2.86M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

ראש השנה מוודל

1.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬

2.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫הראשון בַּ שנה העברית‪.‬‬
‫ראש‪-‬השנה הוא החג ִ‬

3.

‫[לָ חּול] ‪To occur on, to fall on (date), se produire, ocurrir, происходить :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ראש השנה חָ ל בתאריך א' בחודש ִת ְשרי‬
‫יומיִים‪.‬‬
‫וחוגגים אותו ַּ‬

4.

‫[לברך] את‪To bless, to congratulate, bénir, bendecir, благословить :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ּובכֹל חודש תשרי‪ ,‬אנשים‬
‫לפני ראש השנה‪ְ ,‬‬
‫ימה‬
‫ְמבַ ְרכִ ים זה את זה‪" :‬שנה טובה" ו"כְ ִתיבָ ה וחֲ ִת ָ‬
‫טובה"‪.‬‬

5.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ּומחברים על דברים‬
‫ּומבַּ ְקשים ְס ִליחָ ה ִמ ְבני‪-‬משפחה ִ‬
‫‪ְ ...‬‬
‫רעים ֶשעָ ׂשו או ֶשאמרו להם‪.‬‬

6.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫בראש השנה מתפללים ְבבית‪-‬הכנסת‬
‫ּומבקשים שהשנה ִת ְהיֶה טובה ּומתוקה‪.‬‬

7.

‫אמסטרדם ‪1728‬‬
‫[לתקוע] ב‪To blow (the shofar), Sonner( le shofar), Tocad (shofar), трубить в рог :-‬‬
‫קול (ז')‪Voice, sound, Son, voix, sonido, voz, голос, звук :‬‬
‫[להזכיר] ל‪To remind, Rappeler, recordar algo a, напоминать :-‬‬
‫מעשה (ז')‪Act, deed, Action, obra, поступок :‬‬
‫ֶׂ‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ְכיר‬
‫בבית‪-‬הכנסת גם תֹוקעִ ים בשֹופָ ר‪ ,‬כי הקול של השופר מַ ז ִִּ‬
‫לאנשים שהם צריכים לחשוב על המַ עַ ִשים שהם עָׂשּו בשנה‬
‫שעברה ועל המעׂשים שהם יעֲׂשּו בשנה הבאה‪.‬‬

8.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ראש‪-‬השנה הוא גם חג ִמ ְשפַּ ְח ִתי‪.‬‬

9.

‫מאכל (ז')‪Dish, food, plat, plato, блюдо :‬‬
‫סמל (ז')‪Symbol, symbole, símbolo, символ :‬‬
‫מתוק‪/‬מתוקה‪/‬מתוקים‪/‬מתוקות‪sweet, doux, dulce, сладкий :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ַלים מיוחדים‪ :‬החלָה בִּ ְּדבש‬
‫בְּ ארוחת‪-‬החג אוכלים מַ אֲ כ ִִּ‬
‫והתפוח בדבש הם סֶ מֶ ל לְּ כְך שתהיה שנה ְמתּוקָ ה‪.‬‬

10.

‫צילום‪ :‬רותם מימון‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ראש‪-‬הדג שאוכלים הוא סֶ מֶ ל שנִּ הְּ ֶיה לראש ‪:‬‬
‫ִּראשונים בכל דבר‪.‬‬

11.

‫ַמעֲ ֶׂשה (ז')‪Act, deed, Action, obra, поступок :‬‬
‫רב‪/‬רּבה‪/‬רּבים‪/‬רּבות‪Many, beaucoup de, muchos, многие :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫אוכלים גם ִּרימֹון כְּ דֵ י שנעֲׂשֶ ה הרבה מַ עַ ִשים‬
‫טובים כְּ מֹו הג ְּרעִּ ינִּ ים ה ַר ִבים של הרימון‪.‬‬

12.

‫[להיקבע]‪is set, is determined, est fixée, se establece, устанавливается :‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫בראש השנה נִ קְ בַ ע מה יהיה העתיד של כל אדם‪:‬‬
‫מי יהיה בריא ּומי יהיה חולה‪.‬‬
‫מי יהיה עשיר ּומי יהיה עני‪ ,‬מי יִּ חְּ יֶה ּומי יָמות‪.‬‬

13.

‫סרטון‪ :‬בשנה הבאה בביצוע "אילן ואילנית" עם כתוביות‬
‫סרטון‪ :‬שנים עשר ירחים בביצוע עפרה חזה‬
‫סרטון אנימציה‪ :‬מחרוזת שירי ראש השנה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫קישורים‬
‫משחק אינטראקטיבי בנושא "חגי תשרי"‬
‫‪https://play.kahoot.it/#/?quizId=70b9999c-823d-41ce-bc6a-b4670e72b69a‬‬
‫קישור לאתר לשליחת כרטיס ברכה דיגיטלית‬

14.

‫‪.3‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
‫ּומבַּ ְקשים סליחה ִמ ְבני‪-‬משפחה (קרובי‪-‬משפחה) ּומחברים על דברים רעים ֶשעָ ׂשו או‬
‫טובה"‪ְ ,‬‬
‫ֶשאמרו להם‪.‬‬
‫בראש השנה מתפללים ְבבית‪-‬הכנסת ומבקשים שהשנה ִת ִהיֶה טובה ּומתוקה‪ .‬בבית הכנסת‬
‫המעַּ ִׂשים שהם‬
‫תֹוקעים בַּ שֹופָ ר‪ ,‬כי הקול של השופר ַּמזְ כִ יר לאנשים שהם צריכים לחשוב על ַּ‬
‫ִ‬
‫גם‬
‫עָ ׂשּו בשנה שעברה ועל המעׂשים שהם ַּיעֲׂשּו בשנה הבאה‪.‬‬
‫ראש השנה הוא גם חג ִמ ְשפַּ ְח ִתי‪ְ .‬בארוחת‪-‬החג אוכלים ַּמאֲ כ ִַּלים מיוחדים‪ :‬החַּ לָ ה ִב ְדבַּ ש‬
‫תּוקה‪ .‬ראש‪-‬הדג שאוכלים הוא סֶ ֶמל שנִ ִה ֶיה לראש‬
‫והתפוח בדבש הם סֶ ֶמל ְלכְַּך שתהיה שנה ְמ ָ‬
‫הר ִבים‬
‫ֲׂשה הרבה ַּמעַּ ִׂשים טובים כְ מֹו הג ְַּר ִעינִ ים ַּ‬
‫– ראשונים בכל דבר‪ .‬אוכלים גם ִרימֹון כְ די ש ַּנע ֶ‬
‫של הרימון‪.‬‬
‫בראש השנה נִ ְקבַּ ע מה יהיה העתיד של כל אדם‪ :‬מי יהיה בריא ומי יהיה חולה‪ .‬מי יהיה עשיר‬
‫ומי יהיה עני‪ ,‬מי י ִִחיֶה ומי יָמות‪.‬‬
‫תרגיל‪ :‬ענו על השאלות לפי הקטע‪:‬‬
‫(‪ 2‬נק')‬
‫•מה עושים לפני ראש השנה ?‬
‫א‪______________________________________________________________ .‬‬
‫__‬
‫ב‪______________________________________________________________ .‬‬
‫__‬
‫(‪2‬‬
‫•מה עושים בבית הכנסת בראש השנה ?‬
‫נק')‬
‫א‪.‬‬
‫_______________________________________________________________‬
‫__‬
‫ב‪.‬‬
‫_______________________________________________________________‬
‫_‬
‫•למה תוקעים בשופר בראש‬
‫?__________________________________________‬
‫למה ?‬
‫השנה מה אוכלים בראש השנה ?‬
‫_____________________________________________________________ (‪2‬‬
‫נק'‪ ).‬חלה ותפוח בדבש‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬השלימו את הטבלה‪:‬‬
‫שנהיה לראש – ראשונים בכל דבר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬נק')‬
‫(‬

15.

‫איורים לברכות ולמשחקים‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2015‬‬
English     Русский Правила