2.53M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Фонетика. Звуки мови

1.

2.

Фонетика (від гр. phone звук) - розділ науки про мову,
який вивчає звуки мови.
24.10.2017
2

3.

Основним об'єктом вивчення
фонетики є звуки - найменші одиниці
мовного потоку, з яких в мові
складаються слова.
Звуки мови на письмі позначаються
так: звуків
позначення
[a], [с], [д'], [ґ], [дж'], [й], [м], [н]
24.10.2017
3

4.

Звуки мови
Голосні
Утворюються
З голосу та шуму
Лише з голосу
24.10.2017
З(дзвінкі)
голосу та шуму
(дзвінкі)
Приголосні
З шуму
(глухі) (глухі)
З шуму
4

5.

Пари твердих-м'яких приголосних
( 9 пар):
[д]\[д ,],[т]\[т'],[з]\[з'],[с]\[с'],[ц]\[ц'],[л]\[л'],
[н]\[н'],[дз]\[дз’],[р]\[р’].
[б],[п],[в],[м],[ф],[г],[ г],[к],[х],[ж],[ш],[ч],[дж].
М'який приголосний,що не має парного
твердого:[Й]
24.10.2017
5

6.

[б]\[п],[д]\[т],[д']\[т’],[ж]\[ш],[з]\[с],[з']\[с'],[дж]\[ч],
[дз]\[ц],[дз']\[ц'],[г]\[х],[г]\[к]
Дзвінкі приголосні,що не мають
пар:
[м],[н],[н,,[р],[р'],[л],[л'],[в],[й]
Глухий приголосний, що немає
пари:
[ф]
24.10.2017
6

7.

Праця, працелюбний,
робота, роботящий
24.10.2017
Поле – поля, ластівка ластівки
7

8.

24.10.2017
8

9.

Буква і завжди позначає сполучення
приголосного [й] і голосного звука [і]. Вона
вживається на початку слова, після букв,
що позначають голосні, після апострофа
і м'якого знака: їдкий, проїзд, під'їхати,
Ільїн.
Букви є, ю, я передають на письмі
сполучення двох звуків — приголосного [й]
та відповідного голосного:
1) на початку слова: явір, юрба, єдиний;
24.10.2017
9

10.

2) після букв, які позначають голосні:
пояс, союз, поєдинок;
3) після апострофа і м'якого знака (після
твердого або м'якого приголосного в цих
словах вимовляється звук [й]): м'ята,
в'юн, бар'єр, Ньютон, браконьєр;
4) в окремих словах після й: Майя, фойє.
У середині й кінці складу букви я, ю, є
позначають голосні [а], [у], [є] і м'якість
попереднього приголосного: сяйво, люди,
ллє.
24.10.2017
10

11.

Не розриваються
Залишаються в попередньому рядку
1) буквосполучення йо, ьо: ма-йор,
ко-льо-ри;
1) перша з двох однакових букв, що
належать до різних частин слова: оббити, сон-ний, пас-ся, юн-нат;
2) буквосполучення дж, дз, що
позначають один звук: са-джу, гудзик;
2) м'який знак і апостроф: паль-ма,
донсь-кий, пір'-ям, бар'-єр.
3) односкладові префікси перед
приголосним: роз-пуск, від-плата,
але роз-орати і розо-рати;
4) початкова частина кореня, що не
становить складу, з коренем: нагріти (а не наг-ріти), три-грамовий (а не григ-рамовий);
5) ініціали й прізвища:
6) Т. Г. Шевченко (а не Т. Г. Шевченко);
6) цифри й скорочені назви мір:
5 кг,
10 га (а не 5-кг).
24.10.2017
11

12.

Букви позначають
Які букви
Приклади
Один звук
а[а], б [б], в [в],
к [к], та інші
абетка [абетка],
мова [мова],
зоопарк [зоопарк],
озера [озера]
Сполучення двох
звуків
ї[ йі], щ[ шч]
їжак [йіжак],
поїзд [пойізд], щур
[шчур], площа
[плошча]
Мають подвійне
значення
я, ю, є
як [йак], юнак
[йунак], моє
[мойе], доля
[дол'а], люд [л'уд],
синє [син'є]
Окремо не позначає
24.10.2017
звука
ь
лось [лос'], редька
[ред'ка]
12

13.

Уподібнюються
приголосні
Перед звуками
Вимовляються
як
Наприклад
Глухі[ т], [с],
[к]
Дзвінкі [з],
[г]
Шиплячі
[ж], [ч] [ш],
[дж]
Дзвінкими
Глухими
Парні
дзвінкі
Парні глухі
[з ],[зʹ] [с
],[с']
[ц ], [ цʹ]
[дз] [дз']
[з ], [ц],[с]
або
[зц ], [сц ],
[з ц ]
Боротьба, просьба,
вокзал
Зсадити,розчин,
легко
Дочці, лисичці,
товаришці, смієшся
24.10.2017
13

14.

Групи приголосних, у яких
відбувається спрощення
Приклади
[здн ]
[ждн ]
Проїзний ( проїзд)
Тижневий (тиждень)
[стн ]
[ стл]
Корисний ( користь)
Щасливий ( щастя)
24.10.2017
Маркітан Л.В
14

15.

24.10.2017
15

16.

Пишеться ЙО
Пишеться ЬО
Для позначення
сполучення
приголосного Й з
голосним О на
початку слова або
складу
ЙОД, ЙОГУРТ, ГАЙОК
Для позначення
мʹякості
попереднього
приголосного перед
О в середині і в кінці
складу
СЬОМИЙ,
БАДЬОРІСТЬ, ЛЬОХ
24.10.2017
16

17.

Уживаємо У або І
На початку речення перед приголосним звуком
У страху очі великі. І баран буцне,як зачепити.
Якщо попереднє слово закінчується на
приголосний звук.
З телячим хвостом у вовки не сунься.
Пес і собака-вдача однакова.
Уживаємо В або Й
На початку речення перед голосним звуком
В усякім подвірʹї свої повір 'я
Якщо попереднє слово закінчується на голосний
звук.
Узувся в мої чоботщта мене й лає.
Крукові й мило не поможе
24.10.2017
17

18.

1 Після букв д,т,з,с,ц,л,н, якщо
ці букви позначають м'які
звуки [д],[т],[з],[с],[ц],[л],[н].
Мідь,мить,мазь,міць,
вільно, станьте
2 Після букв,що
Сьогодні, льон,трьох
Позначають м'які приголосні,у
середині складу перед о
3 Після м'якого приголосного
[л] перед наступним м'яким
приголосним
Учительська,сільський,
їдальня,пальці
4 У дієсловах на -ться,-ть
Навчаються, сміється
5 У суфіксах -оньк-,-еньк-,
Дитинонька,квітонька,
-оньк-,-есеньк-,-ісіньк-гюсіньк- маленький.
24.10.2017
18

19.

1 Після букв
б,п,в,м,ф;
ж,ч,ш; г,к,х
2 Після р, що позначає
твердий звук [р]
3 Перед буквами,
що позначають
м'які або
пом'якшені
приголосні
4 Після н перед ж, ч, ш, щ
24.10.2017
Голуб,кров, ніч,змаж
Сибір,Харків,
вірте (але
Горький)
Кузня, цвях,
весняний,
але тьмяний (бо
тьма)
Тонший,
кінчик,
барабанщик
19

20.

Апостроф ставимо перед буквами я, ю, є,ї
Після букв б, п, в, м,
Б'є, п'ять, в'язати, в'юн, солов'ї,
ф
м'який, арф'яр
Після літери р, що
Повір'я, міжгір'я, матір'ю
позначає твердий
звук [р]
Після префіксів та
першої частини
складних слів, що
закінчуються твердим
приголосним
Після літери к у слові
Лук'ян та
споріднених із ним
24.10.2017
словах
З'явитись, об'єднатись, під'яремний,
дит'ясла, трьох'ярусний, пів'яблука
Лук'янівна, Лук'яненко,
Лук'янчук
20

21.

Апостроф не ставимо перед буквами я,ю,є,ї:
Після літер б, п, в, м, ф, якщо перед ними
стоїть літера, що позначає кореневий
приголосний,крім [р]
Цвях, свято, морквяний, але верб'я,
торф'яний, черв'як
Після літери р, що позначає м'який
звук [рʹ ]
Ряска, буря, рюкзак
24.10.2017
21

22.

Подвоєння літер
На межі префікса і кореня
Наприклад
Беззоряний, віддати
Оббігти, підданий
На межі двох префіксів
На межі кореня і суфікса
На межі двох суфіксів
Ввічливий, ввійти
Осінній, сонний
Глибинний, письменник
На межі дієслівної основи і
суфікса - ся
На межі частин складного
слова
Нісся, пасся,розрісся
24.10.2017
Юннат (юний
натураліст)
22

23.

1 У загальних назвах після
букв д,т,з,с,ц,ж,ч,ш,р
(правило „дев'ятки")
Директор,титан,зигзак,
сигнал,
циркуль,жирафа,ритм
2 .У географічних назвах з
кінцевим -ика,-ида та
похідних від них
Америка,Мексика,Флорида
З.У географічних назвах із
Рим,Мадрид,Рига
звукосполученням -ри- перед
приголосним (крім й)
4.У географічних назвах після
ж,ч,ш,ц
5. За традиційною вимовою в
деяких географічних назвах
24.10.2017
Алжир,Чилі,
Вашингтон
Аргентина,Бразилія,
Сирія, Єгипет
23

24.

Після букв,що не входять до Пінгвін, фініш,міксер
„дев'ятки"
На початку слів
Інститут,інженер, інжир
У кінці незмінних слів
Перед буквами, що
позначають голосний
звук,та й.
Таксі,колібрі,зомбі,гризлі
Діаметр,радіус,армія,
радіо
У власних назвах після літер Брати Грімм,
на позначення
Дені Дідро
приголосних,крім
шиплячих
24.10.2017
24

25.

24.10.2017
25
English     Русский Правила