Тема 6. Інноваційні педагогічні технології в освіті
1. Поняття про інноваційні технології навчання
Тлумачення поняття “технологія”
Технології навчання в закладах України
Технології навчання в закладах України
Технології навчання в закладах України
Інноваційні технології
Критичне мислення (КМ)— це мислення вищого порядку, що спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльнос
Методична модель пізнавального процесу в контексті технології критичного мислення
2. Основні джерела, складові частини та напрями впровадження інноваційних педагогічних технологій
Едгар Дейл (1900-1985) – дослідник у галузі аудіо-візуальних матеріалів у навчанні
Структура технології навчання (В.П. Беспалько, Б.С. Блум, М.В. Кларін, М.А. Чошанова)
Напрями впровадження інноваційних технологій
3. Інтерактивні технології навчання у вищих закладах освіти
Те, що я чую, я забуваю Те, що я бачу, я пам’ятаю Те, що я роблю, я розумію Конфуцій
Форми і методи інтерактивного навчання (за О.Пометун)
ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Асоціативний кущ  (асоціація - від лат. associo — з'єдную, зв'язую) - прийом актуалізації знань – розвиток критичного мислення
Метод Прес – вміння відстоювати свою позицію
Методи організації обговорень
Сенкан (сінквейн)— це вірш з п’яти рядків
В усіх науках і мистецтвах плодом є вірна практика    Григорій Сковорода
Тематичний портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу
Запитання для обговорення
Література (додаткова)
768.50K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Тема 6. Інноваційні педагогічні технології в освіті

1. Тема 6. Інноваційні педагогічні технології в освіті

1.
2.
3.
План
Поняття про інноваційні технології навчання
Основні джерела, складові частини та напрями
впровадження інноваційних педагогічних
технологій
Інтерактивні технології навчання у вищих
закладах освіти

2. 1. Поняття про інноваційні технології навчання

Технологія навчання – це шлях освоєння
конкретного навчального матеріалу
(поняття) у межах певного предмета,
теми, питання
Завдання
максимальне спрощення організації
навчального процесу, його ефективність
через творчі функції викладача

3. Тлумачення поняття “технологія”

1.
2.
3.
як синонім понять "методика" чи "форма
організації навчання" - технологія спілкування,
технологія взаємодії, технологія організації
індивідуальної діяльності
як сукупність методів, засобів і форм у конкретній
педагогічній системі - традиційна технологія
навчання, інноваційна технологія навчання
як сукупність і послідовність методів і процесів,
спрямованих на одержання запланованого
результату – інтерактивна технологія

4. Технології навчання в закладах України

Технології на основі особистісної орієнтації
Педагогіка
співробітництва Лисенкова С. М.,
Шаталов В. Ф.,
Амонашвілі Ш. О.
Система Є.М. Ільїна
Гуманно-особистісний підхід
до дитини
викладання літератури, як
предмета, що формує
Людину

5. Технології навчання в закладах України

Технології на основі активізації та
інтенсифікації діяльності
Ігрові технології
рольові, імітаційні, сюжетні, ділові,
драматизація
Проблемне
навчання
Пошуку і вирішення питань, що вимагають
актуалізації знань, уміння бачити за
окремими фактами явище, закон
Комунікативне
Навчання за допомогою спілкування,
навчання
засвоєння іншомовної культури
іншомовній культурі
Інтенсифікація
навчання
(В. Ф. Шаталов)
На основі схем і знакових моделей
навчального матеріалу

6. Технології навчання в закладах України

Технологія розвиваючого навчання
Л.В.Занкова
Всебічний гармонійний
розвиток особистості.
Мотивація навчальної
діяльності - пізнавальний
інтерес
Д.Б.ЕльконінаВ.Б.Давидова
дітям з дошкільного віку
доступні численні загальні
теоретичні поняття

7. Інноваційні технології

Педагогічна інновація - процес створення,
поширення й використання нових засобів
(нововведень) для розв'язання тих
педагогічних проблем, які до цього
розв'язувались по-іншому
Індивідуалізоване навчання
Кооперативне навчання
Критичне мислення

8. Критичне мислення (КМ)— це мислення вищого порядку, що спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльнос

Критичне мислення (КМ)— це мислення вищого
порядку, що спирається на інформацію, усвідомлене
сприйняття власної інтелектуальної діяльності та
діяльності інших
Мислення – це психічний пізнавальний процес
опосередкованого та узагальненого відображення
суб'єктом об'єктивного світу на основі аналізу та
синтезу
ХАРАКЕРИСТИКИ КМ
самостійність та індивідуальність
інформація є відправним, а не кінцевим пунктом
критичного мислення
починається з постановки та усвідомлення проблеми
прагне до переконливої аргументації

9. Методична модель пізнавального процесу в контексті технології критичного мислення

Виклик – демонстрування первинних знань,
особистісного досвіду
Осмислення - безпосередня робота з інформацією
Роздуми - рефлексія
Етапи
1. Сприйняття інформації з різних джерел
2. Аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору
3. Зіставлення з іншими точками зору
4. Добір аргументів на підтримку обраної позиції
5. Прийняття рішення на основі доказів

10.

Назва
характеристики
Традиційна модель
навчання
Інноваційна
модель навчання
Цільова обсяг інформації,
навчити вчитися
установка передбаченого стандартом
Роль студента
пасивна
активна
Роль викладача провідна – джерело знань
консультативна –
менеджер,
режисер
Форми подачі
знань
У «готовому вигляді», за
зразком, з перевагою
вербальних методів і
текстових форм
активні – ігрові,
проблемні,
організація сам.
роботи
Використання
знань
підготовка до контрольних акцент на
процедур
прикладному
використанні
Домінуюча
форма
навчання
Фронтальні, індивідуальні
групові

11. 2. Основні джерела, складові частини та напрями впровадження інноваційних педагогічних технологій

Джерела - розвиток суспільства й
науки
розвиток кібернетики й
обчислюваної техніки програмоване навчання
дослідження закономірностей
розвитку та механізмів людського
мислення — проблемне навчання,
критичне мислення
досліджень психологів і філософів
- діяльнісний підхід у навчанні

12. Едгар Дейл (1900-1985) – дослідник у галузі аудіо-візуальних матеріалів у навчанні

13. Структура технології навчання (В.П. Беспалько, Б.С. Блум, М.В. Кларін, М.А. Чошанова)

доцільність - опис цілей і задач
результативність – опис результатів
алгоритмічність – фіксація послідовності дій
учасників
відтворюваність – систематичне використання
алгоритму дій і засобів
керованість – планування, організація, контроль і
корегування дій
проектованість – створюється, підлягає
модернізації і корегуванню з урахуванням конкретних
умов

14. Напрями впровадження інноваційних технологій

1.
2.
Використання системного знання
для вирішення практичних задач
Використання у навчальному
процесі технічних засобів

15. 3. Інтерактивні технології навчання у вищих закладах освіти

Інтерактивне навчання - співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання в
співпраці), де викладач і студент є рівноправними
суб’єктами навчання
Роль
Викладач – менеджер, режисер
Студент – суб’єкт - інформація не мета, а засіб
для засвоєння дій і операцій

16. Те, що я чую, я забуваю Те, що я бачу, я пам’ятаю Те, що я роблю, я розумію Конфуцій

Те, що я чую, я забуваю
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я
починаю розуміти
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я
набуваю знань і навичок
Коли я передаю знання іншим, я стаю
майстром

17. Форми і методи інтерактивного навчання (за О.Пометун)

Групова (фронтальна)
Колективна (кооперативна)
*Мікрофон *Незакінчені речення *Робота в парах
*Мозковий штурм
*Перехресні групи *Карусель
*Спільний проект *Коло ідей
*Навчаючи – учусь
*Ажурна пилка *Аналіз ситуації *Асоціативний кущ *Акваріум
*Обговорення проблеми в колі
*Дерево рішень
Ситуативне моделювання
*Суд prose - спрощене судове
слухання
*Громадські слухання
*Рольова, ділова гра, *Тренінг
Опрацювання дискусійних
питань
*Метод Прес *Займи позицію
*Зміни позицію *Ток – шоу
*Дискусія *Дебати

18. ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Одночасна взаємодія - працюють в
один і той же час
Одночасна участь - однаковий час
кожному
Позитивна взаємодія - обов’язкова
умова успішної роботи кожного
Індивідуальна відповідальність –
участь кожного на спільний успіх

19. Асоціативний кущ  (асоціація - від лат. associo — з'єдную, зв'язую) - прийом актуалізації знань – розвиток критичного мислення

Асоціативний кущ (асоціація - від лат. associo —
з'єдную, зв'язую) - прийом актуалізації знань –
розвиток критичного мислення
1.
2.
3.
4.
головне слово теми
навколо — всі слова й
фрази, що асоціюються з
темою
встановлюються зв’язки
виділяються аспекти, що
потребують додаткової
інформації

20. Метод Прес – вміння відстоювати свою позицію

Позиція “Я вважаю, що …”
Обґрунтування “Так є, тому що…”
Приклад “Наприклад…”
Висновки “Тому, я вважаю…” – заклик
зайняти Вашу позицію

21. Методи організації обговорень

Дискусія (лат. discussio — розгляд, дослідження) —
публічне обговорення певної проблеми з метою
досягнення істини
Полеміка (грец. polemikos — ворожий, войовничий) —
зіткнення різник поглядів при обговоренні будь-яких
питань
Диспут (лат. disputo — досліджую, сперечаюсь) —
заздалегідь підготовлена публічна суперечка
Дебати (франц. debats — сперечатися) — обговорення
проблем, обмін думками щодо важливих державних,
громадських проблем

22. Сенкан (сінквейн)— це вірш з п’яти рядків

1.
2.
3.
4.
5.
СЛОВО, ЩО ПОЗНАЧАЄ
ТЕМУ –ІМЕННИК
ОПИС ТЕМИ –
ДВА ПРИКМЕТНИКА
НАЗИВАЄ ДІЮ, ПОВ’ЯЗАНУ
З ТЕМОЮ - ТРИ ДІЄСЛОВА
ФРАЗА З ЧОТИРЬОХ СЛІВ СТАВЛЕННЯ ДО ТЕМИ,
ПОЧУТТЯ
ОДНЕ СЛОВА — СИНОНІМ
ДО ПЕРШОГО СЛОВА СУТНІСТЬ ТЕМИ,
ПІДСУМОК
1. Життя
2. Різнобарвне і багатоголосе
3. Кличе, вчить, надихає
4. Радісна мить перебування
на Землі
5. Любов
Сенкан (сінквейн)— це вірш з п’яти
рядків
1. Викладання
2. Складне, відповідальне
3. Зацікавлювати, формувати,
розуміти
4. Сіяти розумне, добре, вічне
5. Захоплення

23. В усіх науках і мистецтвах плодом є вірна практика    Григорій Сковорода

В усіх науках і мистецтвах плодом є вірна
практика
Григорій Сковорода
Тренінг
тренування - формування і відпрацювання умінь і
навичок ефективної поведінки
форма активного навчання - передача
психологічних знань, розвиток умінь та навичок
метод для саморозкриття учасників, пошук
способів вирішення проблем

24. Тематичний портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу

Складові тематичного портфоліо
план (структура, схема) занять чи розробка теми
пояснювальна записка з інформацією про автора,
про форму представлення матеріалів тощо
обґрунтування теми, очікування
програма курсу
самоаналіз проведеної роботи
підсумки
визначення перспектив

25. Запитання для обговорення

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Чи може інтерактивне навчання бути основною технологією? За яких
умов?
Чи можуть студенти зосередитися на змісті матеріалу, адже інтеракція
потребує виконання багатьох дій та операцій?
Чи можна забезпечити засвоєння всього змісту, адже використання
інтерактивних методів потребує набагато більше часу?
Чи можна за допомогою інтерактивних методів викладати сухий
нецікавий матеріал?
Чи завжди робота в групах ефективна? Як створювати групи для
взаємодії?
Чи завжди студенти задоволені інтерактивним навчанням?
Які вимоги до викладача щодо використання інтерактивних методів?

26. Література (додаткова)

1. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання /
О. Пеметун. – К., 2007. – 141 с. Режим доступу: http://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf
2. Інтерактивні технології навчання: теорія та методика: посібник
/ кол.авторів: Пометун О.І., Побірченко Н.С. та ін. – К., 2008. –
93.с. – Режим доступу:
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf
3. Педан-Слєпухіна О. Методична скарбничка // Спільна історія.
Діалог культур. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 256 с. – Режим доступу:
http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/methodical.pdf
English     Русский Правила