1.76M
Категория: БиологияБиология
Похожие презентации:

Основні хвороби кукурудзи цукрової та обгрунтування заходів їх контролю в умовах лісостепу України

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин
ОНП: Захист і карантин рослин
Презентація теми дисертаційної роботи:
«Основні хвороби кукурудзи
цукрової та обгрунтування заходів
їх контролю
в умовах Лісостепу України»
Аспірант: Куликов Сергій Вікторович
Науковий керівник: Глим’язний Володимир Анатолійович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології
ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

2.

АКУТАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
• Кукурудза цукрова – це цінна овочева культура і одна з найбільш дохідних культур. Вартість отриманої
продукції в 3-5 разів перевищує вартість звичайних гібридів, які використовуються для вирощування
кукурудзи на зерно.
• Більшість країн Європи, в тому числі Україна, задовольняють більшу частину ринку споживання цієї
культури за рахунок імпорту.
• Україна має більш сприятливі грунтово-кліматичні умови для вирощування кукурудзи цукрової
порівняно з більшістю країн Європи і має високий і економічно обгрунтований потенціал у суттєвому
збільшенні обсягів її виробництва.
• Обсяги промислового виробництва кукурудзи цукрової в Україні станом на сьогодні є мізерними у
порівнянні з іншими овочевими культурами через брак досвіду агровиробників у її вирощуванні.
Уражуваність культури хворобами є більшою у порівнянні з кукурудзою на зерно.
Дисертаційні роботи, в яких досліджувалися способи контролю хвороб кукурудзи цукрової
• Агроекологічне обґрунтування вирощування кукурудзи цукрової із застосуванням біопрепаратів.
Дис… канд.с.-г.наук: 03.00.16. Л.П. Теличко. Інститут агроекології і природокористування НААН. Київ,
2021
• Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в
умовах Сходу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.09. Мацай Н.Ю. Інститут зернового
господарства НААН. Дніпропетровськ

3.

Орієнтовний зміст дисертації
АНОТАЦІЯ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ В УКРАЇНІ
(Аналітичний огляд літератури)
1.1. Культура кукурудзи цукрової в світі і в Україні. Значення та умови вирощування
1.2. Основні хвороби в агроценозі кукурудзи цукрової та біологія збудників
1.2.1. Сажкові хвороби
1.2.2. Кореневі гнилі
1.2.3. Хвороби качанів
1.2.4. Хвороби листкового апарата.
1.3. Контроль розвитку хвороб в технологіях вирощування кукурудзи цукрової

4.

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Місце та умови проведення досліджень
2.2. Методика проведення досліджень
2.4.1. Визначення енергії проростання, схожості насіння,
маси 1000 зерен
2.4.2. Методики проведення обліку хвороб кореневої системи, вегетативної маси і качанів
2.4.3. Визначення видового складу мікофлори зерна кукурудзи цукрової
2.4.4. Визначення технічної ефективності фунгіцидів та їхнього впливу на продуктивність і якість
урожаю
2.4.5. Визначення вмісту діючих речовин в зерні кукурудзи цукрової
РОЗДІЛ 3. ВИДОВИЙ СКЛАД ЗБУДНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ХВОРОБ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ
3.1. Діагностика і моніторинг хвороб кукурудзи цукрової
3.2. Структура фітопатокомплексу кукурудзи цукрової
3.3. Вплив абіотичних факторів на динаміку розвитку
основних хвороб кукурудзи цукрової
3.4. Мікофлора зерна кукурудзи цукрової

5.

РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ
ТА РОЗВИТОК ХВОРОБ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ
4.1. Вплив протруйників на посівні якості зерна кукурудзи цукрової
4.2. Вплив протруйників на розвиток хвороб кукурудзи цукрової
4.2.1. Вплив протруйників на розвиток кореневих гнилей
4.2.2. Вплив протруйників на розвиток хвороб листового апарату і репродуктивних органів
кукурудзи цукрової
4.2.3. Вплив протруйників на кількість і якісні показники урожаю
РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДІВ ЗА
РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ УРОЖАЮ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ
5.1. Ефективність фунгіцидів проти основних хвороб кукурудзи цукрової
за протруєння насіннєвого матеріалу
5.2. Ефективність фунгіцидів проти основних хвороб кукурудзи цукрової
за обприскування посівів
5.3. Контроль якості урожаю кукурудзи цукрової за критерієм залишкових кількостей пестицидів
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

6.

Загальний аналіз кількості наукових робіт,
захищених на кафедрі та факультеті за даною
науковою проблемою
Дослідження хвороб кукурудзи цукрової на кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф.
Пересипкіна факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології НУБІП
України
не проводилися.

7.

Методики досліджень
Методики випробувань
фунгіцидів
Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві / За ред. М. П. Лісового.
К.: Колообіг, 2013.
Методика випробування і застосування пестицидів/ С.О. Трибель та ін. / за ред. проф. С.О.
Трибеля. – Київ: Світ 2001.
Методика оцінки стійкості сортів
Методика проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин.
Український інститут експертизи сортів рослин: К., 2016.
Методи лабораторних
досліджень збудника хвороби
Khamari Bhagyashree. Basics of Phytopathological Techniques. Discovery Publishing House
Pvt. Ltd, 2022.
ДСТУ 4180-2003 Карантин рослин. Методи мікологічної експертизи підкарантинних
матеріалів
Ідентифікація збудників хвороб сільськогосподарських культур. одеський державний
аграрний університет агробіотехнологічний факультет кафедра захисту, генетики і
селекції рослин. Одеса – 2018
Саттон Д., Фотергілл А., Рінальді М. Визначник патогенних та умовно патогенних грибів.
2001. 486 с
Методика визначення якості
посівного матеріалу
Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002.
[Чинний від 2004-01-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2003.
Статистична обробка результатів
досліджень
Microsoft Ecxel

8.

Очікувані результати
• Встановлення поширення, видового складу і шкодочинності збудників
хвороб кукурудзи цукрової в умовах Лісостепу України.
• З’ясування впливу виявлених хвороб на продуктивність рослин та якість
качанів
• Встановлення закономірностей розвитку хвороб залежно від
метеорологічних умов.
• Оцінка стійкості гібридів кукурудзи цукрової до основних хвороб
• Вивчення технічної ефективності засобів захисту рослин різної природи
для контролю основних хвороб кукурудзи цукрової.
• Розроблення науково-практичних рекомендацій щодо заходів контролю
основних хвороб кукурудзи цукрової.

9.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила