 93.160 Строительство гидросооружений
Гидроэнергетическое оборудования см.. 27.140

65. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• Каталог стандартов
• ИСО разработано более 19 500 международных стандартов,
включенных в общий каталог стандартов ИСО. Найти
интересующий вас стандарт вы можете тремя способами:
• С помощью МКС (Каталог стандартов
• ИСО разработано более 19 500 международных стандартов,
включенных в общий каталог стандартов ИСО. Найти
интересующий вас стандарт вы можете тремя способами:
• С помощью МКС (Международный классификатор
стандартов). МКС является средством классификации
стандартов по отраслевому признаку, например,
электротехника или целлюлозно-бумажная промышленность

66. МКС (Международный классификатор стандартов).

• Каталог стандартов
• ИСО разработано более 19 500 международных стандартов,
включенных в общий каталог стандартов ИСО. Найти
интересующий вас стандарт вы можете тремя способами:
• С помощью МКС (Каталог стандартов
• ИСО разработано более 19 500 международных стандартов,
включенных в общий каталог стандартов ИСО. Найти
интересующий вас стандарт вы можете тремя способами:
• С помощью МКС (Международный классификатор
стандартов). МКС является средством классификации
стандартов по отраслевому признаку, например,
электротехника или целлюлозно-бумажная промышленность
• 91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
• 93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

67. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• МКСПоле, область (деятельности)
• 91.010 Строительная промышленность
• 91.020 Планировка физических объектов. Планировка
городов
• 91.040 Строительство
• 91.060 Строительные элементы
Foundations, смотри 93.020 91.080 Конструкции зданий
Including design, loading on and calculation of structures
91.090 Наружные конструкции
Including fences, gates, arches, sheds, garages, etc.
• 91.100 Строительные материалы

68. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• 91.120 Защита зданий снаружи и внутри
Alarm and warning systems, смотри 13.320
Emergencies in buildings, смотри 13.200
Fire protection, смотри 13.220.20
Fire resistance of building materials and elements,
смотри 13.220.50 91.140 Установки в зданиях
Burners and boilers for industrial purposes, смотри 27.060
Heat pumps, смотри 27.080 91.160 Освещение
Including oil and gas lamps
Theatre, stage and studio lighting equipment, смотри 97.200.10
• 91.180 Внутренняя отделка
Paint coating processes, смотри 87.020
• 91.190 Арматура для зданий
Including locks, buzzers, bells, bolts, door and window
hardware, etc.

69. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• 93.010 Гражданское строительство в целом
Construction drawings, смотри 01.100.30 93.020 Земляные
работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов.
Подземные работы
Including geotechnics
Earth-moving machinery, смотри 53.100 93.025 Наружные
системы подачи воды
Including buried and above ground installations
Internal water supply systems, смотри 91.140.60 93.030
Наружные канализационные системы
Internal drainage systems, смотри 91.140.80
Sewage water disposal and treatment, смотри 13.060.30
93.040 Сооружение мостов
• 93.060 Сооружение туннелей

70. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• 93.080 Строительство дорог
• 93.100 Сооружение железных дорог
Including the construction of tramways, funicular railways,
cableways, rail traffic control equipment and installations, etc.
Equipment for railway/cableway construction and maintenance,
смотри 45.120
Rails and railway components, including track, смотри 45.080
93.110 Сооружение канатных транспортных систем
Equipment for ropeway construction and maintenance,
смотри 45.120
Ropeway equipment, смотри 45.100 93.120 Сооружение
аэропортов
Including air transport control equipment and installations
93.140 Сооружение водных путей, портов и дамб
Including river embankments, water transport control
equipment and installations, etc. 93.160 Сооружение
гидротехнических объектов
Hydraulic energy equipment, смотри 27.140

71. МКС (Международный кодефикатор стандартов).

• 91.200 Технология строительства
Including measuring methods, construction sites, demolition of
structures, etc.
• 91.220 Строительное оборудование
Including scaffolding, mixers for concrete and mortar, etc.
Earth-moving machinery, смотри 53.100
Lifting equipment, смотри 53.020

72. Будівельні норми.

• - можливі наслідки порушення нормативних вимог
на різних етапах життєвого циклу об’єкту;
• - комплексність і особливості застосування
нормативних актів при врахуванні умов забудови і
експлуатації об’єкту.
English     Русский Правила