946.50K
Категория: ФинансыФинансы

Система та складові елементи банківського нагляду. (Тема 4)

1.

Виконала: студентка IV курсу
3 групи
Коломієць Яна

2.

1. Поняття та система банківського нагляду
2. Складові елементи банківського нагляду

3.

Як засвідчує вітчизняний та світовий досвід для
забезпечення економічного розвитку країни, ефективного
функціонування банківської системи загалом та діяльності
окремих банків, велике значення відіграють спеціальні
інститути з питань нагляду, контролю та регулювання
діяльності банків.
Відповідно до законодавства банківський нагляд в Україні
здійснюється Національним банком України. Головною метою
якого є безпека і стабільність банківської системи, захист
інтересів вкладників і кредиторів.

4.

Згідно ст. 1 ЗУ «Про Національний банк України»
банківський нагляд – це система контролю та активних
впорядкованих
дій
Національного
банку
України,
спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими
особами, стосовно яких Національний банк України здійснює
наглядову діяльність законодавства України і встановлених
нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської
системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

5.

Необхідно зазначити, що функція банківського нагляду
покладається переважно на центральний банк відповідної
країни. Поряд з цим у деяких країнах цю функцію виконують
інші органи. Зокрема, у США, Німеччині, Франції, Японії та
деяких інших країнах центральний банк здійснює банківський
нагляд разом з іншими державними органами.
В окремих країнах міністерство фінансів намагається
контролювати всі важливі аспекти фінансової системи. Іншим
варіантом є незалежне агентство, що здійснює банківський
нагляд та відповідальне перед президентом країни або
парламентом.

6.

Згідно Положення про структуру системи банківського
нагляду Національного банку України та його повноваження
щодо адекватного реагування на порушення в діяльності
комерційних банків, яке затверджене постановою Правління
Національного банку України від 17 листопада 1997 р. № 380
система
банківського
нагляду
скоординована
за
вертикаллю і функціонує
як єдиний механізм у
складі
центрального
апарату та регіональних
управлінь Національного
банку України.

7.

Система банківського нагляду має такі рівні (з правом
прийняття відповідних рішень і дій у межах своєї компетенції
при здійсненні контрольних функцій):
відділ банківського нагляду регіонального управління;
начальник регіонального управління;
відповідні департаменти банківського нагляду Національного
банку України;
заступник Голови Правління Національного банку України;
Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків
Національного банку України від 25.11.2015 згідно з постанови
Правління НБУ № 815 - Комітет з питань нагляду та
регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.

8.

Згідно ч. 2 ст. 67 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»
наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі
банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених
осіб банків, банківські групи, учасників банківських груп на
території України та за кордоном, установи іноземних банків в
Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині
дотримання вимог цього Закону щодо здійснення банківської
діяльності.

9.

Національний банк України
здійснює банківський
нагляд у формі:
інспекційних перевірок
безвиїзного нагляду

10.

Інспекційна перевірка банку – форма здійснення
банківського нагляду уповноваженими Національним банком
України особами безпосередньо у банку. Першочерговим
завданням інспекційних перевірок є перевірка достовірності
інформації, наданої банками у звітах, та оцінка спроможності
керівництва банків дотримуватися відповідних положень,
механізмів і процедур.

11.

Безвиїзний нагляд полягає в проведенні попереднього
контролю за діяльністю банків на підставі даних фінансової та
статистичної звітності банків як на індивідуальній, так і
консолідованій основі, та іншої інформації, що надходить до
Національного банку.

12.

Банківське регулювання як застосовування регулятивнонаглядовими органами до банків певних коригувальних дій, а
також заходи примусового впливу з метою регулювання їхньої
діяльності. Ці заходи можна розглядати одночасно як елемент
банківського нагляду і як елемент банківського регулювання, а
банківський нагляд – як моніторинг процесів, що
відбуваються у банківській сфері на різних стадіях
функціонування банків: створення нових банків та їхніх
установ, діяльності банків, їх реорганізації та ліквідації
Важливим елементом банківського нагляду є здатність
органів нагляду здійснювати нагляд за банківською группою
на консолідованій основі, проводячи адекватний моніторинг і
там, де це потрібно, застосовуючи відповідні пруденційні
норми щодо усіх аспектів діяльності, що здійснюється групою
у міжнародному масштабі.

13.

Отже, банківський нагляд – це система контролю та активних
впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих
на забезпечення дотримання банками та іншими особами,
стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову
діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з
метою забезпечення стабільності банківської системи та
захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.
Наглядова діяльність Національного банку України охоплює
всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та
споріднених осіб банків, банківські групи, учасників
банківських груп на території України та за кордоном.
Національний банк України здійснює банківський нагляд у
формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду.

14.

1. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр
навчальної літератури, 2006. –344 с.
2. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. –
Харків: Консул, 2000. – 464 с.
3. Качан О. О. Банківське право: Навч. посіб. – К: Школа, 2004. – 320 с.
4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.
№ 679
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р.
№ 2121
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
6. Про структуру системи банківського нагляду Національного банку
України та його повноваження щодо адекватного реагування на
порушення в діяльності комерційних банків: Положення затверджене
постановою Правління НБУ від 17.11.1997 р. № 380 [Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0486500-97
English     Русский Правила