19.87M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

‫משקלי שמות תואר

1.

‫משקלי שמות תואר‬
‫מטרה ‪40‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬

2.

‫היי‪ ,‬אני עידן‪.‬‬
‫החברים קוראים לי‪" :‬עידן הבַּ זְ ְבזָן"‪.‬‬
‫אני עונה‪ " :‬להיות בזבזן זה הרבה יותר‬
‫טוב מאשר להיות ַּק ְמצָ ן‪".‬‬
‫ואימא שלי אומרת‪" :‬בזבזן‪ ...‬קמצן‪...‬‬
‫העיקר שאתה לא חּוצְ פָ ן‪".‬‬
‫ַּק ְמצָ ן‬
‫חּוצפָ ן בַּ זְ ְבזָן‬

3.

‫___‪X‬ן‬
‫חזרה‬
‫לתרגול‬
‫שקופית ‪17‬‬
‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ית‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ים‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ יֹות‬
‫┬‬
‫אני בַּ זְ ְבזָן‬
‫בַּ זְ ְבזָן‬
‫זבזָנית‬
‫בַּ ְ‬
‫זבזָנִ ים‬
‫בַּ ְ‬
‫בַּ זְ ְבזָניֹות‬
‫אני לא ַּק ְמצָ ן‬
‫ַּק ְמצָ ן‬
‫אני לא חּוצְ פָ ן‬
‫חוצְ פָ ן‬
‫ְיקן‬
‫ַּדי ָ‬
‫ַּק ְמצָ נית‬
‫חוצְ פָ נית‬
‫ַּק ְמצָ נים‬
‫ַּק ְמצָ ניֹות‬
‫ְיקנית‬
‫ַּדי ָ‬
‫חוצְ פָ נים‬
‫ְיקנים‬
‫ַּדי ָ‬
‫חוצְ פָ ניֹות‬
‫ַּש ְק ָדן‬
‫עַּ ְק ָשן‬
‫ַּש ְק ָדנית‬
‫עַּ ְק ָשנית‬
‫┬‬
‫ומה עוד?‬
‫ַּש ְק ָדנים‬
‫עַּ ְק ָשנים‬
‫ייקניֹות‬
‫ַּד ָ‬
‫ַּש ְק ָדניֹות‬
‫עַּ ְק ָשניֹות‬

4.

‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ית‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ים‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ יֹות‬
‫┬‬
‫רונן מחפש עבודה‪ .‬כדאי לו לספר על עצמו שהוא דַ יְ יקָ ן‬
‫עקשן‬
‫בזבזן‬
‫דייקן‬
‫חוצפן‬

5.

‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ית‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ים‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ יֹות‬
‫┬‬
‫קרן מנסה להתקבל לעבודה‪ .‬לא כדאי לה לספר שהיא עַ קְ שָ נית‬
‫עקשנית‬
‫שקדנית‬
‫דייקנית‬

6.

‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ית‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ים‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ יֹות‬
‫┬‬
‫הכסף הוא החבר הכי טוב שלי! אני לא נותן אותו לאף אחד!!‬
‫נכון מאוד! אני קַ ְמצָ ן‬
‫חוצפן‬
‫עקשן‬
‫קמצן‬
‫דייקן‬

7.

‫היי‪ ,‬שמי ג'סיקה‪.‬‬
‫ישה‪.‬‬
‫לפעמים אני נראית ממש אֲ ִד ָ‬
‫ובתוך המים אני בכלל לא ְמ ִה ָירה‪.‬‬
‫אבל התינוק שלי יודע שאני‬
‫ישה‪.‬‬
‫האימא הכי ְרגִ ָ‬
‫אֲ ִדישה‬
‫ְמ ִהי ָרה‬
‫ְרגִ י ָשה‬

8.

‫‪X X‬י‪X‬‬
‫חזרה‬
‫לתרגול‬
‫לשקופית‬
‫‪17‬‬
‫‪X X‬י‪X‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ה‬
‫‪┬· :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ים‬
‫‪· · :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ות‬
‫‪· :‬‬
‫דישה‬
‫אני אֲ ָ‬
‫אָ דיש‬
‫דישה‬
‫אֲ ָ‬
‫אֲ דישים‬
‫אֲ דישֹות‬
‫הירה‬
‫אני לא ְמ ָ‬
‫ָמהיר‬
‫גישה‬
‫אני ְר ָ‬
‫ָרגיש‬
‫הירה‬
‫ְמ ָ‬
‫גישה‬
‫ְר ָ‬
‫ְמהירים‬
‫ְמהירֹות‬
‫ְרגישים‬
‫ְרגישֹות‬
‫חָ דיש‬
‫דישה‬
‫חֲ ָ‬
‫יְעילָ ה‬
‫חֲ דישים‬
‫יְעילים‬
‫גְ מישים‬
‫חֲ דישֹות‬
‫יְעילֹות‬
‫גְ מישֹות‬
‫┬ ·‬
‫┬ ·‬
‫ומה עוד?‬
‫יָעיל‬
‫גָמיש‬
‫מישה‬
‫גְ ָ‬

9.

‫‪XX‬י‪X‬ה‬
‫‪┬· :‬‬
‫‪X X‬י‪X‬‬
‫┬ ·‬
‫‪XX‬י‪X‬ות‬
‫‪· :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ים‬
‫‪· · :‬‬
‫הם ספורטאים מצטיינים כי הם ְמהירים‬
‫רגישים‬
‫עשירים‬
‫יעילים‬
‫מהירים‬

10.

‫‪XX‬י‪X‬ה‬
‫‪┬· :‬‬
‫‪X X‬י‪X‬‬
‫┬ ·‬
‫‪XX‬י‪X‬ים‬
‫‪· · :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ות‬
‫‪· :‬‬
‫אנחנו עורכות‪-‬דין מצליחות כי אנחנו משתדלות להיות נחמדות וגם יְ עילות‬
‫אדישות‬
‫יעילות‬
‫בכירות‬
‫בהירות‬

11.

‫‪XX‬י‪X‬ה‬
‫‪┬· :‬‬
‫‪X X‬י‪X‬‬
‫┬ ·‬
‫‪XX‬י‪X‬ים‬
‫‪· · :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ות‬
‫‪· :‬‬
‫אל תוריד את העיניים מהכביש! תהיה כמוני‪ ,‬נהג זָהיר‬
‫מהיר‬
‫זהיר‬
‫רגיש‬
‫אדיש‬
‫זהיר‪careful -‬‬
‫‪, Предупреждение‬‬

12.

‫היי‪ ,‬שמי אמנון ואני כותב‬
‫בעיתון על נושאים שונים‪:‬‬
‫כַּלכָליים‪ְ ,‬מ ִדינִ יים‪,‬‬
‫פּואיים‪.‬‬
‫ולפעמים גם ְר ִ‬
‫כ ְַּלכ ִָליים‬
‫פּואיים‬
‫ְר ִ‬
‫ְמ ִדינִ יים‬

13.

‫__ ‪X‬י‬
‫חזרה‬
‫לתרגול‬
‫לשקופית‬
‫‪17‬‬
‫ומה עוד?‬
‫__ ‪X‬י‬
‫·‬
‫__ ‪X‬ית‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יים‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יֹות‬
‫·‬
‫נושאים כ ְַּלכָליים‬
‫כ ְַּל ָכלי‬
‫כ ְַּל ָכלית‬
‫כ ְַּל ָכ ִליים‬
‫כ ְַּל ָכ ִליות‬
‫נושאים ְמ ִדינִ יים‬
‫ְמ ִדינִ י‬
‫ְמ ִדינִ ית‬
‫ְמ ִדינִ יים‬
‫ְמ ִדינִ יֹות‬
‫פּואיים‬
‫נושאים ְר ִ‬
‫ְרפּואי‬
‫ְרפּואית‬
‫ְרפּואיים‬
‫ְרפּואיֹות‬
‫עַּ צְ ָמאי‬
‫חראי‬
‫אַּ ָ‬
‫עַּ צְ ָמאית‬
‫חראית‬
‫אַּ ָ‬
‫צמאיים‬
‫עַּ ָ‬
‫חראיים‬
‫אַּ ָ‬
‫עַּ צְ ָמאיֹות‬
‫אַּ ְח ָראיֹות‬
‫מּוסָ רי‬
‫מּוסָ רית‬
‫מּוסָ ריים‬
‫מּוסָ ריֹות‬

14.

‫__ ‪X‬ית‬
‫·‬
‫__ ‪X‬י‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יים‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יֹות‬
‫·‬
‫חברּותית‬
‫ִ‬
‫יש לי המון חברים וחברות‪ .‬אני בחורה‬
‫חברותית‬
‫מקצועית‬
‫עצמאית‬
‫אחראית‬

15.

‫__ ‪X‬י‬
‫·‬
‫__ ‪X‬ית‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יים‬
‫·‬
‫כמו הציפורים‪ּ ,‬כולנּו רוצים להיות‬
‫חופשיים‬
‫מרכזיים‬
‫זמניים‬
‫__ ‪X‬יֹות‬
‫·‬
‫חופְ ִשיים‬
‫אחראיים‬

16.

‫__ ‪X‬י‬
‫·‬
‫__ ‪X‬ית‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יים‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יֹות‬
‫·‬
‫אם אתם חולמים להיות שופטים בבית משפט‪ ,‬קודם כל‪ ,‬אתם‬
‫מוכרחים להיות אנשים מּוסָ ריים‬
‫הגיוניים‬
‫חברותיים‬
‫דתיים‬
‫מוסריים‬

17.

‫עכשיו אפשר לנסות‬
‫לתרגל בניית שמות תואר‬
‫אם רוצים להיזכר ‪-‬‬
‫לפי ‪ 3‬המשקלים שלמדנו‪:‬‬
‫אפשר ללחוץ על כל‬
‫אחת מהתמונות כדי‬
‫להגיע אל השיעור‪.‬‬
‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫‪XX‬י‪X‬‬
‫┬·‬
‫____ ‪X‬י‬
‫·‬

18.

‫___‪X‬ן‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ ית‬
‫┬‬
‫מי ש ְמ ַדבֵּ ר הרבה הוא‪ַּ :‬ד ְב ָרן‬
‫מי ששותק הרבה הוא‪ַּ :‬ש ְתקן‬
‫מי שדואג הרבה הוא‪ַּ :‬דאגָן‬
‫מי שכועס הרבה הוא‪ :‬כַּעסָ ן‬
‫___‪X‬נִ ים‬
‫┬‬
‫___‪X‬נִ יֹות‬
‫┬‬

19.

‫‪X X‬י‪X‬‬
‫┬ ·‬
‫‪XX‬י‪X‬ה‬
‫‪┬· :‬‬
‫‪XX‬י‪X‬ים‬
‫‪· · :‬‬
‫טקסט שאפשר לקרוא אותו בקלות הוא‪ָ :‬ק ִריא‬
‫משהו לא מקולקל אחרי שתיקנו אותו הוא‪ָ :‬תקין‬
‫קושי שאפשר לפתור אותו הוא‪ :‬פָ תיר‬
‫משהו שיכול להי ָשבֵּ ר בקלות הוא‪ָ :‬שביר‬
‫‪XX‬י‪X‬ות‬
‫‪· :‬‬

20.

‫__ ‪X‬י‬
‫·‬
‫__ ‪X‬ית‬
‫·‬
‫משהו יש בו שימּוש רב‪ .‬הוא‪ִ :‬שימּו ִשי‬
‫משהו שקורה ִפ ְתאום הוא‪ִ :‬פתאֹו ִמי‬
‫משהו של הצָ בָ א הוא‪ :‬צְ בָ ִאי‬
‫משהו שפועל לפי החֹוק הוא‪ :‬חּוקי‬
‫__ ‪X‬יים‬
‫·‬
‫__ ‪X‬יֹות‬
‫·‬

21.

‫‪ 3‬משקלים של שמות תואר‬
‫בַּ זבזָן‬
‫משקל‬
‫__‪X‬ן‬
‫┬‬
‫כלכ ִלי‬
‫אָ דיש‬
‫משקל‬
‫‪XX‬י‪X‬‬
‫┬‬
‫מה ראינו?‬
‫משקל‬
‫רגע‪ ,‬שימו ♥ הפסקת ֶה ְסבֵּ ר‬
‫__‪X‬י‬
‫·‬
‫בואו נַמשיך ונִ ראה‪...‬‬
‫אבל‪ ,‬לא כל צורות שמות התואר בעברית הן משקלים‪...‬‬
‫שימו ♥ בשקופית הבאה נוכל לראות שמות‪-‬תואר בעברית‪ ,‬שהצורה שלהם היא צורת‬
‫"הבינוני" – ּפֹועַ ל בזמן הווה‪.‬‬

22.

‫שלום‪ ,‬בבקשה להכיר את צוות המורות‪.‬‬
‫התלמידים שלנו אוהבים אותנו כי‬
‫אנחנו ְמסּורֹות‪.‬‬
‫העבודה ביחד חשובה לנו מאוד‪ ,‬לכן‬
‫אּורגָנֹות‪.‬‬
‫כולנו מאוד ְמ ְ‬
‫כולם אומרים עלינו שאנחנו‬
‫מורות ממש מּוכְ ָשרֹות‪.‬‬
‫מאּורגָנֹות‬
‫ְ‬
‫ְמסּורֹות‬
‫מּוכְ ָשרֹות‬

23.

‫צורות בינוני ‪ -‬פועל בהווה‬
‫ומה עוד?‬
‫אנחנו ְמסּורֹות‬
‫אנחנו מּוכְ ָשרֹות‬
‫אּורגָנֹות‬
‫אנחנו ְמ ְ‬
‫בנין‬
‫ִפיעֵּ ל‬
‫בנין פּועַ ל בהווה‬
‫(שם תואר)‬
‫בנין‬
‫הפעיל‬
‫הּופעַ ל בהווה‬
‫ְ‬
‫בנין‬
‫(שם תואר)‬
‫מֹוסר‬
‫ֵּ‬
‫סּורה‪,‬‬
‫ָמסּור‪ְ ,‬מ ָ‬
‫סּורים‪ְ ,‬מסּורֹות‬
‫ְמ ִ‬
‫ְמאַ ְרגֵּ ן‬
‫אּור ֶגנֶת‪,‬‬
‫אּורגָן‪ְ ,‬מ ְ‬
‫ְמ ְ‬
‫אּורגָנֹות‬
‫אּורגָנים‪ְ ,‬מ ְ‬
‫ְמ ְ‬
‫ַמכְ שיר‬
‫מּוכְ ָשר‪ ,‬מּוכְ ֶש ֶרת‪,‬‬
‫מּוכְ ָשרים‪ ,‬מּוכְ ָשרות‬
‫שֹומר‬
‫ֵּ‬
‫ָשמּור ְשמּורה‪...‬‬
‫ְמ ַשפֵּ ץ‬
‫ְמשּופָ ץ‪ְ ,‬משּופֶ צֶ ת‪...‬‬
‫ַמ ְמליץ‬
‫מומלֶ צֶ ת‪...‬‬
‫מּומלָ ץ‪ְ ,‬‬
‫ְ‬
‫קֹובֵּ ע‬
‫ָקבּוע‪ְ ,‬קבּועָ ה‪...‬‬
‫ְמ ַש ֵּתף‬
‫שּותפת‪...‬‬
‫שּותף‪ְ ,‬מ ֶ‬
‫ְמ ָ‬
‫ֵּמאיר‬
‫מואָ ר‪ ,‬מּואֶ ֶרת‪...‬‬
‫חֹותם‬
‫ֵּ‬
‫תּומה‪...‬‬
‫חָ תּום‪ ,‬חֲ ָ‬
‫פּורסֶ ֶמת‪..‬‬
‫פּורסָ ם‪ְ ,‬מ ְ‬
‫ְמפַ ְר ֵּסם ְמ ְ‬
‫ַמ ְצליח‬
‫מוצְ לָ ח‪ ,‬מוצְ לַּ חַּ ת‪...‬‬
‫תֹופֵּ ס‬
‫ָתפּוס‪ְ ,‬תפּוסָ ה‪...‬‬
‫ְמ ַק ְל ֵּקל‬
‫קּולקלֶ ת‪..‬‬
‫ֶ‬
‫קּול ָקל‪ְ ,‬מ‬
‫ְמ ְ‬
‫ַמ ְדאיג‬
‫מודאֶ גֶת‪...‬‬
‫מּודאָ ג‪ְ ,‬‬
‫ְ‬
‫בנין‬
‫פָ עַ ל‬
‫פָ עּול‬
‫(שם תואר)‬

24.

‫בנין‬
‫פָ עַ ל‬
‫פָ עּול‬
‫(שם תואר)‬
‫אסור לשתות כשנוהגים! המשטרה נותנת עונשים כבדים לנהגים ְשתּויים‬
‫תפוסים‬
‫שמורים‬
‫קבועים‬
‫שתויים‬
‫‪Пьяные drunk‬‬

25.

‫בנין‬
‫ִפיעֵּ ל‬
‫בנין פּועַ ל‬
‫בהווה‬
‫(שם תואר)‬
‫אפשר לאכול כרובית טרייה ללא בישול‪ .‬אבל אני מעדיפה אותה מבּושֶ לֶת‬
‫מאורגנת‬
‫משותפת‬
‫מיוחדת‬
‫מבושלת‬

26.

‫הּופעַ ל בהווה‬
‫ְ‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫הפעיל (שם תואר)‬
‫אני אוהבת שמפתיעים אותי!!! כך אני נראית כשאני מופְ תַ עַ ת‬
‫‪surprised, Surpris,‬‬
‫‪Удивил‬‬
‫מופתעת‬
‫מודאגת‬
‫מובטלת‬
‫מוכשרת‬

27.

‫צורות של שמות תואר‬
‫משקל‬
‫__‪X‬ן‬
‫┬‬
‫חוצפָ ן‬
‫עק ָשן‬
‫קמצָ ן‬
‫שק ָדן‬
‫דיי ָקן‬
‫בזבזָן‬
‫משקל‬
‫‪XX‬י‪X‬‬
‫┬‬
‫צורות הבינוני – זמן הווה‬
‫משקל‬
‫__‪X‬י‬
‫·‬
‫כלכ ִלי‬
‫ָמהיר‬
‫רפו ִאי‬
‫ָגמיש‬
‫מדינִ י‬
‫ָרגיש‬
‫חברו ִתי‬
‫בָ היר‪ **3‬משקלים‬
‫זמנִ י**‬
‫חָ דיש‬
‫ד ִתי‬
‫עָ שיר‬
‫עצמ ִאי‬
‫אָ דיש‬
‫מוס ִרי‬
‫ָיעיל‬
‫סו ִדי**‬
‫* ָזהיר‬
‫אבי ִבי**‬
‫בָ כיר**‬
‫מקצו ִעי**‬
‫חָ מים**‬
‫מרכזי**‬
‫חָ ריף**‬
‫אחר ִאי‬
‫חופ ִשי‬
‫הגיונִ י‬
‫‪+‬‬
‫‪ּXX‬ו‪X‬‬
‫┬‬
‫ָשמּור‬
‫ָתפּוס‬
‫חָ תּום‬
‫ָגשּום**‬
‫ָקבּוע‬
‫ָמלּוח**‬
‫ָמסּור‬
‫* ָשתּוי‬
‫פָ נּוי**‬
‫בָ טּוח‬
‫ְמ‪ּX‬ו‪XX‬‬
‫┬‬
‫ְמשּופָ ץ‬
‫ּולקל‬
‫ְמק ָ‬
‫ּותף‬
‫ְמש ָ‬
‫* ְמשּוכלָ ל**‬
‫מנּוסֶ ה**‬
‫מרוצֶ ה**‬
‫ְמפּורסָ ם‬
‫ּושל‬
‫מב ָ‬
‫ְמיּוחד‬
‫מאּור ָגן‬
‫ְמרּו ָוח**‬
‫ְמטו ָגן**‬
‫ּומס**‬
‫ְמנ ָ‬
‫מּו‪XXX‬‬
‫‪┬ :‬‬
‫מּודאָ ג‬
‫מּובטָ ל‬
‫*מּופ ָתע‬
‫מּואָ ר‬
‫*מּו ָזל**‬
‫מּוכ ָשר‬
‫מּומלָ ץ‬
‫מּוצלָ ח‬
‫*מילים חדשות‬
‫כלולות בתכנה"ל‪.‬‬
‫יילמדו אחרי מטרה זו‬
‫(‪ -)40‬מופיעות‬
‫במצגת עם תרגום‬
‫** מילים ידועות‪,‬‬
‫כלולות בתכנה"ל‪.‬‬
‫נלמדות עד מטרה זו‬
‫(‪ .)40‬עדיין לא‬
‫הופיעו במצגת‪ .‬יופיעו‬
‫בשקופיות הבאות‪.‬‬
‫המילים המוצגות‬
‫בתרגילי הבנייה‬
‫בשקופיות ‪18-20‬‬
‫לא הוכנסו לטבלה‬
‫מה‬
‫אנחנו‬
‫לומדים?‬
‫בואו נְ תַ רגל הכול ביחד‪...‬‬

28.

‫תפקיד אידיאלי=‬
‫מזג אוויר אידיאלי =‬
‫‪ ‬חמים‬
‫‪ ‬בכיר‬
‫‪ ‬לא גשום‬
‫‪ ‬עצמאי‬
‫נתאים ‪ 2‬שמות תואר לכל תמונה‬
‫קניון אידיאלי = ‪ ‬מרכזי‬
‫‪ ‬מרווח‬
‫‪ ‬בכיר‬
‫‪ ‬חמים‬
‫‪ ‬מרכזי‬
‫‪ ‬מרווח‬
‫‪ ‬עצמאי‬
‫‪ ‬לא גשום‬

29.

‫ספורטאית אידיאלית=‬
‫התנהגות‬
‫אידיאלית = ‪ ‬רגישה ‪ ‬זהירה‬
‫‪ ‬מנוסה‬
‫‪ ‬גמישה‬
‫נתאים ‪ 2‬שמות תואר לכל תמונה‬
‫מכונית אידיאלית =‬
‫‪ ‬מומלצת‬
‫‪ ‬משוכללת‬
‫מנוסה‬
‫ָ‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬רגישה‬
‫‪ ‬מומלצת‬
‫‪ ‬משוכללת ‪sophisticated, Сложные‬‬
‫‪ ‬גמישה‬
‫‪ ‬זהירה ‪careful , Предупреждение‬‬

30.

‫כבישים אידיאליים= ‪ ‬מהירים ‪ ‬פנויים‬
‫רהיטים אידיאליים=‬
‫‪ ‬מוזלים‬
‫‪ ‬יציבים‬
‫נתאים ‪ 2‬שמות תואר לכל תמונה‬
‫הורים אידיאליים =‬
‫‪ ‬לא מודאגים ‪ ‬אחראיים‬
‫‪ ‬מוזלים‬
‫‪ ‬מהירים‬
‫‪ ‬לא מודאגים‬
‫‪ ‬אחראיים‬
‫‪ ‬יציבים‬
‫‪ ‬פנויים‬
‫‪Discounted, Скидка‬‬

31.

‫דירות אידיאליות = ‪ ‬מוארות ‪ ‬משופצות‬
‫החלטות אידיאליות = ‪ ‬אחראיות‬
‫‪ ‬הגיוניות‬
‫מנות אידיאליות = ‪ ‬טעימות‬
‫‪ ‬עשירות‬
‫נתאים ‪ 2‬שמות תואר לכל תמונה‬
‫‪ ‬מוארות‬
‫‪ ‬אחראיות‬
‫‪ ‬טעימות‬
‫‪ ‬עשירות‬
‫‪ ‬משופצות‬
‫‪ ‬הגיוניות‬

32.

‫‪:‬‬
‫‪ .1‬איזה מזג אוויר את‪/‬ה מעדיף‪/‬ה – גשום או אביבי?‬
‫‪ .2‬עבדת בעבר במשרה קבועה? ובמשרה זמנית? אולי בשעות גמישות? איפה?‬
‫‪ .3‬את‪/‬ה אוהב‪/‬ת אוכל מהיר? מטוגן? אולי חריף? מלוח?‬
‫‪ .4‬איזה ניסיון מוצלח היה לך בזמן האחרון?‬
‫‪ .5‬ממה את‪/‬ה מודאג‪/‬ת? מרוצה? מופתע‪/‬ת?‬
‫‪ .6‬איך את‪/‬ה זוכר‪/‬ת את המספר הסודי שלך לכספומט?‬
‫‪ .7‬בעיר שממנה באת יש הרבה אנשים מובטלים? או אולי הרבה אנשים עשירים?‬
‫‪ .8‬מה דעתך על הישראלים ‪ -‬אדישים? מנומסים? חוצפנים? חברותיים?‬
‫‪ .9‬הדרך מהבית שלך לאולפן‪/‬לעבודה היא מהירה? פנויה? תמיד? לפעמים? אף פעם?‬
‫‪ .10‬מה את‪/‬ה אוהב‪/‬ת לקנות במחירים מוזלים? מתי? איפה?‬
English     Русский Правила