Кінематика матеріальної точки
Зміст
1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ
2.92M
Категория: ФизикаФизика

Кінематика матеріальної точки

1. Кінематика матеріальної точки

www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
1

2. Зміст

1. Загальні визначення.
2. Кінематична характеристика:
швидкість матеріальної точки.
3. Кінематична характеристика:
прискорення матеріальної точки.
4. Основні рівняння кінематики
рівноприскореного руху.
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
2

3. 1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Фізика вивчає найбільш загальні властивості
матерії і форми її руху (механічну, теплову,
електромагнітну, ядерну і т.п.). Закони фізики
діють не тільки на Землі, вони панують і у всьому
Всесвіті, відбиваючи у такий спосіб матеріальну
єдність світу.
Час – форма існування матерії, яка визначає
послідовність подій.
Простір – форма існування матерії, виражає
порядок співіснування окремих об’єктів.
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
3

4.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Фундаментальний закон – закон, що
виконується у будь-якій точці нашого
простору, яка є доступною на сьогодні
для спостереження.
Частковий закон - закон, який
виконується лише за дуже обмежених
умов.
Закон фундаментального походження закон,
який
можна
математично
вивести з фундаментального закону.
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
4

5.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
5

6.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Матеріальна точка – тіло, розмірами
якого
можна знехтувати в межах данної задачі.
Абсолютно
тверде
тіло

тіло,
деформаціями якого в умовах розв’язуваної
задачі можна знехтувати.
Система відліку – сукупність тіл відносно
яких визначається положення тіла,
яке
розглядається у просторі та годинник, що
визначає час.
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
6

7.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Механіка
Частина фізики, що вивчає рух і
деформацію тіл під
впливом прикладених до них сил
Кінематика
Динаміка
Статика
З геометричної точки зору
досліджує різні види
механічного руху
Вивчає причини виникнення
і змін механічного
руху
Встановлює умови
спокою і рівноваги тіл
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
7

8.

Траєкторія – уявна лінія, вздовж
якої рухається тіло.
Шлях – довжина траєкторії.
Переміщення – вектор, направлений з початку у кінець шляху.
За видом траєкторії рух ділиться на:
Криволінійне
Прямолінійне
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
8

9.

www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
9

10.

2. Кінематика
Послідовні положення тіла
під час руху по траєкторії
визначаються радіусвектором r(t), проведеним з
фіксованої точки О до
точки на траєкторії руху
тіла
Літак рухається
вгору від точка А
до точки В по
траєкторії АВ,
позначеній
пунктирною
дугою. Отже,
довжина дуги АВ є
шляхом,
пройденим
літаком.
r
Вектор АВ = r
натомість є
вектором його
переміщення
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
10

11.

Швидкість – фізична величина, яка показує
стрімкість зміни положення тіла:
r r1 r
r d r
lim
t2 t1 t t 0 t
dt
Середня швидкість – величина, яка показує
відношення всього шляху на весь час руху:
сер
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
t2
1
t
dt
t 2 t1 t1
сер
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
S
,
T
11

12.

dr
v
dt
Швидкістю тіла називають вектор, який задається
відношенням вектору переміщення dr до проміжку
часу dt, за який воно здійснено:
Вектор швидкості завжди дотичний до траєкторії
руху. На рисунку (праворуч нагорі) показане
розкладання вектора швидкості на вертикальну та
горизонтальну компоненти в різних точках траєкторії
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
12

13.

www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
13

14.

Прискорення матеріальної точки – фізична
величина, яка показує зміну швидкості за
одиницю часу:
2 1
d
a
lim
t 0 t
t 2 t1
t
dt
Середнє прискорення – величина, яка показує
відношення повної зміни
швидкості на час за який
ця зміна відбулась:
t2
aсер
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
1
a t dt
t 2 t1 t1
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
14

15.

v>0
Розглянемо старт ракети. Її швидкість
змінюється в часі від нульової (у момент старту
t0 ) до все більших значень швидкості у наступні
моменти польоту.
dv
a
dt
Відношення зміни швидкості тіла dv до
проміжку часу, в який воно здійснене, dt
називають вектором прискорення тіла.
v0
v=0
vt
Тут наведені графіки
залежностей від
часу для швидкості
та пройденого тілом
шляху за умови руху
з постійним
прискоренням:
a=const
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
15

16.

a const За визначенням:
d
a
dt
Звідси
d a dt d a dt at const
При t 0 const 0
0 at
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
16

17.

4. ШЛЯХ ПРИ РІВНОПРИСКОРЕНОМУ РУСІ
Переміщення:dr a t , dr
0
0 at dt
dt
2
at
dr 0 at dt , r 0 t 2 const
При t 0 r const r0
2
at
r r0 0 t
2
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
17

18.

4. ШЛЯХ ПРИ РІВНОПРИСКОРЕНОМУ РУСІ
Координата
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
18

19.

4. ШЛЯХ ПРИ РІВНОПРИСКОРЕНОМУ РУСІ
www:criticalfluid.com.ua
ФІЗИКА: МЕХАНІКА
Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
19

20.

Далі буде . . .
http://
criticalfluid.com.ua
Даючи, отримую ...
20
English     Русский Правила