1.72M
Категория: ГеографияГеография

Населення. Основні типи задач

1.

Населення.
Основні типи задач.

2.

Демографічні процеси
Демографія-це наука, що вивчає склад і рух населення, закономірності його розвитку.
Кількість населення-це чисельність жителів на певній території, встановлена на певну дату.
Кількість населення
Природний рух
Механічний рух
Природний рух – зміна кількості та вікового складу населення за певний період у
результаті народжуваності та смертності.
Характеристики природного руху:
• Коефіцієнт народжуваності
• Коефіцієнт смертності
• Природний приріст
Одиниці вимірювання – ПРОМІЛЕтисячна частка числа і позначається - ‰

3.

Необхідна інформація для розв’язування задач:
1. Природний приріст – це різниця між кількістю народжених та кількістю померлих за певний період
часу (осіб)
ПП= Н-С
2. Коефіцієнт народжуваності – кількість народжених на 1000 осіб населення (‰)
Кн. = (Н/к-ть нас.) х 1000
3. Коефіцієнт смертності – кількість померлих на 1000 осіб населення (‰)
Кс. = (С/к-ть нас.) х 1000
4. Коефіцієнт природного приросту – збільшення або зменшення кількості населення в розрахунку на
1000 осіб населення за певний період (‰)
Кпп = Кн-Кс
Або
Кпп = (ПП/К-ть нас.) х 1000

4.

Задача.
1. Користуючись таблицею, обчисліть природний приріст населення однієї з
латиноамериканських країн:
Рік
Народжуваність
На 1000 осіб
Смертність
На 1000 осіб
Еміграція,
Тис. осіб
Іміграція,
Тис. осіб
Чисельність
населення,
млн осіб
2018
50
26
200
208
7, 1
Розв’язання:
1. ПП=Н-С, але ми маємо – Кпп=Кн-Кс
Кпп= 50-26=24 (‰)
2. Кпп=(ПП/к-ть нас.)х1000;
Звідси, ПП= (Кпп х к-ть нас.):1000
ПП=(24 х 7 100 000):1000 = 170 400 осіб
Відповідь: природний приріст у 2018 становив 170 400 осіб

5.

2. Вкажіть коефіцієнт природного приросту, якщо в країні з кількістю
населення 5 млн. осіб число жителів зросло за рік на 150 тис. осіб,
коефіцієнт смертності становив – 10 ‰.
Розв’язання:
І спосіб
Кпп=(ПП/к-ть нас.)х1000
150 000/5 000 000 х 1000=30 ‰.
ІІ спосіб
5 000 000 осіб – 150 000 осіб
1 000 – Х осіб
Х=150 000 х 1 000/5 000 000
Х=30 осіб на 1000 осіб населення

6.

Чинники,
що впливають на природний приріст:
Біологічні чинники мали визначальну роль у характері відтворення населення з давніх-давен
до ХVІІІ ст. При цьому рівні народжуваності та смертності були дуже високими, а природний
приріст – низьким.
Пізніше першорядними стали соціальні причини, що визначали матеріальні умови життя. До
них належать рівень розвитку медицини, санітарно-гігієнічні норми праці й побуту,
національні та релігійні традиції, рівень добробуту родини, ступінь залучення жінки до
суспільного життя, зростання частки міського населення тощо. Усі ці причини спочатку
вплинули на зниження рівня смертності, що зумовило «демографічний вибух», а з ХХ ст.
суттєво знизили й рівень народжуваності у розвинутих країнах, що викликало там
демографічну кризу.
Серед основних історичних причин, які впливають на природний рух населення, є війни,
голодомори, революції, екологічні негаразди. З ними пов’язані не лише прямі втрати
населення, а й побічні, тобто ненародження дітей через загибель чи тяжкі хвороби дорослих
людей. Упродовж ХХ–ХХІ ст. вплив цих чинників безперервно зростає.

7.

Відповідно до особливостей природного приросту виділяють 2 типи
відтворення населення:

8.

Тип відтворення впливає на інші демографічні показники:
1. Статево-вікову структуру – співвідношення населення за статтю та
віком
2. Тривалість життя – це демографічний показник, що характеризує
життєвий рівень населення країни.
3. Середній вік населення в країні.
Як наслідок в кожній країні формується своя демографічна ситуація та
проводиться відповідна демографічна політика.
Демографічна ситуація – це стан демографічних процесів, складу і
розміщення населення на певний час на певній території.
Демографічна політика - це система державних заходів із регулювання
народжуваності у бажаному напрямі.

9.

Статево – вікові
піраміди – графічний
спосіб представлення
розподілу населення
за статтю та віком
Розрізняють два типи вікової структури населення.
Перший (регресивний) формується за першого типу відтворення населення. Для нього характерні мала частка
дітей і людей молодого віку та велика частка літніх людей. Частка людей працездатного віку становить 50 – 60 %.
Такий розподіл людей за віком притаманний переважно розвинутим країнам.
Другий (прогресивний) тип вікової структури мають країни, що розвиваються за другим типом відтворення
населення. Там дуже значною є частка дітей і людей молодого віку при вкрай низьких показниках частки літнього
населення. Осіб працездатного віку – близько 51 – 55%

10.

Прочитайте демографічний прогноз для
країни N: «…низька народжуваність і висока
тривалість життя можуть перетворити її на
країну людей похилого віку. До 2025 року
очікується зменшення населення на 7 млн
осіб. Щоб забезпечити мінімальний приріст
ВВП, уряду потрібно буде залучати щорічно
до 100 тис. мігрантів». Визначте статевовікову піраміду, що характеризує сучасну
демографічну ситуацію в цій країні та є
підґрунтям для такого прогнозу:

11.

Механічний рух (міграції) – це механічні переміщення людей на інші
території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час.
Їхніми основними показниками є:
•сальдо міграцій,
•обсяг валової міграції
•інтенсивність механічного руху.
Різницю між кількістю емігрантів та іммігрантів називають сальдо міграцій. Воно
може бути додатним, якщо переважають прибулі люди, та від’ємним, якщо тих, хто
залишив країну, більше, ніж прибулих.
Сальдо міграції = Імігранти - Емігранти
Географічна задача (ЗНО)
Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 40 400 осіб до 40 750 осіб. Чому
дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 130 осіб на рік.
Розв’язання:
1. Знаходимо на скільки збільшилася чисельність населення – 40 750 – 40 400 = 350 осіб
2. 350-130 = 220 осіб – сальдо міграції

12.

Задачі.
Чисельність населення країни на 1 січня 2010 р. становила 100 млн осіб. Визначте, якою стала
чисельність населення (у млн осіб) на 1 січня 2011 р., якщо в цій країні показники руху населення
за 2010 р. були такими: коефіцієнт народжуваності 14 осіб на 1000 мешканців, коефіцієнт
смертності 7 осіб на 1000 мешканців, сальдо міграції 300 тис. осіб.
Розв’язання:
В таких задачах необхідно пам’ятати, що
Чисельність населення на кінець року= Чисельність на початок року +
Природний приріст + Сальдо міграції
1. Кпп=Н-С=14-7=7(‰)
2. Кпп=(ПП/к-ть нас.) х 1000;
ПП=(Кпп х к-ть нас):1000= (7 х 100 000 000):1000=700 000 осіб – природний приріст
3. 100 000 000+700 000+300 000=101 000 000 осіб
Відповідь: на 1 січня 2011 р. стало 101 млн. осіб

13.

ГУСТОТА (ЩІЛЬНІСТЬ) НАСЕЛЕННЯ- це ступінь
заселеності певної території, чисельність постійного
населення, що припадає на одиницю площі (зазвичай на 1 км2)
Середня густота населення світу ≈48 осіб/км2
«білі плями» – 15%S
низька (5 осіб/км2) –
найбільша (>200 осіб/км2) –
15%S
7%S
232
250
249 194
200
Густоту населення розраховують за
формулою:
осіб/км2
км2
150
100
111
132
123
75,5
46
50
8,3
0
Україна
Велика Британія
Росія
СВІТ
Німеччина
Італія
Білорусь
Франція
Польща
Молдова
48

14.

Задача.
У країні з населенням 10 млн осіб і територією 60 тис. км2 міське населення становить
70%. Визначте густоту сільського населення (осіб / км2) у цій країні.
Розв’язання:
1) Населення країни = міське + сільське.
Отже, маємо 100% - 70%=30% сільського населення.
2) Для визначення кількості складемо пропорцію:
100% - 10 млн. осіб
30% - х млн. осіб
х=30*10/100=3 млн. осіб.
3) Густота дорівнює 3 млн осіб /60 тис. км2 = 3000 тис. осіб /60 тис. км2 = 50 осіб / км2
Відповідь: Густота сільського населення становить
50 осіб/ км2.

15.

Задача.
У країні N з територією 60 тис. км2 міське населення становить 900 тис. осіб, а сільське –
300 тис. осіб. Визначте загальну густоту населення (осіб/ км2) у цій країні.
Розв'язання:
Густота населення = населення / територія = (міське населення + сільське
населення) / територія = (900 тис. осіб + 300 тис. осіб) /60 тис. км2 = 20 осіб / км2
Відповідь: Загальна густота населення країни становить 20 осіб/ км2.

16.

Урбанізація
Основні поняття:
1. Урбанізація – процес збільшення кількості міст, міських жителів і поширення міського
способу життя.
2. Рівень урбанізації – це кількість міських жителів, виражена у відсотках
3. Субурбанізація – зростання населення в приміських зонах, формування т. зв. «спальних
поясів або районів».
4. Хибна урбанізація (псевдоурбанізація) – процес зростання міського населення , що не
підкріплюється можливостями забезпечити відповідний рівень життя.
5. Рурурбанізація – поширення міського способу життя на сільську місцевість.
6. Дезурбанізація – повернення міських жителів у село.
7. Агломерація - група населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки (транспортні,
виробничі, трудові, культурно-побутові) та частими є «маятникові» міграції населення.
8. Мегаполіс – це група міських агломерацій, які майже зливаються забудовою і мають
єдину інфраструктуру.

17.

За даними таблиці визначте хід обчислення показника рівня
урбанізації (%) у країні.
А. 0,0108 ⋅ 35 000 000 = 378 000
Б. 7 000 000 / 28 000 000 ⋅ 100 = 25
В. 13 000 – 12 000 = 1 000
Г. 28 000 000/35 000 000 ⋅ 100 = 80

18.

Трудові ресурси та
рівень зайнятості населення
Трудові ресурси – частина населення, яка має фізичні можливості, загальноосвітні й
професійні знання,
необхідні для роботи в суспільному господарстві.
Трудові ресурси=працездатне населення + працюючі пенсіонери + працюючі
підлітки
Економічно активне населення (ЕАН) – частина населення країни, яка зайнята
суспільно корисною діяльністю, що приносить прибуток.
ЕАН= Зайняті + безробітні, що шукають роботу
Економічно неактивне населення – люди, які перебувають на утриманні держави
або окремих осіб.
Безробіття – переважання пропозиції вільної робочої сили над попитом на неї.
Рівень безробіття – Безробітні/ЕАН

19.

1. Визначте рівень урбанізації в Харківській області, якщо в 2018 році кількість
міських жителів становила 2191 тис. осіб, а сільських – 547 тис.
Відповідь подайте у вигляді цілого числа у відсотках.
80%
2. Визначте рівень безробіття в Україні в 2019 році, якщо населення України
становило 41 902,4 тис. осіб, ЕАН – 17 381, 8 тис. осіб,
безробітне населення – 1 486, 9 тис осіб.
8.6%
3. Обчисліть механічний приріст населення Німеччини у 2017 році, якщо
кількість її населення становила 82, 4 млн. осіб, а показник сальдо міграцій був
додатнім і дорівнював 2, 18 проміле.
179 632 осіб
English     Русский Правила