51.29M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Қадалау жұмыстарын ұйымдастыру бөлімін әзірлеу. Дәріс-6

1.

ҚІОТ
Дәріс-6
•Тақырып: Қадалау жұмыстарын ұйымдастыру бөлімін
әзірлеу
• Қарастырылатын сұрақтар:
• Тербелмелі батыру корпусы бар басылған қадаларды орнату
технологиясы.
• Корпусты дірілмен батыру технологиясының сипаттамасы.
• Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары.

2.

Қадаларды ұйымдастыру бөлімін әзірлеу.
Қадалар негізін салу процесі дайындық жұмыстарын, жобаға дейінгі батыру және
топырақтағы қадаларды статикалық сынауды, жобаға сәйкес қадаларды батыруды,
қадаларды бақылау сынақтарын, қадалар бастарының бетонын роствергінің төменгі
жобалық деңгейіне дейін кесуді қамтиды.
Қадалардың жалпы технологиялық реттілігі суретте көрсетілген. 26.
Алдын
алақадалард
ы жобалық
батыру
2 бұтадан,
кем емес
Жер
дегі
қада
лар
6-28
күн
Қадалардың Жоба
Статикал
көтергіштігі талаптарына
ық
туралы
сәйкес
қадалар
шешім
қадаларды
ды сынау
қабылдау
орнату
2 сут на 1
исп.
5 күн
Жобалық батырудан
кейін қадаларды
бақылау сынақтары
(статикалық немесе
динамикалық)
Ұзақтығы ҚНмЕ
бойынша
2 сут на 1 исп.
анықталады
Сурет- 26. Қадалы негізді орнатудың күнтізбелік жоба сұлбасы.
Қадалар
дың
бастары
н кесу
ҚНмЕ
бойынша

3.

Дайындық кезеңінде құрылыс алаңының аумағын игеру және тазарту; тірек
геодезиялық желіні, сыртқы желілерді және жерасты коммуникацияларын орнату;
құрылыс кезеңінде пайдаланылатын тұрақты және уақытша ғимараттар мен
жолдарды салу бойынша жұмыстар орындалады.
Түгендеу ғимараттары орнатылады, қадалар жабдықтары, зауыттық қадалар немесе
бұрғылау технологиялары үшін арматуралық қаңқалар жеткізіледі, ғимараттың
осьтері бөлініп, бекітіледі [6].
Қадаларды батырудың қадалар негізін құрастыру және құжаттамалық қабылдау
аяқталғаннан кейін қадалардың бетон бастарын кесу немесе қадалардың жұмыс
бойлық арматурасын грильдеуге қатаң қосылу мақсатында ашу үшін немесе
қадалар жобалық белгілерге дейін жетпеген кезде орындалады.
Жұмыстар қолмен қолмен немесе қаданың басына кранмен орнатылған арнайы
гидравликалық жабдықтың көмегімен жүзеге асырылады (сурет. 27).
Қаданың бастарын топырақ бетінен 1 м-ден астам деңгейде кесу қоршауы бар анық
белгілі төсемдерден орындалады.

4.

Сурет-27. Қадалардың бастарын кесуге арналған гидравликалық жабдық.

5.

6.

Технологиялық картада, графикалық сызбада қадалау жұмыстарының кезектілігі мен
мерзімдерін жоспарлау мақсатында күнтізбелік сызықтық график, желілік график
немесе циклограммада келтіріледі. Орындаушылар бригадаларының уақыты мен
кеңістігіндегі өзара іс-қимылды көрсететін объект бойынша жұмыстарды жүргізудің
жалпы күнтізбелік жоспарынан айырмашылығы, өндірістік процесті орындаудың
күнтізбелік кестесі жекелеген операцияларды орындаудың технологиялық реттілігін
анықтайды.
Күнтізбелік кесте құрылыс-монтаждау жұмыстарының есептелген көлемі мен
қабылданған ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдер негізінде уақыт пен
кеңістікте құрылыс өндірісінің дамуын реттейді. Кесте жұмыстың реттілігі мен
мерзімдерін көрсетеді. Күнтізбелік жоспарды құрудың бастапқы материалдары
қадаларды орналастырудың қабылданған технологиясы, жұмыс көлемінің ведомосі
негізінде адам күндері мен ауысымдардағы еңбек шығындарын есептеу болып
табылады. Құрылыстың күнтізбелік кестесін құру үшін еңбек шығындары мен
машина уақытының ведомосін толтыру қажет болады (19-кесте түрінде ұсынылған.).

7.

Жұмыстардың атауы тиісті өлшем бірлігімен ҚНмЕ бойынша уақыт нормасын (Н )
таңдау тәуелді болатын барлық шарттарды тізімдей отырып, ҚНмЕ тұжырымдамасына толық сәйкес келуі тиіс. ҚНмЕ немесе осы жәрдемақыдан сондай-ақ Н-уақыт
нормасы және ұсынылатын ҚНмЕ буынының құрамы жазып беріледі. Күнтізбелік
жоспар формасын рәсімдеу мысалы 20- кестеде келтірілген.
Кесте 20
Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспары
Наимен Объем
Затраты
Требуе Число Численн Сост Продол- График
ование работ
труда
мые
смен ость
ав
житель- работ
работ
маши- в
рабочих бриг ность
(дни)
Ед. Кол- Q,
м,
ны
сутки в смену ады работ
изм во
чел.- маш,
(по
Пр, дн.
.
дн.
-см
графику
)

8.

Еңбек шығындарының есептеулері кестелік түрде АДБ уақыт нормалары, 12 "қадалау
жұмыстары" жинағы негізінде орындалады.
Қазіргі заманғы қадалар жабдығының өнімділігін ескере отырып:
• зауыттық қадаларды бітеу - соққы бөлігінің массасы 7т-250 пог.м ауысымда болатын
гидравликалық балға.
• дәл сол-соққы бөлігінің массасы 2,5 т -150 пог.м болатын дизельді балға.
• дәл сол - соққы бөлігінің массасы 5 т-130 пог.м ауысымда механикалық балға.
• SV-200 -32 pog қондырғысымен зауыттық қадаларды басу. м (ұзындығы 16 м-ге
дейінгі қадалар үшін) және 56 пог. м ауысымда (ұзындығы 28 м дейінгі қадалар үшін)
• сол УСВ-120, УСВ-160 УВТ-200, СО-450, Starke 240 - 100 пог.м ауысымдағы
қондырғыларымен.
• SVU-B-6 - 90 пог.м ауысымда бірдей орнату.
• корпустық құбырлармен қорғалған бұрғылау қадаларының құрылғысы -20^40 пог. м
ауысымда;
• жұмыс элементтерін бірдей екі рет айналдыру қадамы -100-150 пог.м ауысымда.
• өтпелі шнекпен бұрғылау қадаларының құрылғысы-150-250 пог. м ауысымда;
• жоғалған аяқ киіммен корпусты бұрау қадамы- 150-250пог.м м ауысымда;
• корпустың дірілдеуі қадам -200-250 м ауысымда;
• топырақты тығыздау (вытыстыру) кезінде бірдей қадамы-150-200 пог.м ауысымда.

9.

Топырақты қадалармен статикалық қысым жүктемесімен сынау кезінде бір қадаларға
сынақ жабдығын монтаждау ұзақтығы 1 ауысымды, сынақ жүргізу ұзақтығы - 1
ауысымды құрайды. Шпунт және қадалау жұмыстарын ұйымдастыру бөлімін әзірлеу
қадалар негізін салу процесі мыналарды қамтиды: дайындық жұмыстары, жобаға
дейінгі батыру және топырақтағы қадаларды статикалық сынау, жобаға сәйкес
қадаларды батыру, қадаларды бақылау сынақтары, қадалар бастарының бетонын
ростверг түбінің жобалық деңгейіне дейін кесу. Қадалардың жалпы технологиялық
реттілігі 84-суретте көрсетілген.
Принятие свайного основания
Рис. 84. Схематичный календарный план устройства
Устройство свай в
Предпроектное
погружение
свай
Отдых
свай в
грунте
Статические
испытания
свай
2 куста
6-28 сут
2 сут на
I исп.
Контрольные
испытания свай
(статические или
динамические)
послепроектного
погружения
решения о
несущей
способности
свай
соответствии с
требованиями
проекта
5 сут
Продолжительность
2 сут на 1 исп.
определяется по ЕНиР
Срубка
голов
свай
По ЕНиР

10.

Дайындық кезеңінде құрылыс алаңының аумағын игеру және тазарту, тірек
геодезиялық желіні, сыртқы желілер мен жерасты коммуникацияларын орнату;
құрылыс кезеңінде пайдаланылатын тұрақты және уақытша ғимараттар мен
жолдарды салу бойынша жұмыстар орындалады.
Түгендеу ғимараттары орнатылады, қадалар жабдықтары, зауыттық қадалар немесе
бұрғылау технологиялары үшін арматуралық қаңқалар жеткізіледі, ғимараттың
осьтері бұзылады және бекітіледі [51].
Топырақты қадалармен жобалау алдындағы батыру және сынау топырақтың көтергіш
қабілетін нақтылау және қадаларға есептік жүктемені анықтау үшін орындалады [28,
42, 47, 54, 55].
Жобалау ұйымының техникалық тапсырмасы бойынша алаңның әртүрлі
нүктелерінде жоспарланған объектінің осьтерінде топырақты кейіннен сынау үшін
барлау ұңғымаларының жанында қадалардың бұталары (кемінде 2 бұта) батырылады
(сурет. 85) [50].

11.

Сурет-85. Статикалық қысым жүктемесімен қадалармен топырақты сынауды жүргізу
схемасы: а-сынақ қондырғысы; б-қаданың шөгуі басу күшіне (Р) тәуелділігі графигі
түріндегі сынау нәтижелері: 1-байланыстырушы металл арқалық;
2-металл тартқыш; 3 - қаданың шөгуін бекітетін тірек жүйесі;
4-гидравликалық домкрат; 5 - сыналатын қадалар; 6-якорь қадалары

12.

Қадалардың "бұтасына" жобалық есептік және максималды қысым жүктемесіне
байланысты 1, 5, 7 қадалар кіреді.
Орталық қадалар топырақты осьтік қысым жүктемесімен жүктеуге қызмет етеді,
экстремалды қадалар-тарту үшін жұмыс істейтін якорь.

13.

Жүктеме сыналатын қаданың басына якорь қадаларын біріктіретін металл арқалыққа
тірелген гидравликалық ұялармен беріледі. Жүк платформасынан инвентарлық металл
жүктермен жүктелген топырақтың біреуін сынау схемасы бар (сурет. 86).
Топырақты бұрғылау қадаларымен сынау кезінде металл арқалықтар (ұзындығы 2,5;
6,0; 8,5 м) дәнекерлеудегі анкерлік қадалар қаңқаларының бойлық арматурасына
бекітіледі. Бұл жағдайда якорь қадаларының санын 60-кесте бойынша анықтау қажет.
Анкерлік қадалардың орналасуы мен санына байланысты топырақты сынаудың мүмкін
схемалары 87- суретте көрсетілген.

14.

Сурет. 86. Жүк платформасы мен мүкәммалдық жүктердің көмегімен сынау схемасы:
1 -қадалар;
2 -ағаш төсемдердегі мүкәммалдық металл жүктер;
3 -тіреуіш арқалық;
4 -кереует;
5 -домкрат;
6 -тығын саусақ;
Қаданың шөгінділерін басқарудың реперлік жүйесі шартты түрде көрсетілмегенсу
қадаларын шегініс қондырғысының құрылымдық элементтерінің массасын қолдануға
болады (сурет. 88).
Бұл жағдайда қысқыш қондырғыда инвентарлық болат қадалар қысылып,
гидравликалық домкрат орнатылған сыналатын қаданың басына бағытталады.
Бұдан әрі қолданыстағы нормативтік әдістемеге сәйкес жүктеме сатыларына төтеп
бере отырып сынақтар жүргізіледі.Топырақты қадалармен сынау схемасын анықтау
үшін технологиялық картаны жасау кезінде 61-кесте деректерін пайдалану керек.

15.

Диаметр продольных арматурных
стержней каркаса анкерных свай, мм
Кол-во
стержней, шт.
Максимальная вдавливающая нагрузка при испытании, т
4 анкерные сваи
6 анкерных свай
6
60
90
8
72
108
6
84
126
8
96
144
6
114
171
8
128
192
6
144
216
8
160
240
6
180
270
8
200
300
6
216
324
8
240
360
6
282
423
8
312
468
6
354
531
12
14
16
18
20
22
25
28

16.

Топырақтағы қадалардың "тынығуынан" кейін (су қаныққан құмдардағы зауыттық
қадалар үшін - 10 күн, пластикалық топырақтарда - 20 күн, бұрғылау қадалары үшін 28 күн) орталық қаданың "сатылы" статикалық басылуы қаданың есептік көтеру
қабілетінің бір жарым мәніне тең максималды жүктемеге дейін немесе бұзылғанға
дейін (40 мм-ден астам шөгу) [28,42, 47, 54, 55]. Сынақ нәтижелері бойынша қаданың
шөгу немесе басылу шегініс күшіне тәуелділігінің графигі жасалады, оған сәйкес
жобалау ұйымы қаданың топырақтағы жүк көтергіштігін анықтайды (сурет. 85, б)
[28].

17.

Сурет. 87. Анкерлік қадалардың орналасуына байланысты статикалық қысымды жүктемемен
топырақты сынау схемалары: а, б - тиісінше 4 және 6 анкерлік қадалармен және бір арқалықпен;
в, г — тиісінше 8 және 6 анкерлік қадалармен және екі арқалықпен; д - 4 анкерлік қадалармен
және екі арқалықпен; е, ж-с 2 анкерлік қадалармен, бір Арқалық және жүк платформасы

18.

Сурет. 88. Сығымдау қондырғысының көмегімен статикалық қысым жүктемесімен
топырақты зауыттық қадалармен сынау схемасы: 1 - сыналатын қадалар; 2-реперлік
жүйе; 3-жүктемелері бар жүк платформасы; 4-шегініс торабы; 5-түгендеу қадалары;
6-УСВ-120 (160) қондырғысы; 7-гидравликалық домкрат

19.

Кесте -61 Көп қабатты құрылысқа арналған статикалық қысым жүктемесімен топырақты
қадалармен сынау кезінде "бұтадағы" қадалар саны.
Расчетная нагрузка на
сваю, тс
До 100
100-120
Свыше 120
Количество свай в
«кусте»
5
7
1
Примечание
Балка + анкерные сваи
То же
Грузовая платформа
Қаданың шекті кедергісі анықталады-сыналатын қаданың [47] формуласы бойынша
қабылданған S тұнбасын алған жүктеме:мұндағы S, - ғимараттың немесе құрылыстың
іргетасының орташа жауын-шашынының шекті мәнінен [47, 54, 55] статикалық
сынақтар кезінде алынған қаданың өту коэффициенті 0,2-ге тең деп қабылданады.
Мысалы, монолитті темірбетоннан жасалған тірек конструкциялары бар ғимарат үшін
шекті қарсылық S = 0,2 • 18 = 3,6 см шөгу кезінде график бойынша анықталады.

20.

Қадаларды батыру кезінде жұмыстар келісілген жоба бойынша жүргізіледі.
Қадаларды батырудың соңғы кезеңі қадаларды орналастыру журналдары, бетон
жұмыстарын жүргізу, кірісті бақылау және батырылған қадалардың ведомостары,
жоспардағы қадалардың ауытқуларын көрсете отырып, атқару сызбалары негізінде
орындалатын жұмыстардың сапасын бақылау болып табылады (қажет болған
жағдайда). Зауыттық қадалардан іргетастарды орнату кезінде бақыланатын негізгі
көрсеткіштердің құрамына олардың жоспардағы орнын, бас белгілерін және қадалар
осінің вертикалдылығын бақылау кіреді [49, 54]. Қадалар қатарының осі бойынша
қадалардың бір қатарлы орналасуы кезінде жоспардағы қадалар қадаларының нақты
жағдайының жобадан шекті ауытқулары ±0,2<7 (<7 - қадалар диаметрін немесе
қимасының жағын), ал қатардың осі бойымен ±0,3<7; екі және үш қатарлы ±0,2<7
орналасқан бұталар мен таспалар үшін - қадалар қатарының осі бойынша қадалар
қатарының осі бойынша шеткі қадалар және ±0,3 б/ - қадалар қатарының осі бойымен
қалған қадалар мен шеткі қадалар үшін; қатты қадалар үшін ±0,2<7 шеткі қадалар үшін
және ±0,4<7 - ортаңғы қадалар үшін [54]. Монолитті роствергте немесе плитада
қадалардың нақты белгілерінің жобалық белгілерден шекті ауытқулары ±3 см,
құрастырмалы грильде ±1 см құрайды.

21.

Суға батырылған қадалардың осьтерінің вертикальдан шекті ауытқуы олардың
ұзындығының ±2% құрайды. Бұрғылау қадаларының іргетастарын салу кезінде
бақыланатын негізгі көрсеткіштердің құрамына олардың жоспардағы орнын бақылау
және бастарды белгілеу кіреді. Жоспардағы қадалардың нақты позициясының
қатардағы жобалық позициядан шекті ауытқуы ±10 см, ал қадалардың бұталы
орналасуы кезінде қатар бойымен ±15 см құрайды. Топырақтағы қадаларды бақылау
сынақтары топырақтың көтергіштігін нақтылау үшін қадалар демалғаннан кейін
орындалады. Сынақтар статикалық қысым жүктемесімен де (қадалардың жалпы
санының 0,1%) және динамикалық жүктемелермен де (ең аз дегенде 6 сынақ)
орындалуы мүмкін [42].
Бұрғылау қадалары үшін қаданың денесінің тұтастығын толқындық бұзбайтын
әдістермен немесе бұрғыланған бетон өзегін сынау арқылы бақылау қосымша
орындалады [19, 54].
Бұрғылау қадаларының бетон сапасын бақылау жұмыстарына келесі операциялар кіруі
мүмкін:
- қадалардың жалпы санынан 2% - дан қаданың толық ұзындығына өзектерді бұрғылау
(3-тен кем емес) және алынған үлгілерді бір осьті қысуға сынау;
- қадалардың ұзындығы мен тұтастығын сейсмоакустикалық әдістермен бақылауқадалардың жалпы санының 20 % -ті құрайды;

22.

қадалар денесінің біртектілігін ультрадыбыстық әдістермен бағалау-қадалардың
жалпы санының 10 %.
Қадаларды батырудың қадалық негізінің құрылғысы мен құжаттық қабылдауы
аяқталғаннан кейін қадалардың бетон бастарын кесу орындалады.
Кесу грильге қатты қосылу үшін қаданың жұмыс бойлық арматурасын ашу үшін
немесе қадалар жобалық белгілерге дейін батырылмаған кезде орындалады. Жұмыстар
қол құралының немесе қаданың басына кранмен орнатылған арнайы гидравликалық
жабдықтың көмегімен орындалады (сурет. 89).
Қаданың бастарын топырақ бетінен 1 м-ден астам деңгейде кесу қоршауы бар
мүкәммал төсемдерден орындалады [52, 53].
Технологиялық картада қадалау жұмыстарының реттілігі мен мерзімдерін жоспарлау
үшін графикалық парақта күнтізбелік сызықтық график және желілік немесе
циклограмма келтірілген [1, 32, 35, 36].
Орындаушылар бригадаларының уақыты мен кеңістігіндегі өзара іс-қимылды
көрсететін объект бойынша жұмыстарды жүргізудің жалпы күнтізбелік жоспарынан
айырмашылығы, өндірістік процесті орындаудың күнтізбелік кестесі жекелеген
операцияларды орындаудың технологиялық реттілігін анықтайды.
-
English     Русский Правила