129.29K
Категория: ХимияХимия

Емтихан сұрақтары

1.

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ
1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары.
Авогадро заңы.
2.Атом құрылысы. Паули принципі, Гунд ережесі.
Клечковский ережесі. Периодтық заң және химиялық
элементтердің
периодтық
жүйесі.
Иондану
энергиясы, электронды тартқыштық
энергиясы,
элементтер,
иондар
радиусының
периодтық
тәуелділігі.
3.Химиялық байланыс. Валенттік байланыс әдісі
(ВБӘ).Химиялық байланыстың негізгі сипаттамалары.
Химиялық байланыстың түзілу механизмі. Химиялық
байланыстың бағытталуы.
4. Химиялық байланыс түрлері. Гибридтену.
Молекулалық орбиталдар әдісі.

2.

5. Термодинамиканың I заңы, анықтамасы,
математикалық теңдеуі. Қарапайым процестер үшін
термодинамика-ның I заңының қолданылуы (изохоралық, изобаралық, изотермиялық және адиабаталық процестер). Гесс заңы, оның салдары (түзілу
және жану жылу эффектілері).
6. Термодинамиканың ІІ заңы. ПӘК.Энтропия, Гиббс
энергиясы.
7. Химиялық кинетика. Жылдамдықтың концентрацияға, температураға тәуелділігі. Жылдамдық константасының физикалық мағанасы.
8. Ерітінділер. Электролиттік диссоциация. Ерігіштік
көбейтіндісі. Ерігіштік.
9. Сутектік көрсеткіш. Тұздардың гидролизі. Концентрация түрлері.
10. Тотығу-тотықсыздану реакциялары.

3.

11. Электродтық потенциал. Нернст теңдеуі.
Электродтар түрі. Гальвани-калық элементтер
теориясы.
12. Электролиз.
Бақылау жұмысы
) Массасы 120 г ерiтiндiде 24 г калий гидроксидi бар
болса, осы ерiтiндiнiң массалық үлесi қандай ( , %)?
2) 160 г суда 40 г тұз ерiтiлген. Ерiтiндiдегi заттың
массалық үлесi қандай ( , %)?
3) 250 мл ерiтiндiдегi 10,5 г натрий фторидiнiң нормалдық
концентрациясы неге тең? MNaF=42 г/моль.
4)Күштi электролиттi көрсетiңiз?
5) 400 г 50 % H2SO4 ерiтiндiсiнен (массасы бойынша)
буландырып 100 г суды бөлiп алдық. Қалған ерiтiндiдегi
H2SO4 массалық үлесi (%) неге тең?
1

4.

6) 500 мл 0,25Н Na2CO3 ерiтiндiсiнде қанша Na2CO3
(г) ерiтiлген?
7) Ерiтiндiде сутегi ионы концентрациясы 1*10-3
моль/л. Ерiтiндiнiң рН-неге тең?
8)
180С
температурада
Mg(OH)2
–магний
гидроксидiнiң суда ерiгiштiгi 1,7*10-4 моль/л. Осы
температурадағы Mg(OH)2-ерiгiштiк көбейтiндiсiн
анықта (моль/л).
9) 250 г суға 54 г глюкоза (C6H12O6) ерiтiлген. Осы
ерiтiндi қандай температурада (0С) кристалданады?
10) 1 литр құрамында 49 г H2SO4 бар. Осы ерiтiндiнiң
нормальдық концентрациясы неге тең? Mr(H2SO4)=98
г/моль.
11) Массасы 125 ерiтiндiде 25 г натрий гидроксидi
(NaOH) бар. Осы заттың ерiтiндiдегi массалық үлесi
неге тең ( , %)?

5.

12)
рН=6-ға
тең
ерiтiндiдегi
сутегi
ионы
концентрациясы неге тең (моль/л)?
13)
рОН=5-ке
тең
ерiтiндiдегi
сутегi
ионы
концентрациясы неге тең (моль/л)?
14) 250 мл сулы ерiтiндiде 10,5 г натрий фторидi
ерiтiлген.
(Мr(NaF)=42).
Ерiтiндiнiң
нормальдық
концентрациясын анықтаңыз.
17) Массалық үлесi 10% 120 г ерiтiндi дайындау үшiн
ас тұзы (NaCl) ерiтiндiсiнiң қандай мөлшерi (г) қажет?
18) 250С температурада 0,5 М глюкозà (С6Н12О6)
ерітіндісінің осмос қысымы неге тең?
19) 1 л ерітіндіде 6,3 г HNO3 (М.м.=63 г/моль)
ерітілген. Осы ерітіндінің молярлық концентрациясын
анықтаңыз.

6.

20) Массасы 5,0 г 200 г суда еріту нәтижесінде
электр
тогын
өткізбейтін
және
кристалдану
температурасы -1, 45 тең ерітінді алынды. Еріген
заттың молекулалық массасын анықтаңыз.
21) Молярлік концентрациясы 0,5 (MHNO3=63 г/мл, С
HNO3=0,5 М) тең 400 мл ерітіндіде қанша г азот
қышқылы бар?
22) Концентрациясы 0.25H 0,5 л күкірт қышқылында
қанша г күкірт қышқылы бар? MH2SO4=98 г/моль.
23) 200 г Н2О да 40 г қантты С12Н22О11 еріткенде қант
ерітіндісінің қайнау температурасы қанша градусқа
өседі? (МС12H22O11=342 г/моль). ЕН2О=0,520.
24. Металдың 5,00 г массасы жанғанда 9,44 г металл
оксиді түзіледі. Металдың эквивалентінің молярлық
массасын табыңдар.

7.

25. Металдың 5,00 г массасы жанғанда 9,44 г металл
оксиді түзіледі. Металдың эквивалентінің молярлық
массасын табыңдар.
26.Са(ОН)2 еpiтiндiсiнiң рОН-ы неге тең, егер С= 0,5
моль/л; = 0,1?
27.Гальваникалық элемент беpiлген:
(-) Zn / Zn2+) // Cu2+/ Cu (+)
Электpолиттеp еpiтiндiлеpiндегi иондаpдың активтiлiктеpi
а(Zn2+) = 0,01 моль/л және а(Cu2+) = 0,001 моль/л.
Электpодтаpдың стандаpттық электpодтық потенциалдаpы
0(Cu2+/Cu) = + 0,34 в және 0(Zn2+/Zn) = - 0,76 в.
Элементтiң Т=298 K және P=1 атм. жағдайындағы электp
қозғаушы күшiн есептеңiз.
•28. Мыс купоpосының(CuSO4) еpiтiндiсi аpқылы 2 сағат
күшi 2,2 А электp тогы өткiзiлген. Бөлiнiп шыққан
мыстың масасы қаншаға тең?

8.

29.AuCl3 және KCl ерiтiндiсiнiң қоспасын
электролиздегенде, электродта қандай заттар бөлiнедi?
30. Егер 65ºС температурада су буының қысымы 2,5∙104
Па болса, онда 34,23 г қанты (С12Н22О11) бар 45,05 г
бетіндегі ерітіндінің бу қысымын осы температурада
есептеңіз.
31.2SO2 + O2 2SO3 системасында заттардың тепе-теңдiк
күйдегi концентрациялар: [SO2] = 0,04 моль/л, [O2] = 0,06
моль/л, [SO3] = 0,02 моль/л. Тепе-теңдік константасын
есептеңіз.
32.MgCO3(қ) MgO(қ) + CO2 (г) реакциясының тепетеңдік константасы-ның өрнегі:
33. Нашар еритін Ca3(PO4)2 химиялық қосылыстың
ерігіштігін анықтаңыз.
34.130С және 5,065·105 қысымдағы 10-3м3 ацетилен С2Н2
қанша масса алады?

9.

36.0,01 моль/л NaNO3 және 0,00125 моль/л CuSO4
түратын ерітіндінің иондық күшін есептеңіз.
37.Циан қышқылының диссоциациялану
константасы (Кд) 3,17·10 , концентрациясы 0,9
моль/л. Диссоциация-лану дәрежесін (%) есептеңіз.
38. Концентрациясы 0,02 моль/л барий хлориді
ерітінді-сінің иондық күшін есептеңіз.
39. Қаныққан қорғасын сульфаты ерітіндісіндегі Pb2+
және SO42- иондарының ерігіштігі нешеге тең? ЕК
-8
=
2,2
10
(Pb SO4)
40.Cr2O72-+14H++6e=2Cr3++7H2O реакциясы үшін Нернст
теңдеуін жазыңыз. Осы электродық реакция потенциалының рН-қа тәуелділігін өрнектейін теңдеуді
келтіріңіз.

10.

41. 4HCI(г) + O2 = 2H2O(г) + 2CI2 реакциясының тепетеңдiк константасын (Кр) жазыңыз және
Кр мен Кс арасында қандай байланыс?
42. Fe2O3(к)+3CO(г)=2Fe(к)+3CO2(г) реакциясы бойынша темiр
(III) оксидiнiң түзiлу жылуын (∆Н0f,298) табыңыз: Нх.р.=26,8 кДж; ∆Н0f,298(CO)=-110,5 кДж, ∆Н0f,298(CO2)=-393,51
кДж.
43. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясының стандартты Гиббс
энергиясының өзгерiсiн( G2980 ) және реакцияның еркiн
жүру бағытын анықтаңыз, егер заттардың 298 К
температурадағы
еркiн
түзiлу
энергиялары
төмендегiдей болса: G 0f ( NO (г ) ) 87,58 Дж/моль;
G 0f ( NO2( г ) ) 52,29 Дж/моль.
English     Русский Правила