СӨЖ: Тақырып: Эвтаназия. Қарсыластар мен жақтастар. ҚР жағдай
104.44K
Категория: МедицинаМедицина

Эвтаназия. Қарсыластар мен жақтастар. ҚР жағдай

1. СӨЖ: Тақырып: Эвтаназия. Қарсыластар мен жақтастар. ҚР жағдай

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
СӨЖ:
Тақырып:
Эвтаназия.
Қарсыластар мен жақтастар.
ҚР жағдай
Топ: ЖМ 15.003-02
Дайындаған: Сағымбай Айнұр

2.

1
Эвтаназия –өмірін
жасанды ұстап тұрған
аспаптың жұмысын
тоқтату жолымен ,
төзгісіз аурумен
ауыратын науқастың
өлімін тоқтату
Эвтаназия-облегчение
предсмертных страданий
неизлечимо больных
людей, согласованное с
врачами умерщвление.
Euthanasia means to take a
deliberate action with the
express intention of ending
a life to relieve intractable
(persistent, unstoppable)
suffering
2
Суицид— өзін өмірден Суицид – это форма
қасақана айыру
поведенческой и
психической активности,
целью которой выступает
добровольное
самоуничтожение.
Suicide is the act of
intentionally causing one's
own death
3
Пассивті эвтаназиядәрігердің
қолданылып отырған
емді әдейі тоқтату
арқылы шақырылатын
өлім
Passive euthanasiadeliberate discontinuation
of maintenance therapy by
medics
Пассивная эвтаназия намеренное прекращение
медиками
поддерживающей
терапии

3.

4
Белсенді эвтаназияөлім жағдайдағы
адамға медициналық
препараттарды
немесе іс-әрекеттерді
қолдану арқылы
жылдам және ауру
сезімінсіз өлім
шақыру
Активная эвтаназия введение умирающему
медицинских препаратов
либо другие действия,
которые влекут за собой
быструю и
безболезненную смерть
Active euthanasia - the
introduction of dying
medicines or other
actions that entail a quick
and painless death
5
Хоспис-жазылмайтын
аурулар жататын және
олардың ауруын
жеңілдететін жағдай
жасалған емдеу
мекемесі
Хоспис- лечебное
учреждение, клиника для
безнадёжных
(онкологических)
больных, где созданы
условия, облегчающие их
страдания.
Hospice-medical
institution, clinic for
hopeless (oncological)
patients, where
conditions are created
that ease their suffering.

4.

6
МОРГ- мәйітті тану,
талдау, сақтау үшін
ауруханалардағы ,
суд-мед
.орталықтардағы
арнайы орын
МОРГ-специальное
помещение при больницах
, судебно- медицинских
учреждениях для хранения
, опознания , вскрытия и
выдачи трупов для
захоронения .
SIDS is a special place
for hospitals, forensic
medical institutions for
storage, identification,
opening and delivery of
corpses for burial.
7
Реанимацияорганизмді тірілту
мақсатында
жасалған ісәрекеттер
жиынтығы
Реанимация — это
комплекс мероприятий,
направленных на
оживление организма.
Resuscitation is a
complex of measures
aimed at revitalizing the
body.

5.

9
Танатология- өлімнің
себептерін,
механизмін ,
белгілерін , өлім
алдындағы науқастың
жағдайын жеңілдету
шараларын зерттейтін
ғылым
Танатоло́гия— раздел
медицины, изучающий
состояние организма в
конечной стадии
патологического процесса,
динамику и механизмы
умирания
Thanatology - the
division of
medicine, which
studies the state of
the organism in the
final stage of the
pathological
process, dynamics
and mechanisms of
dying
10
Биологиялық өлімжасушадағы және
тіндегі
физиологиялық
үрдістерінің тоқтауы
нәтижесінде болған
қайтымсыз үрдістер
Биологи́ческая смерть (или
истинная смерть) необратимое прекращение
физиологических процессов в
клетках и тканях
Biological death (or
true death) is an
irreversible
cessation of
physiological
processes in cells
and tissues

6.

11
Терминальдық күйөлім мен өмір
арасындағы аралық
жағдай.
Терминальное состояниепограничное состояние
между жизнью и смертью.
12
Қастандық жасау,
өлтіру- әдейі немесе
абайсызда басқа
біреудің өмірін
тоқтату
Убийство-умышленное или Murder-intentional or
неосторожное причинение careless causing of
смерти другому человеку
death to another person
The terminal state-the
borderline between life
and death
English     Русский Правила