Нейро-компьютер Нейро жүйелер
Мазмұны
Нейрондар моделдері мен нейрондық желілердің негізгі түсініктері, анықтамалары
Сурет – 1. МакКалок пен Питтстің нейрондық моделі
МГППУ-да өткен “Нейро-компьютерлер және оларды қолдану” атты конференция (18.03.2011)
Нейрокомпьютинг – бұл ғылыми бағыт болып, параллельді жұмыс істейтін қарапайым есептеу элементтерінің (нейрондарының) көптеген санынан т
Нейрондық желілердің түрлі модельдерінің нейропроцессор кристаллдарындағы көптеген жүзеге асырылулары бар.
Fujitsu фирмасы мамандарының пікірінше жылдамдығы жағынан SPARC-10 жұмыс станциясынан 2000 есе асып түсетін 256 тортаптар тұратын желі ойлап тапты.
1991 жылы нейрокомпьютерлер орталықтары Мәскеуде, Киевте, Минскіде, Новосибирскіде, Санкт – Петербургте құрылды.
МГПП университетінде өткен “Нейро-компьютерлер және оларды қолдану” атты конференция (17.03.2015)
Қорытынды
Қазіргі уақытта нейрокомпьютерлер базасына бөлінген ЭЕМ - нің алтыншы буынын жасауда ізденіс жұмыстары жүргізіліп жатыр.
10.24M

Нейро-компьютер. Нейро жүйелер

1. Нейро-компьютер Нейро жүйелер

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университеті
1
Нейро-компьютер
Нейро жүйелер
Орындаған: Манасова А.
Қабылдаған: Мамырова А.
13.02.2017

2. Мазмұны

2
МакКалок пен Питтстің нейрондық моделі
Қарапайым перцептрон сұлбасы.
Нейрокомпьютер және нейрожүйелерді зерттеуші
ғалымдар
Нейрондық желінің бірінші моделі.
МГППУ-да өткен “Нейро-компьютерлер және оларды
қолдану” атты конференция (18.03.2011)
МГПП университетінде өткен “Нейро-компьютерлер
және оларды қолдану” атты конференция (17.03.2015)
13.02.2017

3. Нейрондар моделдері мен нейрондық желілердің негізгі түсініктері, анықтамалары

3
НАҚТЫ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІ –
Б Ұ Л Н Е Й Р О Н Д А РД Ы Ң
Ж И Ы Н Т Ы Ғ Ы – Б І ЗД І Ң
М И Ы М Ы ЗД Ы Қ Ұ РА Й Т Ы Н
К І Ш К Е Н Т А Й Ұ Я Ш Ы Қ Т А Р.
Ж Е Л І Ә Р Т Ү РЛ І Ә Д І С Т Е Р М Е Н
Ө З А РА Ә Р Е К Е Т Е Т У Ш І Ә Р І
БАЙЛАНЫСУШЫ БІРНЕШЕ
М И Л Л И А РД Н Е Й Р О Н Д А РД А Н
Қ Ұ РА Л У Ы М Ү М К І Н .
13.02.2017

4. Сурет – 1. МакКалок пен Питтстің нейрондық моделі

4
НЖ аймағындағы зерттеулер белсенділендірудің
үш кезеңінен өтті.
Біріншісі 40-жылдарда
өтіп, МакКалок пен
Питтстің алғашқы
жұмысымен
негізделеді . Онда
жүйке клеткаларына
ұқсас логикалық
амалдар орындай
алатын шектік
элементтер негізінде
автоматты құру идеясы
мазмұндалды.
Сурет – 1. МакКалок пен Питтстің
нейрондық моделі
13.02.2017

5.

5
Жандандырудың екінші
кезеңі 1959 жылы пайда
болған Розенблат
перцептронының жинақтық
теориясының арқасында 60жылдарда туындады.
60-жылдардың аяғына қарай
АҚШ-та нейрондық желінің
(НЖ) бірнеше
эксперименталды моделі
болды.
Сурет -2. Қарапайым перцептрон сұлбасы.

6.

Нейрокомпьютер және нейрожүйелерді зерттеуші ғалымдар
6
Уоррен Макколлок
(1898-1969)
Уолтер Питтс
(1923-1969)
Френк Розенблатт
(1983-1971)
Сурет – 3.
13.02.2017

7.

Нейрондық желіге қызығушылықтың қайта оянуына
бірнеше себептер әсер етті:
• Жапониялық жоба шеңберінде жасалып жатқан
ЭЕМ-нің бесінші ұрпағы жасанды зерде логикалық
жүйелерін жүзеге асырудағы қиындықтар;
• Нейрондық желіні үйрету және жадысын
ұйымдастыруда жаңа идеялардың пайда болуы;
• ЭЕМ өнімділігінің өсу қарқынының қажет жоғары
өнімді есептеулердің өсуіне қарағанда артта қалуы.
7
13.02.2017

8.

8
8 0 - Ж Ы Л Д А РД Ы Ң Б А С Ы Н А Н Н Ж - Г Е З Е Р Т Т Е У Ш І Л Е РД І Ң
Қ Ы З Ы Ғ У Ш Ы Л Ы Ғ Ы Қ А Й ТА ОЯ Н Д Ы . О Ғ А Н С Е Б Е П
ХО П Ф И Л Д Т І Ң Э Н Е Р Г Е Т И К А Л Ы Қ Ж О Л Ы Ж Ә Н Е В Е Р Б О С
А Л Ғ А Ш Р Е Т Ұ С Ы Н Ғ А Н К Ө П Қ А Б АТ Т Ы П Е Р Ц Е П Т Р О Н Д Ы
( Т І К Е Л Е Й Т А РАТ У К Ө П Қ А Б АТ Т Ы Ж Е Л І С І ) Ү Й Р Е Т У Г Е
А Р Н А Л Ғ А Н К Е Р І Т А РАТ У А Л Г О Р И Т М І .
Р У М Е Л ЬХ А Р Т Т Ы Ң К Ө М Е Г І М Е Н 1 9 8 6 - Ж Ы Л Ы А Л Г О Р И Т М
ТА Н Ы М А Л Б ОЛ Д Ы .
13.02.2017

9.

20 ғасырдың 80 жылдарының басында есептеу техникасы құрылғыларының жаңа
класы – нейрокомпьютерлерге бағытталған ғылыми жұмыстар тез дами бастады.
’’Нейрондық желі’’ термині осы ғасырдың 50 жылдарының ортасында пайда болды.
9
Сурет - 4. Нейрондық желінің
бірінші моделі.

10.

10
Нейрокомпьютер –
программалы техникалық жүйе,
нейрондық желінің формалды
моделін реализациялайды. Әр
обьектіге модельдер жиыны
құрылуы мүмкін және бір –
бірінен бастапқы
концепциялары арқылы
ажыратылады.

11.

11
Нейрондық желілер
модельдері ертерек
құрыла бастады, бірақ
нейрокомпьютерлер
түріне техникалық
түрлері соңғы кезде
пайда болды.
13.02.2017

12. МГППУ-да өткен “Нейро-компьютерлер және оларды қолдану” атты конференция (18.03.2011)

12
13.02.2017

13.

13
Ж АСА Н Д Ы Н Е Й Р О Н Д Ы Қ Ж Е Л І Л Е Р Д Е Г Е Н І М І З
Ө З А РА Ә С Е Р Е Т У Ш І Б І Р Н Е Ш Е
П Р О Ц Е С С О РЛ А Р Ж И Ы Н Ы Н А Н Т Ұ РАТ Ы Н
П А РА Л Л Е Л Ь Е С Е П Т Е У Ш І Қ Ұ Р Ы Л Ғ Ы .
13.02.2017

14. Нейрокомпьютинг – бұл ғылыми бағыт болып, параллельді жұмыс істейтін қарапайым есептеу элементтерінің (нейрондарының) көптеген санынан т

14
Нейрокомпьютинг – бұл ғылыми бағыт болып, параллельді жұмыс істейтін қарапайым
есептеу элементтерінің (нейрондарының) көптеген санынан тұратын
нейрокомпьютерлердің алтыншы ұрпағы есептеу жүйелерін құрумен айналысады.
13.02.2017

15. Нейрондық желілердің түрлі модельдерінің нейропроцессор кристаллдарындағы көптеген жүзеге асырылулары бар.

15
Нейрондық желілердің түрлі модельдерінің нейропроцессор
кристаллдарындағы көптеген жүзеге асырылулары бар.
13.02.2017

16.

Нейрочиптердің түрлі
нұсқаларын шет
елдік фирмалар
шығарды және әлі
күнге дейін шығарып
келеді, олар: Intel,
IBM, Siemens, Fujitsu,
Philips және Ресейлік
«Модуль» ғылымитехникалық
орталығы.
16
13.02.2017

17. Fujitsu фирмасы мамандарының пікірінше жылдамдығы жағынан SPARC-10 жұмыс станциясынан 2000 есе асып түсетін 256 тортаптар тұратын желі ойлап тапты.

17
Fujitsu фирмасы мамандарының
пікірінше жылдамдығы жағынан
SPARC-10 жұмыс станциясынан 2000
есе асып түсетін 256 тортаптар
тұратын желі ойлап тапты.
13.02.2017

18.

18
Ұзақ уақыт бойы
нейрокомпьютерлер шешу
алгоритміне шынайы тәжірибелік
материалдармен оқыту үрдісін қосу
қажеттілігімен байланысты,
формализацияланбайтын немесе
нашар формализацияланатын
есептерді шешуге тиімді деп
есептеліп келді.
13.02.2017

19. 1991 жылы нейрокомпьютерлер орталықтары Мәскеуде, Киевте, Минскіде, Новосибирскіде, Санкт – Петербургте құрылды.

19
13.02.2017

20.

20
Нейрондық
желілердің негізі
қасиеттері – үйрету
мүмкіндігі, жоғары
тұрақтылық, кейбір
элементтердің
параллель жұмыс
істеуіне негізделген
жоғары есептеу
қуаттылығы.
13.02.2017

21.

21
Нейрокомпьютерлер өнімділігі жәй ЭЕМ өнімділігінен
бірнеше есе жоғары.

22.

22
Нейрокомпьютерлердің
жылдамдығы секундына
ауысып қосылуларымен
байланысты. Ауыстырып
қосудың арқасында
мәндердің бір уақыттағы
есептеуімен барлық
желілік тораптарында
нейрожелілердің
жұмысының қадамдары
түсіндіріледі.
13.02.2017

23. МГПП университетінде өткен “Нейро-компьютерлер және оларды қолдану” атты конференция (17.03.2015)

23
13.02.2017

24. Қорытынды

24
Б О Л А Ш А Қ Т А Н Е Й Р О К О М П Ь Ю Т Е РЛ Е РД І Ң Б А С Қ А
А Р Х И Т Е К Т У РА Л А Р Ғ А Қ А РА Ғ А Н Д А Т И І М Д І Р Е К Б ОЛ А Д Ы
Д Е Г Е Н К Ө З Қ А РА С Т Ы РА С Т АУ Р Е Т І Н Д Е С О Ң Ғ Ы
ЖЫЛДАРЫ ЛОГИКАЛЫҚ НЕЙРОЖЕЛІЛІК БАЗИСТЕ
Ш Е Ш І Л Е Т І Н Ж А Л П Ы М АТ Е М АТ И К А Л Ы Қ Е С Е П Т Е Р
К Л АС С Ы Н Ы Ң К Е Н Е Т Т Е Н К Е Ң Е Ю І Н А Й Т У Ғ А Б ОЛ А Д Ы .
13.02.2017

25. Қазіргі уақытта нейрокомпьютерлер базасына бөлінген ЭЕМ - нің алтыншы буынын жасауда ізденіс жұмыстары жүргізіліп жатыр.

25
13.02.2017

26.

26
Шамамен 2020 - 2025
жылдары молекуларлық
компьютерлер, кванттық
компьютерлер, био
компьютерлер және
оптикалық компьютерлер
шығарылуы әбден мүмкін
деп болжануда.
13.02.2017

27.

27
13.02.2017
English     Русский Правила