4.10M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

‫עבר התפעל

1.

‫עבר התפעל‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫למורה‪ :‬לבחירתך אפשרות הצגת נטיית הפועל עפ"י שקף ‪ 3‬או ‪4‬‬

2.

‫מתלבש‬
‫מצטער‬
‫מתקשר‬
‫מסתכל‬
‫מתחתן‬
‫התפעל‬
‫ח‪.‬ת‪.‬נ‬
‫צ ‪.‬ע ‪.‬ר‬
‫ק ‪.‬ש ‪ .‬ר‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ל‬
‫ל‪.‬ב‪.‬ש‬
‫ס‪.‬כ‪.‬ל‬
‫ש‪.‬ת‪.‬פ‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫מתפלל‬
‫משתתף‬

3.

‫זמן עבר‪ :‬התפעל‬
‫שורש‬
‫שם פועל‬
‫ק ‪ .‬ש‪ .‬ר‬
‫להתקשר‬
‫פ ‪.‬ל ‪.‬ל‬
‫להתפלל‬
‫להתלבש‬
‫להתחתן‬
‫הוא‬
‫ְׁל ִה ְׁת ַק ֵׁשר‬
‫ִהת ַק ֵׁשר‬
‫להת‬
‫הת‬
‫היא‬
‫ִהת ַק ְׁשרה‬
‫הת‬
‫ה‬
‫הם‪-‬הן‬
‫ִהת ַק ְׁשרּו‬
‫הת‬
‫ו‬
‫ל‪.‬ב‪.‬ש‬
‫אני‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ִתי‬
‫הת‬
‫תי‬
‫ח‪.‬ת‪.‬נ‬
‫אתה‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרת‬
‫הת‬
‫ת‬
‫ר‪.‬ח‪.‬צ‬
‫להתרחץ‬
‫את‬
‫אנחנו‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרת‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרנּו‬
‫הת‬
‫ת‬
‫נ‪.‬צ‪.‬ל‬
‫להתנצל‬
‫הת‬
‫נו‬
‫ס‪.‬כ‪.‬ל‬
‫להסתכל‬
‫אתם‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ֶתם‬
‫הת‬
‫תם‬
‫ש‪.‬ת‪.‬פ להשתתף‬
‫אתן‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ֶתן‬
‫הת‬
‫תן‬
‫להצטער‬
‫צ‪.‬ע‪.‬ר‬

4.

‫זמן עבר‪ :‬התפעל‬
‫ִתי‬
‫אתה‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרת‬
‫הת‬
‫ת‬
‫פ ‪.‬ל ‪.‬ל‬
‫את‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרת הת‬
‫ת‬
‫ל‪.‬ב‪.‬ש‬
‫להתלבש‬
‫הוא‬
‫ִהת ַק ֵׁשר‬
‫ח‪.‬ת‪.‬נ‬
‫להתחתן‬
‫היא‬
‫ִהת ַק ְׁשרה הת‬
‫ה‬
‫ר‪.‬ח‪.‬צ‬
‫להתרחץ‬
‫אנחנו‬
‫ִהת ַק ַש ְׁרנּו הת‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ֶתם הת‬
‫נּו‬
‫נ‪.‬צ‪.‬ל‬
‫להתנצל‬
‫ֶתם‬
‫ס‪.‬כ‪.‬ל‬
‫להסתכל‬
‫אתן‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ֶתן הת‬
‫ֶתן‬
‫ש‪.‬ת‪.‬פ‬
‫להשתתף‬
‫הת‬
‫ּו‬
‫צ‪.‬ע‪.‬ר‬
‫להצטער‬
‫אתם‬
‫הם ‪ -‬הן‬
‫ִהת ַק ְׁשרּו‬
‫הת‬
‫להתפלל‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫אני‬
‫ְׁל ִהת ַק ֵׁשר‬
‫ִהת ַק ַש ְׁר ִתי הת‬
‫להת‬
‫שורש‬
‫ק ‪ .‬ש‪ .‬ר‬
‫שם פועל‬
‫להתקשר‬

5.

‫אמרו בעבר‪:‬‬
‫______ בשבת‪ ,‬הם ִהתפַ ל‬
‫•(להתפלל) הוא ִהתפַ לֵ ל‬
‫לּו איתו‪.‬‬
‫______‬
‫•(להתלבש) היא ִהתלַ בׁשה‬
‫ׁשּו לאט‪.‬‬
‫______‬
‫_______ מהר‪ ,‬הן ִהתלַ ב‬
‫_____ן בקיץ‪ ,‬הם ִהת ַחתנּו‬
‫•(להתחתן) הוא ִהת ַח ֵת‬
‫______ בחורף‪.‬‬
‫_______‪.‬‬
‫________ במסיבה אבל הן לא ִהׁש ַתתפּו‬
‫•(להשתתף) אני ִהׁש ַת ַתפ ִתי‬
‫•(להצטער) אתה ִהצ ַטעַ ר‬
‫ת על האיחור ‪ ,‬גם את ִהצ ַטעַ רת‬
‫_______?‬
‫______‬
‫_______ בחדשות‪ ,‬אתם ִהס ַתכַל ֶתם‬
‫•(להסתכל) אנחנו ִהס ַתכַלנּו‬
‫________‬
‫במשחק ואתן ִהס ַתכַל ֶתן‬
‫_______ בסרט‪.‬‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫•(להתקשר) הוא ִהת ַק ֵׁשר‬
‫______ לאימא‪ ,‬היא ִהת ַקׁשרה‬
‫_______ להורים‪.‬‬

6.

‫להתקשר‬
‫לחברות שלה‪.‬‬
‫ת לבנק‪.‬‬
‫ׁשר‬
‫ׁש ֶ ֵר‬
‫ק ַ ֶק‬
‫ת ַת‬
‫הוא ִמ ִמ‬
‫סבתא‬
‫כל יום‬
‫כל יום‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫רׁשה‬
‫ק ֵ‬
‫ׁש‬
‫ה ַקת ַ‬
‫הוא ִה ִת‬
‫שלה‪.‬‬
‫לנכדים בנק‪.‬‬
‫ר למנהל‬
‫_______‬
‫______‬
‫הבוקרהיא‬
‫היום‬

7.

‫להתפלל‬
‫כנסת‪.‬‬
‫בביתבבית‪.‬‬
‫מתפללת‬
‫מתפלל‬
‫היא‬
‫הוא‬
‫כלל‬
‫כלל‬
‫בדרך‬
‫בדרך‬
‫צילום‪Gettyimages :‬‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫היא ִה‬
‫הכנסת‪.‬‬
‫בכותל‪.‬‬
‫בבית‬
‫______‬
‫הוא‬
‫אתמול‬
‫אתמול‬
‫_______ ל‬
‫תפַ ִהלתלפַהלֵ‬

8.

‫להתלבש‬
‫מתלבשת לבד‪.‬‬
‫מתלבש מהר‪.‬‬
‫גדולה‪ ,‬היא‬
‫בוקר הוא‬
‫כלילדה‬
‫היא‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫לאט‪.‬למסיבה‪.‬‬
‫______ יפה‬
‫_______‬
‫הבוקרהיא‬
‫אתמול‬
‫ׁש‬
‫ׁשה‬
‫ב בֵ‬
‫הלַתלַ‬
‫הוא ִה ִת‬

9.

‫להתחתן‬
‫ודניאל ֵת ִן‬
‫דניאל ִהת ַח‬
‫רחל‪.‬‬
‫עםתנִ ים‪.‬‬
‫______ת ַח‬
‫מ‬
‫רחל‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫נּו‬
‫ת ַ‬
‫______נה‬
‫תת‬
‫ח ַח‬
‫ת‬
‫ורחל ִה ִה‬
‫איתו‪..‬‬
‫באביב‬
‫_______‬
‫הם‬

10.

‫להתרחץ‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫אתמול הוא ִהת ַר ֵחץ‬
‫______ באמבטיה‬
‫ת ַר ַחצּו‬
‫הםַח ִצהה‬
‫השבועת ַר‬
‫היא ִה‬
‫בים‪.‬‬
‫במקלחת‬
‫______‬
‫_______‬
‫מפני שהוא היה מלוכלך‪.‬‬

11.

‫להשתעל‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫דן‪ ,‬אתה עדיין משתעל?‬
‫_______ ַתעַ לּו‬
‫הם ַת ִעַהלׁשה‬
‫ענת ִהׁש‬
‫חולים‪.‬חריף‪.‬‬
‫היו משהו‬
‫שתתה‬
‫שהיאשהם‬
‫מפני מפני‬
‫_______‬
‫לא‪ִ ,‬הׁש ַתעַ ל ִתי‬
‫________ כך מפני שאכלתי משהו חריף‪.‬‬
‫‪.‬‬

12.

‫להסתכל‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫כל ערב מֹשה מסתכל בטלוויזיה‪.‬‬
‫ס ַת ִהכסלּו‬
‫לא ִה‬
‫באלבום ולא‬
‫הם‬
‫הםאשתו‬
‫בטלוויזיה‪,‬עם‬
‫באלבום התמונות‬
‫______‬
‫______ ַתכֵל‬
‫דויד‬
‫אתמול‬
‫______ למעלה כי היו ציפורים בשמים‪.‬‬
‫ִהס ַתכלּו‬

13.

‫להשתמש‬
‫כשהן מכינות עוגה הן משתמשות בהרבה מוצרים‪.‬‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫כשהן הכינו עוגה הן ִהׁש ַתמׁשּו‬
‫בביצים‬
‫במיקסר‪..‬‬
‫________ בקמח‪.‬‬

14.

‫להשתתף‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫תחרות –‬
‫‪competition‬‬
‫‪конкуренция‬‬
‫היא ספורטאית טובה‪ ,‬היא משתתפת בהרבה‬
‫תחרויות‪.‬‬
‫גם הן ִהׁש ַתתפּו‬
‫_______ באולימפיאדה‪.‬‬
‫ב‪ 2012-‬היא ִהׁש ַתתפ‬
‫ה באולימפיאדת לונדון‪.‬‬
‫_______‬

15.

‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫ואני‪?......‬‬

16.

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כך פגשתי את אשתי‬
‫אני אוהב לרוץ‪.‬‬
‫לפני שלוש שנים (להשתתף) ִהׁש ַת ַתפ ִתי‬
‫_________ במרתון תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫אני גר באשדוד‪ ,‬לכן קמתי מוקדם (להתרחץ) ִהת ַר ַחצ ִתי‬
‫________‬
‫(להתלבש) ו ִהתלַ בַ ׁש ִתי‬
‫________‪.‬‬
‫המרתון היה ביום שישי בבוקר‪ ,‬מזג האוויר היה נעים‪.‬‬
‫רצתי (להסתכל) ו ִהס ַתכַל ִת‬
‫_______י לצד ימין‪ .‬ראיתי בחורה נחמדה‪.‬‬
‫אחרי הריצה ביקשתי את מספר הטלפון שלה‪ ,‬וכבר בערב‬
‫(להתקשר) ִהת ַק ַׁשר ִתי‬
‫________‪.‬‬
‫אחרי חצי שנה (להתחתן) ִהת ַח ַתנ ִתי‬
‫________ איתה‪ ,‬היא אישה נהדרת‪.‬‬
‫כל החיים שלי (להתפלל) ִהתפַ לַ ל ִתי‬
‫_______ לאישה כזו‪.‬‬

17.

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המרות‪:‬‬
‫אתה‬
‫כך פגשתי את אשתי‬
‫את‬
‫אנחנו‬
‫אני אוהב לרוץ‪.‬‬
‫אתם‬
‫לפני שלוש שנים (להשתתף)_________ במרתון תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫אתן‬
‫אני גר באשדוד‪ ,‬לכן קמתי מוקדם (להתרחץ)________‬
‫(להתלבש) ו________‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המרתון היה ביום שישי בבוקר‪ ,‬מזג האוויר היה נעים‪.‬‬
‫רצתי (להסתכל) ו_______ לצד ימין‪ .‬ראיתי בחורה נחמדה‪.‬‬
‫אחרי הריצה ביקשתי את מספר הטלפון שלה‪ ,‬וכבר בערב‬
‫(להתקשר)________‪.‬‬
‫אחרי חצי שנה (להתחתן)________ איתה‪ ,‬היא אישה נהדרת‬
‫כל החיים שלי (להתפלל) _______ לאישה כזו‪.‬‬
‫סמדר פרץ* צוות פיתוח חומרי למידה* האגף לחינוך מבוגרים* משה"ח ‪2016‬‬
English     Русский Правила