Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів.
Пригадаємо, що таке:
Тематичне оцінювання
Приклад рішення 1 завдання Визначте елемент,який містить стільки електронів,скільки і йон магнію. К, Ne, Ca
499.00K
Категория: ХимияХимия

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів

1. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів.

2.

• Скільки електронів може максимально перебувати на: а)
одній атомній орбіталі; б) s-підрівні; в) р-підрівні; г) dпідрівні?
• Дайте визначення принципу найменшої енергії, правила
Хунда, принципу Паулі. Схарактеризуйте їхнє значення для
визначення розподілу електронів в електронній оболонці.
• Що називають «неспареним електроном», «електронною
парою»?
• Чому перший енергетичний рівень заповнюється раніше за
другий?
• Наведіть порядок заповнення електронами підрівнів для
перших чотирьох енергетичних рівнів.
• Чому в атомах Берилію електрони другого енергетичного
рівня перебувають на s-орбіталі, а не на р-орбіталі?
• Скільки енергетичних рівнів зайнято електронами в атомах:
а) Натрію; б) Кальцію; в) Брому?

3. Пригадаємо, що таке:

• Валентність – це властивість атомів одного хімічного
елемента з'єднуватися з певним числом атомів інших
хімічних елементів. Термін походить від лат.
• Ступінь окиснення – це умовний цілочисельний заряд
атома в речовині.
• Електронегативність Здатність атомів елементів відтягувати до себе спільні
електронні пари в хімічних сполуках. ЕН зростає в групах
знизу вгору,а в періодах- зліва направо.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Тематичне оцінювання

Кожне завдання оцінюється 0,5 балів.
На кожному завданні є пояснення,як його рішати.
Відповідь підтверджувати рішенням.
Слайд №14 – це 1 завдання

13. Приклад рішення 1 завдання Визначте елемент,який містить стільки електронів,скільки і йон магнію. К, Ne, Ca

Йон магнію Mg +2 має 10 електронів, тому що
атом має нульовий заряд,бо в ньому 12
протонів(р+) і 12 електронів (е-).Якщо йон має
заряд +,то в нього переважає кількість
протонів,а якщо заряд -,то переважає кількість
електронів
Розв’язок.
К має 19 електронів( пор. номер)
Ne має 10 електронів( пор. номер)
Са має 20 електронів( пор.номер)

14.

15.

Лжноземельні метали -це елементи ІІ
групи

16.

Відновні властивості зростають зі
збільшенням кількості енергетичних
рівнів ( електронних оболонок)

17.

Приклад з карбоном на слайді вище

18.

Якщо катіон має заряд +3,значить у йона
електронів на 3 менше ніж заряд ядра

19.

20.

Кількість електронів на останній
оболонці дорівнює номеру групи,в якій
міститься елемент.

21.

Ізотопи- це нукліди

22.

Протонне число- заряд ядра.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Чим більше електронів на останній
оболонці,тим сильніше неметалічні
властивості.

29.

D –елементи- блакитні

30.

НУКЛО́Н – спільне найменування складових Нейтрон – це елементарна частинка без
частин атомного ядра – протона і нейтрон
електричного заряду, що входить до складу
ядра атома
Прото́н — стабільна позитивно заряджена
елементарна частинка атомного ядра будь-якого
хімічного елемента
Електро́н — стабільна, негативно заряджена
елементарна частинка, що входить до складу
всіх атомів

31.

Якщо йон має заряд +,то в нього переважає
кількість протонів,а якщо заряд -,то
переважає кількість електронів

32.

Нуклонне число A можна знайти через
визначення, A = Z + N, де Z є протонне
число, а N — нейтронне число ядра.
English     Русский Правила