Актуальність дослідження
Об`єкт та предмет дослідження:
Зміст
Засоби навчання – це допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями.
Засоби навчання
Технічні засоби навчання(ТЗН)
Види ТЗН
Діаграма обсягів запам`ятовування інформації , отриманої через різні органи чуття за даними ЮНЕСКО
Значення курсу природознавства у початковій школі
Діаграма 2. Анкетування батьків ,щодо використання ТЗН на уроках у початкових класах
У ході дослідження курсової роботи, було виокремлено 2 класи – експерементальний (1-Б)та контрольний (1-А) з однаковим рівнем
У ході дослідження,було проведено урок “Я у світі” в 1-Б класі, де використовувався телевізор як ТЗН
У ході дослідження,було проведено урок “Я у світі” в 1-Б класі, де використовувався телевізор як ТЗН
Джерела:
4.17M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства у початкових класах

1.

ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія викладачів з природничих дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з природознавства на тему:
«ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВИХ
КЛАСАХ»
Студентки 4-Ж курсу
Спеціальності 5.01010201
«Початкова освіта»
Грисюк Нелі Володимирівни
Науковий керівник :
Чоба Наталія Володимирівна
Луцьк-2016

2. Актуальність дослідження

Однією з ключових дидактичних проблем на сьогодні,
є завдання створення та запровадження в навчальних
закладах різноманітних технологій навчання, які
забезпечили б інтенсивне оволодіння учнями міцними
знаннями, уміннями і навичками.
У зв'язку з цим в Оскільки, важливою складовою
загальної освіти кожної людини є - природнича освіта
її завдання полягають у засвоєнні учнями основного
багажу
природничих
знань,необхідних
для
життєдіяльності кожної людини. У педагогічній
вітчизняній пресі, на наукових конференціях уже
довгий
час
жваво
обговорюються
проблеми
інноваційного розвитку освіти. Одним із пріоритетних
сучасних напрямків такого розвитку є застосування
технічних засобів навчання (ТЗН) в навчальному
процесі.

3.

Найбільший внесок у дослідження проблем застосування
технічних засобів навчання в навчальному процесі внесли:
Юрій Констянтинович Бабанський, Галина Михайлівна
Каджаспірова, Володимир Павлович Беспалько та інші, які
стверджують, що вчитель повинен володіти всіма видами,
методами й формами викладання, при цьому вміти їх
застосовувати

4.

Мета і завдання дослідження
Мета:
• Розкрити суть, основні особливості засобів навчання
та виявити шляхи використання технічних засобів у
навчанні молодших школярів природознавству.
Завдання:
• Визначити сутність поняття «засоби навчання»,
розтлумачити їх види, функції та класифікування.
• Проаналізувати особливості використання наочних і
технічних засобів у процесі навчання природознавству.
• Охарактеризувати
особливості
використання
електронних
засобів
навчання
на
уроках
природознавства.
• Розробити урок з природознавства з використанням
технічних засобів навчання.

5. Об`єкт та предмет дослідження:

Об'єкт дослідження:
• Процес навчання школярів на уроках
природознавства.
Предмет дослідження:
•Особливості використання різних видів технічних
засобів навчання на уроках природознавства

6. Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У
ЕФЕКТИВНОМУ ЗАСВОЄННІ ЗНАНЬ УЧНЯМИ
1.1. Засоби навчання їх види та функції……...…………………………………….....7
1.2. Технічні засоби навчання та умови їх використання…………………………….8
1.3.Технічні засоби навчання, як засіб активізації учнів……………..………...........10
1.4. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках
природознавства………………………………………………………………………..18
1.5.Значення технічних засобів при вивченні курсу природознавства.........………..22
РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
2.1. Раціональність використання ТЗН при вивченні курсу Природознавства……29
2.2. Розробка уроку по предмету «Природознавство» із використанням
дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера……………………32
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..42

7.

Розділ 1.Особливості засобів навчання
та їх роль у ефективному засвоєнні
знань учнями.

8. Засоби навчання – це допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями.

9. Засоби навчання

Слово вчителя
Обладнання
Підручники,
посібники
Наочність
ТЗН

10. Технічні засоби навчання(ТЗН)

ТЗН – це обладнення і апаратура дидактичного
характеру,що служить для підвищення ефективності
навчального процесу.

11.

“Слово - зазначив визначний
фізіолог Іван Петрович Павлов ,
– яке загубило зв’язок з
реальними предметами і
явищами,що ним позначаються,
перестає бути сигналом для
суб’єкта, втрачає для нього своє
пізнавальне значення”

12. Види ТЗН

Аудіальні
Візуальні
Аудіо-візуальні
Інтерактивні

13. Діаграма обсягів запам`ятовування інформації , отриманої через різні органи чуття за даними ЮНЕСКО

50%
50%
45%
40%
35%
30%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
0%
Інші
Слух
Зір
Слух і Зір

14.

Розділ 2.Особливості використання програмнометодичного забезпечення для створення
дидактичних засобів навчання на уроках
природознавства.

15. Значення курсу природознавства у початковій школі

Курс природознавства в початковій школі відіграє
особливо важливу роль у процесі становлення
особистості,розвитку пізнавального відношення та
виховання дитини.
Природознавство вивчає природу як єдине матеріальне
ціле,розглядає його в розвитку, у часі й просторі.

16. Діаграма 2. Анкетування батьків ,щодо використання ТЗН на уроках у початкових класах

10,00% 5,00%
За
Проти
Утрималися
85,00%
“За” - оскільки, ТЗН значно підвищує ефективність навчання, сприяє швидкому
засвоєнню інформації та викликає інтерес в учнів.
“Проти” – на їхню думку, при використанні ТЗН можливе погіршення здоров’я
учнів у класі.
“Утрималися” - тому, що до кінця не оприділилися.

17. У ході дослідження курсової роботи, було виокремлено 2 класи – експерементальний (1-Б)та контрольний (1-А) з однаковим рівнем

успішності
1-Б клас
1-А клас
На протязі 3 тижнів у 1-Б класі використовувалися
різноманітні ТЗН ,а в іншому - звичайні засоби наочності.
Наприкінці уроку у кожному класі проводився Контроль знань.
Отримані результати з обох класів порівнювалися

18. У ході дослідження,було проведено урок “Я у світі” в 1-Б класі, де використовувався телевізор як ТЗН

Тема: Хто такі комахи?
На даному уроці учні
ознайомилися з
різноманітністю комах,
з’ясували ознаки цієї
групи тварин, навчилися
розпізнавати комах,
засвоїли правила
бережливого ставлення
до природи.

19.

У ході дослідження,було проведено урок “Основи
здоров’я” у 1-Б класі, де використовувалася
мультимедійна дошка як ТЗН
Тема: Людина та її здоров’я
Учні сформували
поняття про
складові частини
та чинники
здоров’я;
розвинули рівень
оцінювання стану
власного здоров’я;
навчилися
аналізувати свій
спосіб життя.

20. У ході дослідження,було проведено урок “Я у світі” в 1-Б класі, де використовувався телевізор як ТЗН

Тема: Визначення
місцевості на карті
Учні сформували уявлення
про карту України та
умовні позначення на ній
рівнин, гір,річок,морів;
навчилися знаходити на
карті рівнини, гори;
розширили свій світогляд.

21.

У ході дослідження, було проведено урок
“Я у світі” в 1-Б класі, де
використовувався проектор ,як ТЗН
Тема: Пори року
Учні узагальнили та
систематизували
свої знання про
характерні ознаки
пір року; розвинули
спостережливість,
увагу, пізнавальний
інтерес,уміння
порівнювати,робити
висновки.

22.

Діаграма успішності 2 досліджуваних
класів
В результаті, експерементальний клас має більшу кількість учнів з
високим та достатнім рівнем та меншу з середнім рівнем,початкового –
немає. Контрольний клас відстає у всіх показниках крім початкового рівня
– там у нього 3%. Отже порівнявши можна сказати що використання ТЗН
покращує навчальний процес.

23.

Діаграма 3. Чи є потреба у використанні ТЗН на
уроках природознавства у початкових класах?
Так
Ні
10,00%
90,00%
“Так” – тому, що використання ТЗН сприяє збагаченню й розширенню чуттєвого
досвіду учнів,розвитку спостережливості, це джерело нових знань.
“Ні” – тому, що учні часто відволікаються на зображення не осмислюючи
навчального матеріалу. Оскільки 90% вчителів – більша половина,проголосували “
За “ загальна думка педагогічного колективу виступає “з а використання ТЗН на
уроках природознавства”.

24.

Висновок
Навчальне устаткування стало невід'ємною частиною уроку, тому
робота з ним для учнів - це джерело нових знань, і засіб для засвоєння,
узагальнення, повторення вивченого матеріалу. Щоб підвищити рівень
засвоєння
матеріалу
на
уроках
природознавства
необхідно
використовувати технічні засоби наочності. Вони, як показала
практика, істотно підвищують ефективність навчання.
Отже, згідно проведеного дослідження,можна стверджувати, що
ТЗН підвищують продуктивність навчально-виховного процесу. Але
тільки в тому випадку, якщо вони грамотно методично
застосовуються,тобто вчитель,вихователь добре собі уявляють і
розуміють психологічні основи їх застосування. Удосконалення учбовоматеріальної бази загальноосвітньої школи - одна з головних умов
підвищення рівня навчально-виховного процесу.

25.

ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія викладачів з природничих дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з природознавства на тему:
«ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВИХ
КЛАСАХ»
Студентки 4-Ж курсу
Спеціальності 5.01010201
«Початкова освіта»
Грисюк Нелі Володимирівни
Науковий керівник :
Чоба Наталія Володимирівна
Луцьк-2016

26. Джерела:


Алексюк A.M. Взаємодія форм організації і методів навчання // Рад.
школа. - 1983. 7. -С. 8-15.
• Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в
початмших класах: Навч. посібник. - К. : Веселка, 1998. - 333 с.
• Балаєва НІ. Активізація пізнавальної діяльності учнів на
уроках у початкових класах 11 Педагогіка і психологія. - 2004.
- №278. - С. 8- 10.
• Белкин Е. Л. Технические средства обучения /Е. Л. Белкин, В.
В. Карпов, П. И. Харанаш. - Ярославль. 1977. - 111 с.
• Бешалько В. П. Образование и обучение с участием
компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспадько. М. ; Воронеж ; МПСИ;МОДЕК 2002, 348 с.
Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения, - М.:
"Педагогика", 1987.
Волкова Н.ГІ. Педагогіка. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. - 576 с.
Горощенко В. П. Методика преподавания природоведения. - М.:
Провещение, 1984;
English     Русский Правила