29.58M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

מצגת סמיכות- ענבל פרידמן

1.

‫סמיכות‬
‫הכינו ‪ :‬ענבל פרידמן לוי ורונית ברק‬

2.

‫סמיכות זכר ‪ -‬יחיד‬
‫ספר על היסטוריה‬
‫אישור על מחלה‬
‫מנהל של מפעל‬
‫תנור לחימום‬
‫מכתב של תודה‬
‫ספר היסטוריה‬
‫אישור‬
‫מחלהמפעל‬
‫מנהל‬
‫תנור‬
‫חימום תודה‬
‫מכתב‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

3.

‫שולחן ל אוכל‬
‫שם של משפחה‬
‫תאריך של לידה‬
‫לוח של זמנים‬
‫רישיון לנהיגה‬
‫סוף של שבוע‬
‫שולחן אוכל‬
‫שם משפחה‬
‫תאריך לידה‬
‫לוח זמנים‬
‫רישיון נהיגה‬
‫סוף שבוע‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

4.

‫סמיכות נקבה ‪ -‬יחידה‬
‫חנות לבגדים‬
‫דלת של כניסה‬
‫חנות בגדים‬
‫דלת כניסה‬
‫אבל‪...‬‬
‫ה‬
‫עוגה משוקולד‬
‫תעודה של‬
‫זהות‬
‫ת‬
‫עוגת שוקולד‬
‫תעודת זהות‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

5.

‫קבלה של קהל‬
‫תחנה של‬
‫רכבתה של דם‬
‫בדיק‬
‫אסיפה של הורים‬
‫חופשה בזמן‬
‫קיץ‬
‫ארוחה לשבת‬
‫קבלת קהל‬
‫תחנת רכבת‬
‫בדיקת דם‬
‫אסיפת הורים‬
‫חופשת קיץ‬
‫ארוחת שבת‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

6.

‫אמרו בסמיכות‬
‫‪:‬‬
‫כרטיס לנסיעה‬
‫תוצאה של מבחן‬
‫קרוב של משפחה‬
‫בעייה של בריאות‬
‫שביתה של פקידים‬
‫תוכנית של‬
‫עבודה‬
‫של חג‬
‫ערב‬
‫כרטיס נסיעה‬
‫?‬
‫תוצאת מבחן‬
‫?‬
‫קרוב משפחה‬
‫?‬
‫בעיית בריאות‬
‫?‬
‫שביתת‬
‫?‬
‫פקידים עבודה‬
‫תוכנית‬
‫?‬
‫ערב חג‬
‫?‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

7.

‫סמיכות זכר ‪ -‬רבים‬
‫י‬
‫ים‬
‫עובדים במפעל‬
‫אישורים על מחלה‬
‫מנהלים של‬
‫מפעלים לחימום‬
‫תנור‬
‫מכתבים של תודה‬
‫עובדי מפעל‬
‫אישורי מחלה‬
‫מנהלי מפעל‬
‫תנורי חימום‬
‫מכתבי תודה‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

8.

‫אמרו בסמיכות‬
‫‪:‬‬
‫כדורים של אספירין‬
‫פחים של אשפה‬
‫כרטיסים לקולנוע‬
‫שעונים ליד‬
‫בניינים למגורים‬
‫משחקים בקופסה‬
‫כדורי אספירין‬
‫?‬
‫פחי אשפה‬
‫?‬
‫כרטיסי קולנוע‬
‫?‬
‫שעוני יד‬
‫?‬
‫בנייני מגורים‬
‫?‬
‫משחקי קופסה‬
‫?‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

9.

‫סמיכות נקבה‪ -‬רבות‬
‫מחברות של עברית‬
‫דלתות לכניסה‬
‫עוגות משוקולד‬
‫תעודות של‬
‫זהותות לכביסה‬
‫מכונ‬
‫פינות לעישון‬
‫מחברות עברית‬
‫דלתות כניסה‬
‫עוגות שוקולד‬
‫תעודות זהות‬
‫מכונות כביסה‬
‫פינות עישון‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

10.

‫אמרו בסמיכות‬
‫‪:‬קבוצה של כדורגל‬
‫חברה במועדון‬
‫קופסה של סיגריות‬
‫עבודה לבית‬
‫ארוחה של שבת‬
‫מנורה לשולחן‬
‫קבוצת כדורגל‬
‫?‬
‫חברת מועדון‬
‫?‬
‫קופסת סיגריות‬
‫?‬
‫עבודת בית‬
‫?‬
‫ארוחת שבת‬
‫?‬
‫מנורת שולחן‬
‫?‬
‫גלי לוי– צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים – האגף לחינוך מבוגרים – משה"ח – תשע"ה‬
‫‪2015‬‬

11.

‫עּוגָה עּוגֹות עּוגת ‪.....‬‬
‫עּוגת ׁשֹוקֹולָ ד‬
‫עּוגת גְ ִבינָה‬

12.

‫עּוגת חֲ תּונָה‬
‫עּוגֹות חֲ תּונָה‬

13.

‫עּוגַ ת יֹום הּולֶ ֶדת‬
‫עוגות יום הולדת‬
‫עם נרות‬

14.

‫חתיכה‪ ...‬חתיכות‪ ...‬חתיכת‪...‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫חתיכת פיצה‬
‫(משולש פיצה)‬
‫‪ ‬‬
‫חתיכת עוגה‬
‫(פרוסת עוגה)‬
‫חתיכת לחם‬
‫(פרוסת לחם)‬

15.

‫בריכת שחייה‬
‫בריכות שחייה‬
‫בדיקת דם‬
‫בדיקות דם‬

16.

‫ִמגְ ָדל – ִמגד ִלים – ִמגדלי‪...‬‬
‫מגדל אייפל‬
‫מגדל פיזה‬

17.

‫מגדל קלפים‬
‫מגדלי התאומים‬

18.

‫ּפּוחים – תּפּוחי ‪...‬‬
‫תּפּוח – ת ִ‬
‫תפוח עץ‬
‫תפוחי עץ‬
‫תפוח אדמה‬
‫תפוחי אדמה‬

19.

20.

‫ספֶ ר – ְספָ ִרים – ִס ְפרי‪...‬‬
‫ספר גדול‬
‫ספר בינוני‬
‫ספר קטן‬

21.

‫ספֶ ר יְלָ ִדים ‪ִ -‬ס ְפרי יְלָ ִדים‬

22.

‫תֹורה –‬
‫ספֶ ר ָ‬
‫שלושה ספרי תורה‬
‫תֹורה‬
‫ִס ְפרי ָ‬
‫חמישה חומשי תורה‬

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

‫חֲ דר ה ְמ ָתנָה – ח ְדרי ה ְמ ָתנָה‬
‫ְלה ְמ ִתין = ְלחּכֹות‬
‫חדר המתנה מלא‬
‫חדר המתנה ריק‬

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

‫בּוקים – ב ְקבּוקי ֶׁש ֶמן‬
‫ב ְקבּוק – ב ְק ִ‬
‫בקבוק שמן‬
‫בקבוקי שמן‬

50.

‫בקבוקי יין‬
‫בקבוק יין‬

51.

‫ּפֹועל – ּפֹוע ֲִלים – ּפֹועֳלי‪....‬‬
‫פועלי בניין‬
‫פועל בניין‬

52.

‫ְמכֹונָה – ְמכֹונֹות ‪ְ -‬מכֹונת ‪.....‬‬
‫מכונות כביסה‬
‫מכונת כביסה‬

53.

‫מכונת כתיבה‬
‫מכונת קפה‬
‫מכונת תפירה‬
‫מכונת גילוח‬

54.

‫מיטת נוער‬
‫ִמיטָ ה – ִמיטֹות‬
‫ִמיטת‪.....‬‬
‫מיטת קומתיים‬
‫מיטת תינוק‬
‫מיטה לזוג = מיטה זוגית‬

55.

‫ִמ ְׁש ָקפיִם – ִמ ְׁשקפי‪.....‬‬
‫משקפי שמש‬
‫משקפי ראייה‬
‫משקפי קריאה‬

56.

‫אֹופניִם – אֹופני‪....‬‬
‫אופניים כתומים‬
‫אופני בנות ורודים‬
‫אופני בנים ירוקים‬
‫אופני הרים‬

57.

‫יוצאי דופן‬

58.

59.

‫שולחן אוכל עם ארבעה כסאות‬
‫שולחן אוכל עגול‬
‫ׁשּולחָ נֹות‬
‫ְ‬
‫ׁשּולחָ ן ‪-‬‬
‫ְ‬
‫שולחן גדול ‪-‬‬
‫שולחנות גדולים‬
‫שולחן כתיבה – שולחנות כתיבה‬

60.

‫שּולחן עַ רּוך – שולחנות ערוכים‬
‫שולחן ארוך‬
‫שולחנות ארוכים‬
‫שולחן ארוך ערוך‬
‫שולחנות ארוכים ערוכים‬

61.

62.

63.

64.

65.

66.

‫שתי חנויות נעלים‬
‫חנּות ‪-‬‬
‫חנּויֹות‬
‫חנות נעלים‬

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

‫תודה ולהתראות!‬

74.

‫תרגול‪-‬‬
‫לפניכם רשימת צירופים‪ .‬הבחינו בין צירוף סמיכות לבין צירוף של שם עצם ושם תואר‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪. 1‬מסיבת קיץ‪-‬‬
‫‪. 2‬איש גבוה‪-‬‬
‫‪. 3‬מהנדס תוכנה‪-‬‬
‫‪. 4‬כרטיס טיסה‪-‬‬
‫‪. 5‬מחיר גבוה‪-‬‬
‫‪. 6‬דגל לבן ‪-‬‬
‫‪. 7‬משרד גדול‪-‬‬
‫‪. 8‬חדר כביסה‪-‬‬
‫‪. 9‬רחוב יפה‪-‬‬
‫‪.10‬עיתון בוקר‪-‬‬
‫‪.11‬בית חרושת ‪-‬‬
‫‪.12‬סיפור עצוב ‪-‬‬
‫‪.13‬בדיקת דם‪-‬‬
‫‪.14‬חבר טוב‪-‬‬

75.

‫סמיכות מיודעת ‪ +‬תואר‬
‫רמה ג' מטרה ‪47‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬

76.

‫הצָ בָ ר הוא צֶ מח ‪ -‬בָ ר ִיש ָֹראלי‪.‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫סמיכות‬
‫זכ‬
‫ר‬
‫תואר‬

77.

‫ב ָֹש ֶדה ּפֹורחים ִּפ ְרחי ‪ -‬אָ בי‬
‫רבים‬
‫ב‬
‫מ ְקסימים‪.‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫סמיכות‬
‫תואר‬

78.

‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫יקה‪.‬‬
‫ע ֲִת ָ‬
‫עָ ּכֹו היא עיר ‪ -‬נמ‬
‫נקבה‬
‫ל‬
‫תואר‬
‫סמיכות‬

79.

‫ודן הם ְש‬
‫מּורֹות טֶ בע נִ ְפלָ אֹות‪.‬‬
‫הנְ חָ לים בנְ יָאס ָ‬
‫רבות‬
‫‪-‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫סמיכות‬
‫תואר‬

80.

‫סמיכות‬
‫שמורו‬
‫צמחי‬
‫פרח‬
‫עיר‬
‫ת‬
‫רב‬
‫נקב‬
‫רב‬
‫זכ‬
‫שם תואר‬
‫טבע‬
‫נמל‬
‫אביב‬
‫בר‬
‫נפלא‬
‫מקסימים‬
‫ישראלי‬
‫עתיק‬
‫ות‬
‫ים‬
‫ה‬
‫ר‬
‫שמורות‪-‬טבע‬
‫מקסימים‬
‫ישראלי‬
‫אביב עתיקה‬
‫נמל‬
‫צמח‪--‬בר‬
‫עיר‬
‫פרחי‪-‬‬
‫נפלאות‬
‫ומה עוד?‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫המבנה הדקדוקי‬
‫ִ‬

81.

‫סמיכות‬
‫תואר‬
‫עשירים‪.‬‬
‫תרבות‬
‫‪ .2‬בתל אביב יש חיי‪-‬תרבות‪ .‬יש בה חיי‪-‬‬
‫________‬
‫__________‬
‫סמיכות‬
‫עוד דוגמאות‬
‫__________‬
‫__‬
‫תואר‬
‫_____‪-‬תעשייה נוסף‪.‬‬
‫‪ .3‬בכניסה לעיר נבנה אזור‬
‫סמיכות‬
‫___________‬
‫________‬
‫תואר‬
‫__________‪-‬תצפית‬
‫‪ .4‬בראש ההר יש שתי נקודות‪-‬תצפית‪.‬אלה נקודות‬
‫________‬
‫נגישות‪.‬‬
‫סמיכות‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח‬
‫‪2018‬‬
‫_______‪.‬‬
‫________‪-‬אדמה חזקה‬
‫‪ .1‬ביפן הייתה רעידת‪-‬אדמה‪ .‬זאת הייתה רעידת‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫תואר‬

82.

‫מוגן‬
‫מוגנים‬
‫מיוחדת‬
‫מאורגנים‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫אסור לקטוף פרחי בר מּוגָנים‪.‬‬

83.

‫נוספת‬
‫צפופות‬
‫נוספות‬
‫צפופים‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫לפני החגים לא מומלץ להיכנס למרכזי קניות ְצפּופים‪.‬‬

84.

‫נוסף‬
‫רגוע‬
‫רגועים‬
‫מסחריים‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫אנחנו מחפשים בית‪ ,‬במקום שיש בו סגנון חיים ָרגוע‪.‬‬

85.

‫דחוף‬
‫מהיר‬
‫מהירה‬
‫מהירים‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫חשוב שבכל ישוב תהיה רפואת חירום ְמהירה‪.‬‬

86.

‫גשם‪.‬‬
‫מעיל‪-‬‬
‫צהוב‪.‬‬
‫גשם‬
‫מעיל‪-‬‬
‫סמיכות‬
‫תוא‬
‫סמיכות‪+‬‬
‫ר‬
‫לבשתי בטיול את‬
‫מעיל‪-‬הגשם‪ .‬שקניתי‬
‫סמיכות‬
‫מיודעת‬
‫שי‬
‫לבשתי בטיול את‬
‫מו‬
‫מעיל‪ -‬גשם‬
‫צהוב שקניתי‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ה‬
‫ה‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫את זה כבר‬
‫למדנו‪.‬‬
‫זוכרים?‬
‫שי‬
‫קניתי מו‬
‫עכשיו‬
‫בואו נראה‬
‫תואר‬
‫כשמוסיפים‬
‫לסמיכותקורה‬
‫מה‬
‫שיש בה ה‬
‫תואר‬
‫כשמוסיפים‬
‫מיודעת)‪ ,‬גם‬
‫(‬
‫לסמיכות‬
‫מיודעתה‬
‫התואר מקבל‬

87.

‫רחי‪ָ -‬ש ֶדה‬
‫ִּפ ֵ‬
‫ִּפרחי‪ָֹ -‬ש ֶדה צהובים‬
‫ִּפרחי‪ָֹ -‬ש ֶדה וְורודים‬
‫סגנונות‪ְ -‬בנייה‬
‫סגנון‪ְ -‬בנִ ייה‬
‫צָ נוע‬
‫סגנון‪ְ -‬בנייה ְמפֹואָ ר‬
‫אזורי בילוי‬
‫ארוחות ערב‬
‫אזור‪-‬בילּוי צפוף‬
‫ארוחת‪-‬ערב‬
‫מקורית‬
‫אזור‪-‬בילּוי רגוע‬
‫ארוחת‪-‬ערב רגילה‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫הסתכלו על כל זוג תמונות ואמרו מה מוצא חן בעיניכם יותר‬

88.

‫זה ?‬
‫או זה ?‬
‫זה !‬
‫ מעיל‪ -‬הגשם הזה מוצא חן בעיניי!‬‫‪ +‬כינוי רומז‬
‫סמיכות‬
‫מיודעת‬
‫ מעיל‪-‬הגשם הצהוב מוצא חן‬‫‪ +‬תואר‬
‫סמיכות‬
‫בעיניי!‬
‫מיודעת‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫‪ -‬איזה מעיל‪-‬גשם‬
‫מוצא חן בעינייך?‬

89.

‫או הצהוב הזה ?‬
‫הצהוב הזה ?‬
‫אם יש במשפט סמיכות‬
‫מיודעת ‪+‬תואר ‪+‬כינוי רומז ‪-‬‬
‫הצהוב הזה !‬
‫‪-‬‬
‫כולם יקבלו‬
‫ה‬
‫מעיל‪ -‬הגשם הצהוב הזה מוצא חן בעיניי!‬
‫‪ +‬תואר ‪ +‬כינוי רומז‬
‫סמיכות‬
‫מיודעת‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫‪ -‬יש שני מעילי‪-‬גשם צהובים‪ .‬איזה מוצא חן בעינייך?‬

90.

‫סמיכות מיודעת‪+‬תואר‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫בשקופיות הבאות נראה‬
‫כותרות‪ ,‬שיש בהן‬

91.

‫"השּוק הסיני הוא בעדיפות עליונה עבּור ַתעשיית ה ָחלָ ב האמריקאית‪".‬‬
‫כלכליסט ‪02.04.18‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫איפה ה‪ -‬ה ?‬

92.

‫"ידע טכנולוגי וכוח אדם איכותי – הם שייקחו קדימה את תעשיית ההיי‪-‬טק הישראלית"‬
‫אנשים ומחשבים ‪ 28‬במרץ ‪2018‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫איפה ה‪ -‬ה ?‬

93.

‫" בעקבות רעש האדמה החזק ְבּפֶ רּו‪ :‬שני הרוגים ועשרות ְּפצועים ִב ְדרום המדינה "‬
‫רויטרס יום ראשון‪ 14 ,‬בינואר ‪2018‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫איפה ה‪-‬ה‬
‫?‬

94.

‫▼‬
‫איפה ה‪-‬ה‬
‫?‬
‫שיא של כ־‪ 1.28‬מיליון ב־‪ ,2017‬על רקע‬
‫" אוכלוסיית העובדים הזרים ביפן עלתה ל ִ ֹ‬
‫ההזדקנות המהירה של אזרחי יפן‪".‬‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫שימו ♥ ברוב צירופי‬
‫הסמיכות שם התואר‬
‫מותאם לנסמך(המילה‬
‫הראשונה)‪ ,‬אבל יש‬
‫צירופי סמיכות שבהם‬
‫שם התואר מותאם‬
‫לסומך – כמו כאן‬

95.

‫‪ ____________ .3‬התעשייה ________ נמצא בצפון ______‪ ,‬קרוב למרכזי תיירות‬
‫הצפופ‬
‫העיר‬
‫אזור‬
‫זאת‬
‫עיר‬
‫הזה‬
‫_________‪.‬האזור‬
‫ה‬
‫צפופ‬
‫ים‬
‫‪ .4‬קיבלתי מתנה מפת _________ עגולה‪ ,‬אבל היא לא מתאימה לשולחן _______המרובע שלי‪.‬‬
‫האוכ‬
‫שולח השול‬
‫אוכל‬
‫ן‬
‫ל‬
‫חן‬
‫‪ .5‬פרחי__________ האלה פורחים רק ב________ האביב‪ ,‬בשמורות טבע _________‪.‬‬
‫חודש חודש‬
‫הרבו‬
‫רבות‬
‫בר‬
‫הבר‬
‫ים‬
‫י‬
‫ת‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫‪ .1‬עלינו בשבילי_________ הארוכים עד שהגענו לנקודת ____________‬
‫תצפי‬
‫התצ‬
‫היער‬
‫יער‬
‫ת‬
‫פית‬
‫סבלנ סבלנ‬
‫בטיול‪.‬‬
‫‪ .2‬בזכות ______________ האוויר‬
‫___________‪ ,‬מאוד ית‬
‫נהנינו יים‬
‫נפל‬
‫המז‬
‫הנפל‬
‫מזג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫_____________‪.‬‬
‫אחרו‬
‫האחר‬
‫נה‬
‫ונה‬

96.

‫אפשרות ‪:1‬‬
‫אפשרות ‪:1‬‬
‫‪ QR‬קוד לסריקה בטלפון‪.‬‬
‫לכניסת התלמידים‬
‫למשחק באמצעות‬
‫הטלפונים הניידים‬
‫האישיים‪ .‬כל תלמיד ישחק בטלפון שלו‪.‬‬
‫כניסה באמצעות הכתובת‬
‫אפשרות ‪:2‬‬
‫קישור למשחק‬
‫המשחק מוקרן על הלוח ומשחקים ביחד‪.‬‬
‫(העתק הדבק)‪:‬‬
‫‪https://play.kahoot.it/#/?quizId=dd0391ce‬‬‫‪2777-4f3d-a7e6-08ab403c5c8f‬‬
‫אפשרות ‪:2‬‬
‫קישור למשחק‬
‫מירה שגיב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2018‬‬
‫משחק ‪CRAM‬‬
‫צירופי סמיכות ‪ +‬תואר‬
‫משחק ‪kahoot‬‬
‫צירופי סמיכות ‪ +‬תואר‬
English     Русский Правила