ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Забезпечення управляючої підсистеми
Основні принципи фінансового менеджменту
Функції фінансового менеджменту як спеціальної сфери управління підприємством
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
233.45K
Категории: ФинансыФинансы МенеджментМенеджмент

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. (Тема 1)

1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЛекторЛадико Людмила Миколаївна, доцент
кафедри фінансів та фінансово-економічної
безпеки, к.е.н.

2. Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сутність фінансового менеджменту.
Об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту.
Принципи фінансового менеджменту
Мета і основні завдання фінансового менеджменту.
Функції фінансового менеджменту та їх значення.
Організація фінансового менеджменту на підприємстві.
2

3.

Деньгами нужно управлять,
а не служить им.
Сенека
Фінансовий менеджмент являє собою науку про
управління фінансами підприємства щодо вироблення і
реалізації
управлінських
рішень,
пов'язаних
з
формуванням, розподілом і використанням фінансових
ресурсів підприємства
Крамаренко Г.О. Чорна О.Є.
Финансовый менеджмент представляет собой систему
принципов и методов разработки и реализации
управленческих решений, связанных с формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов
предприятия и организацией оборота его денежных
средств.
3
И.А. Бланк

4.

ціль
технологія
інструменти
керуючий
вплив
Процес управління –
взаємодія керуючої і керованої
підсистем по досягненню заданого
результату (цілі) у відповідності з
завданнями фінансового
менеджменту
Зворотний
зв'язок
ЗОВНІШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
Суб’єкт
Об’єкт фінансового управління
Рух фінансових
ресурсів
Кругообіг
вартості
Грошовий
обіг
Фінансові
відносини
4

5. Забезпечення управляючої підсистеми

ОРГАНІЗАЦІЯ
Забезпечення управляючої підсистеми
Технічне
Методичне
Програмне
Кадрове
Інформаційне
Правове
Організаційне
Ладыко Л.М. - Финансовый менеджмент предприятий
5

6.

Наскільки сприятливий стан підприємства
на ринках благ і факторів виробництва і які
заходи сприяють подальшому його
зміцнення на даних ринках?
Ефективно
функціонує
підприємство в
цілому?
Фінансовий
менеджмент
Забезпечують
грошові потоки
ритмічність
платіжнорозрахункової
дисципліни?
Звідки взяти необхідні
фінансові ресурси?
Куди вкласти фінансові
ресурси з найбільшою
ефективністю?
6

7. Основні принципи фінансового менеджменту

інтегрованість з
загальною системою
управління
підприємством
орієнтованість
на стратегічні
цілі розвитку
підприємства
варіативність підходів
до розробки окремих
управлінських рішень
комплексний
характер
формування
управлінський
рішень
високий динамізм
управління
7

8.

Головна мета
фінансового
Забезпечення максимізації ринкової вартості підприємства
менеджменту:
Стратегічні цілі: максимізація прибутку підприємства;
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;
забезпечення фінансової стійкості в довгостроковому періоді.
Основні
завдання
фінансового
менеджменту,
спрямовані на
реалізацію
його головної
мети
1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів
відповідно з задачами підприємства в майбутньому періоді.
2. Забезпечення найбільш ефективного розподілу і використання
сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних
напрямів діяльності підприємства.
3. Оптимізація грошового обороту.
4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства враховуючи рівні
фінансового ризику.
5. Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при
передбачуваному рівні прибутку.
6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі
його розвитку.
7. Забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу при
8
зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності.

9.

Групування основних функцій фінансового менеджменту
функцій фінансового менеджменту,
як керуючої системи
функції фінансового
менеджменту як спеціальної
області управління підприємством
1. Розробка фінансової стратегії підприємства.
2. Створення організаційних структур, що
забезпечують прийняття і реалізацію управлінських
рішень по всім аспектам фінансової діяльності
підприємства.
3. Формування ефективних інформаційних систем,
що забезпечують обґрунтування альтернативних
варіантів управлінських рішень.
4. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової
діяльності підприємства.
5. Здійснення планування фінансової діяльності
підприємства по основним її напрямкам.
6. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації
прийнятих управлінських рішень в області
фінансової діяльності.
7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією
прийнятих управлінських рішень в області
фінансової діяльності.
1. Управління активами.
2. Управління капіталом.
3. Управління інвестиціями.
4. Управління грошовими
потоками.
5. Управління фінансовими
ризиками.
6. Антикризове фінансове
управління.
9

10.

Функції фінансового менеджменту як системи, що управляє

п/п
1
2
3
4
5
Функція
Зміст
Розробка фінансової стратегії підприємства, здійснення
поточного й оперативного фінансового планування за
Планування
основними напрямами діяльності й структурними
підрозділами
Визначення обсягів і змісту інформаційних потреб
фінансового менеджменту, формування зовнішніх і
Інформаційне
внутрішніх джерел інформації, організація постійного
забезпечення
моніторингу фінансового стану підприємства і кон’юнктури фінансового ринку
Розмежування повноважень виконавців, визначення
Організація
їхніх прав і обов’язків
Формування системи заохочення і штрафних санкцій в
Мотивація
процесі реалізації прийнятих управлінських рішень
Визначення
системи
показників,
що
підлягають
контролю, періодичності його проведення і відпоКонтроль
відальних осіб. Порівняння досягнень з поставленими
цілями. Проведення коригувальних дій у разі виявлення
відхилень
10

11. Функції фінансового менеджменту як спеціальної сфери управління підприємством


п/п
Функція
1
Управління
активами
2
Управління
капіталом
3
Управління
грошовими
потоками
4
Управління
інвестиціями
5
Управління
фінансовими
ризиками
6
Антикризове
фінансове
управління
Зміст
Визначення реальної потреби в окремих видах активів,
оптимізація
їх
складу,
забезпечення
ліквідності
й
ефективності використання, вибір ефективних форм і
джерел їх фінансування
Визначення загальної потреби в капіталі для фінансування
активів. Оптимізація структури капіталу. Розробка системи
рефінансування капіталу в найбільш ефективні види активів
Формування вхідних і вихідних потоків грошових коштів
підприємства, їх синхронізація за обсягами і в часі.
Ефективне використання вільних грошових коштів
Формування напрямів інвестиційної діяльності, оцінка
інвестиційної привабливості окремих проектів, вибір
найбільш ефективних з них. Формування реальних
інвестиційних програм і портфеля фінансових інвестицій
Ідентифікація основних фінансових ризиків, що притаманні
діяльності підприємства. Оцінка ризиків і обсягів можливих
втрат. Розробка заходів щодо мінімізації ризиків, їх
профілактики і запобігання
На основі постійного моніторингу фінансового стану
11
підприємства
проведення
діагностики
банкрутства.
Використання механізмів фінансової стабілізації

12. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Рада директорів
Президент (виконавчий
директор)
Віце-президент
(заступник директора з фінансів)
Фінансовий директор
(начальник фінансового
відділу)
Планування;
Бюджетування;
Економічний аналіз;
Контроль фінансової діяльності;
Фінансування інвестицій;
Управління грошовими коштами;
Кредитна політика;
Управління податками.
Головний бухгалтер
Бухгалтерський облік;
Інформаційне забезпечення
діяльності;
Складання звітності;
Організація внутрішнього аудиту.
12

13.

Склад основних елементів механізму
фінансового менеджменту
1. Система
регулювання
фінансовою
діяльністю
підприємством
5. Система
фінансових
інструментів
Механізм
фінансового
менеджменту
4. Система
фінансових методів
2. Система
зовнішньої
підтримки
фінансової
діяльності
підприємства
3. Система
фінансових важелів
13

14.

Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності
підприємства.
Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства.
Система
регулювання фінансової
Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності
діяльності
Система зовнішньої
підтримки фінансової
діяльності підприємства
підприємства.
Державне та інші зовнішні форми фінансування підприємства.
Кредитування підприємства.
Лізинг (оренда).
Страхування.
Інші форми зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства.
(ліцензування, державну експертизу інвестиційний проектів).
Ціну, відсоток, прибуток, дивіденди.
Амортизаційні відрахування.
Система фінансових
Чистий грошовий потік.
важелів
Пені, штрафи, неустойки.
Метод техніко-економічних розрахунків.
Система фінансових Балансовий метод
Економіко-статистичні методи, Економіко-математичні методи.
методів
Методи експертних оцінок
Методи нарощення вартості
Платіжні інструменти (платіжні доручення, чеки, акредитиви тощо).
Кредитні інструменти (договори про кредитування, векселі тощо)
Система фінансових
Депозитні інструменти (депозитні договори, депозитні сертифікати тощо)
інструментів
Інструменти інвестування (акції, інвестиційні сертифікати тощо)
Інструменти страхування (страховий договір, страховий поліс тощо)
14
English     Русский Правила