Пасивна модель навчання
Активна модель навчання
Інтерактивна модель навчання
Інтерактивне навчання
Ознаки інтерактивної моделі навчання
Інтерактивні технології
Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую,
До неімітаційних належать:
Принципи інтерактивного навчання
Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій
Класифікація інтерактивних методів навчання
Технології інтерактивного навчання
2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. - 
3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри
4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія -
Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці: 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно
Інтерактивні методи навчання можуть формувати правила
Вправа «Чорний ящик» Її мета: знайти секрет «чорного ящика» за допомогою мінімальної кількості запитань : У чорному ящику плід.
1.76M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Інтерактивні методи навчання

1.

2. Пасивна модель навчання

модель “Монолог”

3. Активна модель навчання

модель “Діалог”

4. Інтерактивна модель навчання

модель “Полілог”

5.

Слово “інтерактив” походить від
англійського слова “interact”.
“Inter” – це взаємний, “act” – діяти.
Інтерактивний – здатний
взаємодіяти або перебувати в режимі
бесіди, діалогу з будь-чим
(наприклад, комп’ютером) або з
будь-ким (людиною). Сутність
інтерактивного навчання полягає в
активному залученні всіх учнів до
процесу пізнання.

6. Інтерактивне навчання

це специфічна форма організації
пізнавальної діяльності учнів
мета
Створення комфортних умов
навчання
Відчуття учнем своєї
успішності, інтелектуальної
досконалості
Побудова продуктивного
освітнього процесу

7.

Цілі і завдання
інтерактивного навчання
Розширення
пізнавальних
можливостей
учнів, зокрема
у здобуванні,
аналізі та
застосуванні
інформації з
різних джерел
Можливості
перенесення
отриманих
умінь, навичок
та способів
діяльності на
різні предмети
та позашкільне
життя учнів
Формуван
ня
глибокої
внутрішн
ьої
мотивації

8. Ознаки інтерактивної моделі навчання

Позитивне
• Розширення пізнавальних
можливостей учнів;
• високий рівень засвоєння
знань;
• контроль за рівнем знань;
• учитель виступає в ролі
організатора,
консультанта;
• між учителем і учнями в
колективі відбувається
співпраця.
Негативне
• На вивчення певної
інформації потрібен
значний час;
• потребує інших підходів в
оцінюванні знань учнів;
• учитель немає певного
досвіду щодо такого виду
організації навчального
процесу;
• недостатньо методичних
розробок уроків з різних
предметів.

9. Інтерактивні технології

це організація засвоєння знань і формування
певних вмінь та навичок через сукупність
особливим способом організованих
навчально–пізнавальних дій, що полягають в
активній взаємодії учнів між собою та
побудові міжособистісного спілкування з
метою досягнення запланованого результату

10. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую,

11.

Методи навчання
Неімітаційні
Імітаційні
Ігрові
Неігрові
Практичне заняття
Обмін
досвіду
Лабораторні
практики
Польові
заняття
"Роби як я"

12. До неімітаційних належать:

лекція-диспут;
лекція-вікторина;
проблемна лекція;
лекція з розгляду конкретних ситуацій;
лекція -консультація;
лекція-прес-конференція ;
лекція-залучення(суггес-педагогіка)
метод мозкового штурму;

13.

14. Принципи інтерактивного навчання

активності
відкритого
зворотнього
зв'язку
експериментува
ння
рівності
позицій
довіри в
спілкуванні

15. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

1
2
3
• Мотивація
• сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до
обговорюваної теми;
• Оголошення теми та очікуваних результатів
• забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку;
• Надання необхідної інформації
• дати інформацію для опрацювання за мінімальний час;
4
• Інтерактивна вправа – центральна частина уроку
• практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети
уроку;
5
• Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку
• усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування
перспективи та корекції.

16.

О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми
інтерактивного навчання у чотири групи, залежно
від мети уроку та форм організації навчальної
діяльності учнів:
• кооперативне навчання (робота в парах, трійках,
карусель, робота в малих групах, акваріум тощо);
• колективно-групове навчання (мікрофон,
незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи
— вчуся», «ажурна пилка» та ін.);
• ситуативне моделювання (імітаційні ігри,
рольова гра, драматизація та ін.);
• опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС,
«займи позицію», «дискусія» тощо).

17.

Прийоми педагогічної техніки для розвитку
когнітивних процесів за Ю.Ревою:
o мислення («місто ерудитів», «острів кмітливих», «місто
мислителів», «місто нерозгаданих таємниць», «місто
чарівників», «чорна шухляда», «синтез думок», «дерево рішень»,
«ситуативне моделювання», «симуляції або імітаційні ігри»,
«зміни позицію»);
o пам’яті («калейдоскоп нерозкритих таємниць», «конкурс
ерудитів», «конкурс кросвордів і ребусів», «обсяг пам’яті»,
«поліпшити і повторити», «ажурна пилка»,«кросворд з
фрагментами», «творча пауза», «живі числа»;
o
мови, залучення учнів до комунікації
o
«зміни позицію», «безперервна шкала думок»,
«зіпсований телевізор»,
o
«юний письменник»,
o
«метод ПРЕС»;
o
«оцінювальна дискусія»,
o
«карусель»;
o

18.

o уваги («хто шукає завжди знайде», «біологія на прогулянці»,
«флора у нас вдома», «знайди помилку», «дивовижне
поряд», «відшукай парочку», «конкурс ботаніків»,
«конкурс всезнайок», «відгадай про кого говоримо»);
o уяви («фантазіяград», «конкурс на найкращий
малюнок», «конкурс наукових проектів», «театр
мімів», «конкурс реклами», «я – зірка», «мнемотурнір»,
«розігрування ситуації за ролями»).

19.

20. Класифікація інтерактивних методів навчання

М. Кларін класифікує інтерактивні методи навчання
за принципом активності:
• фізична (зміна робочого місця, виконання записів,
малювання тощо);
• соціальна (ставлення запитань, формулювання
відповідей тощо);
• пізнавальна (доповнення відповідей, виступ,
самостійний пошук розв'язання проблеми тощо).

21.

М. Скрипник у свою класифікацію інтерактивних
методів навчання поклала такий принцип навчання,
як взаємодія — діалог. Дослідниця визначає наступні
інтерактивні методи навчання:
• інформаційні («Моє ім'я», «Весела Віра», «Перше
знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові
літаки», «Мені подобається...», «Іменні жетони»);
• пізнавальні («Від А до Я»);
• мотиваційні («Мої очікування», «Лист до самого
себе», «Самооцінка», «Інтерв'ю»);
• регулятивні («Виробимо правила»).

22. Технології інтерактивного навчання

1. Інтерактивні технології
кооперативного навчання:
це модель організації навчання у малих групах учнів,
об'єднаних спільною навчальною метою.

23. 2. Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу всього класу. - 

2. Інтерактивні технології кооперативно групового навчання:
передбачають одночасну спільну роботу всього класу.

24. 3. Технології ситуативного моделювання (навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри

3. Технології ситуативного моделювання
(навчання у грі):
це побудова навчального процесу шляхом включення учня до
гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).

25. 4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія -

4. Технології опрацювання дискусійних
питань:
важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі
навчання, бо дискусія - широке публічне обговорення
спірного питання.

26. Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці: 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно

1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні.
2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів
3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато.
4. Приміщення має бути спеціально підготовленим
5. Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно
вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх.
6. Уважно ставитись до учнів під час формування груп.
7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи.

27. Інтерактивні методи навчання можуть формувати правила


кожна думка важлива;
не бійся висловитись;
ми всі - партнери;
обговорюємо сказане, а не
людину;
обдумав, сформулював,
висловив;
кажи чітко, ясно, красиво;
вислухав, висловився,
вислухав;
наводь тільки обґрунтовані
докази;
умій погодитись і не
погодитись;
важлива кожна роль.

28. Вправа «Чорний ящик» Її мета: знайти секрет «чорного ящика» за допомогою мінімальної кількості запитань : У чорному ящику плід.

Сухий чи соковитий?
Великий чи малий?
Круглий чи продовгуватий?
їстівний чи …………

29.

ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК В 3 КЛАСІ З ПРИРОДОЗНАВСТВА
НА ТЕМУ: «КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ
VІ. Інтерактивна вправа
1. Робота в групах
І група ― на ватмані створює колективну аплікацію - схему «Кругообіг води в
природі» і демонструє її, супроводжуючи розповіддю.
ІІ група працює з деформованим текстом за технологією
«Два― чотири ― всі разом» (Пари отримують завдання: опрацювати деформований
текст. Пари об’єднуються в четвірки, порівнюють результати попередньої роботи,
дійшовши згоди спільно, група закінчує роботу, читають утворений текст.
O
O
O
O
O
Деформований текст:
вона, і, краплини, Там, на, перетворюється, охолоджується, води, маленькі.
і морів, нагріває, річок, вода, Сонце, річок, випаровується океанів, поверхні.
вода, у, попадає, в, просочується, Дощова, грунт, моря, і океани.
збільшуються, Утворивши, випадають, краплинки, і хмару, як дощ.
вгору, Легка, високо, водяна, піднімається, пара.
( Сонце нагріває поверхні річок, морів, океанів і вода випаровується. Легка пара
піднімається високо вгору. Там вона охолоджується і перетворюється на маленькі
краплини води.
Утворивши хмару, краплинки збільшуються і випадають як дощ. Дощова вода
просочується в грунт і попадає в моря, океани.)
English     Русский Правила