678.27K
Категория: ОбразованиеОбразование

Инновациялық оқыту технологиясы арқылы. География. Сабағында білім берудің тиімді жолдары

1.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ГЕОГРАФИЯ
САБАҒЫНДА БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІ
ЖОЛДАРЫ
Орындаған: Б.Қ.Серікбай
Диплом жетекшісі г.ғ.к., аға
оқытушы:А.Д.Тажекова

2.

Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан
Республикасының "Білім туралы" Заңында "Білім
беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және
азаматтық құндылықтар, ғылыммен практика
жетістіктері негізінде жеке адамды
қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар
жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу,
білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғылымдар каммуникациялық желілерге шығу" деп
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері
көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп
ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі
арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру,
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа
тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі
туындайды.

3.

Жұмыстың мақсаты:
география сабағында білім берудің
тиімділігін жоғарылатуда
инновациялық оқыту
технологияларын пайдалану
жолдарын қарастыру;
оқу тәрбие үрдісінде оқушылардың
білім алуы мен іскерлігін
қалыптастыруда инновациялық
технологияларды пайдалану
жолдарын теориялық тұрғыдан
негіздеу және эксперимент жүзінде
тексеру.

4.

Жұмыстың міндеті:
жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың
білім алуы мен іскерлігін қалыптастырудың
ғылыми-теориялық негіздерін жасау;
оқушылардың география сабақтарында білім
алуы мен іскерлігін қалыптастырудағы
инновациялық технологияларды пайдаланудың
тиімділігін анықтау;
«Қазақстанның физикалық географиясы»
курсында инновациялық технологиялар арқылы
оқушылардың білім алуы мен іскерлігін
қалыптастырудың тиімділігін экспериметтік–
тәжірибе жүзінде тексеру.

5.

Зерттеу жұмысының ғылыми
жаңашылдығы:
инновациялық
технологиялар
арқылы
оқушылардың білім
алуы мен іскерлігін
қалыптастырудың
мәні мен мағынасы
анықталып,
ғылыми-теориялық
тұрғыда негізделді
оқыту үрдісінде
география
сабақтарында
оқушылардың
білім алуы мен
іскерлігін
қалыптастырудың
инновациялық
технологиялар
арқылы
мүмкіндіктері мен
жолдары
айқындалды
Қазақстанның
физикалық
географиясы пәнінің
оқу бағдарламасы мен
оқулық мазмұнына
сараптама жүргізудің
нәтижесінде
оқушылардың білім
алуы мен іскерлігін
қалыптастыруға
мүмкіндік беретін
тақырыптар
таңдалынып, сабақ
өтудің инновациялық
түрлері мен әдістәсілдері
құрастырылды

6.

Инновация
Анықтама
Инновация ағылшын
тілінен аударғанда жүйе
ішіндегі өзгерістер деген
мағынаны білдіреді.
Құрал мен үдеріс ретінде
инновация қандай да бір
жаңалық енгізу деген
мағынаны білдіреді.
Педагогикалық үдеріске
қатысты инновацияны
оның мақсатына,
мазмұнына, оқыту
әдістері мен
формаларына, мұғалім
мен оқушының біріккен
іс-әрекетін
ұйымдастыруға жаңалық
енгізу деп анықтауға
болады.
Технология
Технология” термині
шетел
әдістемесінен
алынған.
“Технология оқушы мен ұстазға
бірдей қолайлы
жағдай тудырушы
оқу процесін
ұйымдастыру және
жүргізу, бірлескен
педагогикалық
әрекетті жобалаудың
жан- жақты
ойластырылған үлгісі

7.

• Модульдік оқыту
технологиясы
• Компьютерлік және
ақпараттық технологиясы
• Деңгейлеп саралап оқыту
технологиясы

8.

Модульдік оқыту технологиясы
Модульдік оқыту теориясының басты ұғымы модуль
ұғымы болып табылады. Модуль-оқыту мақсаты нақты
анықталған ақпарат блогы.
Модульдік оқытудың басты мақсаты-оқытудың
ұйымдастырылуы мен мазмұны кезінде адамның
бойындағы қажеттілікті қанағаттындыратын және жаңа
қажеттіліктерді қалыптастыратын құрылым құру.
Оқушылардың оқу құралдарымен өздігінен танымдық ісәрекет жүргізе алуына, өзін-өзі дамытуға қолайлы жағдай
тудыра білуіне және шығармашылық қабілеттерін
арттыруына ықпал ету

9.

Модульдік оқыту қағидасы
Оқу материалын мазмұнына қарай реттеу,
блоктарға бөлу
Оқу материалын толық қамту, әр жақтылығы
мен кіріктірімділігіне ескеру.
Өзіндік дербестігі мен логикалық аяқталуын
қамтамасыз ету.
Оқушылардың материалды игеруі мен
мұғаліммен кері байланысын қамтамасыз ету

10.

Білімді
бағалау
Топтау
Қолдану
Талдау
Түсіну
Білу
Танымдық
қаблетін
жетілдіру
(Б.Блум
бойынша)
Елестеу
Ойлау
Модульдік
оқыту
технологиясы
-ның ықпалы
Танымдық
процесті
дамыту
Жады
Белсенді сөздік
қорын дамыту
(жазбаша және
ауызекі сөйлеу тілі)
Оқуға
жағымды
қызығушылық
қалыптастыру
Қолдау
қажеттілікті
қанағаттандыру
Зейін
Өзін-өзі өзектілендіру
Қиындыққа дайын
болу және оны жену
Қарым-қатынас, ойын
Таным, сйластық
Қауіпсіздігі
Өзін-өзі бекіту
Шығармашылығы

11.

Компьютерлік және ақпараттық технология
Жаңа ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың қарыштап
дамуына жол ашып, адамзат қоғамын ақпарат тасқыны
дәуіріне бастап әкелгені шындық. Ақпаратты дер кезінде
тарату, қабылдау және дұрыс құрастыру мен тиімді
пайдалану қазіргі қоғамның басты үрдісі. Ақпаратты дәл
уақытында тапқырлық пен білім және өндіргіш күш көзіне
айналдыру әрі сол арқылы бүкіл қоғамды алға бастыру
XXI ғасырдың басты ерекшелігі болып отыр. Сондықтан
бұл ғасырды дарындылар, таланттылар дәуірі және жаңа
ғылым — техниканың ұшқан құстай тез дамитын дәуірі
деуімізге әбден болады. Ал ғылым мен техниканың дамуы
біздің әр саладағы қызметімізбен қалыптасқан тұрмыссалтымызға өзгеріс әкелетіні табиғи нәрсе

12.

Компьютерлік
технологиялар
• Материалдарды көрсету
• Процестерді көрсету
• Оқушылардың өзбетінше орындалатын
жұмысы
• Геоақпараттық оқытулар
• Білімді тексеру

13.

Мультимедиа география пәнінің мұғаліміне
экранда әр түрлі статикалық материалдарды
бейнелеуді көрсетуге мүмкіндік береді.
Мультимедиа көмегімен бір объектіден басқа
кез келген тізбекке фрагментті үлкейтіп,
сонымен қатар бір экранда бірнеше сюжеттерді
енгізуге болады. Бұл география пәнінің
мұғаліміне өте үлкен көмегі тиеді, себебі
лекция сабағына бірнеше көрнекі құралды
тасып жүрмейді. Сондықтан мультимедиа
аппарттардың жетістіктері жоғары екенін
байқаймыз.

14.

Жаңа ақпараттық технологияны география
сабағында пайдаланудың тиімділігі мен
ерекшеліктерін қорытындылай келе, орта
мектептерде география пәнің оқыту кезінде
компьютерлік технологияны пайдалану
болатындығына көз жеткізуге болады.
Сонымен, ақпараттық технологияны
география сабағында пайдаланудың үш
негізгі түрі бар:
Ақпараттық
Ақпараттық
технологияны
технологияны
танымдық қабілетін
оқушылардың
Ақпараттық
дамытуға
сабақтан тыс
технологияны
пайдалану .
география сабағында
уақыттырда
(дамытушылық
география пәнінен
үздіксіз пайдалану.
ойындар,
өзіндік жұмыстарды
электрондық
орындау барысында
энциклопедия т.б.)
пайдалану.

15.

Деңгейлеп саралап
оқыту технологиясы
ХХ ғасырдың аяқ кезіндегі педагогикалық ойтұжырымдардағы гуманизм идеялары, еркін білім
беру, оқушының жеке тұлғалық күшін дамыту үшін
мектептің алдында оқытудың және тәрбиелеудің
жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке
тұлғаның дамуына мектеп ортасында қолайлы
жағдай жасау қажеттілігі туындайдыДеңгейлеп
оқыту технологиясының мақсаты - әрбір оқушы
өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеруін
қамтамасыз ету

16.

Деңгейлеп оқытудың ерекшеліктері
Деңгейліп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін
барынша пайдалана отырып білім алуына
жағдай жасап, мүмкіндік береді
Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориядағы
балаларға бірдей зейін аударып, олармен
саралап жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Деңгейлеп саралап оқыту құрылымында білімді
игерудің негізгі үш деңгейі қарастырылады

17.

Қорытынды
"ХХI ғасырдың табалдырығы алдында білім беру капиталға айналуда,
ол өз мазмұны жөнінен стратегиялық ресурстармен бәсекелесе
алады және солай болуы тиіс. Елдің дамуы осы арқылы бағаланады"
(Н.Назарбаев).
Қазақстан мектебінің алдына қойып отырған мақсаты - инновациялық
оқыту технологиясы арқылы оқу мен тәрбие жұмысын дамыту, еліміздің
әлуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытында оқушыларға
жүйелі, нақты білім беру.
Жалпы білім беретін мектептердегі жұмыс барысында болып жататын
өзгерістер оқытуда, оқушылардың оқу әрекеттерінде де дәстүрлі
түрлерін өзгертуді және жаңа түрлерін пайдалануды ұсынады. Бүгінгі
күні теорияда және жұмыс практикасында оқыту-тәрбиелеу процесінің
көптеген нұсқалары бар. Әрбір автор және орындаушы педагогикалық
процесіне өзінің жеке ойларын, түзетулерін енгізеді. Соған байланысты
әрбір нақты технология авторлық болып саналады.
English     Русский Правила